Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2397 din 10.07.2012

pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 07 august 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 56 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile cuprinse în art. 64 , 65 şi 66 din Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul justiţiei, Silviu-Gabriel Barbu, secretar general adjunct
ANEXĂMETODOLOGIE privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare Articolul 1(1) Mutarea, la cerere, în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voinţă a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.(2) Mutarea în interesul serviciului în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voinţă a unităţii din sistemul penitenciar, cu acordul funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare. Articolul 2(1) Funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.(2) Mutarea se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer, respectiv de agent, şi de acelaşi tip, de conducere, respectiv de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.(3) Ofiţerii care ocupă funcţii de conducere pot solicita mutarea din funcţia deţinută şi numirea într-o funcţie de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei în care sunt încadraţi.(4) Pentru mutarea într-o funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare inferior celei deţinute, funcţionarii publici cu statut special îşi exprimă acordul, în mod expres.(5) Prin funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare identic se înţelege funcţia în care se face numirea al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu al funcţiei anterioare. Articolul 3(1) Mutarea la cerere se poate aproba, în măsura în care există fonduri cu această destinaţie în bugetul aprobat, dacă funcţionarul public cu statut special definitiv întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:a)îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care solicită mutarea; b)are avizul de principiu al directorului unităţii unde este încadrat; c)are avizul de principiu al directorului unităţii unde solicită mutarea; d)are avizul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e)cererea de mutare este întemeiată şi motivată în toate situaţiile, fiind însoţită, după caz, de documente justificative. (2) Respingerea motivată a solicitării de mutare se comunică, la cerere, funcţionarului public cu statut special definitiv în cauză. Articolul 4(1) În cazul în care există mai multe solicitări de mutare pentru aceeaşi funcţie, departajarea se va realiza de către o comisie, constituită, la nivelul unităţii la care se solicită mutarea, din director/director adjunct/şef structură din domeniul postului de activitate - preşedinte, 2 funcţionari publici cu statut special, din care unul din structura de resurse umane - membri. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi desemnată prin decizie a conducătorului unităţii şi va analiza solicitările de mutare, având în vedere şi următoarele criterii de departajare:a)experienţa profesională în domeniul de activitate al funcţiei pentru care se solicită mutarea:se acordă câte două puncte pentru fiecare an întreg lucrat în domeniul de activitate al postului, în cadrul sistemului penitenciar;

fracţiile de an se calculează corespunzător cu rotunjire la o lună; se ignoră perioadele de sub o lună;

nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;

vechimea se calculează la data analizei solicitărilor; b)calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani de activitate:

pentru fiecare calificativ obţinut la evaluarea performanţelor profesionale anuale, în ultimii 5 ani de activitate, se acordă puncte astfel: „Excepţional“ - 2 puncte, „Foarte bun“ - 1 punct, „Bun“ - 0,50 puncte, iar calificativele „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“ nu se punctează; c)vechimea în sistemul administraţiei penitenciare:

se acordă câte un punct pentru fiecare an întreg, lucrat în cadrul sistemului penitenciar;

fracţiile de an se calculează corespunzător cu rotunjire la o lună; se ignoră perioadele de sub o lună;

nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;

vechimea se calculează la data analizei solicitărilor; d)probleme familiale deosebite:

se acordă 3 puncte pentru solicitanţii care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte, altele decât cele prevăzute la lit. f); e)situaţia locativă a solicitanţilor:

se acordă 5 puncte pentru solicitanţi, în cazul în care prin mutare se diminuează sau se elimină cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la şi de la locul de muncă; f)reunirea familiei:

se acordă 5 puncte, în cazul în care soţul/soţia are locul de muncă şi/sau domiciliul în localitatea în care se solicită mutarea; g)starea disciplinară (sancţiuni disciplinare):

se scad 5 puncte din punctajul final al solicitanţilor care se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

se scad 5 puncte din punctajul final al solicitanţilor care sunt condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni, menţinuţi în activitate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Punctajul final se stabileşte prin însumarea punctajelor acordate conform alin. (2), fiind acceptat solicitantul care are punctajul cel mai mare.(4) La punctaje egale are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevăzut la alin. (2) lit. a), iar în situaţia în care se menţine egalitatea are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevăzut la alin. (2) lit. c).(5) La analiza prevăzută la alin. (2) poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul unităţii. Articolul 5(1) Mutarea în interesul serviciului se realizează la propunerea motivată a unităţii şi/sau a structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde urmează să se mute funcţionarul public cu statut special în cauză, cu acordul directorului unităţii unde acesta este încadrat.(2) Mutarea în interesul serviciului se poate aproba, în măsura în care există fonduri cu această destinaţie în bugetul aprobat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:a)funcţionarul public cu statut special în cauză îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care se propune mutarea; b)funcţionarul public cu statut special în cauză îşi exprimă acordul scris în acest sens. Articolul 6În cazul mutării la Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligatoriu ca funcţionarii publici cu statut special să aibă o vechime de cel puţin un an într-o unitate penitenciară. Articolul 7Actul administrativ de mutare se întocmeşte de către compartimentul cu atribuţii în acest sens, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2397/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2397 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu