Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2782 din 12 decembrie 2007

referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 31 ianuarie 2008In conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Consiliul naţional al elevilor din România (CNE) este structură consultativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) şi reprezintă, la nivel naţional, elevii din învăţământul preuniversitar.

Art. 2. - CNE este organizat şi funcţionează conform prezentului regulament.

Art. 3. - Activitatea CNE se desfăşoară pe principiul reprezentativităţii la nivel naţional şi are ca obiect coordonarea consiliilor judeţene ale elevilor (CJE).

Art. 4. - Prin activitatea desfăşurată, CNE contribuie la realizarea unui parteneriat educaţional viabil în sistemul educaţional preuniversitar românesc.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CNE

Art. 5. - (1) CNE este format din 45 de membri [preşedinţii CJE/al Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti (CMEB) şi cei 3 vicepreşedinţi ai CMEB, aleşi prin vot democratic la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti], al căror mandat expiră odată cu încetarea calităţii de elev.

(2) Preşedinţii CJE/CMEB sunt înlocuiţi, în situaţii speciale, de vicepreşedinţii de la nivel judeţean, respectiv de preşedinţii de sector, în cazul municipiului Bucureşti.

(3) Incetarea calităţii de elev sau, după caz, demiterea din funcţia de preşedinte/vicepreşedinte al CJE atrage demiterea din CNE.

Art. 6. - Activitatea CNE se desfăşoară prin adunări generale cu caracter ordinar şi extraordinar. Acestea sunt întruniri la care sunt convocaţi de către Biroul executiv al CNE toţi cei 45 de membri de drept ai CNE şi care sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumătate plus unu din numărul membrilor CNE.

a) Adunările generale ordinare ale CNE se desfăşoară bianual.

b) Adunările generale extraordinare ale CNE se desfăşoară ocazional, la convocarea organismelor de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar (DGMIP) sau a două treimi din numărul membrilor Biroului executiv al CNE ori a jumătate din numărul membrilor CNE.

Art. 7. - (1) CNE emite hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor CNE prezenţi, care devin obligatorii pentru toate CJE şi pentru structurile subordonate acestora numai după validarea lor de către MECT - DGMIP.

(2) Orice hotărâre comunicată către CJE fără a fi validată de către MECT- DGMIP este nulă de drept.

Art. 8. - CNE îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu special repartizat în incinta Palatului Copiilor. MECT va pune la dispoziţia CNE, din inventarul Palatului Copiilor, logistica necesară desfăşurării activităţii elevilor în condiţii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc).

Art. 9. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CNE colaborează cu departamentele educativ şi management educaţional de la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, cu directorii şi cadrele didactice de la palatele şi cluburile elevilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu MECT, CJE, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale ori neguvernamentale.

Art. 10. - Structura operativă a CNE este Biroul Executiv al CNE, ales prin vot democratic dintre membrii CNE şi format din 11 elevi care îndeplinesc următoarele funcţii:

a) 1 preşedinte;

b) 8 vicepreşedinţi (corespunzător celor 8 regiuni de dezvoltare economică);

c) 2 secretari (executivi).

Art. 11.-Atribuţiile şi responsabilităţile CNE sunt:

a) asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea MECT, identificând, receptând şi propunând spre dezbatere acestuia problemele, ideile, soluţiile şi aspectele vieţii şcolare ale elevilor din întreaga ţară;

b) elaborează, împreună cu reprezentanţii MECT, proiectul-cadru al regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului elevilor de la nivelul judeţului/localităţii/unităţii de învăţământ şi monitorizează respectarea acestuia la nivel judeţean;

c) desemnează reprezentaţi în comisiile de lucru ale MECT, inspectoratul şcolar judeţean (ISJ) şi ale altor instituţii care solicită acest lucru;

d) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;

e) organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor;

f) prezintă trimestrial MECT raportul de activitate la nivel naţional şi local;

g) efectuează sondaje de opinie cu privire la diversele aspecte ale vieţii şcolare;

h) comunică permanent cu CJE;

i) oferă consiliere şi asistenţă CJE.

j) organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor;

k) elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii;

l) are rol consultativ şi de observator la activităţile desfăşurate de CJE.

Art. 12. -Atribuţiile preşedintelui CNE sunt:

a) intermediază legătura MECT cu CNE;

b) reprezintă CNE la diverse evenimente/manifestări naţionale sau internaţionale;

c) exprimă opinii, puncte de vedere, reacţii ale CNE;

d) convoacă şi susţine, împreună cu membrii Biroului executiv al CNE, conferinţe de presă.

e) elaborează sau aprobă comunicate de presă;

f) aprobă, promovează şi implementează politica de imagine a CNE, pe care o propune spre avizare MECT;

g) conduce întâlnirile Biroului executiv al CNE;

h) prezidează adunările generale ale CNE;

i) pregăteşte împreună cu secretarii şi vicepreşedinţii ordinea de zi a şedinţelor;

j) asigură respectarea prezentului regulament de către toţi membrii CNE;

k) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea disciplinei şi a libertăţii de exprimare a tuturor membrilor CNE;

l) propune spre adoptare hotărârile CNE.

Art. 13. -Atribuţiile vicepreşedinţilor CNE sunt:

a) coordonează activitatea CJE din regiunea de responsabilitate;

b) asigură transpunerea în fapt a hotărârilor CNE;

c) oferă consiliere şi suport CJE din zonă, la solicitarea acestora;

d) moderează forumurile pe probleme specifice elevilor.

Art. 14. -Atribuţiile secretarilor CNE sunt:

a) pregătesc agenda şedinţelor CNE şi o fac cunoscută membrilor CNE cu o săptămână înainte;

b) pregătesc materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă;

c) elaborează hotărârile şi le comunică, spre aprobare, MECT;

d) redactează procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul CNE şi le transmit către toţi membrii CNE şi reprezentanţii MECT responsabili pentru CNE.

e) menţin activă comunicarea dintre membrii CNE, Biroul executiv, MECT, CJE etc.

f) înregistrează şi urmăresc fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propunerile de proiecte si alte documente ale CNE;

g) actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al MECT, secţiunea „Elevi";

h) actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al CNE.

Art. 15. - Mandatul membrilor Biroului executiv încetează în următoarele cazuri:

a) demisie - trebuie anunţată Biroului executiv cu cel puţin două săptămâni înainte.

b) imposibilitate de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;

c) transfer la o unitate de învăţământ din afara ţării;

d) conform deciziei CNE - pe baza evaluării activităţii desfăşurate;

e) conform deciziei CNE - la încetarea calităţii de elev.

Art. 16. - Convocarea CNE se face cu două săptămâni înainte de adunarea generală ordinară şi cu cel puţin o săptămână înainte de adunarea generală extraordinară. In convocare se vor preciza data, ora, locul şi ordinea de zi ale întâlnirii.

Art. 17. -Adunarea generală a CNE este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor delegaţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte minimul necesar de membri, se va proceda la o convocare în cel mai scurt timp.

Art. 18. - Convocarea Biroului executiv se face cu cel puţin două săptămâni înainte de întâlnire, precizându-se data, ora, locul şi ordinea de zi.

Art. 19. -Intâlnirea Biroului executiv este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 20. - Ordinea de zi a întâlnirilor Biroului executiv se poate schimba doar prin votul majorităţii simple.

Art. 21. -In scopul organizării şi validării adunărilor generale ale CNE, se constituie la nivel naţional, în coordonarea MECT - DGMIP, Comisia naţională de validare.

Art. 22. - Comisia naţională de validare este formată din 8 inspectori responsabili cu activitatea educativă, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, 4 directori de la licee care s-au remarcat prin activitatea consiliului elevilor, membrii Biroului executiv al CNE.

Art. 23. - Candidaturile pentru Biroul executiv al CNE se depun la Comisia naţională de validare, după criterii şi în intervale de timp stabilite anual de către aceasta, în colaborare cu MECT.

Art. 24. - Candidaţii eligibili pentru Biroul executiv al CNE trebuie să aibă o experienţă de membru în consiliul elevilor din instituţia din care provin/au provenit de cel puţin un an, atestată printr-o adeverinţă semnată de directorii unităţilor şcolare respective, sau o experienţă de voluntar în organisme neguvernamentale de minimum un an, atestată de către ONG-ul respectiv, sunt preşedinţi, vicepreşedinţi sau secretari ai CJE şi nu sunt elevi în clasa a XII-a/a XIII-a.

Art. 25. - Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

- curriculum vitae;

- proiect de plan de activităţi pentru CNE;

- formular de candidatură, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament;

- adeverinţe doveditoare ale activităţii, conform art. 24.

Documentele vor fi prezentate atât în format scris, cât şi electronic.

Art. 26. - Criteriile de evaluare a candidaturilor se regăsesc în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 27. - (1) Candidaţii selectaţi de Comisia naţională de validare a candidaturilor pentru Biroul executiv îşi vor susţine candidatura în cadrul adunării generale, în două etape:

- etapa 1 - pe secţiuni structurate pe criteriul celor 8 regiuni de dezvoltare: vor fi susţinute candidaturile pentru cei 8 vicepreşedinţi. La fiecare secţiune va fi ales vicepreşedinte elevul cu numărul cel mai mare de voturi din regiunea respectivă;

- etapa a 2-a în plenul adunării generale: vor fi susţinute candidaturile pentru preşedinte şi pentru cei 2 secretari executivi. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi ales preşedinte, următorii doi clasaţi ca număr de voturi exprimate vor fi aleşi secretari executivi.

(2) Fiecare judeţ, cu excepţia municipiului Bucureşti, are un singur drept de vot, exercitat de preşedintele CJE, respectiv de vicepreşedintele CJE, în cazul absentei motivate a preşedintelui CJE.

(3) Municipiul Bucureşti are 4 drepturi de vot, exercitate de către preşedintele Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, respectiv de cei 3 vicepreşedinţi.

(4) După prezentarea candidaturilor se votează. Timpul de prezentare a candidaturilor este de maximum 15 minute.

Art. 28. - Mandatul membrilor Biroului executiv al CNE este de maximum 2 ani.

Art. 29. - Biroul executiv se întruneşte bisemestrial sau ocazional, la convocarea organismelor de specialitate din MECT- DGMIP ori la cererea a jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului executiv.

Art. 30. - Schimbarea din funcţie a preşedintelui sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea MECT sau a unei treimi din numărul membrilor CNE, prin hotărârea adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor Biroului executiv.

Art. 31. - La întâlnirile reprezentanţilor CNE, precum şi la şedinţele Biroului executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECT şi ISJ. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai ONG-urilor sau ai altor instituţii care solicită acest lucru, cu acordul Biroului executiv al CNE.

Art. 32. - CNE va colabora îndeaproape cu CJE, pentru implicarea permanentă în viaţa şcolară şi a comunităţilor pe care le reprezintă.

Art. 33. - (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor CNE la adunările generale, conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru, constând în transport, cazare şi masă, vor fi finanţate de MECT, prin inspectoratele şcolare judeţene.

(2) CNE va avea prioritate în utilizarea în scopuri ştiinţifice şi recreative a patrimoniului taberelor şcolare, actualmente centre de recreere şi divertisment, aflate în jurisdicţia Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT).

Consiliul judeţean al elevilor

Art. 34. - CJE este structura judeţeană reprezentativă a elevilor, subordonată ierarhic CNE, care coordonează activitatea tuturor consiliilor elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ.

Art. 35. - Structurile subordonate CJE sunt consiliul local al elevilor, respectiv consiliul pe şcoală al elevilor.

Art. 36. - (1) Biroul executiv al CJE va avea următoarea componenţă obligatorie:

- un preşedinte;

- 1-3 vicepreşedinţi, în funcţie de mărimea judeţului;

- un secretar executiv.

(2) Schimbarea din funcţie a preşedintelui CJE sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea ISJ sau a unei treimi din numărul membrilor CJE, prin hotărârea adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor Biroului executiv.

Art. 37. - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al CJE este elaborat de către CNE şi este avizat de MECT.

Art. 38. - CJE elaborează, împreună cu reprezentanţii ISJ, proiectul-cadru al Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului elevilor de la nivelul unităţii de învăţământ şi îl supune aprobării Consiliului de administraţie al ISJ.

Art. 39. - CJE monitorizează la nivel judeţean respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului elevilor de la nivelul unităţii de învăţământ.

Art. 40. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CJE colaborează cu departamentele educativ şi management educaţional de la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, cu directorii şi cadrele didactice de la palatele şi cluburile elevilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, consiliile locale ale elevilor/consiliile pe şcoală ale elevilor, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale.

Art. 41. - CJE funcţionează în Palatul Copiilor din fiecare reşedinţă de judeţ. ISJ va pune la dispoziţia CJE, în inventarul Palatului Copiilor, logistica necesară desfăşurării activităţii elevilor în condiţii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc).

Art. 42. - In localităţile cu peste 5 unităţi de învăţământ se pot constitui consilii locale ale elevilor (CLE), cu acordul CJE şi cu aprobarea ISJ. Acestea funcţionează după regulamentul elaborat de CJE.

Art. 43. - (1) In fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie consiliul elevilor, denumit consiliul pe şcoală al elevilor (CŞE), format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Consiliul pe şcoală al elevilor (CŞE) funcţionează în baza unui regulament propriu, elaborat de CJE, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi aprobat de Consiliul de administraţie al ISJ, anexă la regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

(3) Consiliul pe şcoală al elevilor (CŞE) îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a - a XII-a/a XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 44. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui prin ordin al MECT.

(2) In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, CNE va elabora şi aproba regulamentul CJE.

(3) In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, CJE va elabora şi aproba regulamentul Consiliului pe şcoală al elevilor (CŞE).

Art. 45. - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii CNE, respectiv CJE/CLE/Consiliului pe şcoală al elevilor (CŞE).

Art. 46. - Modificările prezentului regulament se fac cu avizul CNE şi cu aprobarea MECT, intrând în vigoare în termen de două săptămâni de la aprobare.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE

Funcţia pentru care candidează (P, VP, S)*)

............................................................................

FORMULAR DE CANDIDATURĂ

1. Numele şi prenumele...............................................................................................................................................................................................

2. Clasa......................................................................................................................................................................................................................

3. Şcoala....................................................................................................................................................................................................................

4. Judeţul........................................................................................................................................................................ ...........................................

5. E-mail....................................................................................................................................................................................................................

6. Telefon...................................................................................................................................................................................................................

7. Persoană de contact (referinţe)................................................................................................................................................................................

8. Activitate în consiliul elevilor/ONG..........................................................................................................................................................................

9. Scurt argument al intenţiei de candidatură................................................................................................................................................................

10. Principiul managerial fundamental..........................................................................................................................................................................

11. Slogan..................................................................................................................................................................................................................

*) P, VP, S = preşedinte, vicepreşedinte, secretar.

ANEXA Nr. 2 la regulament

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE

EVALUAREA Şl PUNCTAREA DOCUMENTELOR DE CANDIDATURĂ

• 40 puncte - Curriculum vitae

1. minimum un an experienţă în consiliul elevilor/un an ONG - 5 puncte

2. performanţe academice - 5 puncte

3. performanţe coordonare activităţi educative, extraşcolare - 5 puncte

4. competenţe de organizare de evenimente (la nivel local, judeţean, naţional) - 5 puncte

5. participarea în programe, proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale în zona de participare la viaţa şcolii şi a comunităţii - 10 puncte

6. iniţiator/colaborator/participant la evenimente cu caracter civic- 10 puncte

• 60 puncte - Plan de activităţi

1. Planificare realistă - 20 puncte

2. Creativitate - 10 puncte

3. Aplicabilitate - 10 puncte

4. Claritate - 10 puncte

5. Adecvare la obiectivele/rolul CNE - 10 puncte


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2782/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2782 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu