Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1386 din 27 noiembrie 2003

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 400/2003

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din  4 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002, si al art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 400/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza compartimente specializate pentru problemele locatarilor in scopul sprijinirii proprietarilor pentru infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in administrarea imobilelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aceste compartimente vor fi compuse din specialisti in domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002."
    2. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Condominiile pot fi administrate de persoane fizice atestate prin grija compartimentelor specializate infiintate conform art. 4, angajate cu contract individual de munca ori cu conventie civila de prestari de servicii, sau de persoane juridice specializate, cu care se incheie un contract de administrare, potrivit hotararii adunarii generale a proprietarilor. Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de proprietarul cladirii pe care urmeaza sa o administreze sau de reprezentantul legal al acestuia.
    ...........................................................................
    (3) Pentru administrator sau, dupa caz, persoana fizica gestionara a bunurilor materiale, mijloacelor banesti sau a oricaror alte valori aflate in proprietatea, folosinta sau detinerea asociatiei de proprietari, adunarea generala a proprietarilor poate hotari constituirea unei garantii suplimentare. Suma garantiei in numerar, prevazuta in Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, si a garantiei suplimentare nu poate depasi valoarea mediei cheltuielilor lunare curente ale condominiului.
    (4) Garantia se depune in contul bancar al asociatiei de proprietari respective si poate fi restituita gestionarului, impreuna cu dobanda aferenta, la incetarea contractului/conventiei civile de prestari de servicii, in situatia in care nu a cauzat o paguba sau cand paguba a fost acoperita in intregime."
    3. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Garantia va fi constituita in maximum 6 rate lunare."
    4. La alineatul (2) al articolului 6, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) mentinerea in siguranta a cladirii potrivit prevederilor legale si aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in cladire despre starea acesteia din punct de vedere al sigurantei;
    b) functionarea in bune conditii a tuturor instalatiilor, dotarilor si echipamentelor functionale aferente imobilului;"
    5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) In cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari, daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari."
    6. La alineatul (5) al articolului 18, literele a) - c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) activitatea de administrare si de intretinere a condominiului, aprobarea lucrarilor de reparatii capitale si reparatii curente ce urmeaza a se efectua in cursul anului, incheierea contractelor cu agentii economici furnizori ai serviciilor si lucrarilor de care beneficiaza asociatia de proprietari, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care aceasta le are fata de persoanele juridice sau fizice cu care are relatii;
    b) expertizarea tehnica a cladirilor care prezinta niveluri insuficiente de protectie la degradari sau avarieri si a lucrarilor de interventie/consolidare, potrivit legislatiei in vigoare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea cotelor de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul stabil in cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar minimum 15 zile pe luna; stabilirea perioadei pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna; participarea proprietarilor la cheltuielile de administrare si de intretinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii; activitatile pentru care se pot incheia contracte de prestare de servicii;"
    7. La alineatul (1) al articolului 19, literele a) - c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) activitatea curenta de administrare si de intretinere a condominiului; derularea contractelor incheiate cu agentii economici furnizori; repartizarea lunara a cheltuielilor comune pe fiecare proprietate din condominiu, incheierea sau sistarea contractelor privind furnizarea serviciilor necesare, inclusiv pentru administrarea condominiului; angajarea personalului de administrare, intretinere si curatenie, potrivit legii, si aprobarea cheltuielilor curente;
    b) urmarirea bunei functionari a instalatiilor din locuinte sau din spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta; stabilirea masurilor necesare functionarii in bune conditii a partilor comune ale constructiei si instalatiilor condominiului;
    c) rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociatiei de proprietari;"
    8. La articolul 21, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla vor depune la compartimentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, intocmita potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, pana la data de 1 martie pentru situatia la 31 decembrie si pana la data de 1 septembrie pentru situatia la 30 iunie. Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune situatia financiara anuala pana la data de 1 martie a anului urmator."
    9. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Activitatea de management al proprietatii se asigura de persoane fizice angajate fie prin contracte individuale de munca, fie prin conventie civila de prestari de servicii, sau de persoane juridice, prin contracte de administrare, in functie de hotararea adunarii generale a proprietarilor."
    10. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Administratorul, persoana fizica, poate fi angajat dintre membrii asociatiei de proprietari sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale si trebuie atestat prin grija compartimentelor specializate pentru problemele locatarilor, organizate de consiliile locale."
    11. La alineatul (3) al articolului 22, literele c), d), f) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) raspunderea fata de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune;
    d) procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune, raspunderea asupra integritatii acestora;
    ...........................................................................
    f) angajarea si urmarirea realizarii contractelor aprobate de adunarea generala, incheiate cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati. In contractele privind reparatiile se vor prevedea clauze referitoare la perioada de garantie a lucrarilor executate conform normativelor tehnice in vigoare;
    ...........................................................................
    j) vizitarea dupa o instiintare prealabila de minimum 15 zile, in conformitate cu prevederile din Statutul asociatiei de proprietari, referitoare la drepturile proprietarilor din condominiu, a proprietatii individuale in vederea inlaturarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Daca se constata defectiuni la instalatiile apartinand proprietatii individuale - apartament sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta -, se instiinteaza proprietarul asupra obligatiei acestuia de a remedia defectiunile;"
    12. La alineatul (3) al articolului 22 litera p), paragraful al doilea va avea urmatorul cuprins:
    "Constituie obligatie din partea proprietarilor sa anunte in scris numarul persoanelor care locuiesc temporar in condominiu, in conditiile prezentelor norme metodologice."
    13. Partea introductiva a articolului 23 si litera c) a punctului B vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Proprietarii, pe langa drepturile si indatoririle prevazute in Statutul asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
    ...........................................................................
    c) sa contribuie la repararea sau, dupa caz, la consolidarea si la mentinerea in stare de siguranta a proprietatii comune indivize din cadrul condominiului si sa permita accesul persoanelor autorizate si insotite de administratorul cladirii pentru efectuarea reparatiilor la instalatiile comune, conform prevederilor din Statutul asociatiei de proprietari."
    14. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, dupa caz, in termen de maximum 15 zile de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizorii de utilitati, administratorii au obligatia de a afisa lista de plata in termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Dupa o perioada de 30 de zile de la expirarea termenului stabilit pentru plata, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de intarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de adunarea generala a asociatiei de proprietari, in limitele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 85/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002. Suma acestora nu poate depasi suma cotei de intretinere lunara la care s-a aplicat."
    15. Alineatul (2) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activitati desfasurate se constituie ca fond special si se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune. In aceste venituri se cuprind si sumele obtinute din inchirierea unor spatii aflate in proprietate comuna indiviza, a spatiilor pentru instalarea de reclame, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se repartizeaza proprietarilor si nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment."
    16. Alineatul (5) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si a gunoaielor menajere, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor se repartizeaza in conformitate cu clauzele prevazute in contractul incheiat cu furnizorul respectivului serviciu sau, in lipsa acestora, proportional cu numarul persoanelor care locuiesc curent in condominiu."
    17. La articolul 42, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Modificarea instalatiilor de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu poate fi facuta numai pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective si se cuprind propuneri privind modul de repartizare a cheltuielilor pentru proprietatile din condominiu. Pe baza acestui referat adunarea generala va hotari asupra efectuarii modificarii si va stabili modul de inregistrare, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum si modul de incasare si de efectuare a platilor corespunzatoare consumurilor."
    18. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Cheltuielile pe cota-parte de proprietate sunt cheltuieli efectuate pentru intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor din condominiu aflate in proprietate comuna indiviza, specificate ca atare in acordul de asociere."
    19. Alineatul (2) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Suma aferenta cheltuielilor pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor este cea rezultata prin scaderea din valoarea inscrisa in factura aferenta consumurilor de energie termica pentru incalzire a sumei aferente incalzirii apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul condominiului."
    20. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Cheltuielile privind consumurile de apa, canalizare, apa calda menajera, gaze naturale, aferente proprietatii comune, precum si cheltuielile pentru deratizarea, dezinfectia, dezinsectia condominiului se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere sau care a fost recalculata conform prevederilor art. 45, avand la baza contracte incheiate cu furnizorii acestor utilitati."
    21. Alineatul (1) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Cheltuielile pentru incalzirea locuintelor/apartamentelor situate in condominii, indiferent de modul de inregistrare a consumului de energie termica si de sursa de agent termic, se repartizeaza proportional cu suprafata utila definita in cartea tehnica a cladirii si inscrisa in actul de proprietate, iar pentru incalzirea spatiilor aflate in folosinta comuna, si anume: casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor art. 45."
    22. Dupa alineatul (1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile pentru incalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special a carui forma este prezentata in anexele 1A si 1B la prezentele norme metodologice si care va fi afisat impreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de intretinere."
    23. Dupa alineatul (1^1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
    "(1^2) In borderoul prevazut la alin. (1^1) se vor inscrie obligatiile de plata a caldurii si apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termica, conform alin. (1), si separat cuantumul ajutorului social aprobat in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare."
    24. Alineatele (2) si (3) ale articolului 53 se abroga.
    25. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    Cheltuielile pentru lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare prevazute in cartea tehnica a cladirii, iar pentru cutiile postale si pentru cheile de la usa de intrare comuna in cladire se repartizeaza in raport cu numarul locuintelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta existente in condominiu."
    26. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    Consiliile locale vor constitui, prin hotarare, o comisie de atestare care va organiza examinarea persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor."
    27. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Pot fi atestate ca administratori de condominii numai persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au capacitate deplina de exercitiu;
    b) prezinta garantii morale pentru indeplinirea corecta a obligatiilor ce revin administratorilor."
    28. La alineatul (3) al articolului 67, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) recomandari din partea presedintelui comitetului executiv al asociatiei de proprietari ai cladirii pentru care solicita atestarea calitatii de administrator."
    29. Dupa alineatul (3) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Legalizarea actelor care se depun pentru atestare poate fi facuta de secretarul comunei, orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor."
    30. Alineatul (4) al articolului 67 se abroga.
    31. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Capacitatea de a fi atestati ca administratori de condominii a solicitantilor care au prezentat cereri in conditiile art. 67 va fi evaluata de comisia de specialitate constituita de consiliul local, in termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii."
    32. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    (1) Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil numai pe teritoriul administrat de autoritatea administratiei publice locale emitenta.
    (2) Atestatul va mentiona datele de identitate ale titularului si autoritatea administratiei publice locale emitenta.
    (3) Atestatul poate fi suspendat sau retras de catre autoritatea administratiei publice locale emitenta, la propunerea motivata a compartimentului specializat al consiliului local, sesizat din oficiu sau la cererea asociatiilor de proprietari."
    33. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    Atestarea administratorilor persoane fizice, aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se va realiza pana la data de 31 martie 2004."
    34. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor stabili si vor sanctiona contraventiile la prevederile prezentelor norme metodologice, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii."
    35. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 76, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Unitatile detinatoare a cartii tehnice a cladirilor sunt obligate sa transmita cu titlu gratuit aceste carti asociatiilor de proprietari, la solicitarea acestora. De asemenea, unitatile in arhiva carora se gasesc proiectele cladirilor sunt obligate sa elibereze asociatiilor de proprietari copii ale proiectelor de cladiri elaborate. Costul executarii copiilor va fi suportat de asociatia de proprietari solicitanta. In lipsa proiectelor, proiectantul va emite un raport cuprinzand parametrii de calcul ai cladirii, caracteristicile tehnice, dotarile acesteia si instalatiile si dotarile constituite in indiviziune pentru mai multi proprietari din condominiu."
    36. Dupa anexa nr. 1 la normele metodologice se introduc anexele nr. 1A si 1B.
    37. Litera b) a articolului 23 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa anunte, in scris, numarul persoanelor care locuiesc temporar in cladire minimum 15 zile pe luna, conform art. 18 alin. (5) lit. c) din Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1A
    la normele metodologice

                                 BORDEROU
cuprinzand costurile pentru incalzire si ajutoarele pentru incalzirea locuintelor racordate la retele de termoficare, acordate de Guvernul Romaniei

    Titularul de contract: Asociatia .................., bloc ....., scara ....,
str. .................... nr. ....., sectorul ....., codul postal ..............
    Factura nr. ................., valoarea totala .............. lei, din care energie termica ............................ lei pentru incalzire si prepararea apei calde

________________________________________________________________________________
Nr.  Nr. de       Numele        Valoarea     Cuantumul     Cuantumul    Suma
crt. apartamente  si prenumele  repartizata  ajutorului    ajutorului   de plata
                  titularului   (lei)        aprobat de    aprobat de   (lei)
                  de apartament              Guvernul      Guvernul
                                             Romaniei      Romaniei
                                             conform       conform
                                             Ordonantei    consumului
                                             de urgenta    (lei)
                                             a Guvernului
                                             nr. 81/2003
                                             (lei)
________________________________________________________________________________
 0        1             2             3            4             5        6=3-5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    TOTAL:
________________________________________________________________________________

    Reprezentantul asociatiei de proprietari:

    Numele si prenumele ....................., functia ..............., data si semnatura ................................ .

    Furnizor ......................................            Stampila

    Prezentul borderou reprezinta documentul justificativ pentru stabilirea sumei efective de plata de catre asociatia de proprietari si pentru intocmirea decontului catre directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala teritoriala. Declararea de informatii false se sanctioneaza conform legii.

    NOTA:
    1. Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003, sumele cu titlu de ajutor, luate in considerare pentru stabilirea sumei de plata, nu pot depasi cheltuielile efectiv repartizate pentru energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde.
    2. Sumele inscrise la coloana 3 trebuie sa reprezinte contravaloarea gigacaloriilor pentru incalzire si apa calda, defalcate pentru apartamentele respective.
    3. Prezentul borderou va fi completat si pus la dispozitie delegatului furnizorului cel tarziu pana la data de ..................................... .

    ANEXA 1B
    la normele metodologice

                                 BORDEROU
cuprinzand costurile pentru incalzire si ajutoarele pentru incalzirea locuintelor racordate la retele de gaze naturale, acordate de Guvernul Romaniei

    Titularul de contract: Asociatia .................., bloc ....., scara ....,
str. .................... nr. ....., sectorul ....., carnet folio ..............
    Factura nr. ................, valoarea totala ..................... lei, din care gaze naturale ....................... lei

________________________________________________________________________________
Nr.  Nr. de       Numele         Valoarea     Cuantumul     Cuantumul   Suma
crt. apartamente  si prenumele   repartizata  ajutorului    ajutorului  de plata
                  titularului    (lei)        aprobat de    aprobat de  (lei)
                  de apartament               Guvernul      Guvernul
                                              Romaniei      Romaniei
                                              conform       conform
                                              Ordonantei    consumului
                                              de urgenta    (lei)
                                              a Guvernului
                                              nr. 81/2003
                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0        1             2              3            4            5        6=3-5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    TOTAL:
________________________________________________________________________________

    Reprezentantul asociatiei de proprietari:

    Numele si prenumele ....................., functia ..............., data si semnatura ................................ .

    Furnizor ......................................            Stampila

    Prezentul borderou reprezinta documentul justificativ pentru stabilirea sumei efective de plata de catre asociatie si pentru intocmirea decontului catre directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala teritoriala. Declararea de informatii false se sanctioneaza conform legii.

    NOTA:
    1. Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003, sumele cu titlu de ajutor, luate in considerare pentru stabilirea sumei de plata, nu pot depasi cheltuielile efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita in perioada sezonului rece.
    2. Prezentul borderou va fi completat si pus la dispozitie delegatului furnizorului cel tarziu pana la data de ..................................... .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1386/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1386 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu