Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 782 din 17 noiembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 18 ianuarie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 738/2003 referitoare la organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala resurse minerale, Directia generala legislatie management impreuna cu Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucuresti si Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,
                                 Gavril Baican,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre specialisti, atestati tehnico-profesional de catre comisii numite prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice inregistrate in tara si din strainatate, care isi desfasoara activitatea in domeniul lucrarilor miniere pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    Prezenta procedura cuprinsa in regulament stabileste modalitatile si tehnicile de atestare, domeniile de atestare, precum si conditiile de participare la examenele de atestare si de valabilitate a certificatelor de atestare a specialistilor care isi desfasoara activitatea in sfera lucrarilor miniere, in calitate de proiectanti, diriginti de santier si responsabili cu activitatea de executie a lucrarilor miniere.

    CAP. 2
    Cadru legal

    Art. 4
    La baza prevederilor cuprinse in prezenta procedura au stat urmatoarele acte normative:
    - Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;
    - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de inchidere a minelor;
    - Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003 privind aprobarea formei contractului de executie de lucrari de inchidere a minelor si refacere a mediului/conservare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.158/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 313/2002 privind infiintarea Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A.

    CAP. 3
    Obiectivele atestarii tehnico-profesionale a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere

    Art. 5
    (1) Obiectivele principale urmarite prin atestarea specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere, numiti in continuare specialisti, sunt:
    a) cresterea nivelului calitativ al lucrarilor;
    b) folosirea judicioasa a resurselor bugetare alocate lucrarilor de inchidere a minelor si de refacere a mediului;
    c) aplicarea celor mai bune practici internationale in domeniul conservarii si inchiderii minelor la proiectarea si executia lucrarilor fizice;
    d) asigurarea respectarii reglementarilor tehnice si a prevederilor legale in proiectarea, incredintarea contractelor si executia lucrarilor miniere.
    (2) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, in mod unitar si in conformitate cu prevederile legale, a activitatilor specialistilor pentru lucrarile miniere.
    Art. 6
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor, nominalizati la art. 5, de catre comisiile numite prin ordin al ministrului economiei si comertului nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoana autorizata la organul de autorizare si nici nu ii exonereaza pe acestia de obligatiile ce le revin.
    (2) Autorizarea tehnico-profesionala a specialistilor nominalizati la art. 5 nu acopera si autorizarile necesare legiferate pentru activitatile specifice in domeniile reglementate de alte acte normative in vigoare si a caror respectare este obligatorie.

    CAP. 4
    Domeniu de aplicare

    Art. 7
    (1) Prezenta procedura se aplica pentru atestarea si reatestarea persoanelor fizice care solicita atestarea ca specialisti in domeniul proiectarii si executiei lucrarilor miniere si al asistentei tehnice pentru monitorizare in timpul executiei lucrarilor si pentru monitorizare postinchidere.
    (2) Reatestarea specialistilor se acorda in momentul expirarii perioadei pentru care a fost acordata atestarea.
    (3) Atestarea se refera la evaluarea si recunoasterea capacitatii tehnice si a experientei profesionale a specialistilor care solicita obtinerea atestatului in vederea exercitarii functiilor, dupa caz, de: proiectant, diriginte de santier sau responsabil cu executia lucrarilor miniere.
    Art. 8
    Atestarea specialistilor care exercita, dupa caz, functiile nominalizate la art. 7 este obligatorie.

    CAP. 5
    Termeni utilizati

    Art. 9
    In contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurala sunt definiti dupa cum urmeaza:
    a) lucrari miniere - lucrari de proiectare, conservare, inchidere, ecologizare si monitorizare postinchidere a obiectivelor miniere.
    b) proiectant - persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu activitatea de proiectare si verificare a continutului planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere in conformitate cu exigentele cuprinse in prevederile legale, care indeplineste urmatoarele atributii:
    1. elaborarea continutului planului de inchidere a obiectivelor miniere si a documentatiei aferente;
    2. elaborarea continutului proiectului tehnic de inchidere a obiectivelor miniere si a documentatiei aferente;
    3. verificarea existentei continutului documentatiei, pe faze de proiectare;
    4. incadrarea prevederilor documentatiei in exigentele legale, inclusiv a normelor PSI, de protectia muncii, precum si a normelor sanitare;
    5. respectarea prevederilor legale cu privire la sistematizare si urbanism;
    6. verificarea legalitatii solutiilor adoptate in documentatii;
    7. verificarea conformitatii documentatiei de executie a lucrarilor miniere cu reglementarile legale si tehnice specifice.
    c) responsabil cu executia lucrarilor miniere - persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate in realizarea lucrarilor miniere, disponibilitatii de personal calificat si de echipamente specifice, care sa dea garantia respectarii exigentelor de calitate stabilite in prevederile legale si de documentatia aferenta executarii lucrarilor miniere, verificata si aprobata;
    d) diriginte de santier pentru lucrari miniere - persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor miniere;
    e) diriginte de santier rezident - persoana fizica insarcinata de catre firma de dirigentie sa asigure prezenta permanenta in santier pe durata desfasurarii lucrarilor;
    f) diriginte de santier coordonator - persoana fizica insarcinata de catre firma de dirigentie sa asigure coordonarea intre mai multe santiere in cazul proiectelor complexe;
    g) procedura - mod specific de a efectua o activitate;
    h) verificare - confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele specifice de calitate a lucrarilor miniere au fost satisfacute.

    CAP. 6
    Domenii de autorizare

    Art. 10
    Domeniile din activitatea de conservare, inchidere, ecologizare si monitorizare postinchidere a obiectivelor miniere pentru care se atesta specialistii pentru executarea lucrarilor miniere sunt prezentate in tabelul urmator:
________________________________________________________________________________
N  Clasificare CAEN  Domeniu         Directia       Studii
r. _________________ de atestare     de           ______________________________
   Sectiune/   Grupa                 specialitate                Specializare
c  subsectiune                       din                     ___________________
r                                    Ministerul     Nivel    Certificat Curs
t.                                   Economiei si            de         atestare
                                     Comertului              atestare   lucrari
                                                                        miniere
________________________________________________________________________________
0      1         2         3               4           5          6        7
________________________________________________________________________________
1.    F/45     4511  Demolarea       Directia     Inginer;        Da       Da
                     constructiilor, generala     subinginer
                     terasamente si  resurse
                     organizare de   minerale
                     santiere
2.   KA/74     7420  Activitati de   Directia     Inginer;        Da       Da
                     arhitectura,    generala     subinginer
                     inginerie si    resurse
                     servicii de     minerale
                     consultanta
                     tehnica legate
                     de acestea
3.    O/90     9001  Colectarea si   Directia     Inginer;        Da       Da
                     tratarea apelor generala     subinginer
                     uzate           resurse
                                     minerale
4.    G/51     5157  Comert cu       Directia     Inginer;        Da       Da
                     ridicata al     generala     subinginer
                     deseurilor si   resurse
                     resturilor      minerale
________________________________________________________________________________

    Art. 11
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, in unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prezentate la art. 10, cu conditia respectarii tuturor conditiilor de studii, vechime si instruire.
    Art. 12
    Domeniile de activitate mentionate la art. 10 sunt in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

    CAP. 7
    Procedura atestarii

    Art. 13
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor nominalizati la art. 5 se realizeaza de catre comisiile de atestare numite prin ordin al ministrului economiei si comertului, pentru fiecare categorie de specialisti.
    Art. 14
    (1) Comisiile de atestare numite prin ordin al ministrului economiei si comertului vor avea in componenta un numar de 7 membri in urmatoarea structura:
    1. Presedinte - directorul general al directiei de specialitate din minister;
    2. Membru - specialist din directia generala de specialitate din minister, cu minimum 10 ani de activitate in domeniu;
    3. Membru - cadru didactic universitar, cu incadrare minima de conferentiar si avand titlul de doctor in specialitate;
    4. Membru - specialist din Directia generala legislatie, management din minister, cu minimum 10 ani de activitate profesionala;
    5. Membru - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM);
    6. Membru - directorul general al Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucuresti;
    7. Membru - specialist in domeniul lucrarilor miniere, din cadrul Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucuresti, cu vechime de peste 5 ani in activitatea miniera, cu studii superioare tehnice, economice sau juridice.
    (2) Componenta comisiilor de atestare, cu exceptia membrilor de drept, se poate modifica/completa, dupa caz, in baza unei motivatii justificate aprobate de ministrul economiei si comertului.
    (3) Pentru membrii de drept ai comisiilor de atestare, prin ordinul de numire vor fi stabiliti si inlocuitorii de drept ai acestora pe perioada absentei motivate din comisie in perioada examinarii si evaluarii.
    (4) In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se infiinteaza comisiile de atestare a specialistilor.
    (5) Membrii comisiilor de atestare trebuie sa indeplineasca numai conditiile prevazute la alin. 1, in baza carora, prin echivalare, se aproba atestarea prin ordinul de numire ca specialist in activitatea din domeniul de atestare al comisiei.
    Art. 15
    Pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor nominalizati la art. 5, persoanele fizice interesate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    A. Pentru specialistii proiectanti:
    1. studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul in care se solicita atestarea;
    2. vechime in activitatea de proiectare sau de colaborare cu firme de proiectare de minimum 5 ani;
    3. realizarea de documentatii pentru minimum doua lucrari in activitatea miniera, care vor trebui nominalizate in memoriul de activitate profesionala;
    4. promovarea, in prealabil, a cursului de instruire si consultanta "Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor", organizat la Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni;
    5. inscrierea pentru examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor la directiile de specialitate in baza unei cereri, conform anexei nr. 1;
    6. insusirea cunostintelor teoretice si practice cuprinse in programa de pregatire aprobata prin ordin al ministrului economiei si comertului si sustinuta de specialisti in domeniu in scopul actualizarii cunostintelor candidatilor, in vederea sustinerii si promovarii examenului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor;
    7. prezentarea si sustinerea examenului scris si oral, inclusiv a interviului, in fata comisiei de atestare numite prin ordin al ministrului economiei si comertului;
    8. obtinerea calificativului minim prezentat la art. 23.

    B. Pentru responsabilii cu executia lucrarilor miniere:
    1. studii superioare tehnice in domeniul in care solicita atestarea;
    2. vechime in activitatea miniera de minimum 5 ani;
    3. promovarea in prealabil a cursului de instruire si consultanta "Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor", organizat la Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni;
    4. inscriere pentru examenul de atestare la directiile de specialitate in baza unei cereri, conform anexei nr. 1;
    5. insusirea cunostintelor teoretice si practice, cuprinse in programa de pregatire aprobata prin ordin al ministrului economiei si comertului si sustinuta de specialisti in domeniu, in scopul actualizarii cunostintelor candidatilor, in vederea sustinerii si promovarii examenului de atestare;
    6. prezentarea si sustinerea examenului scris si oral in fata comisiei de atestare numite prin ordin al ministrului economiei si comertului;
    7. obtinerea calificativului minim prezentat la art. 23.

    C. Pentru dirigintii de santier:
    1. studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul in care se solicita atestarea;
    2. vechime in activitatea miniera de minimum 5 ani (proiectare si/sau executie);
    3. promovarea in prealabil a cursului de instruire si consultanta "Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor", organizat la Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni;
    4. inscrierea pentru examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor la directiile de specialitate;
    5. insusirea cunostintelor teoretice si practice actualizate, cuprinse in programa de pregatire aprobata prin ordin al ministrului economiei si resurselor si sustinuta de specialisti in domeniu, in vederea prezentarii si promovarii candidatilor la examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor;
    6. prezentarea si sustinerea examenului scris si oral in fata comisiei de atestare numite prin ordin al ministrului economiei si comertului;
    7. obtinerea calificativului minim prezentat la art. 23.
    Art. 16
    Nu se percep taxe pentru:
    - inscrierea la examenul de atestare;
    - sustinerea examenului in fata comisiei de atestare.
    Celelalte cheltuieli legate de insusirea cunostintelor teoretice si practice, conform programei de specialitate aprobate, se suporta de partea interesata.
    Art. 17
    Directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Comertului are obligatia:
    a) sa analizeze cu agentii economici si sa stabileasca domeniile concrete, lucrarile miniere la care, conform legii, trebuie intocmite expertize, verificari si supervizarea lucrarilor de investitii noi;
    b) sa evalueze modalitatea de avizare in toate etapele lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale, cu personal propriu propus pentru autorizare sau cu specialisti atrasi;
    c) sa faca propuneri de specialitate pentru intocmirea programei de pregatire a personalului propus pentru autorizare;
    d) sa propuna programa analitica si componenta comisiilor de atestare;
    e) sa analizeze dosarele primite pentru pregatirea si atestarea candidatilor in vederea autorizarii, in conformitate cu prevederile art. 15, si sa transmita documentele aferente inscrierii la examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor nominalizati la art. 5 din prezentul regulament;
    f) Directia generala resurse minerale analizeaza documentele si, impreuna cu Directia generala legislatie, management, reactualizeaza si promoveaza proiectul de ordin aferent aprobarii programei de pregatire a candidatilor si de numire a comisiilor de atestare.
    Art. 18
    In temeiul ordinului ministrului economiei si comertului de aprobare a programei de pregatire a candidatilor pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor si de numire a comisiei de atestare, Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni organizeaza activitatile aferente pregatirii si desfasurarii examenelor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor nominalizati la art. 5.

    CAP. 8
    Documentele solicitate in vederea atestarii

    Art. 19
    (1) Admiterea la examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor se face pe baza:
    a) cererii scrise a solicitantului (conform modelului prezentat in anexa nr. 1);
    b) dosarului candidatului, compus din:
    1. curriculum vitae conform modelului comun european, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.021/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004;
    2. diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior absolvite sau, dupa caz, de licenta, in copie legalizata;
    3. memoriul de activitate profesionala, din care sa rezulte pentru fiecare categorie de atestare conditiile prevazute la art. 15 din prezentul regulament (conform modelului din anexa nr. 6);
    4. 3 fotografii 3 x 4 cm.
    (2) Dosarul se depune la directia de specialitate din Ministerul Economiei si Comertului precizata la art. 10, care analizeaza si comunica in termen de 15 zile solicitantului:
    a) daca dosarul este acceptat;
    b) daca documentele sunt complete;
    c) domeniul (dupa caz, domeniile) pentru care este admis sa participe la procedura de atestare.
    (3) Dosarele care nu corespund exigentelor impuse de prezenta procedura se restituie solicitantilor in vederea completarii acestora.
    Art. 20
    (1) Admiterea la examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor nu este conditionata de functia detinuta la data solicitarii atestarii de catre specialistul respectiv.
    (2) Activitatile specialistilor nominalizati la art. 5 pot fi efectuate numai de catre persoane fizice atestate, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme:
    a) angajat al unei persoane juridice care are prevazute in obiectul de activitate domeniile de activitate prevazute la art. 10;
    b) autorizat ca persoana fizica sa desfasoare activitati economice in mod independent in domeniile de activitate prevazute la nr. crt. 1 si 2 din tabelul cuprins in art. 10;
    c) angajat al investitorului, cu contract individual de munca, potrivit legii.

    CAP. 9
    Desfasurarea examenului de atestare

    Art. 21
    (1) Examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor se desfasoara dupa un curs de pregatire conform programei specifice fiecarei categorii de specialisti prevazute la art. 5 si consta in doua probe: scris si oral.
    (2) Prin tematica, in cele doua probe se vor verifica atat nivelul cunostintelor profesionale actualizate in domeniu, cat si legislatia si reglementarile in vigoare.
    Art. 22
    (1) In vederea insusirii de catre candidati a cunostintelor profesionale, a legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni va organiza in baza programei aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului cursuri, dezbateri si aplicatii pentru fiecare domeniu cuprins la art. 10.
    (2) Fiecarui cursant i se vor distribui materiale de referinta aferente programei aprobate.
    (3) Inaintea datei examenului, membrii comisiei de atestare au datoria ca, in cadrul dezbaterilor, sa clarifice toate problemele ridicate de candidati.
    Art. 23
    (1) Sunt considerati atestati candidatii care au obtinut la examen minimum media 7.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comisia de atestare prevazuta la art. 14 aproba atestarea prin echivalare pentru specialistii care predau cursul de instruire si consultanta "Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor" si pentru membrii comisiei de examinare la absolvirea cursului, daca aceste persoane au o vechime in activitatea miniera de minimum 5 ani.
    (3) Echivalarea se decide in urma analizarii individuale a cazurilor, la cererea celor interesati, dupa depunerea unui dosar cuprinzand documentele prevazute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 si 4.
    Art. 24
    (1) Rezultatul obtinut la examenul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor se comunica oficial de catre secretariatul Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni, in termen de maximum 15 zile de la sustinerea examenului de catre candidati. Certificatul de atestare se elibereaza personal candidatilor de catre Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni.
    (2) Modelul certificatului de atestare este prevazut dupa cum urmeaza:
    a) pentru proiectanti, in anexa nr. 2a);
    b) pentru responsabilii cu executia lucrarilor miniere, in anexa nr. 2b);
    c) pentru dirigintii de santier, in anexa nr. 2c),
anexe care fac parte integranta din prezentul regulament.
    (3) Comisia de atestare, prin secretariatul Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni si in temeiul procesului-verbal de examinare (conform anexei nr. 3) inregistreaza certificatele de atestare emise, pentru fiecare categorie de specialisti atestati, in registre de eliberare a certificatelor de atestare.
    Art. 25
    (1) Evidenta certificatelor de atestare, pe categorii de specialisti, pe domenii de activitate, precum si a eventualelor sanctiuni se tine intr-un registru de evidenta la Directia generala resurse minerale.
    (2) Completarea registrului de evidenta se face prin grija specialistului din Directia generala resurse minerale, membru in comisia de atestare, in cel mult 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de examinare.
    Art. 26
    (1) Certificatul de atestare are un termen de valabilitate de 4 ani.
    (2) Reatestarea se face in baza sustinerii unui nou examen.
    (3) Candidatii care nu au obtinut media minima stabilita la art. 23 se pot prezenta la un nou examen de atestare.

    CAP. 10
    Drepturile si obligatiile titularilor de certificate de atestare

    A. Proiectantii
    Art. 27
    Proiectarea si verificarea continutului planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere se fac conform cerintelor stabilite in Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 si in Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003.
    Art. 28
    (1) Sunt supuse verificarii urmatoarele documente:
    a) documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire/demolare si a avizelor prevazute la art. 14 din anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001.
    b) Documentatiile tehnice si detaliile de realizare a lucrarilor miniere sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea cerintelor impuse de lege.
    (2) Persoana atestata verifica orice alte modificari sau completari ale planului de incetare a activitatii si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, survenite pe durata executiei lucrarilor miniere.
    (3) Persoana atestata va efectua verificari numai pentru domeniile in care a fost atestat.
    Art. 29
    Persoana atestata are obligatia ca in cadrul verificarilor pe care le efectueaza sa urmareasca:
    a) conditiile specifice de amplasament al lucrarilor miniere din punct de vedere calitativ si cantitativ;
    b) modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele si exigentele legale privind planul de incetare a activitatii si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere;
    Art. 30
    Persoana atestata semneaza si stampileaza piesele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia transmisa de proiectant este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin prevederile legale.
    Art. 31
    Pentru incadrarea intr-o forma unitara stampila va fi confectionata conform detaliilor cuprinse in anexa nr. 4.
    Art. 32
    Persoana atestata va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate.
    Art. 33
    Persoana atestata nu poate semna si stampila (verifica), in aceasta calitate, proiectele intocmite de ea sau la a caror elaborare a participat.
    Art. 34
    Eventualele litigii dintre proiectantul verificator si proiectant pot fi rezolvate de catre un expert tehnic atestat, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea pentru solutiile date revine acestuia.

    B. Responsabilul cu executia lucrarilor miniere
    Art. 35
    Asigurarea calitatii executiei lucrarilor miniere se face in mod diferentiat, in functie de domeniile de activitate prezentate la art. 10, printr-un sistem propriu de calitate, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 36
    Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor miniere atestati au, in principal, drepturile si obligatiile prevazute in Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, precum si alte drepturi si obligatii specifice, asa cum sunt precizate concret in contractul de executie a lucrarilor miniere.

    C. Dirigintii de santier
    Art. 37
    (1) Specialistii atestati au dreptul sa ocupe o functie de diriginte de santier pentru asigurarea asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor miniere.
    (2) Dirigintii de santier raspund fata de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor miniere si au, in principal, drepturile si obligatiile prevazute in Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, precum si alte drepturi si obligatii specifice, asa cum sunt precizate concret in contractul de asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor miniere.
    Art. 38
    Daca persoana atestata in mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor masuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinta, in scris, proprietarilor sau beneficiarilor lucrarilor si, dupa caz, investitorului, care sunt obligati sa le puna in aplicare.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 39
    (1) Certificatul unui specialist atestat din categoriile precizate la art. 5 poate fi suspendat pe o perioada de 6 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (2) Decizia de suspendare sau anulare are la baza raportul de constatare intocmit in acest sens de catre Directia generala resurse minerale, ca urmare a unor sesizari din partea unor organe cu atributii de control stabilite prin lege.
    (3) Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare se suporta de partea interesata.
    Art. 40
    (1) Pe durata suspendarii certificatului de atestare persoana fizica nu mai poate indeplini activitatile pentru care a fost atestata.
    (2) Suspendarea se anuleaza de autoritatea care a eliberat certificatul de atestare, in baza urmatoarelor documente:
    a) o cerere intocmita de persoana careia i s-a suspendat certificatul de atestare;
    b) actul organului administrativ de control care a intocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica indeplinirea masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare.
    Art. 41
    (1) Anularea certificatului de atestare se face in urmatoarele cazuri:
    a) cand se produc accidente tehnice la lucrarile miniere din cauza nerespectarii cerintelor de calitate in proiecte si in executia lucrarilor miniere, avizate de catre proiectantul atestat, de catre responsabilul atestat cu executia lucrarilor miniere sau de catre dirigintele de santier atestat;
    b) cand se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare, intr-o perioada de maximum 5 ani.
    (2) Certificatul de atestare, stampila si legitimatia (ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 4 si 5) se vor depune de catre detinator la Directia generala resurse minerale, pe baza de proces-verbal, in termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului economiei si comertului pentru anularea certificatului de atestare.
    Art. 42
    (1) In cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare constituie si contraventie la prevederile legale privind calitatea lucrarilor miniere, in afara sanctiunilor mentionate mai sus se vor aplica si sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Persoana careia i s-a anulat certificatul de atestare nu se mai poate prezenta inca o data la comisia de atestare pentru obtinerea unui nou certificat de atestare.
    Art. 43
    (1) Contestatia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare se depune de catre persoana in cauza la Ministerul Economiei si Comertului - Directia generala resurse minerale, in termen de 15 zile de la data cand aceasta a luat cunostinta de raportul scris al organelor de control.
    (2) In cazul in care contestatia nu este fondata, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia vor fi suportate de catre persoana care a facut contestatia.
    (3) Solutionarea contestatiei se face de catre Ministerul Economiei si Comertului. Decizia este definitiva si poate fi atacata in justitie.

    ANEXA 1
    la regulament

                            Domnule Director General,

    Subsemnatul ................................, de profesie ................., domiciliat in ....................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria .... nr. ..........., cod numeric personal  .............................,
    in conformitate cu prevederile Procedurii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor,
    solicit inscrierea la examenul de atestare pentru ..........................
    in domeniul ................................................................
.............................................................................. .
.............................................................................. .
.............................................................................. .
    Anexez la prezenta cerere dosarul aferent candidatului la atestare, care contine urmatoarele documente:
    - curriculum vitae;
    - diploma de absolvire (in copie);
    - memoriul de activitate profesionala;
    - copie de pe carnetul de munca;
    - 3 fotografii 3 x 4 cm.

    Data ...............
                                                   Semnatura,
                                                  ............

    ANEXA 2a*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2a) este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                      MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI                      |
|  ____________                                                                |
| |            |                                                               |
| | Fotografie |                                                               |
| | 3 x 4      |                                                               |
| |____________|                                                               |
|                                                                              |
|                            CERTIFICAT DE ATESTARE                            |
|                     Seria A  Nr. ..... din ..........                        |
| M                                                                            |
| I     Se atesta domnul (doamna) ............................................ |
| N  nascut(a) in anul ..... luna .......... ziua ... in localitatea ......... |
| I  judetul (sectorul) .......... tara ............... de profesie .......... |
| S  domiciliat(a) in localitatea .............. str. ............... nr. .... |
| T  blocul ...., scara ...., ap. ...., judetul (sectorul) ................... |
| E  de a desfasura activitatea de                                             |
| R                                                                            |
| U                         "SPECIALIST PROIECTANT"                            |
| L                         pentru lucrari miniere:                            |
| E                                                                            |
| C              .........................................                     |
| O              .........................................                     |
| N              .........................................                     |
| O                                                                            |
| M       Atestarea se acorda in concordanta cu prevederile                    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii    |
| E    Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului |
| S    Ministerului Economiei si Comertului nr. ...../........... de aprobare  |
| I    a Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in   |
| C    activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a     |
| O    obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor  |
| M    miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica -         |
| E    dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in     |
| R    activitatea de executie a lucrarilor miniere, ca urmare a indeplinirii  |
| T    conditiilor de atestare, si da dreptul de exercitare a activitatii      |
| U    pentru care s-a eliberat prezenta, cu respectarea prevederilor legale.  |
| L                                                                            |
| U            Valabil pana la data de ...................                     |
| I                                                                            |
|                               SECRETAR GENERAL,                              |
|                                                                              |
|    (Nota - pe hartie fond verde deschis)                                     |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2b) este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                      MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI                      |
|  ____________                                                                |
| |            |                                                               |
| | Fotografie |                                                               |
| | 3 x 4      |                                                               |
| |____________|                                                               |
|                                                                              |
|                            CERTIFICAT DE ATESTARE                            |
|                     Seria A  Nr. ..... din ..........                        |
| M                                                                            |
| I     Se atesta domnul (doamna) ............................................ |
| N  nascut(a) in anul ..... luna .......... ziua ... in localitatea ......... |
| I  judetul (sectorul) ......... tara ............... de profesie ........... |
| S  domiciliat(a) in localitatea ............., str. ............... nr. .... |
| T  blocul ...., scara ...., ap. ...., judetul (sectorul) ................... |
| E  de a desfasura activitatea de                                             |
| R                                                                            |
| U                         "SPECIALIST EXECUTANT"                             |
| L                            lucrari miniere:                                |
| E                                                                            |
| C              .........................................                     |
| O              .........................................                     |
| N              .........................................                     |
| O                                                                            |
| M       Atestarea se acorda in concordanta cu prevederile                    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii    |
| E    Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului |
| S    Ministerului Economiei si Comertului nr. ...../........... de aprobare  |
| I    a Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in   |
| C    activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a     |
| O    obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor  |
| M    miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica -         |
| E    dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in     |
| R    activitatea de executie a lucrarilor miniere, ca urmare a indeplinirii  |
| T    conditiilor de atestare, si da dreptul de exercitare a activitatii      |
| U    pentru care s-a eliberat prezenta, cu respectarea prevederilor legale.  |
| L                                                                            |
| U            Valabil pana la data de ...................                     |
| I                                                                            |
|                               SECRETAR GENERAL,                              |
|                                                                              |
|    (Nota - pe hartie fond rosu deschis)                                      |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2c*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2c) este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                      MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI                      |
|  ____________                                                                |
| |            |                                                               |
| | Fotografie |                                                               |
| | 3 x 4      |                                                               |
| |____________|                                                               |
|                                                                              |
|                            CERTIFICAT DE ATESTARE                            |
|                     Seria A  Nr. ..... din ..........                        |
| M                                                                            |
| I     Se atesta domnul (doamna) ............................................ |
| N  nascut(a) in anul ..... luna .......... ziua ... in localitatea ......... |
| I  judetul (sectorul) ......... tara ............... de profesie ........... |
| S  domiciliat(a) in localitatea .............. str. ............... nr. .... |
| T  blocul ...., scara ...., ap. ...., judetul (sectorul) ................... |
| E  de a desfasura activitatea de                                             |
| R                                                                            |
| U            "SPECIALIST ASISTENTA TEHNICA - DIRIGINTE DE SANTIER"           |
| L                         pentru lucrari miniere:                            |
| E                                                                            |
| C              .........................................                     |
| O              .........................................                     |
| N              .........................................                     |
| O                                                                            |
| M       Atestarea se acorda in concordanta cu prevederile                    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii    |
| E    Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea    |
| I    Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului |
| S    Ministerului Economiei si Comertului nr. ...../........... de aprobare  |
| I    a Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in   |
| C    activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a     |
| O    obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor  |
| M    miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica -         |
| E    dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in     |
| R    activitatea de executie a lucrarilor miniere, ca urmare a indeplinirii  |
| T    conditiilor de atestare, si da dreptul de exercitare a activitatii      |
| U    pentru care s-a eliberat prezenta, cu respectarea prevederilor legale.  |
| L                                                                            |
| U            Valabil pana la data de ...................                     |
| I                                                                            |
|                               SECRETAR GENERAL,                              |
|                                                                              |
|    (Nota - pe hartie fond albastru deschis)                                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                           PROCES-VERBAL DE EXAMINARE
                    pentru atestarea tehnico-profesionala a
                    .......................................
                           din data de ..............

    COMISIA DE ATESTARE numita prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. ............. avand urmatoarea componenta:
    1. .............................................. Presedinte;
    2. .............................................. Membru;
    3. .............................................. Membru;
    4. .............................................. Membru;
    5. .............................................. Membru;
    6. .............................................. Membru;
    7. .............................................. Membru;
    a supus examinarii candidatii inscrisi pentru atestarea tehnico-profesionala in domeniul .............. pentru titlul de ...................
    Examinarea din data de .................. s-a desfasurat in ................ si a constat din urmatoarele probe: ............................................
................................................................................
................................................................................
    Candidatii inscrisi la examenul de atestare in domeniul .................... pentru functia de ............................ au obtinut urmatoarele rezultate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | NUMELE SI     |    TITLUL     | REZULTATUL EXAMINARII  |  MEDIA  | Obs. |
|crt.| PRENUMELE     | pentru care a |________________________|la examen|      |
|    | CANDIDATILOR  | fost examinat | Proba  | Proba | Alte  |         |      |
|    |               |               | Scrisa | Orala | probe |         |      |
|____|_______________|_______________|________|_______|_______|_________|______|
|  0 |       1       |        2      |    3   |   4   |   5   |     6   |   7  |
|____|_______________|_______________|________|_______|_______|_________|______|
|    |               |               |        |       |       |         |      |
|____|_______________|_______________|________|_______|_______|_________|______|

    in urma rezultatelor obtinute la examen, urmatorii specialisti SUNT declarati atestati de catre comisie:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | NUMELE SI PRENUMELE |           TITLUL            |   MEDIA   |   Obs.  |
|crt.|   specialistului    | pentru care a fost examinat | la examen |         |
|    |       ATESTAT       |                             |           |         |
|____|_____________________|_____________________________|___________|_________|
|  0 |          1          |             2               |     3     |    4    |
|____|_____________________|_____________________________|___________|_________|
|    |                     |                             |           |         |
|____|_____________________|_____________________________|___________|_________|

    in conformitate cu prevederile procedurii de atestare aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Comertului NU au obtinut atestarea urmatorii candidati:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | NUMELE SI PRENUMELE |           TITLUL         | Motivul pentru|  Obs.  |
|crt.| candidatilor care NU| pentru care s-au inscris | care NU au    |        |
|    | au obtinut atestarea|         la examen        | fost atestati |        |
|____|_____________________|__________________________|_______________|________|
|  0 |          1          |             2            |        3      |    4   |
|____|_____________________|__________________________|_______________|________|
|    |                     |                          |               |        |
|____|_____________________|__________________________|_______________|________|

                                                   COMISIA DE ATESTARE,
    Data:                                          ....................

    ANEXA 4*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                       FORMA SI DIMENSIUNILE STAMPILELOR
             aferente specialistilor atestati tehnico-profesional

    A. SPECIALIST PROIECTANT LUCRARI MINIERE.

         _________________
         ^
         | MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
         | SPECIALIST PROIECTANT LUCRARI MINIERE
         |
         |          (nume + prenume)                Seria din Certificatul de
         |          Seria .......... -------------> atestare
         |
 D 50 mm |          Nr. ............ -------------> Nr. din Certificatul de
         |                                          atestare
         |
         |            (semnatura)
         |               (data)
         |               ROMANIA
         |
         v
         _________________

                                    STAMPILA
specialistilor atestati tehnico-profesional care desfasoara activitatea de
                           PROIECTARE LUCRARI MINIERE

    B. SPECIALIST EXECUTANT LUCRARI MINIERE

           _________________
          /                 \
         /     ROMANIA       \
        /MINISTERUL ECONOMIEI \
       /      SI COMERTULUI    \
      /                         \
    ||    SPECIALIST EXECUTANT   ||
    ||      LUCRARI MINIERE      ||
    ||      (nume + prenume)     ||
    ||           seria: ---------||--> Seria din certificatul de atestare
    | \            nr: ---------/-|--> Numarul din certificatul de atestare
    |  \   (semnatura + data)  /  |
    |   \                     /   |
    |    \                   /    |
    |     \_________________/     |
    |<--------------------------->|
                  D 40 mm

                                   STAMPILA
specialistilor atestati tehnico-profesional care desfasoara activitatea de
executie lucrari miniere

    C. SPECIALIST ASISTENTA TEHNICA INCHIDERI MINE

 ______________________________________________________
 ^                                                     |
 |                      ROMANIA                        |
 | SPECIALIST ASISTENTA TEHNICA - DIRIGINTE DE SANTIER |
 |                  LUCRARI MINIERE                    |
 |                  (nume + prenume)                   |
 |                                                     |   Seria din
 |                 (semnatura + data)                  |   certificatul de
 |                   seria: ......            ---------|-> atestare
 |                    nr.: ......             ---------|-> Numarul din
 |                                                     |   certificatul de
 |         MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI          |   atestare
 |                                                     |
 v<---------------------------------------------------->
                         D 70 mm

    ANEXA 5*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                       FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIILOR
              aferente specialistilor atestati tehnico-profesional

    Legitimatia are:
    - Coperta panzata, culoare inchisa, Lungime = 90 mm, latime = 60 mm, Serie, nr. si domeniul din Certificatul de atestare.

    A. SPECIALIST PROIECTANT INCHIDERI MINE

 ______________________    ____________________________________________________
| MINISTERUL ECONOMIEI |  | MINISTERUL ECONOMIEI |Numele ......................|
|    SI COMERTULUI     |  |    SI COMERTULUI     |Prenumele ...................|
|                      |  |                      |Data nasterii ...............|
|                      |  |  __________          |B.I. (C.I.) serie ... nr. ...|
|                      |  | |          |         |                             |
|                      |  | |Fotografie|_____    |                             |
|     LEGITIMATIE      |  | |         /      \   |      PROIECTANT LUCRARI     |
|                      |  | |________|stampila|  |          MINIERE            |
|                      |  |           \______/   |                             |
|                      |  |                      |                             |
|                      |  |     LEGITIMATIE      |Seria .......................|
|<-------------------->|  | specialisti atestare |Nr. .........................|
|         60 mm        |  |                      |Din .........................|
|                      |  |  PROIECTANT LUCRARI  |Domeniul ....................|
|                      |  |       MINIERE        |Valabil pana la .............|
|______________________|  |______________________|_____________________________|

                        FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI
Aferente specialistilor proiectanti lucrari miniere atestati tehnico-profesional.

    B. SPECIALIST EXECUTANT LUCRARI MINIERE

 ______________________    ____________________________________________________
| MINISTERUL ECONOMIEI |  | MINISTERUL ECONOMIEI |Numele ......................|
|    SI COMERTULUI     |  |    SI COMERTULUI     |Prenumele ...................|
|                      |  |                      |Data nasterii ...............|
|                      |  |  ___________         |B.I. (C.I.) serie ... nr. ...|
|                      |  | |           |        |                             |
|                      |  | |Fotografie |___     |                             |
|     LEGITIMATIE      |  | |         /      \   |      EXECUTANT LUCRARI      |
|                      |  | |________|stampila|  |          MINIERE            |
|                      |  |           \______/   |                             |
|                      |  |                      |                             |
|                      |  |     LEGITIMATIE      |Seria .......................|
|<-------------------->|  | specialisti atestare |Nr. .........................|
|         60 mm        |  |                      |Din .........................|
|                      |  |  EXECUTANT LUCRARI   |Domeniul ....................|
|                      |  |       MINIERE        |Valabil pana la .............|
|______________________|  |______________________|_____________________________|

                      FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI
Aferente specialistilor executanti lucrari miniere atestati tehnico-profesional.

    C. SPECIALIST ASISTENTA TEHNICA INCHIDERI MINE

 ______________________    ____________________________________________________
| MINISTERUL ECONOMIEI |  | MINISTERUL ECONOMIEI |Numele ......................|
|    SI COMERTULUI     |  |    SI COMERTULUI     |Prenumele ...................|
|                      |  |                      |Data nasterii ...............|
|                      |  |  ___________         |B.I. (C.I.) serie ... nr. ...|
|                      |  | |           |        |                             |
|                      |  | |Fotografie |___     |    SPECIALIST ASISTENTA     |
|     LEGITIMATIE      |  | |         /      \   |      TEHNICA INCHIDERI      |
|                      |  | |________|stampila|  |            MINE             |
|                      |  |           \______/   |                             |
|                      |  |                      |                             |
|                      |  |     LEGITIMATIE      |Seria .......................|
|<-------------------->|  | specialisti atestare |Nr. .........................|
|         60 mm        |  |                      |Din .........................|
|                      |  | SPECIALIST ASISTENTA |Domeniul ....................|
|                      |  |TEHNICA INCHIDERI MINE|Valabil pana la .............|
|______________________|  |______________________|_____________________________|

                         FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI
Aferente specialistilor asistenta tehnica - diriginti de santier lucrari miniere atestati tehnico-profesional.

    ANEXA 6*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                              MEMORIU DE ACTIVITATE

    Numele .................................
    Prenumele ..............................
    Data nasterii ..........................

    I. STUDII SUPERIOARE
    Facultatea .............................
    Specialitatea ..........................
    Data absolvirii ........................

    II. ACTIVITATEA PROFESIONALA
    A. Locuri de munca si functii detinute
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Unitatea (institutia)  | Anul | Functia |     Descrierea sumara a      |
|crt.|                         |      |         |   atributiilor de serviciu   |
|____|_________________________|______|_________|______________________________|
|  0 |            1            |   2  |    3    |              4               |
|____|_________________________|______|_________|______________________________|
|    |                         |      |         |                              |
|____|_________________________|______|_________|______________________________|

    B. Lucrari elaborate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea lucrarii | Anul, | Beneficiarul | Precizarea principalelor    |
|crt.|                    | luna  |              | caracteristici tehnico-     |
|    |                    |       |              | economice ale lucrarii      |
|____|____________________|_______|______________|_____________________________|
|  0 |          1         |   2   |      3       |               4             |
|____|____________________|_______|______________|_____________________________|
|    |                    |       |              |                             |
|____|____________________|_______|______________|_____________________________|

    C. ACTIVITATEA STIINTIFICA
    a) Lucrari publicate (Titlul lucrarii, editura, anul);
    b) Activitati didactice in invatamantul superior (Institutia de invatamant superior, facultatea, catedra, disciplina, functia didactica);
    c) Doctorat (Data inmatricularii ca doctorand, teza de doctorat, data sustinerii).

                                Semnatura,
                               ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 782/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 782 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu