E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2854/C din 29 octombrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1099 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 8, 13, 14, 24 si 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    (2) Cu aceeasi data prevazuta la alin. (1) se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 967/C/2003 referitor la organizarea concursurilor de incadrare directa a posturilor vacante din sistemul penitenciar.
    Art. 3
    Administratia Nationala a Penitenciarelor si Directia organizare a instantelor, resurse umane si statistica judiciara din Ministerul Justitiei vor lua masuri de ducere la indeplinire a prevederilor Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare.

                             Ministrul justitiei,
                             Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste normele referitoare la selectionarea, organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, acordarea gradelor profesionale si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din cadrul sistemului administratiei penitenciare.
    Art. 2
    Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare sunt debutanti sau definitivi.
    Art. 3
    Functionarii publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare sunt persoanele care ocupa, in urma concursului sau examenului, o functie publica in Administratia Nationala a Penitenciarelor sau in unitatile subordonate, pana la definitivare.
    Art. 4
    Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorii unitatilor subordonate raspund de managementul resurselor umane din subordine, precum si de selectionarea, organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, de acordarea gradelor profesionale si de avansarea personalului.
    Art. 5
    Posturile vacante se incadreaza prin:
    a) avansarea in functii de conducere sau de executie;
    b) repartizarea absolventilor unitatilor de formare a personalului pentru sistemul administratiei penitenciare, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la examenul de absolvire;
    c) trecerea agentilor in corpul ofiterilor, pentru ocuparea functiilor de executie prin concurs;
    d) transferul personalului dintre unitatile din sistemul administratiei penitenciare;
    e) transferul personalului care indeplineste conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 din alte institutii publice;
    f) selectionarea prin concurs a candidatilor pentru a fi numiti in functii publice de executie ca debutanti.
    Art. 6
    Anual, pana la data de 1 decembrie, pe baza analizei dinamicii de personal, directorii unitatilor vor propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor numarul posturilor de agenti, respectiv de ofiteri pentru care se va organiza concurs.
    Art. 7
    Posturile vacante sunt scoase la concurs, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea Directiei resurse umane, pentru aparatul central si, respectiv, a directorilor unitatilor subordonate, pentru acestea.

    CAP. 2
    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

    SECTIUNEA I
    Activitati premergatoare

    Art. 8
    (1) Anunturile privind posturile vacante, prevazute a fi incadrate prin concurs, se publica de catre unitatea organizatoare, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    (2) Publicitatea se asigura prin afisarea informatiilor necesare la sediul unitatii organizatoare a concursului, intr-un loc vizibil la intrarea in unitate, pe pagina de Internet si prin anunturi in presa.
    (3) Anuntul va contine:
    a) denumirea postului pentru care se organizeaza concursul si principalele cerinte ale acestuia;
    b) conditiile de participare la concurs;
    c) locul, data si ora desfasurarii concursului;
    d) bibliografia care trebuie cunoscuta;
    e) actele necesare pentru dosarul de inscriere si unitatea la care se depune dosarul;
    f) data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere;
    g) taxa de participare la concurs stabilita prin decizie a directorului general.
    (4) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului, unitatea organizatoare are obligatia de a anunta prin aceleasi mijloace de informare modificarile intervenite in desfasurarea concursului.
    Art. 9
    Sumele necesare publicarii anunturilor in presa sunt asigurate de unitatile care organizeaza concursul de ocupare a posturilor vacante.
    Art. 10
    (1) La concursurile organizate pentru incadrarea functionarilor publici pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004.
    (2) Pentru a participa la concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor de conducere din sistemul administratiei penitenciarelor, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate, studiile si cerintele din fisa postului pentru care candideaza.
    Art. 11
    Recrutarea candidatilor pentru participarea la concurs se realizeaza de catre unitatea organizatoare.
    Art. 12
    (1) Candidatii recrutati completeaza cererea-tip de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, care cuprinde si declaratia prin care confirma luarea la cunostinta despre conditiile de selectie si masurile ce vor fi luate in cazul neindeplinirii acestora si isi exprima acordul pentru efectuarea verificarilor specifice.
    (2) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, candidatii depun la compartimentul resurse umane al unitatii organizatoare a concursului dosarul de candidat, care va contine in mod obligatoriu:
    - cererea de inscriere;
    - copia actului de identitate;
    - copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
    - copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
    - cazierul judiciar;
    - fisa medicala;
    - copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
    - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
    (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (2) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica, pentru conformitatea cu originalul, de catre compartimentul resurse umane.
    (4) Candidatii vor sustine testarea psihologica inainte de participarea la concurs. Candidatii declarati "Inapt" la testarea psihologica vor fi eliminati din concurs. Testarea psihologica se efectueaza de specialisti din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

    SECTIUNEA a II-a
    Desfasurarea concursurilor

    Art. 13
    (1) In vederea sustinerii concursurilor, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea directorului unitatii organizatoare, numeste, prin decizie, o comisie pentru concurs, formata din 5 membri, care trebuie sa aiba cel putin gradul profesional al posturilor scoase la concurs. Secretariatul comisiei se asigura de catre 1 - 2 functionari publici din compartimentul resurse umane, nominalizati in comisia de concurs.
    (2) Comisiile de concurs au urmatoarele atributii principale:
    - selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
    - stabilesc subiectele pentru proba scrisa si pentru proba practica;
    - stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
    - noteaza candidatii pentru fiecare proba;
    - comunica candidatilor, prin afisare, rezultatele concursului.
    (3) O data cu numirea comisiei de concurs se numeste si comisia de solutionare a contestatiilor, in conditiile prevazute de alin. (1).
    Art. 14
    (1) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor. Desemnarea membrilor in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor se face cu respectarea regimului juridic de interese privind functionarii publici, prevazut de lege.
    (2) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor, se desemneaza din randul membrilor acesteia, prin decizia de constituire a comisiilor.
    (3) Nu pot fi membri in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care au calitatea de sot, sotie sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.
    (4) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de directorul general, respectiv de directorul unitatii organizatoare a concursului sau de orice alta persoana interesata. In acest caz, directorul general al Administratiei Generale a Penitenciarelor va constata situatia de incompatibilitate si va dispune de indata masuri de inlocuire.
    Art. 15
    Administratia Nationala a Penitenciarelor si, dupa caz, unitatea organizatoare pun la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a concursului.
    Art. 16
    Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta, dupa caz, in:
    - selectarea dosarelor de inscriere;
    - proba practica de evaluare a aptitudinilor, stabilita in functie de specificul postului scos la concurs;
    - proba de evaluare a performantelor fizice;
    - proba scrisa;
    - interviul.
    Art. 17
    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 12 alin. (2), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele candidatilor sub aspectul indeplinirii conditiilor de participare.
    (2) Rezultatele selectarii dosarelor de concurs se afiseaza, cu mentiunea "admis" sau "respins", la sediul unitatii organizatoare, in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 18
    Probele practice si sportive se desfasoara inaintea probei scrise si a interviului. Rezultatul se consemneaza in proces-verbal, cu aprecierea "admis" sau "respins", calificative definitive, avand la baza baremele prevazute in anexele nr. 2 si 3. Calificativul "respins" elimina candidatul de la sustinerea celorlalte probe.
    Art. 19
    (1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unor teste grila.
    (2) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si cu specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul. Pentru ocuparea aceleiasi functii publice, subiectele vor fi identice in cadrul aceluiasi concurs.
    (3) Comisia de concurs va stabili subiectele si va alcatui seturile de subiecte pentru proba scrisa si pentru proba practica inainte cu doua ore de inceperea acestor probe.
    (4) In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, vor fi formulate cel putin 100 de intrebari, cu cel mult 5 zile inaintea sustinerii probei. Fiecare intrebare va avea cel putin 3 variante de raspuns, dintre care maximum doua corecte.
    (5) Pentru fiecare test-grila, cu doua ore inaintea inceperii concursului, comisia de concurs va selecta prin tragere la sorti 10 intrebari.
    (6) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila unitatii organizatoare.
    Art. 20
    (1) Cu cel putin 3 ore inainte de inceperea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia, daca este cazul, se va afisa repartizarea pe sali a candidatilor.
    (2) Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.
    (3) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
    (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
    (5) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs si persoanelor care asigura supravegherea desfasurarii probei. Candidatul care intarzie este eliminat din concurs.
    (6) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
    (7) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (6) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din sala, va face mentiunea "anulat" pe lucrare si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.
    (8) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul din stanga sus. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui de catre candidat, in coltul din dreapta, va fi lipita astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se va aplica stampila unitatii organizatoare a concursului.
    (9) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la expirarea timpului alocat, semnand in borderoul special intocmit in acest sens.
    Art. 21
    (1) Comisia de concurs stabileste punctajul pentru proba scrisa si pentru proba interviului. Fiecare dintre cele doua probe se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
    (2) Promovarea probelor mentionate la alin. (1) se face ca urmare a obtinerii a minimum 50 de puncte la fiecare proba. Punctajul final pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului realizat la fiecare dintre cele doua probe.
    (3) Punctajul acordat pentru probele de concurs prevazute la alin. (1) se afiseaza la locul desfasurarii concursului, la finalul fiecarei probe.
    (4) Rezultatul probei scrise poate fi contestat in 24 de ore de la comunicare. Solutionarea contestatiilor se va efectua in urmatoarele 24 de ore, iar solutiile au caracter definitiv.
    Art. 22
    (1) Interviul se realizeaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor definitive la proba scrisa.
    (2) La interviu se prezinta doar cei care au promovat proba scrisa.
    (3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
    (4) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la procesul-verbal intocmit de secretariatul comisiei de concurs, semnata de membrii comisiei si de candidat.
    (5) Cunoasterea limbilor straine se poate testa in cadrul probei scrise si, eventual, al interviului.
    Art. 23
    La finalizarea fiecarei probe si a concursului se intocmeste un proces-verbal care contine modul de desfasurare si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.

    SECTIUNEA a III-a
    Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

    Art. 24
    (1) Notarea probei scrise sau a interviului se face in cel mult 3 zile de la data sustinerii acestuia.
    (2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    Art. 25
    (1) Lucrarile scrise se corecteaza sigilate.
    (2) Lucrarile scrise care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu vor mai fi notate. Mentiunea "anulat" se va face atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare, precum si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.
    (3) Lucrarile scrise, dupa notarea de catre fiecare membru al comisiei de concurs, se desigileaza.
    Art. 26
    (1) Se considera "admis" la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar promovarii.
    (2) La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul functiei publice pentru care a candidat.
    (3) Comunicarea punctajelor si a rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.
    Art. 27
    Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal in care se va mentiona, pentru fiecare candidat, punctajul obtinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
    Art. 28
    Dupa afisarea rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de 24 de ore de la data afisarii punctajelor la sediul unitatii organizatoare a concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
    Art. 29
    Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza punctajele pentru fiecare dintre cele doua probe si va admite contestatia, modificand, dupa caz, punctajul final acordat de comisia de concurs, in situatia in care:
    a) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
    b) acorda un punctaj superior celui acordat de comisia de concurs.
    Art. 30
    Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
    a) daca in urma analizarii contestatiei se constata ca punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
    b) daca punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mic sau egal cu punctajul acordat de comisia de concurs.
    Art. 31
    Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul unitatii organizatoare a concursului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
    Art. 32
    In cazul respingerii contestatiei, candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 33
    Dupa solutionarea contestatiilor, unitatile organizatoare vor afisa rezultatele finale ale concursului si situatia privind ocuparea posturilor pentru care s-a organizat concursul.
    Art. 34
    (1) Pentru fiecare concurs se intocmeste un dosar care contine actele administrative de constituire a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, documentele privind administrarea probelor, organizarea si desfasurarea concursului si lucrarile candidatilor la probele stabilite.
    (2) Dosarele se pastreaza o perioada de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul.
    Art. 35
    Pentru ocuparea posturilor vacante unitatile vor intocmi dosare de incadrare, pe baza proceselor-verbale de la sesiunea de concurs, urmand a le inainta spre avizare Directiei resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Art. 36
    Dupa incheierea concursului, pentru candidatii admisi, o copie a procesului-verbal de concurs si documentele care atesta sustinerea probelor se includ in dosarul personal.
    Art. 37
    (1) Candidatilor declarati admisi la concurs li se emite ordinul sau, dupa caz, decizia de incadrare, in termen de cel mult 20 de zile de la incheierea concursului, in conditiile art. 20 din Legea nr. 293/2004.
    (2) Candidatul admis la concurs, potrivit art. 26, are obligatia de a se prezenta la post in termen de 15 zile de la emiterea deciziei de numire.
    (3) In cazul in care candidatul admis nu se prezinta la post, in conditiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face urmatorului candidat declarat "admis".
    (4) Daca nu exista nici un candidat care sa fi obtinut nota necesara pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs.
    Art. 38
    (1) Candidatii declarati "admisi" in urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante de functionari publici din sistemul administratiei penitenciare, pentru care Ministerul Justitiei suporta cheltuieli aferente formarii profesionale, vor fi obligati sa incheie angajamente, potrivit anexei nr. 4, cel mai tarziu pana la data inceperii cursurilor.
    (2) Perioada pentru care se incheie angajamentul este de 5 ani pentru agenti si 10 ani pentru ofiteri.

    CAP. 3
    Avansarea in functii de executie, grad profesional si categorie

    Art. 39
    In urma rezultatelor obtinute la evaluarea activitatii profesionale, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care ocupa functii de executie au dreptul de a avansa in functie si grad profesional.
    Art. 40
    (1) Avansarea in functie este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii superioare vacante.
    (2) In sensul prezentului regulament, prin functie superioara se intelege functia prevazuta cu un coeficient de ierarhizare superior.
    Art. 41
    (1) Pentru avansarea in functie a functionarilor publici se organizeaza concurs sau examen, dupa caz.
    (2) Pentru incadrarea in functii avand acelasi coeficient de ierarhizare sau mai mic ori la structuri inferioare celor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici nu se organizeaza concurs sau examen.
    Art. 42
    La concursul sau examenul pentru incadrarea functiilor vacante superioare, functionarii publici se pot prezenta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani cel putin calificativul "foarte bun";
    - sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.
    Art. 43
    Numirea in functii a candidatilor declarati "admisi" la concursul sau examenul organizat potrivit art. 42 se face potrivit Legii nr. 293/2004.
    Art. 44
    Gradele profesionale se acorda functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, cu respectarea conditiilor legale, in cadrul categoriilor corespunzatoare nivelului studiilor, dupa cum urmeaza:
    a) la indeplinirea termenului;
    b) la absolvirea institutiilor de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;
    c) in tot cursul anului pentru functionarii publici incadrati direct din afara sistemului administratiei penitenciare si in situatia trecerii agentilor din sistemul penitenciar in corpul ofiterilor, prin concurs.
    Art. 45
    (1) Functionarilor publici incadrati in sistemul penitenciar direct din afara sistemului administratiei penitenciare, in functii cu specialitati prevazute in fisa postului pentru studiile absolvite si care au lucrat inainte de incadrare in asemenea specialitati li se acorda grade profesionale in raport cu vechimea in specialitate, astfel:
    A. Ofiteri:
    - la un stagiu de pana la 4 ani - subinspector;
    - la un stagiu intre 4 si 7 ani - inspector;
    - la un stagiu intre 7 si 10 ani - inspector principal;
    - la un stagiu intre 10 si 14 ani - subinspector-sef;
    - la un stagiu de peste 14 ani - inspector-sef.
    B. Agenti:
    - la un stagiu de pana la 5 ani - agent;
    - la un stagiu intre 5 si 10 ani - agent principal;
    - la un stagiu intre 10 si 15 ani - agent-sef adjunct;
    - la un stagiu de peste 15 ani - agent-sef.
    (2) Functionarilor publici, ofiteri sau agenti, incadrati in sistemul penitenciar din alte sectoare de activitate sau comune sectorului bugetar, in functii prevazute cu alte specialitati decat cele dobandite in urma absolvirii studiilor, li se acorda primul grad. Fac exceptie cei care au promovat examenul de trecere in corpul ofiterilor.
    (3) Agentilor care provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala li se acorda gradul profesional de ofiter, dupa promovarea concursului, in raport cu vechimea in activitate desfasurata in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in functii cu specialitatea prevazuta in fisa postului pentru care au dat concursul.
    Art. 46
    (1) Agentii care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiteri vacante, in conditiile legii, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
    - sunt declarati "Apt" medical si din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiterilor;
    - studiile superioare absolvite corespund cerintelor postului;
    - au fost evaluati in ultimii 2 ani cu calificativul de cel putin "foarte bun";
    - nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
    - nu sunt pusi la dispozitie sau suspendati din functie, potrivit prevederilor legale.
    (2) Solutionarea solicitarilor de trecere a agentilor in categoria ofiterilor prin concurs se face anual, in limita posturilor vacante, dupa incheierea activitatii de avansare a ofiterilor in functii publice superioare si asigurarea locurilor pentru promotia de ofiteri ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".
    Art. 47
    (1) In vederea acordarii gradului profesional de inspector general candidatii trebuie sa promoveze examenul organizat in acest scop. Fac exceptie cei prevazuti la art. 26 alin. (2) din Legea nr. 293/2004.
    (2) Examenul pentru obtinerea gradelor profesionale prevazute la alin. (1) se desfasoara conform metodologiei prevazute in anexa nr. 5.
    (3) Pot participa la examen candidatii care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au recomandarea sefilor ierarhici inscrisa in evaluarea anuala de serviciu;
    b) detin gradul profesional de inspector-sef principal si au implinit stagiul minim in acest grad profesional;
    c) au fost evaluati in ultimii 3 ani premergatori celui in care sustin examenul cu cel putin calificativul "foarte bun".
    Art. 48
    Avansarea in gradul profesional urmator se face la implinirea stagiului minim.
    Art. 49
    Pot fi avansati in gradul urmator, la implinirea stagiului minim, functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au implinit stagiul minim;
    b) sunt apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului in grad cu calificativul "foarte bun" sau "exceptional";
    c) functiile pe care sunt incadrati sunt prevazute cu grade profesionale superioare celui detinut;
    d) au absolvit studiile prevazute de lege.

    CAP. 4
    Modificarea raporturilor de serviciu

    SECTIUNEA I
    Delegarea, detasarea si trecerea temporara in alta munca

    Art. 50
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi delegati pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
    (2) Delegarea personalului prevazut la alin. (1) pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.
    (3) Delegarea efectuata in conditiile alin. (1) si (2) se dispune in interesul unitatii, prin decizie emisa conform competentelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea drepturilor de care acestia beneficiaza potrivit legii.
    (4) Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia si salariul, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate unde cel in cauza este incadrat sunt obligate sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.
    Art. 51
    Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) graviditate;
    b) isi creste singur copilul minor;
    c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
    Art. 52
    (1) Detasarea se dispune in interesul unitatii in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
    (2) Detasarea se poate dispune numai daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care urmeaza sa fie detasat.
    (3) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) graviditate;
    b) isi creste singur copilul minor;
    c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
    d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
    e) este singurul intretinator in familie;
    f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
    Art. 53
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi trecuti temporar in alta munca, fara acordul acestora, in caz de forta majora, ca masura de protectie a acestora ori ca sanctiune disciplinara, potrivit legii.
    (2) Prin forta majora se intelege ansamblul situatiilor imprevizibile si insurmontabile si care afecteaza desfasurarea corespunzatoare a sarcinilor si misiunilor specifice Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate.
    (3) Trecerea temporara in alta munca ca masura de protectie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare poate fi dispusa in urmatoarele situatii:
    a) pentru a inlatura un pericol direct, imediat ori iminent, prin care poate fi afectata viata sau integritatea functionarului public, si care nu poate fi inlaturat prin alte mijloace legale;
    b) cand este afectata starea de sanatate fizica ori psihica a functionarului public, constatata si evaluata medical si/sau psihologic;
    c) alte situatii determinate de raporturile de munca, care pot afecta imaginea functionarului public din sistemul administratiei penitenciare ori a institutiei din care face parte.
    (4) Trecerea temporara in alta munca poate fi dispusa ca sanctiune disciplinara in conditiile prevazute de art. 62 lit. d) din Legea nr. 293/2004.
    (5) Trecerea temporara in alta munca se dispune, dupa caz, de catre ministrul justitiei, directorul general sau directorii unitatilor subordonate, potrivit competentelor prevazute la art. 20 din Legea nr. 293/2004.

    SECTIUNEA a II-a
    Punerea la dispozitie si suspendarea din functie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Art. 54
    (1) In cazul in care impotriva functionarului public din sistemul administratiei penitenciare s-a inceput urmarirea penala, mentinerea sa in activitate se hotaraste dupa solutionarea definitiva a cauzei, cu exceptia situatiei in care a comis si alte abateri disciplinare, cand opereaza procedura disciplinara obisnuita.
    (2) Pe timpul urmaririi penale si al judecatii, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este pus la dispozitie. Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare pus la dispozitie indeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, in scris, de conducatorul unitatii si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului profesional pe care il are, la nivelul de baza, si de celelalte drepturi prevazute in statut.
    Art. 55
    (1) Punerea la dispozitie se decide conform competentelor.
    (2) Punerea la dispozitie opereaza pana la identificarea unor functii corespunzatoare in vederea numirii, in conditiile legii.
    Art. 56
    Raporturile de serviciu se suspenda de drept sau la initiativa functionarului public.
    Art. 57
    Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu intervine cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    - este desemnat de catre o autoritate sau institutie publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei si in cadrul unor organisme sau institutii internationale pentru perioada respectiva;
    - desfasoara activitate sindicala pentru care este precizata suspendarea in conditiile legii;
    - este arestat preventiv;
    - se afla in concediu de maternitate, in conditiile legii;
    - se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii;
    - efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv;
    - forta majora;
    - carantina in conditiile legii;
    - este disparut, disparitia fiind constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    - in alte cazuri expres prevazute de lege.
    Art. 58
    (1) In cazul suspendarii de drept a raporturilor de serviciu, functionarul public este obligat sa depuna diligentele necesare predarii legitimatiei de serviciu, armamentului si celorlalte bunuri din dotare pe care le detine asupra sa.
    (2) Pe timpul suspendarii de drept, functionarul public nu beneficiaza de nici un drept dintre cele prevazute in Legea nr. 293/2004.
    Art. 59
    (1) In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept, functionarul public este obligat sa il informeze in scris pe directorul unitatii despre acest fapt.
    (2) Directorul unitatii are obligatia sa asigure in termen de 5 zile conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.
    Art. 60
    (1) Raportul de serviciu se suspenda la cererea motivata, din initiativa functionarului public, in urmatoarele situatii:
    - concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
    - concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
    - desfasurarea unor activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale din proprie initiativa.
    (2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea. Cererea va fi insotita de documente justificative in masura sa confirme existenta situatiei pentru care se solicita suspendarea.
    Art. 61
    Suspendarea sau reluarea activitatii, dupa caz, a raporturilor de serviciu se constata si se aproba prin ordin sau decizie, potrivit competentelor.
    Art. 62
    (1) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice.
    (2) Ocuparea acestui post se face pe o perioada determinata, de un alt functionar public din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    (3) In situatia in care nu exista functionari publici sa indeplineasca cerintele specifice, postul va fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu.

    CAP. 5
    Incetarea raporturilor de serviciu

    Art. 63
    Cauzele si conditiile de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt cele prevazute in art. 54 din Legea nr. 293/2004, dupa cum urmeaza: demisie, transfer, eliberare din functie, destituire din functie, pensionare in conditiile legii, deces.
    Art. 64
    (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi transferati in interesul serviciului sau, la cererea acestora, intre unitati ale sistemului administratiei penitenciare ori in afara acestuia.
    (2) Transferul se poate face intr-o functie pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
    (3) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat.
    (4) In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile.
    (5) Plata acestor drepturi se suporta de unitatea la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
    Art. 65
    (1) Pentru efectuarea transferului in interesul serviciului, directorul unitatii interesate din alte structuri de aparare, ordine publica si siguranta nationala solicita acordul conducatorului institutiei din care face parte functionarul public.
    (2) Pentru efectuarea transferului la cerere, functionarul public se adreseaza in scris institutiei unde doreste sa se transfere.
    (3) Cererea, dupa obtinerea acordului de principiu al institutiei unde doreste sa se transfere, se inainteaza de cel in cauza, pe cale ierarhica, directorului general sau ministrului justitiei, dupa caz.
    Art. 66
    (1) Competenta aprobarii transferului revine, dupa caz:
    a) ministrului justitiei, prin ordin pentru transferul functionarilor publici cu grade de ofiteri din afara sistemului penitenciar, precum si al directorilor de penitenciare;
    b) directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin decizie pentru transferul functionarilor publici intre unitatile sistemului penitenciar si al agentilor in si din afara sistemului penitenciar.
    (2) Decizia sau ordinul de transfer se intocmeste de catre Directia resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    (3) Data perfectarii transferului se prevede expres in cuprinsul deciziei sau ordinului de transfer, dupa caz.
    (4) Copia deciziei sau a ordinului de transfer se claseaza in dosarul personal.
    Art. 67
    Raporturile de serviciu inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
    a) la data decesului functionarului public;
    b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
    c) la data expirarii termenului pentru care a fost numit in functia publica, care a fost exercitata cu caracter temporar;
    d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public;
    e) cand functionarul public a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva cu executarea pedepsei;
    f) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare prin care s-a dispus interdictia;
    g) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 68
    Concursul de incadrare a personalului cu studii superioare pentru sectorul medical se va organiza de catre Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu respectarea reglementarilor specifice Ministerului Sanatatii.
    Art. 69
    (1) Pentru incadrarea personalului didactic, concursurile se vor organiza si se vor desfasura de catre inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii invatamantului nr. 84/1995, modificata si completata prin Legea nr. 354/2004, si ale Protocolului incheiat intre Ministerul Justitiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii nr. 4.730/2001 privind asigurarea scolarizarii si profesionalizarii persoanelor aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) Tematica, conditiile de concurs si data desfasurarii acestuia se fac publice, in fiecare an scolar, de catre inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.
    (3) Angajarea pe post se face numai prin dispozitie a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 70
    Pana la aprobarea prin hotarare a Guvernului a Regulamentului privind conditiile de organizare si modul de desfasurare a concursurilor/examenelor de incadrare a personalului contractual, dispozitiile cap. I - III din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si acestei categorii de personal.
    Art. 71
    Prevederile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control al activitatii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii in legatura cu activitatea administratiei penitenciare, masurile dispuse in baza acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 72
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                                    MODEL
    Cerere de inscriere la concurs in vederea ocuparii postului de ............

    Domnule director,

    Subsemnatul ........................, fiul lui ...................... si al ............................, nascut in localitatea ..........................., judetul ..................., in anul ......, luna ................., ziua ....., domiciliul (resedinta) in localitatea ................., judetul .............., absolvent al ........................., curs de ..............................., de profesie ......................, salariat la ..............................., starea civila ................, cu serviciul militar .........................., la arma ................, trecut in rezerva cu gradul ........................., va rog sa aprobati inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ................... la unitatea ..................., specialitatea penitenciare.
    Am luat cunostinta de conditiile de selectionare si participare la concurs, de drepturile si obligatiile ce imi revin si de prevederile angajamentului pe care urmeaza sa il inchei in situatia in care voi fi declarat "admis".
    Sunt de acord cu efectuarea de verificari specifice, cunoscand ca, in situatia in care vor rezulta incompatibilitati determinate de neindeplinirea cumulativa a conditiilor de selectionare, nu voi fi incadrat, chiar daca in urma concursului dat am fost declarat "admis".

    Semnatura ................                   Data ................

    ANEXA  2
    la regulament

                                 BAREMELE
pentru verificarea aptitudinilor fizice - subofiteri sector operativ

                               - Barbati -
________________________________________________________________________________
      \
 Probe \ Punctaj                10         9          8          7         6
        \
_________\______________________________________________________________________
 Alergare de viteza           6",8      6",9 - 7   7",1-2     7",3-4    7",5-6
 50 m plat
________________________________________________________________________________
 Flotari                      29        28         27         26        25
________________________________________________________________________________
 Alergare de rezistenta       3',24     3',25-29   3',30-34   3',35-39  3',40-44
 1.000 m plat
________________________________________________________________________________

    - continuare -

________________________________________________________________________________
      \
 Probe \ Punctaj                 5         4         3          2         1
        \
_________\______________________________________________________________________
 Alergare de viteza           7",7-8    7",9 - 8"  8",1-2     8",3-4    8",5-6
 50 m plat
________________________________________________________________________________
 Flotari                      24        23         22         21        20
________________________________________________________________________________
 Alergare de rezistenta       3',45-49  3',50-54   3',55-59   4',00-04  4',05-09
 1.000 m plat
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la regulament

                                 BAREMELE
pentru verificarea aptitudinilor fizice - subofiteri sector operativ

                                - Femei -
________________________________________________________________________________
      \
 Probe \ Punctaj              10         9          8          7         6
        \
_________\______________________________________________________________________
 Alergare de viteza         8",02     8",3-4     8",5-6     8",7-8    8",9 - 9"
 50 m plat
________________________________________________________________________________
 Abdomen - ridicarea        20        19         18         17        16
 trunchiului la 90 de
 grade din pozitia
 culcat pe spate
________________________________________________________________________________
 Alergare de rezistenta     3',30     3',31-35   3',36-40   3',41-45  3',46-50
 600 m plat
________________________________________________________________________________

    - continuare -

________________________________________________________________________________
      \
 Probe \ Punctaj               5         4          3          2          1
        \
_________\______________________________________________________________________
 Alergare de viteza         9",1-2    9",3-4     9",5-6     9",7-8   9",9 - 10,0
 50 m plat
________________________________________________________________________________
 Abdomen - ridicarea        15        14         13         12       11
 trunchiului la 90 de
 grade din pozitia
 culcat pe spate
________________________________________________________________________________
 Alergare de rezistenta     3',51-55  3',56 - 4  4',01-05   4',06-10 4',11-15
 600 m plat
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

    MINISTERUL JUSTITIEI
    ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR
    Penitenciarul ...........................

                                 ANGAJAMENT

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................... nascut/nascuta in ................., judetul ................., in anul ......., luna ..................., ziua ...., fiul/fiica lui ............................ si al/a ...................... ..., domiciliat/domiciliata in ................., str. .................... nr. ..., judetul ............................., fiind selectionat/selectionata in vederea sustinerii concursului pentru ocuparea functiei de ............... in sectorul ...................., la Penitenciarul ..........................., imi asum riscul excluderii de la incadrare in cazul in care apar probleme in procesul verificarilor specifice, care conduc la neindeplinirea criteriilor de selectionare si incadrare in Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Candidat ................................, posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ............, eliberat/eliberata de ............................ la data de .................. .

                                Semnatura
                            ................

    Prezentul angajament s-a incheiat in fata ................................., la data de ................., dupa ce, in prealabil, s-a verificat identitatea candidatului.

                           Directorul unitatii,
                           ....................

    ANEXA  5
    la regulament

                               METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea examenului pentru gradul de inspector general*)

    *) Toate prevederile din prezenta metodologie referitoare la inspectorul general se aplica si pentru inspector general principal si inspectorul general-sef.

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    In vederea acordarii gradului de inspector general candidatii sustin examen. Obiectivul examenului este de a evalua capacitatea candidatilor de a elabora si a sustine proiecte de modernizare a domeniilor in care lucreaza, de a analiza si a intelege realitatile politico-sociale contemporane, intr-o lume in schimbare si de a-si adapta comportamentul de conducator la evolutiile din societate.
    Art. 2
    Probele examenului pentru gradul de inspector general se vor desfasura astfel incat sa asigure:
    - aprecierea nivelului de dezvoltare a gandirii creatoare a candidatilor;
    - evaluarea capacitatii de a propune solutii noi si de a rezolva probleme complexe privind proiectarea si realizarea obiectivelor organizatiei, in conexiune cu starea si cu evolutiile din societate si din lume;
    - aprecierea competentei de a procesa informatii, de a rezolva rapid si corect problemele ridicate de conducerea unei organizatii mari si complexe, in diferite situatii, inclusiv in structuri de cooperare multinationale, de a influenta si a directiona subordonatii pentru indeplinirea misiunii.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea examenului

    Art. 3
    Examenul pentru gradul de inspector general consta in sustinerea urmatoarelor probe:
    a) Conducerea organizatiei din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala - proiect
    Domeniile in care se propun proiectele si bibliografiile se stabilesc de comisia de examen numita de ministrul justitiei.
    Temele de proiect se aproba, cu cel putin 60 de zile inainte de data desfasurarii examenului, de catre presedintele comisiei de examen. Pentru fiecare candidat se vor propune 3 teme de proiect.
    Temele de proiect vor aborda probleme de sistem, clar definite, din domeniul in care lucreaza candidatii.
    Fiecare proiect intocmit trebuie sa propuna o solutie noua sau partial noua la problema actuala ori de perspectiva, din domeniul in care autorul isi desfasoara activitatea, si va cuprinde: baza teoretica a problemei abordate; obiectivul (obiectivele) demersului de proiectare; evaluarea solutiei existente si a starii generate de ea (limite si disfunctionalitati actuale de perspectiva); solutia propusa; avantajele solutiei propuse (ce probleme rezolva sau ce deschideri ofera); implicatiile si costurile solutiei propuse.
    Proiectele se depun cu 10 zile inainte de sustinerea probei si urmeaza sa fie sustinute de catre candidati in fata comisiei.
    b) Sistemul penitenciar - colocviu
    Tematica si bibliografiile se stabilesc de o comisie numita de ministrul justitiei.
    Pe baza tematicii, comisia de examen stabileste subiectele ce vor fi abordate in cadrul colocviului. Numarul subiectelor trebuie sa fie mai mare cu cel putin 5 decat numarul candidatilor. Subiectele colocviului se aproba de catre presedintele comisiei de examen.
    In ziua planificata pentru desfasurarea probei, candidatii se prezinta la locul stabilit si, in prezenta comisiei de examen, isi aleg cate un subiect, prin tragere la sorti. Subiectul ales nu poate fi schimbat.
    Candidatii isi redacteaza raspunsurile timp de 30 de minute, dupa care prezinta timp de 15 - 20 de minute problematica aleasa. Dupa prezentarea subiectelor, comisia de examen adreseaza intrebari candidatului. Dupa raspunsurile la intrebari se poarta discutii la care participa si ceilalti candidati. Fiecare candidat poate interveni o singura data, iar interventia nu va depasi 5 minute. Participarea la discutii se ia in considerare la stabilirea notelor candidatilor.
    Prezentarea subiectului si dezbaterile pe marginea celor expuse de fiecare candidat nu trebuie sa depaseasca 45 - 50 de minute.
    c) Capacitatea de comunicare intr-o limba straina de circulatie internationala - examen scris si oral
    Subiectele se propun de personalul de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor si se aproba de presedintele comisiei de examen. Subiectele se intocmesc corespunzator nivelului 2 (scris, citit, ascultat, vorbit), dupa descrierea Stanag 6001.
    Art. 4
    (1) Pentru organizarea si derularea examenului, prin ordin al ministrului justitiei, se stabilesc data si locul de desfasurare a probelor si se constituie o comisie compusa din:
    a) presedintele comisiei;
    b) 3 - 5 membri;
    c) secretarul comisiei.
    (2) Pentru evaluarea proiectelor, comisia se poate imparti in grupuri de specialisti din domeniile stabilite.
    (3) Pentru proba de comunicare intr-o limba straina, in comisie sunt cooptati specialisti din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Art. 5
    Presedintele comisiei de examen pentru gradul de inspector general va fi, de regula, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau directorul general adjunct ori alta persoana cu grad de inspector general propusa de acesta. In comisia de examen vor fi numiti inspectori generali din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate ori alte persoane, la propunerea directorului general, cu grad profesional cel putin inspector-sef principal.
    Art. 6
    Comisia de examen se intruneste la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor in termen de cel mult 10 zile de la data aprobarii componentei sale, in vederea efectuarii instructajelor membrilor acesteia, a specialistilor si a candidatilor privind modul de organizare si desfasurare a examenului.

    CAP. 3
    Evaluarea pregatirii candidatilor

    Art. 7
    Evaluarea nivelului de pregatire a candidatilor la probele de examen se face astfel:
    a) fiecare membru al comisiei de examen acorda note de la 10 la 1. La proba de limba straina aprecierea se face cu calificativul "admis" sau "respins". Media obtinuta de un candidat la o proba se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen la proba respectiva;
    b) dupa incheierea tuturor probelor, comisia de examen calculeaza media generala de examen a fiecarui candidat ca medie aritmetica a mediilor obtinute la fiecare proba, fara rotunjire, cu doua zecimale. Candidatului declarat "respins" la proba de limba straina nu i se calculeaza media generala, fiind declarat "respins".
    Art. 8
    Este declarat "admis" de catre comisia de examen candidatul care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are media generala de examen minimum 8;
    b) are cel putin media 7 la fiecare dintre probele de examen.
    Art. 9
    (1) Candidatii pot contesta notele obtinute la fiecare proba, cu exceptia celei de la proba de limba straina.
    (2) Candidatii pot contesta numai rezultatele proprii.
    (3) Contestatiile se depun, in scris, la secretarul comisiei in termen de cel mult 24 de ore de la anuntarea rezultatului final al examenului si se solutioneaza in termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
    (4) Contestatiile se solutioneaza in plenul comisiei de examen, iar hotararea presedintelui acesteia este definitiva.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Candidatii la examenul pentru gradul de inspector general se propun de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in cazul celor din sistemul penitenciar, sau de secretarul de stat coordonator, in cazul functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, se aproba de ministrul justitiei, dupa care sunt supusi avizarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 11
    (1) Numarul de inspectori-sefi principali care se propun pentru acordarea gradului de inspector general se stabileste, dupa caz, de catre conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in raport cu nevoile sistemului, sau de conducerea Ministerului Justitiei, pentru aparatul propriu.
    (2) Ministrul justitiei prezinta Presedintelui Romaniei propuneri privind acordarea gradului de inspector general, in termen de cel mult un an de la data finalizarii examenului pentru acordarea gradului de inspector general.
    Art. 12
    Presedintele comisiei pentru examenul de inspector general prezinta ministrului justitiei procesul-verbal cu rezultatele obtinute, in termen de 7 zile de la incheierea examenului.
    Art. 13
    Comisia de examen intocmeste si prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, Ministerului Justitiei fisele individuale cu rezultatele obtinute de catre candidati. Dupa inscrierea rezultatelor in documentele de evidenta, fisele se trimit directiilor si unitatilor din care fac parte candidatii, pentru aducere la cunostinta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2854/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2854 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2854/2004
Ordin 2397 2012
Ordin 2478 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 1884 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004
Ordin 257 2009
pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004
Ordin 2330 2008
privind transferul cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, precum si din Ministerul Justitiei in sistemul administratiei penitenciare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu