Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.285 din 20.02.2017

pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 07 martie 2017SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul afacerilor externe, Alexandru Victor Micula, secretar de stat ANEXĂLICENŢA GENERALĂ de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 Domeniu de aplicare 1. Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01 autorizează operaţiunile temporare de import supuse unui regim vamal, aşa cum este definit de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii, şi operaţiunile temporare de transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul întreţinerii şi reparării acestora, precum şi returnarea lor prin operaţiuni definitive de export sau transfer de expediere, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă. Prezenta licenţă generală se referă la operaţiunile de întreţinere şi reparaţii ale produselor militare sau componentelor pentru acestea, efectuate: a)în garanţie; b)în postgaranţie sau la solicitarea unui partener extern.2. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO. 3. Sunt excluse de la prezenta licenţă activităţile de întreţinere şi reparaţii de produse militare destinate unui utilizator final dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO. 4. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform Regulamentului (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii. Utilizatorii licenţei generale Prezenta licenţă generală poate fi utilizată numai de către persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX. Produse Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

Categoria de produse militare Precizări
ML 1 Sunt permise părţi, componente şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie.
ML 2 Sunt permise părţi, componente şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie.
ML 3 Sunt excluse muniţiile cu submuniţii sau cu fragmentare şi componente special concepute pentru acestea.
Categoria de produse militare Precizări
ML 4 Sunt excluse minele antipersonal, muniţiile cu submuniţii sau cu fragmentare şi componente special concepute pentru acestea.
ML 5 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 6 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 7 Sunt excluse produsele din subcategoriile ML7 a, b, c, d, e, h şi i.
ML 8 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 9 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 10 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 11 Sunt excluse echipamentele de ghidare şi navigaţie pentru sistemele portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) şi componente special concepute pentru acestea.
ML 12 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 13 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 14 Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS.
ML 15 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 16 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 17 Sunt excluse produsele din subcategoriile ML17 f, h şi i.
ML 18 Sunt excluse echipamentele de producţie pentru sistemele MANPADS, mine antipersonal şi muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare.
ML 19 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 20 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 21 Sunt permise doar produsele „software" aferente unor produse permise prin prezenta licenţă generală.
ML 22 Sunt permise doar tehnologiile aferente unor produse permise prin prezenta licenţă generală.

(*) Returul definitiv al echipamentelor complete după efectuarea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii către destinaţii din afara Uniunii Europene este permis numai pe bază de licenţă individuală de export. Termeni şi condiţii I. Înscriere 1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 6 al secţiunii „Dispoziţii finale". 2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale şi să prezinte raportul de analiză internă al PIC conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013. II. Derularea operaţiunilor 1. Prezenta licenţă se utilizează în următoarele condiţii: a)prin efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii, care pot include înlocuirea unor părţi sau componente cu altele similare, nu se produce o îmbunătăţire a performanţelor iniţiale ale produsului; b)în cazul operaţiunilor în garanţie sau postgaranţie, activităţile de întreţinere şi reparaţii se vor efectua în beneficiul aceluiaşi utilizator final care a fost declarat la exportul iniţial din România al produselor; dacă utilizatorul final al exportului iniţial nu poate fi documentat, operaţiunile postgaranţie se consideră operaţiuni efectuate la solicitarea partenerului extern; c)în cazul operaţiunilor efectuate la solicitarea unui partener extern, utilizatorul licenţei generale trebuie să obţină de la partenerul extern, înainte de expedierea produselor reparate, un document asigurătoriu din partea utilizatorului final, conform art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată; d)pentru toate tipurile de operaţiuni, după ce a avut loc livrarea produselor, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, utilizatorul licenţei generale trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a prezentei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune. 3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze codul de utilizator al licenţei generale acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01" pe toate documentele comerciale ale operaţiunilor care se derulează în baza prezentei licenţe. 4. Orice operaţiune efectuată în baza prezentei licenţe în afara Uniunii Europene trebuie să se deruleze conform legislaţiei vamale, aşa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii. 5. Operaţiunile temporare derulate în baza prezentei licenţe trebuie închise prin returnarea produsului reparat sau primirea produsului defect (în cazul exporturilor/transferurilor anticipate) în perioada de valabilitate a înscrierii ca utilizator al licenţei generale. 6. Utilizatorul prezentei licenţe generale poate schimba regimul operaţiunii de import/transfer de introducere din temporar în definitiv pe baza unei licenţe individuale. 7. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să solicite licenţă individuală de export definitiv pentru returnarea echipamentelor complete din categoriile ML6, ML9 şi ML 10 către destinaţii din afara Uniunii Europene. III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX 1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele justificative privind operaţiunile derulate, conform termenului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii: a)denumirea şi adresa partenerului extern care trimite produsele militare în România/ţara; b)denumirea comercială a produselor; c)categoria de încadrare în lista de produse militare (ML); d)cantitate pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură; e)nr. documentului de transport şi nr. documentului electronic de import/data (după caz); f)închiderea operaţiunii temporare: utilizatorul final/ţara, cantitate pentru fiecare tip de produs, valoare manoperă, nr. facturii externe/data, document de transport/data şi document electronic de export/data (după caz).2. Documentele prevăzute la rubrica II „Derularea operaţiunilor" pct. 1 lit. c) şi d) trebuie păstrate la sediul utilizatorului licenţei generale şi prezentate la solicitarea ANCEX. 3. Utilizatorul licenţei generale este obligat să raporteze trimestrial la ANCEX, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de raportat, operaţiunile derulate în trimestrul anterior, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.096/2014 privind modalitatea de raportare periodică a derulării operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. 4. Raportarea trimestrială se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale. Dispoziţii finale 1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, şi legislaţiei vamale, aşa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată. 2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă. 3. ANCEX poate suspenda sau anula înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor. 4. Utilizatorul poate solicita ANCEX retragerea de la utilizarea licenţei generale, cu condiţia returnării confirmării de înscriere eliberate de ANCEX. 5. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale. 6. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor: Nr. şi data înregistrării la solicitant Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX CERERE pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ................ ................ ........ ............, acţionând în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ..........., cu sediul în ........ ................ ........ ........... str. ........ ................ ................ ........ ........ nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ................ ................ ........, telefon ........ ................ ..........., fax ........ ........ ............, e-mail ........ ................ .........., website ........ ................ ........ .............., înregistrată la ANCEX cu codul ........ ................ .............. şi având codul unic de identificare fiscală nr. ........ ................ .........., solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGIRE-RO-01. Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la ANCEX;

să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la ANCEX;

să menţin baze de date corespunzătoare.Data ................ Numele, prenumele, funcţia ........ .......... Semnătura ........ ................ ŞtampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 285/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 285 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 285/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu