Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2856/C din 29 octombrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1099 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) si ale art. 81 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice,
    in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplica in mod corespunzator si in Ministerul Justitiei, pentru functionarii publici cu statut special din cadrul ministerului, care au atributii de coordonare si control al activitatii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii in legatura cu activitatea administratiei penitenciare.
    (2) Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara si Directia contencios vor lua masuri pentru constituirea comisiei de disciplina in Ministerul Justitiei, in termenul prevazut la art. 36 alin. (1) din regulament.
    (3) Comisia de disciplina se constituie prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 3
    Ordinul ministrului justitiei nr. 1.042/C/1995 privind aprobarea Regulamentului comisiilor de onoare din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.043/C/1995 privind aprobarea Regulamentului Consiliului de judecata din Directia Generala a Penitenciarelor se abroga.

                              Ministrul justitiei,
                              Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea comisiilor de disciplina

    SECTIUNEA 1
    Constituirea si componenta comisiilor de disciplina

    Art. 1
    (1) Comisia de disciplina pentru functionarii publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor se constituie prin act administrativ al directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) In cadrul fiecarei unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se constituie, prin act administrativ al conducatorului unitatii, comisia de disciplina, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici cu statut special care le-au savarsit.
    Art. 2
    (1) Comisia de disciplina este formata din presedinte si 4 membri titulari.
    (2) Pentru fiecare comisie de disciplina se vor desemna un presedinte supleant si cel putin 2 membri supleanti.
    Art. 3
    (1) Membrii titulari ai comisiei de disciplina sunt desemnati astfel:
    a) 2 membri, de catre conducatorul unitatii;
    b) 2 membri, de catre organizatia sindicala reprezentativa a functionarilor publici din cadrul unitatii.
    (2) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva unitate. Alegerea reprezentantilor se face prin vot secret.
    (3) Desemnarea membrilor supleanti se face cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).
    Art. 4
    Desemnarea presedintelui comisiei de disciplina si a supleantului acestuia se face de catre conducatorul unitatii, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative ori a functionarilor publici din unitate, daca acestia nu sunt organizati in sindicat. Presedintele supleant al comisiei de disciplina nu se desemneaza din randul membrilor titulari sau al membrilor supleanti.
    Art. 5
    (1) Mandatul presedintelui si al membrilor comisiei de disciplina este de 3 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Presedintele si membrii comisiei de disciplina isi exercita mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplina pana la data expirarii acestuia sau inainte de termen, in conditiile art. 14.
    (3) Cu 30 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina se va proceda la constituirea unei noi comisii de disciplina, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 6
    (1) Pot fi membri in comisia de disciplina functionarii publici definitivi care au probitate morala recunoscuta.
    (2) Nu poate fi membru in comisia de disciplina functionarul public care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
    a) este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu conducatorul unitatii;
    b) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.
    (3) Presedintele si membrii comisiei de disciplina, pentru activitatea desfasurata in cadrul acesteia, au dreptul la un spor lunar de 5% care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea. De sporul de 5% beneficiaza si membrii supleanti pentru lunile cand au activat in comisiile de disciplina. Sporul se acorda de catre unitatea in cadrul careia este organizata comisia de disciplina.
    Art. 7
    Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina un functionar public definitiv care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are gradul profesional cel putin de inspector-sef principal;
    b) are, de regula, studii superioare juridice;
    c) se remarca prin probitate si integritate morala, precum si prin competenta profesionala;
    d) nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6 alin. (2).
    Art. 8
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda, de drept, in urmatoarele situatii:
    a) a fost detasat in cadrul altei unitati sau institutii publice;
    b) a savarsit o fapta care face obiectul sesizarii comisiei de disciplina;
    c) s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrului respectiv.
    (2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata prin raportul comisiei de disciplina, care se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 9
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda, la cerere, in urmatoarele situatii:
    a) se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 6 alin. (2);
    b) s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata, anterior solutionarii cauzei;
    c) este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu functionarul public a carui fapta a fost sesizata si se afla pe rolul comisiei de disciplina.
    (2) Cererea de suspendare se formuleaza, in scris, de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina.
    (3) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de suspendare, comisia de disciplina se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.
    (4) Cererea de suspendare se poate formula, in scris, si de catre membrul comisiei de disciplina aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei.
    (5) Cererea de suspendare produce efecte dupa doua zile de la data constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1), prin raportul comisiei de disciplina. Raportul comisiei de disciplina se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 10
    Presedintele comisiei de disciplina va lua masuri de inlocuire a membrului titular suspendat in conditiile art. 8 si 9 cu un membru supleant.
    Art. 11
    Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat-o.
    Art. 12
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina inceteaza inainte de termen, in urmatoarele situatii:
    a) renuntarea la calitatea de membru;
    b) a fost transferat in cadrul altei unitati sau institutii publice;
    c) i-au incetat raporturile de serviciu in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    d) a fost suspendat din functia publica in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004;
    e) i s-a aplicat o sanctiune disciplinara.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare, daca presedintele acesteia, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un referat al presedintelui, care se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 13
    Prevederile art. 8, 9, 11 si 12 se aplica in mod corespunzator si membrilor supleanti.
    Art. 14
    (1) Prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 11 si ale art. 12 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru mandatul presedintelui comisiei de disciplina. Cererea de suspendare a mandatului presedintelui comisiei de disciplina si cererea de renuntare la aceasta calitate se inainteaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    (2) Suspendarea de drept a mandatului presedintelui comisiei de disciplina se constata de catre persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina. Persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina verifica existenta situatiilor prevazute la art. 8 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea de drept a presedintelui comisiei de disciplina.
    (3) Cererea de suspendare se formuleaza, in scris, de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la art. 9 alin. (1). Cererea de suspendare poate fi formulata si de catre presedintele comisiei de disciplina, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1). Cererea de suspendare se adreseaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina, care verifica daca in cuprinsul cererii se regaseste vreuna dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea presedintelui comisiei de disciplina.
    Art. 15
    (1) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului unui membru al comisiei de disciplina, atributiile acestuia se vor exercita de un membru supleant.
    (2) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului presedintelui comisiei de disciplina, atributiile acestuia vor fi exercitate de supleantul prevazut la art. 4.
    (3) In cazul in care comisia de disciplina nu poate fi constituita prin utilizarea membrilor supleanti sau, dupa caz, a supleantului presedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanti ori a presedintelui sau a supleantului acestuia, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 16
    (1) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina, care au, de regula, studii superioare juridice. Secretarul titular si supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
    (2) Prevederile art. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator si pentru secretarul titular si supleantul acestuia.
    (3) In cazul in care secretarul comisiei de disciplina se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile, va fi inlocuit de secretarul supleant.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile si activitatea comisiei de disciplina

    Art. 17
    Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
    b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator ori de a fi reprezentat;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege si de prezentul regulament;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
    e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
    Art. 18
    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) cerceteaza abaterile disciplinare prevazute in art. 61 din Legea nr. 293/2004, pentru care a fost sesizata;
    b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 62 din Legea nr. 293/2004;
    c) propune mentinerea, anularea sanctiunii disciplinare aplicate in conditiile prevazute la art. 64 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, in cazul in care aceasta masura a fost contestata la conducatorul unitatii;
    d) intocmeste referate cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza conducatorului unitatii.
    Art. 19
    Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele comisiei de disciplina;
    b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
    c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
    d) reprezinta comisia de disciplina in fata conducatorului unitatii, a altor autoritati sau institutii publice, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.
    Art. 20
    Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza sesizarea referitoare la fapta functionarului public;
    b) convoaca, la cererea presedintelui comisiei de disciplina, membrii comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
    c) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplina;
    d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplina si le inainteaza conducatorului unitatii;
    e) tine evidentele sesizarilor si ale referatelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei de disciplina;
    f) redacteaza raspunsurile catre petenti.

    CAP. 2
    Modul de sesizare si procedura de lucru a comisiilor de disciplina

    Art. 21
    (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina din cadrul unitatii in care acesta isi desfasoara activitatea.
    (2) In cazul in care sesizarea a fost adresata conducatorului unitatii ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina competente.
    Art. 22
    (1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de:
    a) conducatorul unitatii;
    b) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
    (2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, domiciliul si, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
    b) numele, prenumele si, daca este posibil, compartimentul in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
    d) aratarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
    e) data si semnatura.
    (3) Sesizarea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.
    (4) Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre persoanele prevazute la alin. (1), dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
    Art. 23
    (1) La primirea sesizarii comisia de disciplina verifica daca aceasta indeplineste conditiile prevazute in art. 22, daca se refera la abaterile disciplinare prevazute in art. 61 din Legea nr. 293/2004 si daca este competenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.
    (2) In cazul in care comisia de disciplina constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 22 alin. (2) lit. a), c) si e) sau alin. (4), sesizarea este clasata.
    (3) In situatia in care comisia de disciplina constata indeplinirea prevederilor alin. (1), poate incepe cercetarea faptei care constituie obiectul sesizarii. In situatia in care pentru solutionarea cauzei sunt necesare inscrisuri sau alte dovezi, comisia de disciplina solicita persoanelor prevazute la art. 22 alin. (1) sa le depuna pana la primul termen.
    Art. 24
    (1) Presedintele comisiei de disciplina va stabili de indata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare. Citarea se face cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de termenul de prezentare.
    (2) Procedura de citare in fata comisiei de disciplina se face prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen stabilit de presedintele comisiei de disciplina.
    (3) In cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise prevazute la alin. (2) se indica locul, data si ora sedintei comisiei de disciplina.
    (4) Pentru primul termen de prezentare in fata comisiei de disciplina, in cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise se indica, pe langa elementele prevazute la alin. (3), si obiectul sesizarii.
    (5) Functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa. In situatia in care comisia de disciplina considera ca functionarul public poate influenta sau exercita presiuni asupra persoanei care a facut sesizarea, va pastra confidentialitatea asupra numelui si a adresei acestuia pana la data inceperii cercetarii faptei functionarului public.
    Art. 25
    Functionarul public a carui fapta este cercetata se infatiseaza personal in fata comisiei de disciplina. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.
    Art. 26
    (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
    (2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:
    a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
    b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;
    c) audierea altor persoane ale caror declaratii pot conduce la solutionarea cazului;
    d) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;
    e) administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.
    (3) Termenele de prezentare in fata comisiei de disciplina se stabilesc astfel incat sa nu se depaseasca, de regula, o perioada de 7 zile lucratoare.
    Art. 27
    (1) Audierea persoanelor prevazute la art. 26 alin. (2) lit. a) - c) trebuie consemnata in scris, intr-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata.
    (2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 28
    (1) In urma administrarii probelor, membrii comisiei de disciplina vor intocmi un referat in care se consemneaza rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina.
    (2) Referatul va fi adus la cunostinta functionarului public impotriva caruia a fost formulata sesizarea, precum si persoanei care a sesizat comisia de disciplina, in vederea formularii unor eventuale obiectii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
    (3) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (2) formuleaza obiectii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplina in termenul fixat de presedinte, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la inregistrarea lor. Presedintele comisiei de disciplina poate sa admita sau sa respinga obiectiile, in tot ori in parte.
    Art. 29
    (1) Sedintele comisiei de disciplina sunt publice, cu urmatoarele exceptii:
    a) atunci cand functionarul public impotriva caruia a fost formulata sesizarea a solicitat in scris ca acestea sa nu fie publice;
    b) atunci cand presedintele comisiei de disciplina a solicitat ca acestea sa nu fie publice pentru motive temeinic justificate.
    (2) Lucrarile fiecarei sedinte a comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.
    (3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute la art. 24.
    Art. 30
    (1) In exercitarea atributiilor sale, comisia de disciplina intocmeste referate pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.
    (2) Referatul comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;
    b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;
    c) numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;
    d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care aceasta a fost savarsita;
    e) probele administrate;
    f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
    g) motivarea propunerii;
    h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acestuia;
    i) data intocmirii raportului.
    (3) Opiniile separate, formulate in scris si motivate, se vor anexa la referatul comisiei de disciplina.
    (4) Referatul comisiei de disciplina se inainteaza persoanei competente sa aplice sanctiunea, in termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.
    Art. 31
    (1) Comisia de disciplina formuleaza propunerea cu privire la sanctiunea aplicabila, pe baza referatului prevazut la art. 28.
    (2) Comisia de disciplina poate sa propuna:
    a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre functionarul public;
    b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
    (3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public, comisia de disciplina tine seama de:
    a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
    b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
    c) gradul de vinovatie;
    d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
    e) conduita functionarului public si preocuparea acestuia pentru inlaturarea urmarilor faptei comise;
    f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate in conditiile legii.
    (4) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 62 din Legea nr. 293/2004, aceasta va propune si durata acesteia si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.
    Art. 32
    (1) In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate fi considerata infractiune, propune conducatorului unitatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public sesizarea procurorului sau organelor de cercetare penala. Conducatorul unitatii va sesiza de indata procurorul sau organele de cercetare penala.
    (2) Raspunderea penala, contraventionala, civila sau, dupa caz, patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si indatoriri de serviciu.
    Art. 33
    (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este emis de persoana competenta, pe baza propunerii cuprinse in referatul comisiei de disciplina.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ prevazut la alin. (1) se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplina;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de functionarul public in timpul cercetarii disciplinare prealabile;
    d) in temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
    e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
    (3) Persoana care este competenta sa aplice sanctiunea disciplinara nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de comisia de disciplina.
    (4) Persoana care este competenta sa aplice sanctiunea disciplinara poate sa aplice o sanctiune mai usoara decat cea propusa de comisia de disciplina. In aceasta situatie, persoana care este competenta sa aplice sanctiunea disciplinara are obligatia de a motiva aplicarea unei sanctiuni mai usoare.
    (5) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii referatului comisiei de disciplina si se comunica functionarului public sanctionat, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
    (6) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor disciplinare.
    Art. 34
    (1) In cazul in care sanctiunea disciplinara a fost aplicata, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, functionarul public poate formula contestatie la conducatorul unitatii, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii disciplinare aplicate.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul unitatii sesizeaza comisia de disciplina in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. In acest caz, comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 62 si 64 din Legea nr. 293/2004.
    (3) In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2), comisia de disciplina poate sa propuna prin referat mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decat cea aplicata.
    Art. 35
    Prevederile art. 30, art. 31 alin. (3) si ale art. 33 se aplica in mod corespunzator si pentru situatia in care comisia de disciplina a fost sesizata in conditiile art. 34 alin. (2).

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 36
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate au obligatia de a constitui comisiile de disciplina.
    (2) Sesizarile aflate pe rolul Consiliului de judecata sau Consiliului de onoare si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplina nou-constituite.
    Art. 37
    Activitatea desfasurata de presedintii, membrii si secretarii comisiilor de disciplina nu constituie situatie de incompatibilitate.
    Art. 38
    In situatia in care sedintele comisiei de disciplina nu au avut caracter public sau daca contin date cu caracter personal, documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina, cu exceptia referatului privind propunerea de sanctionare, au caracter confidential si se pastreaza de secretarul acesteia, in conditiile legii.
    Art. 39
    (1) Presedintele comisiei de disciplina intocmeste rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:
    a) numarul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
    b) categoriile de functionari publici care au comis abateri disciplinare;
    c) cauzele si consecintele savarsirii abaterilor disciplinare;
    d) sanctiunile disciplinare propuse;
    e) numarul de sesizari clasate.
    (2) Rapoartele de activitate prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului unitatii in cadrul careia este constituita comisia de disciplina, iar acesta este obligat sa le comunice Administratiei Nationale a Penitenciarelor in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii.
    Art. 40
    (1) Numarul si complexitatea activitatilor corespunzatoare functiei publice pe care o detin functionarii publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se stabilesc proportional cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul comisiei de disciplina.
    (2) Stabilirea atributiilor de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se face avandu-se in vedere prevederile alin. (1).
    (3) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplina nu este evaluata activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina.
    Art. 41
    In cazul in care comisia de disciplina nu respecta termenele de solutionare a sesizarilor primite, conducatorul unitatii are obligatia de a incepe procedura de constituire a unei noi comisii de disciplina.
    Art. 42
    (1) Conducatorii unitatilor, precum si conducatorii compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina pentru solutionarea cazului.
    (2) Compartimentele de resurse umane din cadrul unitatilor sunt obligate sa transmita presedintelui comisiei de disciplina documentele solicitate.
    Art. 43
    In cazul in care, pe parcursul activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina, raporturile de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata se modifica prin transfer, in conditiile legii, comisia de disciplina va transmite conducatorului unitatii in care isi desfasoara activitatea functionarul public transferat referatul cuprinzand propunerea referitoare la sanctiunea disciplinara aplicabila.
    Art. 44
    (1) Unitatile vor comunica Administratiei Nationale a Penitenciarelor actul de constituire a comisiei de disciplina.
    (2) Modificarile intervenite in componenta comisiei de disciplina vor fi comunicate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (3) Termenul de comunicare este de 5 zile de la data constituirii, respectiv de la data modificarii componentei comisiei de disciplina.
    Art. 45
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Administratia Nationala a Penitenciarelor coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentului regulament de catre unitati.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2856/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2856 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu