Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2792/C din  8 octombrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1098 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 21 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Incepand cu data de 28 septembrie 2004 se aproba Criteriile privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Personalul contractual din structurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate va fi evaluat conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar, art. 52 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice, Hotararii Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si Hotararii Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar, incadrat in unitatile sanitare si de asistenta sociala.
    Art. 3
    Se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.650/2001 privind aprecierea personalului militar si civil din Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor.
    Art. 4
    Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara si structurile interesate din Ministerul Justitiei vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                           Ministrul justitiei,
                           Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                                 CRITERII
privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Evaluarea performantelor activitatii profesionale individuale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare consta in aprecierea potentialului profesional si a conduitei acestora, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar, care atesta competenta profesionala, rezultatele activitatii desfasurate, preocuparea pentru perfectionarea pregatirii, profilul moral, in raport de care se realizeaza selectionarea si incadrarea pe posturi, avansarea in functii ori grad profesional, precum si acordarea altor drepturi stabilite prin acte normative.
    Art. 2
    Activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici este o indatorire de serviciu a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a directorilor unitatilor subordonate, care poarta intreaga raspundere pentru buna desfasurare a acesteia.
    Art. 3
    (1) Ofiterilor, agentilor, precum si magistratilor detasati in sistemul penitenciar, care si-au desfasurat activitatea efectiv cel putin 6 (sase) luni, li se intocmesc fise de evaluare a activitatii profesionale anuale.
    (2) Persoanele detasate in cadrul Ministerului Justitiei, precum si cele transferate ori carora le-a incetat raportul de serviciu in timpul unui an sunt evaluate de unitatile unde si-au desfasurat activitatea mai mult de 6 (sase) luni.
    (3) Persoanelor detasate sau care urmeaza cursuri de specializare in afara Ministerului Justitiei li se vor intocmi evaluari profesionale de catre unitatile de la care au fost detasate, pe baza datelor comunicate de institutiile unde acestea sunt detasate sau urmeaza cursuri.

    CAP. 2
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie

    Art. 4
    (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public, in raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului.
    (2) Principalele elemente care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata.
    (2) Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
    a) sa fie specifice activitatilor prevazute in fisa postului;
    b) sa fie cuantificabile - sa aiba o forma concreta de realizare;
    c) sa fie prevazute cu termene de realizare;
    d) sa fie realiste - sa poata fi duse la indeplinire in termenele de realizare prevazute si cu resursele alocate;
    e) sa fie flexibile - sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile unitatii/serviciului.
    (3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificarile se consemneaza intr-un document semnat si datat de evaluator si de functionarul public care urmeaza sa fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.
    Art. 6
    Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt:
    1. performante profesionale:
    a) valoarea rezultatelor profesionale (1 - 5);
    b) gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu, ordinelor si misiunilor (1 - 5);
    c) operativitatea si eficienta dovedite in realizarea sarcinilor (1 - 5);
    d) calitatea lucrarilor (sarcinilor) inscrise in fisa postului (1 - 5);
    2. capacitati profesionale si pregatire:
    a) organizarea si planificarea activitatii proprii/capacitatea de conducere si in luarea deciziilor (1 - 5);
    b) atitudinea fata de munca, angajarea la eforturi si sarcini suplimentare (1 - 5);
    c) initiativa - creativitatea in munca (1 - 5);
    d) nivelul pregatirii profesionale (1 - 5);
    e) preocuparea pentru perfectionarea pregatirii proprii (1 - 5);
    f) interesul si preocuparea pentru acumularea de noi cunostinte/contributia adusa la formarea profesionala a subordonatilor (1 - 5);
    g) capacitatea de adaptare la situatii noi, neprevazute (1 - 5);
    3. responsabilitate:
    a) loialitatea si atasamentul fata de institutie (1 - 5);
    b) respectarea statutului profesional si a regulilor deontologice (1 - 5);
    c) apararea secretului profesional, respectarea normelor de compartimentare a muncii (1 - 5);
    d) capacitatea de asumare a raspunderii, inclusiv in cazurile de esecuri (1 - 5);
    4. trasaturi caracteriale:
    a) cinste, corectitudine, altruism (1 - 5);
    b) spirit de ordine, disciplina (1 - 5);
    c) capacitatea de relationare si munca in echipa (1 - 5);
    d) principialitate, obiectivitate si onestitate (1 - 5);
    e) demnitate, sobrietate, fermitate si curaj (1 - 5).
    Art. 7
    (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre data de 1 decembrie a anului anterior evaluarii si 1 decembrie a anului in curs.
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre datele de 1 decembrie si 31 decembrie ale anului pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale ale functionarilor publici.
    (3) Directorii de unitati vor lua masuri ca in perioada 15 noiembrie - 1 decembrie sa se desfasoare urmatoarele activitati pregatitoare:
    a) emiterea dispozitiei zilnice a directorului unitatii privind organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare profesionala a personalului, care va cuprinde: baza legala, etapele actiunii, stabilirea nominala a persoanelor cu drept de evaluare si nominalizarea personalului care urmeaza a fi evaluat;
    b) instruirea evaluatorilor;
    c) difuzarea imprimatelor tipizate.
    (4) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale functionarului public inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, functionarul public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
    b) atunci cand, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale functionarului public care ocupa o functie publica de conducere inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, functionarul public de conducere are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
    c) atunci cand, pe parcursul perioadei evaluate, functionarul public dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie publica corespunzatoare studiilor absolvite.
    (5) Pentru a fi realizata evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, functionarul public trebuie sa fi desfasurat o activitate de cel putin 6 luni in functii publice, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 3 alin. (3).
    (6) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici.
    Art. 8
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza de catre evaluator.
    (2) In sensul prezentelor criterii, are calitatea de evaluator:
    a) functionarul public de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia;
    b) functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice, pentru functionarul public de conducere;
    c) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordine.
    Art. 9
    Procedura de evaluare se realizeaza in urmatoarele 3 etape:
    a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
    b) interviul;
    c) contrasemnarea fisei de evaluare.
    Art. 10
    (1) In vederea completarii fisei de evaluare, evaluatorul:
    a) analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate;
    b) noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora;
    c) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    d) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante.
    (2) Formatul standard al fisei de evaluare este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 11
    (1) Notarea obiectivelor si a criteriilor de performanta se face parcurgandu-se urmatoarele etape:
    a) fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ si al termenului in care a fost realizat;
    b) pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv;
    c) pentru a obtine nota finala se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu.
    (2) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. a) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.
    Art. 12
    Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
    a) intre 1,00 - 1,50 - nesatisfacator;
    b) intre 1,51 - 2,50 - satisfacator;
    c) intre 2,51 - 3,50 - bun;
    d) intre 3,51 - 4,50 - foarte bun;
    e) intre 4,51 - 5,00 - exceptional.
    Art. 13
    Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia:
    a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
    b) in cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se consemneaza in fisa de evaluare. Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun;
    c) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre functionarul public evaluat.
    Art. 14
    (1) Fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului.
    (2) In sensul prezentelor criterii, are calitatea de contrasemnatar functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice. In mod exceptional, in cazul in care, potrivit structurii organizatorice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar directorul unitatii din care face parte evaluatorul.
    (3) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:
    a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
    b) intre evaluator si functionarul public evaluat exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
    (4) Fisa de evaluare modificata in conditiile alin. (3) se aduce la cunostinta functionarului public.
    Art. 15
    (1) Dovada comunicarii evaluarii activitatii profesionale anuale se face prin luare de semnatura sau prin proces-verbal constatator in caz de refuz de semnatura. Tot prin proces-verbal constatator se va face mentiune despre modul de comunicare a calificativului acordat pentru persoanele care nu sunt prezente in institutie in perioada aducerii la cunostinta a calificativelor.
    (2) Procesul-verbal constatator va fi redactat si semnat de catre evaluator si doi functionari, dintre care unul va fi obligatoriu din compartimentul resurse umane.
    Art. 16
    (1) Functionarii publici cu functii de executie sau de conducere nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la seful ierarhic superior celui care a efectuat evaluarea.
    (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre functionarul public evaluat despre calificativul acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii dispozitiei zilnice privind comisia de solutionare a contestatiei.
    Art. 17
    (1) Solutionarea contestatiei se efectueaza de catre o comisie formata din 3 membri, stabilita prin dispozitie zilnica de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru contestatiile depuse de magistratii si ofiterii din sistemul penitenciar, sau de catre directorul unitatii de penitenciare, pentru contestatiile depuse de agentii din subordine.
    (2) Contestatiile absolventilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", respectiv ai Scolii Militare de Administratie Penitenciara Targu Ocna, se depun la unitatea in care au fost repartizati si se vor trimite consiliului profesoral al institutiei in vederea solutionarii.
    (3) Concluziile se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de comisie, respectiv de presedintele consiliului profesoral pentru absolventi, care adopta una dintre urmatoarele solutii:
    a) "Se mentin punctajele si calificativele acordate";
    b) "Se modifica punctajele la unele subcriterii, cu mentinerea calificativului aprobat";
    c) "Se modifica unele punctaje si se stabileste calificativul ...".
In situatiile prevazute la lit. b) si c), modificarile se fac prin bararea cu cerneala rosie a punctajelor initiale si inscrierea alaturi de acestea, cu aceeasi culoare, a noilor punctaje.
    (4) Hotararea comisiei, consemnata in procesul-verbal, se aproba de directorul care a ordonat solutionarea contestatiei, se consemneaza in fisa de evaluare a activitatii profesionale, se aduce la cunostinta, sub semnatura, celui in cauza in termen de 5 zile calendaristice si este definitiva.
    Art. 18
    Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 17 se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 19
    Fisele de evaluare a activitatii profesionale, insotite de procesele-verbale, cand este cazul, vor fi introduse in dosarele profesionale ale celor evaluati, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii actiunii. In acelasi termen vor fi consemnate in fisele de evidenta calificativele acordate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Imprimatele-tip necesare pentru intocmirea fiselor de evaluare a activitatii profesionale se asigura anual de catre Directia logistica din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin grija Directiei resurse umane.
    Art. 21
    Directorii de unitati vor lua masuri pentru cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor prezentelor criterii.
    Art. 22
    (1) Prevederile prezentelor criterii se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control al activitatii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii in legatura cu activitatea administratiei penitenciare.
    (2) Evaluarea activitatii profesionale pentru functionarii publici prevazuti la alin. (1) se efectueaza de catre conducatorii structurilor in care sunt incadrati, iar pentru acestia din urma, de catre secretarul de stat coordonator.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele criterii.

    ANEXA 1
    la criterii

                      Model pentru fisa postului

    Autoritatea sau institutia publica: Ministerul Justitiei
    Sistemul administratiei penitenciare                            Aprob,
    Directia/Penitenciarul ............................. sau
    institutia publica .....................................
    Conducatorul institutiei publice .......................
    Serviciul ..............................................
    Biroul/Compartimentul ..................................

                            FISA POSTULUI
                 Nr. pozitiei din stat ...............

    Denumirea postului din stat ...............................................
    Nivelul postului ..........................................................
    Functia publica corespunzatoare categoriei ................................
    Scopul principal al postului*) ............................................
    Identificarea functiei publice:
    Denumire ..................................................................
    Gradul profesional*) .....................................................
    Vechimea in specialitate necesara*) .....................................
    Conditii specifice privind ocuparea postului:
    Studii de specialitate ....................................................
    Perfectionari (specializari) ..............................................
    Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel)
    ...........................................................................
    Limbi straine*) (necesitate si grad de cunoastere)
    ...........................................................................
    Abilitati, calitati si aptitudini necesare
    ...........................................................................
    Cerinte specifice (de exemplu, calatorii frecvente, delegari, detasari)
    ...........................................................................
    Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale)
    ...........................................................................
    Atributii*) ...........................................................
    Limite de competenta*) ...............................................
    Delegarea de atributii ....................................................
    Sfera relationala:

    Intern:
    a) Relatii ierarhice:
    - subordonat fata de ......................................................
    - superior pentru .........................................................
    b) Relatii functionale ....................................................
    c) Relatii de control .....................................................
    d) Relatii de reprezentare ................................................
------------
    *) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    *) Daca este cazul
    *) Se stabileste pe baza prevederilor legale.
    *) Si limba minoritatilor nationale, acolo unde este cazul
    *) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat in functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
    *) Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin

    Extern:
    a) cu autoritati si institutii publice ....................................
    b) cu organizatii internationale ..........................................
    c) cu persoane juridice private ...........................................
    Intocmit de*):
    Numele si prenumele .......................................................
    Functia publica de conducere ..............................................
    Semnatura .................................................................
    Data intocmirii ...........................................................
    Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
    Numele si prenumele .......................................................
    Semnatura .................................................................
    Data ......................................................................
    Avizat de*):
    Numele si prenumele .......................................................
    Functia publica de conducere ..............................................
    Semnatura .................................................................
    Data ......................................................................
------------
    *) Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
    *) Se avizeaza de superiorul conducatorului compartimentului.

    ANEXA 2
    la criterii

                          Modelul raportului de evaluare

                                 FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

    Numele si prenumele .......................................................
    Functia publica ...........................................................
    Data ultimei promovari ....................................................
    Perioada evaluata: de la ...................... la ........................
    Studii: ...................................................................
    Programe de instruire*):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
 ______________________________________________________________________________
| Criterii de evaluare |                   Obiective                   |       |
|______________________|_______________________________________________|_______|
| A | Performante      | - valoarea rezultatelor profesionale (1 - 5)  |_______|
|   | profesionale     | - gradul de indeplinire a atributiilor de     |       |
|   |                  |   serviciu, ordinelor si misiunilor (1 - 5)   |_______|
|   |                  | - operativitatea si eficienta dovedite in     |       |
|   |                  |   realizarea sarcinilor (1 - 5)               |_______|
|   |                  | - calitatea lucrarilor (sarcinilor) inscrise  |       |
|   |                  |   in fisa postului (1 - 5)                    |       |
|   |                  |_______________________________________________|_______|
|   |                  |                                        Media  |       |
|___|__________________|_______________________________________________|_______|
| B | Capacitati       | - organizarea si planificarea activitatii     |       |
|   | profesionale     |   proprii/capacitatea de conducere            |       |
|   | si pregatire     |   si in luarea deciziilor*) (1 - 5)          |_______|
|   |                  | - atitudinea fata de munca, angajarea la      |       |
|   |                  |   eforturi si sarcini suplimentare (1 - 5)    |_______|
|   |                  | - initiativa - creativitatea in munca (1 - 5) |_______|
|   |                  | - nivelul pregatirii profesionale (1 - 5)     |_______|
|   |                  | - preocuparea pentru perfectionarea pregatirii|       |
|   |                  |   proprii (1 - 5)                             |_______|
|   |                  | - interesul si preocuparea pentru acumularea  |       |
|   |                  |   de noi cunostinte/contributia adusa la      |       |
|   |                  |   formarea profesionala a subordonatilor*)   |       |
|   |                  |   (1 - 5)                                     |_______|
|   |                  | - capacitatea de adaptare la situatii noi,    |       |
|   |                  |   neprevazute (1 - 5)                         |_______|
|   |                  |_______________________________________________|_______|
|   |                  |                                        Media  |       |
|___|__________________|_______________________________________________|_______|
| C | Responsabilitate | - loialitatea si atasamentul fata de          |       |
|   |                  |   institutie (1 - 5)                          |_______|
|   |                  | - respectarea statutului profesional si a     |       |
|   |                  |   regulilor deontologice (1 - 5)              |_______|
|   |                  | - apararea secretului profesional, respectarea|       |
|   |                  |   normelor de compartimentare a muncii (1 - 5)|_______|
|   |                  | - capacitatea de asumare a raspunderii,       |       |
|   |                  |   inclusiv in cazurile de esecuri (1 - 5)     |_______|
|   |                  |_______________________________________________|_______|
|   |                  |                                        Media  |       |
|___|__________________|_______________________________________________|_______|
| D | Trasaturi        | - cinste, corectitudine, altruism (1 - 5)     |_______|
|   | caracteriale     | - spirit de ordine, disciplina (1 - 5)        |_______|
|   |                  | - capacitatea de relationare si munca in      |       |
|   |                  |   echipa (1 - 5)                              |_______|
|   |                  | - principialitate, obiectivitate si           |       |
|   |                  |   onestitate (1 - 5)                          |_______|
|   |                  | - demnitate, sobrietate, fermitate si curaj   |       |
|   |                  |   (1 - 5)                                     |_______|
|   |                  |_______________________________________________|_______|
|   |                  |                                        Media  |       |
|___|__________________|_______________________________________________|_______|
|                                                         NOTA FINALA          |
|______________________________________________________________________________|
    *) Urmate in perioada evaluata
    *) Punctajul se acorda, dupa caz, pentru functii publice de executie/conducere.

    Nota finala a evaluarii ...................................................
    Calificativ final al evaluarii ............................................
    Referat*)
    Rezultate deosebite .......................................................
    Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata ....................
    Alte observatii ...........................................................
    ...........................................................................
    Programe de instruire recomandate a fi urmate:
    ...........................................................................
    Comentariile functionarului public evaluat:
    ...........................................................................
    Semnatura functionarului public evaluat ...................................
    Data ......................................................................
    Semnatura evaluatorului ...................................................
    Numele si prenumele .......................................................
    Functia publica ...........................................................
    Data ......................................................................
    Comentariile persoanei care contrasemneaza:
    ...........................................................................
    Semnatura .................................................................
    Numele si prenumele .......................................................
    Functia publica ...........................................................
    Data ......................................................................
 ______________________________________________________________________________
|  LUAREA LA CUNOSTINTA     .......................               _            |
|                                  (data)                        |_| DA*)     |
|                                                  CONTESTATIE    _            |
|                                                                |_| NU        |
|  ......................   .......................                            |
|   (gradul profesional,          (semnatura)                                  |
|   numele si prenumele)                                                       |
|___________________________________________      _____________________________|
|  Decizia luata in urma solutionarii       |    |                             |
|  contestatiei                             |    |                             |
|  Solutia [a), b) sau c)]*) Presedintele |    | Luarea la cunostinta asupra |
|                              comisiei     |    | rezultatului contestatiei   |
|                                           |    |                             |
| ......................................... |    | Semnatura ...............   |
| (gradul profesional, numele si prenumele) |    |                             |
|                                           |    |                             |
| ...................  ...................  |    | Data .............          |
|     (semnatura)           (data)          |    |                             |
|___________________________________________|____|_____________________________|
    *) Se completeaza de evaluator.
    *) In caz de contestare, termenul de depunere a raportului este de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
    *) a) Se mentin punctajele si calificativele acordate.
    b) Se modifica punctajele la unele subcriterii, cu mentinerea calificativului aprobat.
    c) Se modifica unele punctaje si se stabileste calificativul.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2792/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2792 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu