Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2827 din 29 septembrie 2008

pentru aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 29 decembrie 2008Având în vedere dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de închidere a obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, activitatea de execuţie a lucrărilor de închidere de mine şi activitatea de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări de închidere a minelor), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Componenţa corpului de lectori, precum şi a Comisiei de examinare va fi nominalizată prin decizie de directorul Unităţii de management al proiectului din Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 3. - (1) Secretariatul Comisiei de atestare este asigurat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

(2) Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni are responsabilitatea de a organiza cursurile de atestare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de a emite atestatele profesionale.

Art. 4. - Valabilitatea atestatelor profesionale emise de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni este de 3 ani, extinderea valabilităţii fiind posibilă prin cursuri de reinstruire.

Art. 5. - Eliberarea atestatului, conform prevederilor art. 1, 3 şi 4, pentru persoanele fizice şi juridice din Uniunea Europeană care pot proba cu certificate absolvirea unui program de formare profesională echivalent cu cel organizat la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni, se face imediat de către Secretariatul Comisiei de atestare, în baza certificatelor menţionate anterior.

Art. 6. - Direcţia generală resurse minerale, prin Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A. Bucureşti, va solicita prin documentaţiile de achiziţie publică a serviciilor şi lucrărilor de închidere a minelor ca una dintre condiţiile de eligibilitate să fie materializată prin personal de conducere/coordonare atestat în condiţiile prezentului ordin.

Art. 7. - Direcţia generală resurse minerale, Unitatea de management al proiectului şi Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 782/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de proiectare şi verificare a planurilor de închidere a obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, a specialiştilor în activitatea de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi a specialiştilor în activitatea de execuţie a lucrărilor miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 18 ianuarie 2005.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi activităţi de execuţie a lucrărilor miniere)

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileşte metodologia de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi activităţi de execuţie a lucrărilor miniere).

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către specialişti, atestaţi tehnico-profesional de comisia nominalizată prin decizie de către directorul Unităţii de management al proiectului din Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice cetăţeni ai Uniunii Europene care pot proba absolvirea unui program de formare profesională echivalent cu cel organizat la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

Art. 2. - Persoanele fizice care doresc să îşi desfăşoare activitatea în domeniul lucrărilor de închidere a minelor pe teritoriul României sunt obligate să fie atestate tehnico-profesional în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 3. - Prezenta procedură stabileşte modalităţile, tehnicile şi domeniile de atestare, precum şi condiţiile de participare la examenele de atestare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor, în calitate de proiectanţi, diriginţi de şantier şi executanţi ai lucrărilor de închidere a minelor, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (3).

SECŢIUNEA a 2-a

Termenii utilizaţi

Art. 4. -In contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează:

a)  lucrări miniere - lucrări de proiectare, conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere;

b) proiectant - persoana juridică responsabilă, în condiţiile legii, cu activitatea de proiectare şi verificare a soluţiilor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. elaborează conţinutul planului de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi al documentaţiilor aferente;

2. elaborează proiectul tehnic de închidere a obiectivelor miniere şi al documentaţiilor aferente;

3. verifică respectarea conţinutului documentaţiei, pe faze de proiectare;

4. asigură încadrarea soluţiilor tehnico-economice prevăzute în documentaţii în prevederile legale, inclusiv în normele PSI şi de sănătate şi securitate în muncă;

5. asigură respectarea prevederilor legale cu privire la sistematizare şi urbanism;

6. răspunde de conformitatea documentaţiei de execuţie a lucrărilor miniere cu reglementările legale şi tehnice specifice;

c) responsabil cu execuţia lucrărilor miniere - persoana juridică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor miniere, având disponibilităţi de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi în documentaţia aferentă executării lucrărilor miniere, verificată şi aprobată;

d) diriginte de şantier pentru lucrări miniere - persoana juridică însărcinată de către investitor cu verificarea calităţii/cantităţii materialelor şi produselor puse în operă şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrărilor miniere;

e) diriginte de şantier rezident- persoana fizică însărcinată de către firma de dirigenţie să asigure verificarea permanentă în şantier pe durata desfăşurării lucrărilor;

f) diriginte de şantier coordonator - persoana fizică însărcinată de către firma de dirigenţie să asigure coordonarea între mai multe şantiere, în cazul proiectelor complexe;

g) procedură - mod specific de a efectua o activitate;

h) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele specifice de calitate a lucrărilor miniere au fost satisfăcute.

CAPITOLUL II

Cadrul legal

Art. 5. - La baza prevederilor prezentei proceduri au stat următoarele acte normative:

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor;

- Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 privind aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a mediului/conservare;

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări.

CAPITOLUL III

Obiectivele atestării tehnico-profesionale a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

Art. 6. - (1) Obiectivele principale urmărite prin atestarea specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi activităţi de execuţie a lucrărilor miniere), denumiţi în continuare specialişti, sunt:

a) creşterea nivelului calitativ al lucrărilor;

b) folosirea corectă a resurselor bugetare alocate lucrărilor de închidere a minelor/carierelor şi de refacere a mediului;

c) aplicarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul conservării şi închiderii minelor/carierelor la proiectarea şi execuţia lucrărilor fizice;

d) asigurarea respectării normativelor tehnice şi a prevederilor legale în proiectare, încredinţarea contractelor şi execuţia lucrărilor miniere;

e) garanţia că închiderea şi reconstrucţia ecologică respectă principiul dezvoltării durabile.

(2) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar şi în conformitate cu prevederile legale, a activităţilor specialiştilor pentru lucrările de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor.

Art. 7. - (1) Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) de către comisia numită prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

(2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiştilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) nu acoperă şi autorizările necesare legiferate pentru activităţile specifice în domeniile reglementate de alte acte normative în vigoare şi a căror respectare este obligatorie.

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

Art. 8. - (1) Prezenta procedură se aplică pentru atestarea persoanelor fizice care solicită aceasta, ca specialişti în domeniul închiderii şi reconstrucţiei ecologice a minelor/carierelor (proiectarea şi execuţia lucrărilor miniere şi asistenţa tehnică pentru monitorizarea în timpul execuţiei lucrărilor şi monitorizarea postînchidere).

(2) Atestarea recunoaşte capacitatea tehnică şi experienţa profesională a specialiştilor în vederea exercitării unor funcţii în domeniul închiderii şi reconstrucţiei ecologice a minelor/carierelor.

Art. 9. -Atestarea specialiştilor care exercită funcţii conform art. 7 este obligatorie.

CAPITOLUL V

Domenii de autorizare

Art. 10. - Domeniile din activitatea de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere pentru care se atestă specialişti pentru proiectarea, execuţia şi urmărirea realizării lucrărilor sunt următoarele:

Nr. crt.

Clasificare CAEN

Domeniul de atestare

Direcţia de specialitate

din Ministerul Economiei

şi Finanţelor

Secţiunea/ Subsecţiunea

Grupa

0

1

2

3

4

1.

F/45

4511

Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantier

Direcţia generală resurse minerale (DGRM)

2.

KA/74

7420

Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legată de aceasta

DGRM

3.

O/90

9001

Colectarea şi tratarea apelor uzate

DGRM

4.

G/51

5157

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

DGRM

Art. 11. - (1) Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la art. 10.

(2) Pot fi atestaţi, la cerere, numai absolvenţii de studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalent.

Art. 12. - Domeniile de activitate cuprinse la art. 10 sunt în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007.

CAPITOLUL VI

Procedura atestării

Art. 13. -Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor se realizează de către Comisia de examinare, numită prin decizie a directorului Unităţii de management al proiectului din Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 14. - (1) Comisia de examinare în vederea atestării, numită prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, va avea în componenţă un număr de 7 membri:

1. preşedinte - directorul Unităţii de management al proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

2. membru - reprezentant al Direcţiei generale resurse minerale - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

3. membru - reprezentant al Direcţiei generale resurse minerale - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

4. membru - reprezentant al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

5. membru - specialist financiar din cadrul Unităţii de management al proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

6. membru - specialist tehnic din cadrul Unităţii de management al Proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;

7. membru - reprezentant al Direcţiei generale juridice - Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(2) In termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri se înfiinţează, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, Comisia de examinare.

(3) Componenţa Comisiei de examinare se poate modifica/completa, după caz, în baza unei motivaţii justificate, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Art. 15. - Pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor, persoanele fizice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. să aibă studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată în domeniul în care se solicită atestarea;

2.  să aibă vechimea în activitatea de specializare (minieră, construcţii industriale, protecţia mediului, geologie/hidrogeologie etc.) de minimum un an;

3.  să se înscrie şi să frecventeze cursurile de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere, organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni;

4. să susţină şi să promoveze examenul scris şi oral în faţa Comisiei de atestare numite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor;

5. să obţină la examen media notelor minimum 7 (şapte).

Art.   16. - (1) Inscrierea la examenul de atestare şi susţinerea examenului în faţa Comisiei de atestare sunt gratuite.

(2) Celelalte cheltuieli legate de derularea procesului de instruire, în vederea însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice, conform programei de specialitate aprobate, se suportă de partea interesată.

Art. 17. - Direcţia generală resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de management al proiectului, are obligaţia:

a)  să facă propuneri de specialitate pentru întocmirea programei de pregătire a personalului propus pentru autorizare;

b) să reactualizeze şi să promoveze spre aprobare, ori de câte ori este nevoie, programa de pregătire a personalului propus spre atestare.

Art. 18. - (1) In temeiul ordinului ministrului economiei şi finanţelor de aprobare a programei de pregătire a candidaţilor pentru atestare tehnico-profesională a specialiştilor şi de numire a Comisiei de atestare, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni organizează activităţile aferente pregătirii profesionale şi desfăşurării examenelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor.

(2) Activitatea de secretariat privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a obiectivelor miniere va fi asigurată de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

(3) Atribuţiile secretariatului sunt următoarele:

- primeşte şi înregistrează cererile de înscriere la cursul de atestare tehnico-profesională;

- primeşte şi verifică dosarele solicitanţilor;

-  comunică persoanelor care au depus cereri şi dosare pentru înscriere dacă în urma verificării au fost admise sau respinse;

- primeşte şi înregistrează cererile de eliberare a atestatelor tehnico-profesionale;

- după admiterea la curs, asigură fiecărui cursant suportul de curs, conform programei aprobate.

CAPITOLUL VII

Documentele solicitate în vederea atestării

Art. 19. - (1) Inscrierea la cursul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor se face pe baza:

a)  cererii, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) dosarului candidatului, care conţine obligatoriu următoarele documente:

1. Curriculum vitae, conform modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum vitae, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004;

2.  diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, de licenţă, în copie legalizată;

3.  copie de pe carnetul de muncă;

4. 3fotografii 3x4 cm;

5.  memoriu de activitate, conform modelului prezentat în aneza nr. 6, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2)   Dosarul se depune la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni, care analizează şi comunică în termen de 15 zile solicitantului:

a) dacă dosarul este acceptat;

b) dacă documentele sunt complete;

c) domeniul (după caz, domeniile) pentru care este admis să participe la procedura de atestare.

(3)  Dosarele care nu corespund se restituie solicitanţilor, la cerere.

Art. 20. -Inscrierea la cursurile de atestare se face numai pentru persoanele al căror dosar este complet, în conformitate cu prevederile art. 19.

Art. 21. - Emiterea atestatului pentru persoanele care au absolvit cursul se face la cererea acestora.

CAPITOLUL VIII

Desfăşurarea examenului de atestare

Art. 22. - Examenul de atestare tehnico-profesională se desfăşoară după absolvirea cursului de pregătire, conform programei specifice fiecărei categorii de specialişti, şi constă în două probe: scris şi oral.

Art. 23. - Examenul este precedat de o dezbatere organizată de membrii comisiei în vederea clarificării tuturor problemelor ridicate de cursanţi.

Art. 24. - (1) Se consideră atestaţi candidaţii care au obţinut la examen media notelor minimum 7.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), lectorii care asigură instruirea prin predarea cursului de instruire şi consultanţă „Reglementări şi proceduri specifice de conservare, închidere şi ecologizare a minelor" şi membrii Comisiei de examinare, la absolvirea cursului, se consideră atestaţi şi li se eliberează certificate de atestare.

(3)  Eliberarea certificatului de atestare pentru persoanele menţionate la alin. (2) se face la cererea celor interesaţi, după depunerea dosarului cuprinzând documentele prevăzute la art. 19 alin. (1)lit. b) pct. 1,2 şi 4.

Art. 25. - (1) Rezultatul obţinut la examenul de atestare se comunică oficial de către Secretariatul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni, în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidaţi. Certificatul de atestare se eliberează personal candidaţilor de către Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

(2) Modelul certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3)  Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Secretariatul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni şi în temeiul procesului-verbal de examinare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, eliberează certificatele de atestare emise şi le înregistrează în Registrul de eliberare a certificatelor de atestare.

Art. 26. - (1) Evidenţa certificatelor de atestare, pe categorii de specialişti, de domenii de activitate, precum şi a eventualelor sancţiuni se ţine într-un registru de evidenţă la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

(2) Lista specialiştilor atestaţi, precum şi lista celor cu atestare anulată sau suspendată temporar se vor publica pe site-ul www.minind.ro.

Art. 27. - Certificatul de atestare are un termen de valabilitate de 3 ani.

CAPITOLUL IX

Drepturile şi obligaţiile titularilor de certificate de atestare

A. In domeniul proiectării

Art. 28. - Proiectarea şi verificarea conţinutului planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi al proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere se fac pentru cerinţele stabilite în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2001 şi în Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003.

Art. 29. - (1) Sunt supuse verificării următoarele documente:

a)  documentaţia tehnică de proiectare necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire-demolare şi a avizelor prevăzute la art. 14 din anexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2003;

b) documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a lucrărilor miniere sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea cerinţelor impuse de lege.

(2) Persoana atestată verifică orice alte modificări sau completări ale planului de încetare a activităţii şi ale proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, survenite pe durata execuţiei lucrărilor miniere.

(3) Persoana atestată efectuează verificări numai pentru domeniile în care a fost atestată.

Art. 30. - Persoana atestată are obligaţia ca în cadrul verificărilor pe care le efectuează să urmărească:

a) condiţiile specifice de pe amplasamentul lucrărilor miniere din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

b) modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele legale privind planul de încetare a activităţii şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor miniere.

Art. 31. - Persoana atestată semnează şi ştampilează piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de proiectant este corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor stabilite prin prevederile legale.

Art. 32. - Pentru încadrarea într-o formă unitară, ştampila este confecţionată conform detaliilor prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 33. - Persoana atestată întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate.

Art. 34. - Persoana atestată nu poate verifica, semna şi ştampila, în această calitate, proiectele întocmite de ea sau la a căror elaborare a participat.

Art. 35. - Eventualele litigii dintre proiectantul verificator şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic atestat, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea pentru soluţiile date îi revine acestuia.

B.   In domeniul execuţiei lucrărilor de închidere şi ecologizare a minelor

Art. 36. -Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor miniere se face în mod diferenţiat în funcţie de domeniile de activitate prevăzute la art. 10, printr-un sistem propriu de calitate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 37. - Persoana atestată are în principal drepturile şi obligaţiile prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003, precum şi alte drepturi şi obligaţii specifice, aşa cum sunt precizate în contractul de execuţie a lucrărilor miniere.

C. In domeniul dirigenţiei de şantier

Art. 38. - (1) Persoana atestată are dreptul să ocupe o funcţie de diriginte de şantier pentru asigurarea asistenţei tehnice pe durata execuţiei lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a minei/carierei.

(2) Diriginţii de şantier răspund faţă de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizării corecte a obligaţiei de a urmări realizarea prevederilor din contract privind execuţia lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a minei/carierei şi au în principal drepturile şi obligaţiile prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003, precum şi alte drepturi şi obligaţii specifice, aşa cum sunt precizate în contractul de asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor.

Art. 39. - Dacă persoana atestată, în mod justificat, ajunge la concluzia că se impune luarea de măsuri imediate pentru prevenirea producerii de accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau pagube materiale -, le aduce la cunoştinţă, în scris, investitorilor sau beneficiarilor lucrărilor şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

Art. 40. - (1) Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 6 luni sau anulat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(2) Comisia de atestare decide suspendarea sau anularea temporară a certificatului de atestare tehnico-profesională, în baza unui raport de constatare, întocmit de Direcţia generală resurse minerale, ca urmare a unor sesizări din partea unor organe cu atribuţii de control stabilite prin lege.

Art. 41. - (1) Pe durata suspendării certificatului de atestare, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată.

(2) Suspendarea certificatului de atestare se anulează de către emitent la propunerea Comisiei de atestare, în baza următoarelor documente:

a)  cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul de atestare;

b)  actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.

Art. 42. - (1) Anularea certificatului de atestare se face atunci când se produc accidente tehnice la lucrările miniere:

- în cazul antreprenorului, pentru nerespectarea soluţiilor din proiectul tehnic de execuţie;

- în cazul dirigintelui de şantier, pentru neurmărirea modului de respectare a soluţiilor tehnice din perimetrul tehnic de execuţie;

- în cazul proiectanţilor, pentru soluţiile tehnice dovedite neviabile la punerea în operă.

(2) Certificatul de atestare, ştampila şi legitimaţia, prezentate în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta procedură, se vor depune de către titular la Secretariatul Comisiei de atestare, pe bază de proces-verbal, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului economiei şi finanţelor pentru anularea certificatului de atestare.

Art. 43. - (1) In cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare constituie contravenţie sau infracţiune privind calitatea lucrărilor miniere, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica şi sancţiunile prevăzute de legea penală.

(2) Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta la Comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare.

Art. 44. - (1) Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare se depune de către persoana în cauză la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Secretariatului Comisiei de examinare, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de raportul în scris al organelor de control.

(2) In cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia se suportă de către persoana care a făcut contestaţia.

(3)  Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Comisia de examinare. Decizia este definitivă şi poate fi atacată în justiţie.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Domnule director,

Subsemnatul .........................................................................., de profesie......................................................., domiciliat în............................................................................................................................................................., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria............nr......................, cod numeric personal....................................................., în conformitate cu prevederile Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor, solicit înscrierea la examenul de atestare pentru .................................................... în domeniul ....................................................................................................................

Anexez la prezenta dosarul aferent candidatului la atestare, care conţine următoarele documente:

• Curriculum vitae;

• diploma de absolvire (copie);

• memoriu de activitate profesională;

• copie de pe carnetul de muncă;

• 3 fotografii 3 x 4 cm;

• memoriu de activitate.

Data.......................................................                                                                              

Semnătura,

..............................................................

Domnului director al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR

Fotografie 3x4

CERTIFICAT   DE  ATESTARE

Seria A nr........din..........

M I N

I

S

T E R U

L

E C O N O M

I

E

I

S

I

F

I

N A

N

T E L O R

        Se atestă domnul (doamna).........................................................................................................

născut(ă)în anul............, luna................, ziua.........., în localitatea ........................................................, judeţul (sectorul)........................................., tara.................................., de profesie..........................., domiciliat(ă)în localitatea......................................................., str..........................................nr..........,

bl......., sc........, ap........, judeţul (sectorul).............................................., să desfăşoare activitatea de

SPECIALIST ACTIVITĂŢI ÎNCHIDERI DE MINE

pentru lucrări miniere:

....................................

....................................

.......................................

     Atestarea se acordă în concordanţă cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.827/2008 pentru aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi activităţi de execuţie a lucrărilor miniere), ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de atestare, şi dă dreptul de exercitare a activităţii pentru care s-a eliberat prezentul certificat, cu respectarea prevederilor legale.

     Valabil până la data de...........................

     Secretar general,

     ..............................................................

     Directorul general al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni,

     ..............................................................

     (Notă - pe hârtie fond albastru-deschis)

ANEXA Nr. 3 la procedură

PROCES-VERBAL   DE   EXAMINARE

pentru atestarea tehnico-profesională a...........................................

din data de.................................

Comisia de atestare, numită prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr................, având următoarea componenţă:

1.................................................................       preşedinte;

2.................................................................       membru;

3.................................................................       membru;

4.................................................................       membru;

5.................................................................       membru;

6.................................................................       membru;

7.................................................................       membru,

a supus examinării candidaţii înscrişi pentru atestarea tehnico-profesională în domeniul ................................................ pentru titlul de................................................................................

Examinarea din data de.....................................s-a desfăşurat în...................................................................................... şi a constat în următoarele probe:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Candidaţii înscrişi la examenul de atestare în domeniul ................................................................................................... pentru funcţia de.................................................au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Titlul pentru care au fost examinaţi

Media la examen

Observaţii

Proba scrisă

Proba orală

Media

0

1

2

3

4

5

6

In urma rezultatelor obţinute la examen, următorii specialişti sunt declaraţi atestaţi de către comisie:

Nr. crt.

Numele şi prenumele specialiştilor atestaţi

Titlul pentru care au fost examinaţi

Media la examen

Observaţii

0

1

2

3

4

In conformitate cu prevederile procedurii de atestare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.827/2008, nu au obţinut atestarea următorii candidaţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor care nu au obţinut atestarea

Titlul pentru care s-au înscris la examen

Motivul pentru care nu au fost atestaţi

Observaţii

0

1

2

3

4

Data........................

Comisia de atestare,

..............................

ANEXA Nr. 4*) la procedură

FORMA  ŞI  DIMENSIUNILE   ŞTAMPILELOR

aferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesional

Ştampila specialiştilor atestaţi tehnico-profesional care desfăşoară activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

*) Modelul ştampilei este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 5*) la procedură

FORMA  ŞI  CONŢINUTUL  LEGITIMAŢIILOR

aferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesional

Legitimaţia are copertă pânzată, culoare închisă, lungime de 90 mm, lăţime de 60 mm, serie, număr şi domeniul din certificatul de atestare.

Forma şi conţinutul legitimaţiei aferente specialiştilor pentru lucrări de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor, atestaţi tehnico-profesional

*) Modelul legitimaţiei este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 6 la procedură

MEMORIU   DE  ACTIVITATE

Numele............................................................

Prenumele........................................................

Data naşterii.....................................................

I.  Studii superioare

Facultatea........................................................

Specialitatea....................................................

Data absolvirii..................................................

II. Activitatea profesională

A. Locuri de muncă şi funcţii deţinute

Nr. crt.

Unitatea (instituţia)

Anul

Funcţia

Descrierea sumară a atribuţiilor de serviciu

0

1

2

3

4

B. Lucrări elaborate/executate

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Anul, luna

Beneficiarul

Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării

0

1

2

3

4

III. Activitatea ştiinţifică

a) lucrări publicate (titlul lucrării, editura, anul);

b)  activităţi didactice în învăţământul superior (instituţia de învăţământ superior, facultatea, catedra, disciplina, funcţia didactică);

c) doctorat (data înmatriculării ca doctorand, teza de doctorat, data susţinerii).

Semnătura,

.............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2827/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2827 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu