Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 277 din  4 iulie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din  1 august 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2002,
    in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice impreuna cu Agentia Domeniilor Statului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Petre Daea,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2002, si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 3
    Sediul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.
    Art. 4
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol isi desfasoara activitatea in teritoriu prin filiale fara personalitate juridica. Sediile si structura de personal ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si ale filialelor teritoriale sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 5
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Art. 6
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza amenajari piscicole, proprietate publica sau privata a statului, care au ca destinatie producerea de puiet, remonti si reproducatori, necesari repopularii bazinelor piscicole naturale. Aceste amenajari piscicole, cu dotarile si constructiile aferente, precum si terenurile pe care acestea sunt amplasate vor fi preluate prin protocol de predare-preluare de la Agentia Domeniilor Statului.

    CAP. 2
    Atributiile si veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol

    Art. 7
    Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:
    a) aplica strategia nationala in domeniul protejarii fondului piscicol si gestionarii durabile a acestuia, prin pescuit si repopularea bazinelor piscicole naturale;
    b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si alte vietuitoare acvatice si le supune spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    c) urmareste exploatarea durabila prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totala admisibila, si concesioneaza fondul piscicol persoanelor juridice care au in obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activitati, cu respectarea prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului;
    d) stabileste preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea fondului piscicol, in baza metodologiei prevazute la lit. b), si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    e) asigura refacerea prin repopulari a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
    f) elaboreaza proiecte de reglementari in domeniul pescuitului si protectiei fondului piscicol, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor de aderare la conventii si organisme internationale, si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    g) monitorizeaza respectarea clauzelor contractuale de concesionare a fondului piscicol.
    Art. 8
    Atributiile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se exercita si prin filialele sale teritoriale.
    Art. 9
    (1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:
    a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitatilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
    b) valoarea redeventei obtinute din concesionarea fondului piscicol administrat;
    c) venituri provenite din activitati proprii.
    (2) Veniturile prezentate la alin. (1) lit. b) raman la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, avand urmatoarele destinatii:
    a) finantarea programelor de populare si repopulare;
    b) finantarea activitatii de cercetare;
    c) dezvoltarea activitatii proprii de acvacultura.

    CAP. 3
    Conducerea, atributiile si structura organizatorica

    A. Conducerea Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol
    Art. 10
    (1) Conducerea Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se realizeaza de consiliul de administratie, format din 5 membri numiti pe criterii de competenta profesionala prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, dintre care unul este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte.
    (2) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol.
    Art. 11
    (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
    (2) Pentru motive intemeiate membrii consiliului de administratie pot fi revocati de ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, in baza unei analize a eficientei activitatii lor in perioada in care au activat in consiliul de administratie.
    (3) Nu pot face parte din consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, nu pot fi administratori sau fondatori, precum si directorii din structura companiei.
    (4) Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la unitatile din care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce le revin in aceasta calitate.
    (5) Pentru activitatea desfasurata in cadrul consiliului de administratie membrii acestuia sunt remunerati cu o indemnizatie lunara stabilita prin ordinul de numire.
    Art. 12
    (1) Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna.
    (2) Consiliul de administratie se poate convoca in sedinta extraordinara de catre presedinte sau la cererea a cel putin 3 membri.
    (3) Consiliul de administratie ia decizii valabile in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Sedinta consiliului de administratie va fi convocata cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data la care urmeaza sa se tina, la convocator anexandu-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.
    Art. 13
    (1) Dezbaterile din sedinta sunt consemnate intr-un proces-verbal care se inscrie intr-un registru special, numerotat si parafat de presedinte.
    (2) Registrul special se pastreaza de catre presedinte.
    (3) Procesul-verbal va cuprinde mentiuni privind locul si data desfasurarii sedintei, prezenta membrilor, ordinea de zi, ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
    (4) La incheierea dezbaterilor membrii consiliului de administratie au obligatia sa semneze procesul-verbal de sedinta dupa examinarea exactitatii celor inscrise. Procesul-verbal de sedinta va fi semnat si de secretar.
    Art. 14
    Presedintele consiliului de administratie numeste din randul salariatilor Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol un secretar al consiliului de administratie, care va fi remunerat pentru aceasta activitate cu o suma stabilita de consiliul de administratie.
    Art. 15
    (1) Atributiile secretarului consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) convocarea membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;
    b) redactarea ordinii de zi, aprobata de presedintele consiliului de administratie;
    c) colectarea materialelor care urmeaza sa fie dezbatute in sedinta de la serviciile de resort si intocmirea mapelor pentru fiecare membru;
    d) inmanarea in timp util membrilor consiliului de administratie a ordinii de zi si a materialelor supuse dezbaterii;
    e) pastrarea si arhivarea unui exemplar din materialele supuse dezbaterii, din hotararile consiliului de administratie si din mentiunile referitoare la comunicari;
    f) orice alta activitate legata de buna desfasurare a lucrarilor consiliului de administratie, dispusa de presedinte.
    (2) Secretarul consiliului de administratie este obligat sa pastreze confidentialitatea lucrarilor si a dezbaterilor.
    (3) Atributiile si raspunderile secretarului consiliului de administratie constituie atributii de serviciu, iar neindeplinirea acestora in mod corespunzator atrage sanctionarea disciplinara, inclusiv revocarea din functie.
    Art. 16
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) adopta raportul de activitate anual si il supune aprobarii ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor;
    b) adopta bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli si le inainteaza spre aprobare ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor;
    c) adopta structura organizatorica a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol si o inainteaza spre aprobare ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor;
    d) adopta statul de functii dupa aprobarea de catre ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor a structurii organizatorice si a bugetului de venituri si cheltuieli;
    e) aproba grila de salarizare a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, in limita fondurilor de salarizare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    f) adopta lista de investitii in limita fondurilor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
    g) aproba normele si procedurile privind organizarea si desfasurarea concesionarii fondului piscicol;
    h) adopta planul pentru efectuarea studiilor stiintifice in vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) si a altor conditii necesare exploatarii durabile a fondului piscicol si dezvoltarii acvaculturii;
    i) adopta planul de masuri pentru exploatarea durabila a amenajarilor piscicole aflate in administrare, destinate producerii de puieti, remonti si reproducatori;
    j) aproba alocarea fondurilor pentru studiile stiintifice, in limita bugetului alocat pentru aceasta;
    k) aproba atributiile compartimentelor din structura companiei.
    Art. 17
    (1) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie si aduce la indeplinire hotararile acestuia;
    b) prezinta anual spre aprobare ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor raportul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, adoptate de consiliul de administratie;
    c) deleaga dreptul de a semna contracte si/sau alte documente directorilor de directii si directorilor filialelor Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;
    d) propune consiliului de administratie numirea si/sau revocarea directorilor de directii si directorilor de filiale.
    (2) Directorul general asigura conducerea operativa a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, scop in care exercita urmatoarele atributii:
    a) gestioneaza eficient fondurile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    b) angajeaza personalul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;
    c) promoveaza sau retrogradeaza personalul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;
    d) angajeaza si reprezinta Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol in fata instantelor judecatoresti;
    e) duce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si ordinele emise de ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor in domeniul propriu de activitate;
    f) indruma, coordoneaza, controleaza si raspunde nemijlocit de activitatea directiilor din structura organizatorica a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;
    g) orice alte atributii necesare desfasurarii activitatii conform legislatiei in domeniu;
    h) orice alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

    B. Atributiile si structura organizatorica ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol
    Art. 18
    (1) Organigrama Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este prevazuta in anexa.
    (2) Organigrama poate fi modificata prin ordin intern al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 19
    Compartimentele din structura de organizare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol aduc la indeplinire urmatoarele atributii in domeniul administrarii fondului piscicol:
    - intocmirea bazei de date privind fondul piscicol din apele naturale, delimitarea zonelor si tronsoanelor supuse concesionarii;
    - preluarea contractelor care au ca obiect pescuitul in scop comercial sau recreativ de la Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. si incheierea conventiei pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare;
    - organizarea licitatiilor pentru concesionarea fondului piscicol;
    - autorizarea persoanelor juridice pentru practicarea pescuitului comercial, recreativ/sportiv, in scop stiintific;
    - incheierea contractelor de concesionare;
    - urmarirea obligatiilor contractuale si centralizarea datelor de productie;
    - coordonarea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul protectiei fondului piscicol si dezvoltarii acvaculturii efectuate de institutiile de cercetare si invatamant superior de profil.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Amenajarile piscicole care au ca destinatie producerea de remonti si reproducatori se vor prelua in termen de 30 de zile, pe baza de protocol de predare-preluare, de la Agentia Domeniilor Statului.

    ANEXA 1
    la regulament

    ORGANIGRAMA COMPANIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

                        ____________________________
                       | Consiliul de administratie |       ___________________
                       |____________________________|    __|Birou juridic      |
                           ___________|___________      |  |___________________|
                          |   Director General    |_____|__|Birou secretariat  |
                          |_______________________|     |  |___________________|
                              |       |       |         |   ___________________
                              |       |       |         |__|Birou resurse umane|
                              |       |       |            |___________________|
                    __________|       |       |___________
       ____________|_____________     |     ______________|____________
      | Directia de administrare |    |    |     Directia economica    |
      |   a fondului piscicol    |    |    |                           |
      |__________________________|    |    |___________________________|
          |                           |                            |
          |       _______________     |     ________________       |
          |      |     Birou     |    |    |      Birou     |      |
          |______| concesionare  |    |    |    financiar   |______|
          |      |_______________|    |    |________________|      |
          |       _______________     |     ________________       |
          |      |     Birou     |    |    |      Birou     |      |
          |      | autorizatii-  |    |    |  contabilitate |______|
          |______|   licente     |    |    |________________|      |
          |      |_______________|    |     ________________       |
          |       _______________     |    |      Birou     |      |
          |      |     Birou     |    |    |    marketing   |______|
          |      |    evaluare   |    |    |________________|
          |______| fond piscicol |    |
          |      |_______________|    |
          |       _______________     |
          |      |     Birou     |    |
          |______| administrare  |    |
                 |  pepiniere    |    |
                 |_______________|    |
                            __________|____________
                           | Filiale teritoriale   |
                           |     1. Constanta      |
     Total personal 194    |     2. Braila         |
     Din care:             |     3. Iasi           |
     Sediu central   21    |     4. Brasov         |
     Filiale         48    |     5. Cluj           |
     Pepiniere      125    |     6. Arad           |
                           |     7. Calarasi       |
                           |     8. Mehedinti      |
                           |_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 277/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 277 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 277/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu