Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 277 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea elaborarii unitare a documentatiilor tehnice pentru fundamentarea solicitarii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normativul de continut al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, prevazut in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 720/13.11.1996.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     Ministrul apelor,
                     padurilor si protectiei mediului,
                     Ioan Oltean

    ANEXA 1
                        NORMATIV DE CONTINUT
al documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

    Cap. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Emiterea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor se face in baza unor documentatii tehnice al caror continut trebuie sa respecte normativul cadru prezentat in cap. II, respectiv cap. III. Documentatiile vor fi intocmite de unitati publice sau private abilitate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si vor fi prezentate numai in limba romana.
    Art. 2
    In documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor se vor prevedea masurile si lucrarile necesare pentru asigurarea functionarii in continuare a folosintelor de apa existente, in curs de realizare sau pentru care s-au emis avize de gospodarire a apelor si care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de lucrarile proiectate, cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, poduri si alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare sau altele asemenea. Pentru terasamente de cai ferate si drumuri se vor prevedea lucrari - poduri, santuri de colectare si dirijare a apelor, drenuri si altele asemenea - care sa asigure circulatia libera a apelor.
    Art. 3
    Pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apa in zonele de frontiera, documentatia tehnica pentru avizul de gospodarire a apelor, necesar pentru omologarea rezervelor de substante minerale din albiile si malurile cursurilor de apa, va cuprinde si masurile si lucrarile speciale prevazute prin reglementarile si conventiile incheiate de statul roman cu partile interesate. Pentru Dunare si cursurile de apa navigabile se va prezenta si avizul autoritatii de navigatie.
    Art. 4
    Pentru lucrarile amplasate in zone inundabile, documentatia tehnica pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor trebuie sa cuprinda toate masurile si lucrarile necesare pentru apararea impotriva inundatiilor.
    Art. 5
    Pe parcursul elaborarii documentatiei, proiectantul poate solicita unitatilor de gospodarire a apelor - ori de cate ori este cazul - consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute in schema de amenajare a bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, conditiile de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sau cu privire la orice alte aspecte de gospodarire a apelor.
    Art. 6
    Emitentul avizului sau autorizatiei de gospodarire a apelor poate solicita completarea documentatiei si cu alte date pe care le considera necesare.

    CAP. 2
    Normativ de continut al documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor

    Art. 7
    In documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor, pentru toate categoriile de lucrari ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, sunt comune urmatoarele prevederi:
    a) Date generale si localizarea obiectivului.
    a.1) localizarea obiectivului: bazin hidrografic, cursul de apa (denumire si cod cadastral), judetul, localitatea sau localitatile din zona;
    a.2) titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general si proiectantii de specialitate (nume, adresa, telefon);
    b) Caracterizarea zonei de amplasare:
    b.1) date hidrologice de baza - niveluri, debite si volume de apa - necesare pentru amplasarea si dimensionarea lucrarilor, cu evidentierea unor situatii caracteristice;
    b.2) date hidrogeologice si hidrochimice;
    b.3) analiza (din punct de vedere al gospodaririi apelor), a influentei lucrarilor proiectate asupra regimului apelor de suprafata sau subterane si a obiectivelor existente si programate a se executa in zona.
    c) Scopul investitiei si elemente de coordonare:
    c.1) elemente privind profilul si capacitatile investitiei, in functie de care se dimensioneaza lucrarile ce fac obiectul avizului;
    c.2) precizari referitoare la actele de reglementare emise anterior, anexate in copie la documentatie;
    c.3) incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea functionala sub aspect hidrotehnic cu lucrarile existente sau programate in zona si analiza posibilitatilor de cooperare cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau prevazute a se realiza in zona;
    c.4) incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa si la apararea impotriva inundatiilor, impreuna cu fundamentarea tehnico-economica a incadrarii respective;
    c.5) influente ale lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona, cu indicarea masurilor sau lucrarilor prevazute pentru evitarea unor pagube sau stanjeniri asupra acestor obiective, inclusiv refacerea folosintelor sau lucrarilor afectate.
    d) Aparatura si instalatiile de masurare a debitelor si volumelor de apa captate, consumate si evacuate; sistemul informational; sistemul de prognoza hidrometeorologica si de avertizare si alarmare a populatiei in caz de incidente sau accidente la constructiile hidrotehnice.
    e) Lucrari pentru refacerea axului cadastral de referinta afectat prin obiectivul propus.
    f) Anexe:
    f.1) elemente de fundamentare a principalilor parametri functionali si tehnologici ai lucrarilor care fac obiectul avizului;
    f.2) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de gospodarire a apelor sau de alta natura, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase ale acestora, strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentatiei;
    f.3) acceptul si conditiile de cooperare cu lucrari sau instalatii detinute de alti beneficiari.
    g) Plan de incadrare in zona a lucrarilor de investitii propuse, inclusiv a celor conexe si a celor cu care se coopereaza, cu indicarea schematica a principalelor localitati, cai de comunicatie, cursuri de apa, lucrari hidrotehnice existente si a lucrarilor propuse prin documentatie (se recomanda scari cuprinse intre: 1:50.000 si 1:10.000).
    h) Plan de ansamblu al lucrarilor investitiei propuse, cu incadrarea in planul urbanistic, prezentarea limitelor zonei propuse avizarii, a limitei de inundabilitate la probabilitatea de calcul considerata, depozite de materii prime si produse, zone cu risc crescut de deversare si exfiltrare, depozite deseuri, facilitati de tratare si epurare ape uzate, drenaje, conducte, canale cu potential de deversare poluanti, zone de protectie si acces liber, acces intrare/iesire in amplasament, lucrari de aparare impotriva apelor mari si gheturilor, inclusiv zona de protectie pentru lucrarile hidrotehnice propuse (se recomanda scari cuprinse intre 1:10.000 si 1:2.000).
    i) Planuri de situatie si profile transversale si longitudinale, in sectiuni caracteristice, pentru principalele lucrari care fac obiectul avizului (se recomanda scari cuprinse intre 1:500 si 1:100).
    j) Plan de amplasare a forajelor si sectiuni geologice si hidrogeologice, cu prezentarea cotelor si caracteristicilor tehnice, precum si a altor elemente strict necesare pentru evidentierea influentei lucrarilor propuse asupra apelor subterane.
    k) Planuri pentru lucrarile provizorii din albii, destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor, aparari de maluri, indiguiri, halde de pamant sau piatra (descoperite), platforme sau incinte pentru organizarea de santier si altele asemenea.
    Art. 8
    In documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor vor fi incluse si prevederi specifice pe categorii de lucrari.
    Art. 9
    In documentatiile tehnice privind lucrari de alimentare cu apa se vor trata si problemele canalizarii, epurarii si evacuarii debitelor de ape uzate, meteorice sau alte ape in exces, in vederea corelarii solutiilor, capacitatilor si termenelor de realizare.
    Art. 10
    Pentru alimentarile cu apa potabila si industriala pentru folosinte, documentatiile tehnice vor cuprinde:
    a) Precizarea sursei si a receptorului apelor uzate si meteorice.
    b) Necesarul de apa pe diferite calitati, dupa caz, cerinta si evacuarea, gradul de recirculare a apei, ca parametri functionali ai folosintei de apa, fundamentati pe baza schemei fluxului apei in procesul tehnologic si a normelor de apa pe unitatea de produs. Pentru instalatiile existente ce se propun a fi dezvoltate, se va prezenta situatia existenta privind modul de folosire a apelor, gradul de recirculare instalat si realizat, consumurile efective si instalatiile de epurare existente cu eficienta acestora.
    c) Regimul de functionare a folosintei de apa, permanent sau sezonier.
    Pentru folosintele sezoniere (fabrici de zahar ori de conserve, topitorii de in sau canepa si alte asemenea) se vor prezenta parametrii functionali de capat, pentru regimul nominal de functionare in situatia de varf de productie si pentru cel in perioada de remont, cu precizarea duratei fiecarei situatii de activitate. Cerinta si restitutia vor fi prezentate in functie de acest regim si se vor exprima astfel:
    c.1) cerinta: Qzi max (in metri cubi pe zi si in litri pe secunda) - debitul mediu al zilei cu cerinta maxima - se determina conform STAS 1343/1-1991 si se precizeaza calitatea necesara;
    c.2) restitutie (evacuare): Qorar max (in metri cubi pe zi si in litri pe secunda) - debitul mediu al orei de varf in ziua de maxim - valori medii zilnice si maxime momentane, cu specificarea indicilor de calitate;
    c.3) debite in litri pe secunda (valoarea maxima de calcul) ale altor ape in exces care se elimina prin sistemul de canalizare unitar sau divizor (ape meteorice, ape de drenaj, alte ape provenite din versanti, paraie sau torenti care strabat incinta unitatii, ape geotermale sau minerale).
    Pentru unitatile industriale, parametrii functionali se vor prezenta in doua situatii:
    - regim normal (nominal) de functionare - situatie in care sursa are disponibil pentru satisfacerea integrala a cerintei;
    - regim de restrictii - situatii exceptionale in care, pe perioade scurte (15-20 zile pe an) de deficit pronuntat la sursa, unitatea pastreaza in exploatare normala sectiile principale de productie si scoate din functiune - total sau partial - utilizatori auxiliari (spalat auto, stropit spatii verzi, spalat drumuri si alte asemenea), precum si sectii ori activitati mai putin importante.
    d) Descrierea succinta a obiectivelor care formeaza sistemul de alimentare si canalizare al folosintei, inclusiv instalatiile de tratare, de epurare si gospodaria de namol-fluxul cantitativ si calitativ al apei. Pentru gospodaria de namoluri se va prezenta cantitatea, natura si compozitia namolurilor, precum si instalatiile de stabilizare, deshidratare, depozitare intermediara si finala, valorificare ori ardere, dupa caz. In cazul sistemelor de alimentare cu apa se va prezenta si marimea zonelor de protectie sanitara.
    e) Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrarilor de captare pentru ape subterane: rezultatele testelor de pompare, calcule pentru debitul plin de captare, calcule pentru dimensionarea sirului de puturi, drenuri (cf. STAS 1629/3-4), evaluarea debitului minim asigurat pe cel putin un an hidrologic pentru izvoare.
    Studii hidrogeologice privind impactul exploatarilor existente de ape din subteran, precum si a exploatarilor de agregate minerale sau de carbune din zona, acolo unde este cazul.
    f) Elemente caracteristice ale lucrarilor in albie (prize, guri de evacuare, regularizari, consolidari si altele); debitele instalate si cele de dimensionare a prizelor de apa si a gurilor de evacuare in receptori.
    g) Sisteme de monitoring al calitatii apelor subterane, foraje hidrogeologice de observatie, obligatorii in zona obiectivelor in care pot aparea infiltratii sau impurificari ale apelor subterane (caracteristici tehnice de executie).
    h) Aparatura si instalatii de masurare a debitelor de apa si de determinare a parametrilor calitativi ai apelor si de supraveghere a calitatii apelor.
    i) Masuri de prevenire si control al deversarilor accidentale, tipul si frecventa de realizare a inspectiilor si monitoringului pentru evacuari accidentale, programul de masuri de intretinere a echipamentelor si sistemelor, procedura de interventie in situatii de poluare accidentala, inclusiv lista persoanelor de contact, cu date necesare de localizare pentru situatii de urgenta, precum si lista utilizatorilor din avalul amplasamentului avizat, cu risc de a fi afectati.
    j) Piese desenate:
    j.1) Schema fluxului apei, atat sub aspect cantitativ, cat si calitativ.
    j.2) Pentru statiile de tratare sau de epurare, ca si pentru prelucrarea si depozitarea namolurilor rezultate se vor prezenta planul de situatie si procesul tehnologic propus, sub forma de scheme tehnologice functionale.
    j.3) Planuri de situatie, profiluri transversale si longitudinale, sectiuni caracteristice - cu indicarea nivelurilor apelor determinante pentru dimensionare - pentru lucrarile in albie sau la mal.
    j.4) Date de proiectare (de ex. fisa geologica tehnica a lucrarilor propuse a se executa).
    Art. 11
    Pentru alimentari cu apa pentru irigatii, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Suprafata si capacitatea ce se propun a fi irigate.
    b) Prezentarea deficitului mediu si maxim de umiditate evaluat pe baza unor studii de bilant al evapotranspiratiei care fundamenteaza introducerea irigatiei. Necesarul de apa, pe baza planului de cultura adoptat si a normelor de irigare rezultate: volum anual de apa necesar la sursa, regimul lunar de udare (debite in metri cubi pe secunda si volume in mii mc. pe luna, in functie de numarul udarilor rezultate), debitul de dimensionare a constructiilor si instalatiilor de captare; prognoza modificarii regimului apelor subterane, consecintele previzibile, masuri si lucrari ce decurg din aceasta cu justificarea solutiilor propuse.
    c) Incadrarea suprafetelor propuse pentru irigare in potentialul irigabil al bazinului hidrografic, modul de asigurare a sursei de apa si prevederea, dupa caz, a lucrarilor de priza, transport al apei si alte lucrari, corelat cu prevederile schemei-cadru de amenajare a bazinului hidrografic si cu lucrarile de gospodarire a apei existente sau prevazute in bazinul respectiv.
    d) Descrierea succinta a sistemului de irigare propus:
    d.1) Sistemul de transport al apei: tipuri de canale, randamentele sistemului pe metode de udare si tipuri de amenajare si ponderat pe sistem.
    d.2) Vaile sau cursurile de apa prevazute pentru descarcarea (golirea) sistemului de irigatii la terminarea udarilor sau accidental; sisteme de golire, debite, durate, capacitatea de transport a vailor, lucrari necesare pentru calibrarea receptorilor naturali.
    d.3) Posibilitatea functionarii reversibile (desecare - irigare) a canalelor.
    e) Lucrarile si instalatiile prevazute la sursa pentru preluarea apei de alimentare, masurarea acesteia, stabilitatea albiei in zona de preluare; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacitati instalate:
    e.1) Prize gravitationale cu sau fara lucrari de barare sau dirijare a curentului apei la niveluri mici.
    e.2) Statii de pompare, amplasamentul si lucrarile necesare pentru apararea locala a acestora: diguri, platforme inalte, consolidari etc.
    f) Lucrari de traversare (intersectare) a canalelor sau conductelor de transport al apei, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale si altele asemenea (continutul acestor documentatii este cel stabilit pentru traversari).
    g) Amplasamentul, structura si principalele elemente ale retelei de foraje hidrogeologice pentru urmarirea in timp a nivelurilor si chimismului apelor subterane pe suprafata amenajata prin lucrari de irigare.
    h) Calculul randamentului sistemului de irigatii.
    i) Programul de urmarire a influentei aplicarii udarilor asupra panzei freatice.
    j) Pentru situatii in care apa de alimentare este provenita din categoria apelor uzate epurate este necesara prezentarea caracteristicilor fizico-chimice, bacteriologice si helmintologice ale acestora, precum si programul de urmarire a calitatii apelor subterane in zona irigata.
    Art. 12
    Pentru centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Incadrarea in schema-cadru de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea functionala sub aspect hidrotehnic, analiza amplasarii si posibilitatile de cooperare in raport cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau prevazute in zona.
    b) Influente ale lucrarilor proiectate asupra albiei cursului de apa si obiectivelor existente in zona, inclusiv in caz de incidente la captarile propuse, cu indicarea masurilor prevazute pentru evitarea unor pagube sau stanjeniri asupra acestor obiective, sau pentru refacerea folosintelor afectate, pentru cazurile in care:
    b.1) inaltimea constructiei de barare la captare mai mare sau egala cu 3 m, sau
    b.2) volumul util al acumularii create de barare mai mare sau egala cu 25.000 mc, sau
    b.3) Q instalat mai mare sau egal cu 3 Q mediu multianual.
    c) Clasa de importanta, respectiv probabilitatile de calcul si de verificare necesare pentru dimensionarea diferitelor obiective componente ale amenajarii hidroenergetice, tinand seama de necesitatea apararii impotriva inundatiilor a acestora si de importanta obiectivelor economice si sociale din aval de amenajare.
    d) Date hidrologice de baza-debite (mediu, maxime de calcul si de verificare), niveluri, volume de apa.
    e) Valorificarea potentialului hidroenergetic: variante, capacitati propuse; productia medie anuala de energie electrica; calcule hidroenergetice; parametrii caracteristici si indicatori hidroenergetici; debit minim de albie, debit asigurat pentru celelalte folosinte din aval.
    f) Descrierea obiectivelor componente ale amenajarii, cu principalele dimensiuni si capacitati pentru captari (inclusiv lucrarile de barare), descarcatori, bazin compensator, aductiuni, centrala, echipamente, instalatii pentru asigurarea debitului minim in albie in aval, regim de exploatare, eventuale masuri si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
    g) Planul de situatie, profiluri transversale si longitudinale in sectiuni caracteristice pentru principalele lucrari: captari (inclusiv lucrarile de barare), lacuri compensatoare, derivatii si, dupa caz, regularizari aval si nivelurile apelor mari la asigurarile de calcul si verificare pentru obiectele necesar a fi aparate impotriva inundatiilor.
    h) Acceptul si conditiile de cooperare cu lucrari sau instalatii detinute de alti beneficiari, dupa caz (in copie).
    Art. 13
    Pentru amenajari piscicole si iazuri agropiscicole, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Pentru amenajari piscicole, iazuri agropiscicole, helesteie, bazine, acumulari locale cu un volum total pana la 5 milioane metri cubi inclusiv, continutul documentatiei se va stabili, dupa caz, corespunzator problemelor pe care le ridica aceste amenajari, prin adaptarea prevederilor corespunzatoare de la capitolele lacuri de acumulare, alimentari cu apa si evacuari de apa.
    b) Descrierea caracteristicilor calitative ale apei de alimentare si de evacuare, precum si a emisarului, a masurilor propuse in vederea mentinerii echilibrului ecologic.
    c) Prezentarea amenajarilor existente pe cursuri de apa si a celor de la crescatoriile de pesti.
    d) Se vor prezenta formula de populare, modul de furajare, compozitia chimica a furajelor si a tehnologiei de recoltare.
    e) Prezentarea instalatiilor si masurilor pentru protectia calitatii apei utilizatorilor din aval, precum si masurile pentru asigurarea apararii impotriva inundarii platformei.
    Art. 14
    In cazul amenajarilor pentru navigatie, plutarit, flotaj, poduri plutitoare (ecluze, porturi fluviale sau maritime, santiere navale), documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Delimitarea sectorului de curs de apa propus navigabilizarii, traseu, lungime.
    b) Prezentarea lucrarilor propuse:
    b.1) Elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzatoare acestora in sectiuni de calcul;
    b.2) Elemente constructive: caracteristici de navigatie - etiaj, niveluri, adancime, latimi, raze de curbura, gabarite de navigatie, biefarea senalului navigabil, ecluze;
    b.3) Bilantul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apa prin ecluzare, pierderi de apa datorate neetanseitatii constructiilor, sursa de alimentare cu apa si debite caracteristice.
    c) Prevederi pentru urmarirea in timp a comportarii lucrarilor propuse, pentru exploatare, monitoring, semnalizare senal navigabil.
    d) Prezentarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor a constructiilor de pe senalul navigabil (poduri, tunele navigabile).
    e) Pentru activitatile portuare se vor prezenta amenajarile necesare acostarii navelor, descarcarii, incarcarii si depozitarii marfurilor, cu precizarea utilitatilor si surselor de alimentare.
    f) Se vor prezenta instalatiile si masurile propuse pentru protectia calitatii apei, preluarea apelor de santina.
    g) Masuri de aparare impotriva inundatiilor a amenajarilor portuare.
    Art. 15
    Pentru folosinte hidromecanice, precum mori de apa, ferastraie si pive, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Descrierea amenajarilor destinate captarii apei-priza, precum si a celor destinate devierii debitelor.
    b) Prezentarea marimii debitelor instalate.
    c) Descrierea regimului de utilizare a debitelor si a masurilor pentru protectia calitatii apelor de suprafata si subterane.
    d) Masuri de aparare impotriva inundatiilor.
    Art. 16
    Pentru amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Prezentarea constructiilor, amenajarilor si dotarilor.
    b) Descrierea utilitatilor, modul de asigurare a surselor de alimentare si de epurare a apelor uzate.
    c) Precizarea modului de stocare a unor substante si solutii periculoase si a masurilor speciale de interventie in caz de poluari accidentale cu ape uzate de la unitatile sanitare ale amenajarilor turistice si bazele de tratament balnear.
    d) Continutul documentatiei se va stabili dupa caz in raport cu cel pentru alimentari cu apa si evacuari ape uzate, incluzand descrierea lucrarilor necesare protejarii calitatii apei si gospodaririi rationale a resursei, precum si elemente privind incadrarea in schita de sistematizare a zonei.
    Art. 17
    Pentru canalizari, statii si instalatii de epurare, evacuari de ape uzate, evacuari in receptorii naturali de ape geotermale sau minerale, dupa utilizare, in documentatia tehnica se vor prezenta distinct elemente in legatura cu preepurarea locala a apelor uzate, provenite dintr-un anumit proces tehnologic (produs), impreuna cu nivelurile parametrilor cantitativi si calitativi de iesire, care concura la constituirea efluentului in statia finala de epurare.
    Pentru produse noi, se vor mentiona limitele de toxicitate, de admisibilitate pentru indicatorii de calitate respectivi, metoda de analiza, precum si tehnologia de epurare.
    Pentru dezvoltari ale productiei existente sau pentru diversificarea produselor (produse noi), se vor prezenta: situatia existenta a canalizarii cu impactul asupra apelor subterane, modalitati de preluare cantitativa a apelor uzate suplimentare, eficienta capacitatilor de epurare existente, precum si necesarul de noi capacitati si tehnologii de epurare, sistemul de monitorizare cantitativa si calitativa a evacuarilor.
    De asemenea, se va prezenta modul de rezolvare a evacuarilor de ape uzate, reziduuri solide toxice si namoluri provenite din procesele de tratare, preepurare sau epurare a apelor.
    Art. 18
    In cazul injectiilor de ape uzate (de mina, de zacamant, industriale) in straturi de mare adancime, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Analiza tehnologica si economica din care sa rezulte imposibilitatea aplicarii unei solutii de epurare.
    b) Studiu hidrogeologic-ingineresc din care sa rezulte ca substantele poluante evacuate nu afecteaza structurile geologice, apele subterane si substantele minerale exploatabile.
    c) Precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice si geomorfologice ale acesteia.
    d) Compozitia fizico-chimica a substantelor si materialelor ce urmeaza a fi injectate in subteran.
    e) Descrierea tehnologiei de injectare si a posibilelor consecinte negative asupra calitatii apei subterane.
    f) Descrierea si datele tehnice ale lucrarilor necesare pentru realizarea injectiei de ape uzate; asigurari asupra durabilitatii lucrarilor.
    Art. 19
    Pentru lacuri de acumulare - indiferent de folosinte - inclusiv barajele si anexele acestora, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea functionala cu alte lucrari din bazin.
    b) Necesitati economice si sociale ce se satisfac prin lacul de acumulare propus: alimentari cu apa - volume si debite asigurate -, aparare impotriva inundatiilor - debite maxime naturale si atenuate, valorificarea potentialului hidroenergetic - productie de energie, debit minim in albie, piscicultura - suprafata de luciu de apa la nivel minim de exploatare -, agrement, navigatie etc.
    c) Stabilirea pe etape a deficitelor, respectiv a volumelor de apa necesar a fi acumulate sau derivate; conditiile de umplere a lacului de acumulare.
    d) Caracteristicile geomorfologice ale cuvetei lacului de acumulare: relatia volum-nivel-suprafata; date privind geologia, hidrogeologia si stabilitatea versantilor.
    e) Principalele capacitati si caracteristici ale lacului de acumulare si ale centralelor hidroelectrice aferente, precum si principalii indicatori tehnico-economici:
    e.1) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; volume pentru tranzitarea undelor de apa din incidente la lacurile de acumulare din amonte; coeficient de acumulare; debite ori volume de apa pierdute; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare;
    e.2) determinarea curbei suprafetei libere a apei in lacurile de acumulare cu diguri-baraje laterale, la tranzitarea debitelor maxime si a undelor provenite din incidente la barajele lacurilor de acumulare din amonte (existente si prevazute);
    e.3) regimul debitelor descarcate din lac: debite de servitute, debite minime in albie, debite maxime, debite de apa pierdute, modul de satisfacere a folosintelor de apa;
    e.4) regimul debitelor de sedimente intrate si descarcate din lac; prevederile pentru evacuarea temporara ori integrala a sedimentelor retinute;
    e.5) masurile si lucrarile antierozionale si de corectie a torentilor in bazinul versant si in amonte, in vederea prevenirii colmatarii lacului; masuri de valorificare a rezervelor de balast din cuvete etc. si implicatiile acestora asupra marimii volumelor utile;
    e.6) masuri pentru prevenirea modificarilor morfologice pe cursuri de apa, in aval de lacul de acumulare pana la primul afluent important, ca si pentru modificarile nivelurilor apelor subterane din zona;
    e.7) valorificarea energetica a potentialului apelor; parametri, caracteristici si indicatori energetici;
    e.8) capacitatea descarcatorilor de suprafata si de fund si echipamentul hidromecanic al acestora, corelat cu posibilitatea de golire accelerata a lacului de acumulare pentru cazuri de necesitate sau de incidente la barajul respectiv sau la barajele unor lacuri din amonte, cu sau fara prognoza;
    e.9) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate dupa un regim diferit de cel al cerintelor de apa;
    e.10) lucrari de regularizare a albiilor aval de baraj;
    e.11) lucrari pentru migrarea ihtiofaunei;
    e.12) lucrari de combatere a eroziunii solului;
    e.13) lucrari de regularizare a scurgerii pe versant.
    f) Principalele lucrari de constructii, echipamente hidromecanice, instalatii si aparate (descrierea acestora), cum ar fi:
    f.1) lucrari pentru baraj, ecrane de etansare, descarcatorii de suprafata si de fund (inclusiv disipatorii de energie aferenti), prize de apa, lucrari in cuveta lacului de acumulare si alte lucrari de tranzitare a debitelor, lucrari de regularizare in aval de baraj;
    f.2) lucrari pentru repararea constructiilor hidrotehnice din albii si pentru refacerea axului cadastral;
    f.3) evidentierea lucrarilor necesare mentinerii echilibrului ecologic in zona.
    g) Plan de ansamblu al zonei in care sunt amplasate lucrarile ce fac obiectul avizului inclusiv lucrarile de combatere a eroziunii solului si de amenajare a torentilor in bazinul de receptie al lacului de acumulare si in bazinul versant al sectorului de rau regularizat.
    h) Planuri pentru lucrari provizorii din albii destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor, aparari de mal, indiguiri, halde de pamant sau piatra, platforme sau incinte pentru organizarea de santier etc.
    i) Tarife si preturi pentru serviciile si produsele realizate de lac.
    j) Aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea in timp a comportarii barajului si anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare si sistemul informational, sistemul de prognoza hidrometeorologica si de avertizare-alarmare a populatiei din zonele afectabile in caz de incidente la constructia hidrotehnica.
    Art. 20
    Pentru lucrari distincte de derivatii de debite intre bazine hidrografice sau in interiorul aceluiasi bazin, precum si pentru aductiuni magistrale, continutul documentatiei se va stabili, dupa caz, in raport cu cel pentru lacuri de acumulare si cel pentru lucrari de regularizare a cursurilor de apa, adaptandu-se corespunzator problemelor specifice derivatiei sau aductiunii in cauza.
    Art. 21
    Pentru lucrari de regularizare a cursurilor de apa, aparari si consolidari de maluri, consolidari de albii si praguri de fund, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Date specifice: delimitarea sectorului de curs de apa supus regularizarii, lungimea sectorului si kilometrajul dupa axul de referinta cadastrala; suprafete si obiective aparate, comparativ cu situatia dinainte de regularizare. Necesitatea lucrarilor, suprafete de teren, obiective si bunuri, cai de comunicatii aparate.
    Valoarea pagubelor inregistrate si potentiale; corelarea dupa caz, cu lucrari existente sau propuse de desecare, combaterea eroziunii solului, amenajarea torentilor, lucrari de aparare impotriva apelor provenite de pe versanti sau apelor interne etc.
    b) Debite de calcul in regim natural si amenajat si nivelurile corespunzatoare acestora in sectiunile de calcul, eventualele dezatenuari ale undelor de viitura produse pe sectorul regularizat si in aval de acesta si masurile si lucrarile propuse, parametrii proiectati ai albiei stabile, incadrarea sectorului regularizat in parametrii generali de traseu si sectiune a albiei cursului de apa, corelarea lucrarilor propuse cu exploatarile de material din albie, tinand seama de modificarile curgerii debitelor solide.
    c) Masuri necesare pentru apararea de inundatii a localitatilor si a obiectivelor economice si sociale.
    d) In cazul unor lucrari de regularizare situate in avalul acumularilor existente sau prevazute, se vor prezenta implicatiile ce se pot produce la tranzitarea undelor de apa din accidente la barajele din amonte si masurile necesare.
    e) Prezentarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului si de desecare pe terenurile agricole, ca si a celor de amenajare a torentilor din fondul forestier, necesare apararii obiectivelor sau functionarii lucrarilor de regularizare.
    f) Masuri si lucrari pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanti in cazul in care prin indiguire se creeaza incinte fara evacuari naturale.
    g) Prevederi pentru urmarirea in timp a comportarii lucrarilor de regularizare si a morfologiei albiei regularizate; programul de observatii. Prevederi pentru exploatare: cantoane, dotari, sisteme de comunicatie etc.
    h) Lucrarile de combatere a eroziunii solului si de desecare pe terenurile agricole, ca si lucrarile de amenajare a torentilor din fondul forestier, atunci cand acestea sunt incluse in investitii ca fiind indispensabile apararii obiectivelor sau functionarii lucrarilor de regularizare.
    i) Planuri de ansamblu pentru albia regularizata si teritoriul aparat cu mentionarea lucrarilor de regularizare a incintelor care se formeaza si obiectivele aparate, inclusiv terenurile pe categorii de folosinte, precum si a limitelor de inundabilitate la asigurarea considerata (1:10.000, 1:5.000 si 1:2.000).
    j) Profiluri longitudinale prin albia raului cu indicarea liniilor de panta ale fundului, malurilor, lucrarilor proiectate si a apei la asigurarea considerata, inclusiv lucrarile de arta existente; coeficientii de rugozitate, viteze limita si efective. Indicarea pozitiei canalelor de colectare a apelor de infiltratie si a traversarilor.
    Art. 22
    Pentru indiguiri si incinte indiguite, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Clasa de importanta a obiectivului principal si a celor colaterale si conexe, din punct de vedere al apararii impotriva efectelor daunatoare ale apelor mari. Pentru dezvoltari si extinderi de obiective existente sau pentru platforme industriale, clasa de importanta se va examina pe ansamblul obiectivului in situatia finala prevazuta. Pentru zonele sau platformele industriale, clasa de importanta se va analiza pentru intreg ansamblul ce urmeaza a fi aparat. In cazul unor obiective deja aparate, analiza se va face pentru verificarea necesitatii unor lucrari suplimentare de aparare, ca urmare a modificarii clasei de importanta, datorita noului obiectiv sau noilor dezvoltari.
    b) Provenienta apelor care pot produce efecte daunatoare si modalitatile de actionare a acestora asupra obiectivului si functionarii sale: ape meteorice, ape de suprafata de pe cursurile de apa permanente si de pe vaile cu curgere nepermanenta, unde de apa ce pot proveni de la amenajari hidrotehnice, existente sau prevazute, din amonte sau dominante fata de obiectivul in cauza, excese de umiditate datorita ridicarii apelor freatice, ape de scurgere de pe versanti.
    c) Modalitatile de actionare a apelor asupra obiectivului prin: inundare si propagare, subinundare, infiltrare, eroziune - colmatare etc..
    d) Prevederile de sistematizare in plan orizontal si vertical a obiectivului economic sau social, cu considerarea vecinatatilor sale.
    e) Prezentarea solutiilor de aparare impotriva inundatiilor:
    e.1) lucrarile si masurile de evacuare a apelor pluviale care se formeaza in incinta propriu-zisa si de pe suprafetele dominante;
    e.2) lucrarile si masurile de aparare pentru cursurile de apa care traverseaza incinta sau pentru cele din vecinatate, care la debite maxime pot afecta incinta si obiectivul;
    e.3) solutiile de drenare, izolare sau altele, impotriva inundarii din apele subterane.
    f) Solutiile ce se vor propune vor avea in vedere, dupa caz, si:
    f.1) dezatenuarea debitelor maxime produse de indiguiri din amonte sau atenuarea acestora prin lacuri de acumulare;
    f.2) cresterile sau diminuarile de debite maxime ca efecte ale unor derivatii de ape mari;
    f.3) remuurile produse de lucrari care stranguleaza curgerea in aval.
    g) Pentru apararea impotriva inundarii din undele de apa provenite din accidente la sistemele hidrotehnice se vor prezenta implicatiile ce pot aparea, precum si masurile si lucrarile eventual necesare, inclusiv sistemul de avertizare-alarmare automata a lucrarilor, populatiei etc.
    h) Planuri si sectiuni transversale (1:2.000 - 1:200) privind sistematizarea in plan orizontal si vertical a incintei obiectivului.
    Art. 23
    Pentru lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Suprafata totala a zonei studiate, din care suprafata propusa pentru ameliorare, pe categorii de folosire si grupe de detinatori: inainte si dupa schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; dupa caz, structura fondului forestier in perimetrul studiat: proportia speciilor, clasele de varsta, categorii de consistenta.
    Situatia suprafetelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune si de panta, cu indicarea principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri si la obiective.
    b) Situatia actuala a degradarilor - pe grade de eroziune - si a torentializarii retelei hidrografice din fondul forestier, lungimea retelei hidrografice totale, din care torentializata; debit solid mediu anual provenit de pe versanti si de pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat; debit solid de calcul; cauze existente in afara fondului forestier, care provoaca colmatarea si torentializarea retelei hidrografice din perimetrul studiat.
    c) Lucrari de combatere a torentialitatii versantilor existente in zona, comportarea si efectele acestora; corelarea, dupa caz, a lucrarilor propuse cu cele existente, in curs de proiectare si prevazute in celelalte sectoare interesate (agricol, respectiv forestier, ape, cai de comunicatii si altele asemenea).
    d) Descrierea lucrarilor de combatere a torentialitatii, pe clase de panta si de eroziune, a celor de amenajare a terenurilor cu alunecari, a formatiilor eroziunii de adancime sau a torentilor; principalele tipuri de lucrari cu elemente hidraulice si geometrice.
    e) Situatia fondului piscicol natural pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat, cerinte minime de debit in aval de lucrari hidrotehnice; prevederi de lucrari si masuri pe reteaua de formatii torentiale si pe principalele cursuri de apa, in vederea imbunatatirii fondului piscicol natural.
    f) Efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafata si a celor de adancime (reducerea pierderilor de sol, in metri cubi pe hectar si an):
    f.1) pentru lucrarile care nu au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau a lucrarilor de regularizare a sectoarelor de cursuri de apa, se vor indica comparativ numai datele globale;
    f.2) pentru lucrarile care au ca scop si apararea impotriva colmatarii a lacurilor de acumulare sau a regularizarilor de cursuri de apa se vor preciza bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) de pe intregul fond funciar agricol al perimetrului studiat, la viitura de proiectare, defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizarilor, precum si bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) pe ansamblul bazinului de receptie al lacului de acumulare - fond funciar agricol si silvic - pentru anul mediu si pentru viiturile de proiectare a lacului de acumulare.
    g) Plan de situatie cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosire si a suprafetelor ameliorate propuse, cu precizarea principalelor lucrari de combatere a torentialitatii de suprafata si de adancime.
    h) Profiluri longitudinale prin formatiile eroziunii de adancime, cu indicarea principalelor lucrari propuse.
    Art. 24
    Pentru lucrari de combatere a eroziunii solului, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Suprafata totala a zonei studiate, din care suprafata propusa pentru ameliorare, pe categorii de folosire si grupe de detinatori: inainte si dupa schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; dupa caz, structura fondului forestier in perimetrul studiat: proportia speciilor, clasele de varsta, categorii de consistenta.
    Situatia suprafetelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune si de panta, cu indicarea principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri si la obiective.
    b) Situatia actuala a degradarilor - pe grade de eroziune - si a torentializarii retelei hidrografice din fondul forestier, lungimea retelei hidrografice totale, din care torentializata; debit solid mediu anual provenit de pe versanti si de pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat; debit solid de calcul; cauze existente in afara fondului forestier, care provoaca colmatarea si torentializarea retelei hidrografice din perimetrul studiat.
    c) Lucrari de combaterea eroziunii solului existente in zona, comportarea si efectele acestora; corelarea, dupa caz, a lucrarilor propuse cu cele existente, in curs de proiectare sau prevazute in celelalte sectoare interesate (agricol, respectiv forestier, ape, cai de comunicatii si altele asemenea).
    d) Descrierea lucrarilor de combatere a eroziunii de suprafata, pe clase de panta si de eroziune, a celor de amenajare a terenurilor cu alunecari, a formatiilor eroziunii de adancime sau a torentilor; principalele tipuri de lucrari cu elemente hidraulice si geometrice.
    e) Situatia fondului piscicol natural pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat, cerinte minime de debit in aval de lucrari hidrotehnice; prevederi de lucrari si masuri pe reteaua de formatii torentiale si pe principalele cursuri de apa, in vederea imbunatatirii fondului piscicol natural.
    f) Efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafata si a celor de adancime (reducerea pierderilor de sol, in metri cubi pe hectar si an):
    f.1) pentru lucrarile care nu au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau a lucrarilor de regularizare a sectoarelor de cursuri de apa, se vor indica comparativ numai datele globale;
    f.2) pentru lucrarile care au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau a regularizarilor de cursuri de apa se va prezenta bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) de pe intregul fond funciar agricol al perimetrului studiat, la viitura de proiectare, defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizarilor, precum si bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) pe ansamblul bazinului de receptie al lacului de acumulare - fond funciar agricol si silvic - pentru anul mediu si pentru viiturile de proiectare a lacului de acumulare.
    g) Plan de situatie, cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosire si a suprafetelor ameliorate propuse, cu precizarea principalelor lucrari de combatere a eroziunii solului de suprafata si de adancime.
    h) Profiluri longitudinale prin formatiile eroziunii de adancime, cu indicarea principalelor lucrari propuse.
    Art. 25
    Pentru lucrari de desecari, asanari si drenaje, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Date privind: suprafata sistemului de desecare si suprafata agricola ameliorata.
    b) Provenienta excesului de umiditate, bilantul hidric, regimul lunar al debitelor evacuate.
    c) Cantitatea de apa necesar a fi evacuata in anul cu probabilitatea de calcul considerata (totala si pe fiecare evacuare); ploi de calcul pentru durate normate, zonarea suprafetelor dupa coeficientii de scurgere, volumul anual de apa si regimul lunar al cantitatilor de apa evacuate in anul de calcul, debitul maxim de dimensionare si regimul de functionare a evacuatorilor.
    d) Verificarea capacitatii de primire a receptorului natural in care se face evacuarea; modul de evacuare a apelor interne; lucrari necesare pentru asigurarea capacitatii de transport a receptorului si a debuseelor traversarilor peste acestea, pe sectorul influentat, ca urmare a executarii lucrarilor de desecare.
    e) Lucrarile si instalatiile prevazute pentru evacuarea apelor din desecare sau drenaj, in raport cu nivelurile caracteristice ale receptorilor naturali: numarul gurilor de varsare gravitationala, cu sau fara constructii pentru reglarea debitelor efluente sau a nivelurilor acestora; statii de pompare; canale deschise sau inchise in rambleu, pentru transportul apelor interne in zona dig-mal (in cazul zonelor indiguite) si influenta acestor lucrari asupra curgerii apelor mari.
    f) Lucrari si constructii hidrotehnice in albie si la malurile acesteia, necesare functional pentru asigurarea desecarii; lucrari de traversare (intersectare) a canalelor sau a conductelor din sistemul de desecare, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale (continutul acestor documentatii este cel stabilit pentru traversari).
    g) Studii hidrogeologice pentru prognoza modificarilor regimului apelor subterane, consecintele previzibile, masuri si lucrari ce decurg din acestea, cu justificarea solutiilor propuse.
    h) Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa interne evacuate, la fiecare punct de evacuare.
    Art. 26
    Pentru trasee si traversari ale apelor de suprafata cu drumuri (poduri), conducte de transport lichide si gaze, cai de comunicatie, linii electrice, de telecomunicatii, funiculare sau altele asemenea, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Precizarea clasei de importanta si a categoriei caii sau conductei ce traverseaza cursul de apa, cu debitele caracteristice de calcul.
    b) Calculul hidraulic al debuseelor traversarilor apelor de suprafata, traseele cailor de comunicatie cu amplasarea santurilor de garda, podetelor si a altor lucrari destinate asigurarii scurgerii apelor de pe versanti sau din zona de interfluviu. Influenta lucrarilor propuse asupra obiectivelor existente sau proiectate din zona.
    c) La traseele care traverseaza amplasamente retinute pentru lacuri de acumulare ce se vor realiza in viitor (potrivit schemei cadru de amenajare), documentatia tehnica va trebui sa prezinte si variante de ocolire a acestor amplasamente.
    d) Masuri de asigurare a functionarii in interdependenta cu balastierele din zona, pentru evitarea implicatiilor negative datorate exploatarilor de agregate minerale in zona de influenta a podurilor, podetelor si a altor lucrari de traversare a cursurilor de apa.
    e) Masuri pentru asigurarea circulatiei normale a apelor de suprafata interceptate de terasamentele drumurilor sau cailor ferate, in scopul prevenirii degradarii terenurilor agricole.
    f) Pentru situatii de subtraversare a cursurilor de apa cu conducte este necesara prezentarea adancimii de ingropare, precum si lucrarile propuse pentru stabilizarea patului albiei, in corelare cu lucrarile de regularizare existente sau proiectate.
    g) Lucrarile, masurile si responsabilitatile pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata si subterane din cauza unor defectiuni sau avarii la conductele ce transporta produse care, prin natura lor, sunt poluante, precum si masurile si mijloacele de avertizare-alarmare a folosintelor din aval.
    h) Pentru raurile pe care exista sau sunt prevazute lacuri de acumulare, la stabilirea principalelor trasee de drumuri, linii ferate sau conducte, se vor avea in vedere si undele de apa datorate accidentelor la baraje, stabilite in colaborare cu proiectantii acumularilor respective.
    i) Masurile de asigurare a etanseitatii digurilor de aparare impotriva inundatiilor, ce sunt traversate de conducte.
    j) Prezentarea masurilor ce se impun pentru punerea in siguranta la ape mari a obiectivelor realizate in scopul asigurarii functionarii si exploatarii conductelor ce traverseaza cursurile de apa, cum sunt: statii de compresoare-pompare, puncte de exploatare-intretinere, locuinte personal de exploatare.
    k) Profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia rosie a traseului, talvegul albiilor traversate si adiacente cu nivelurile maxime ale apelor la probabilitatea normata, obiectivele ce pot fi afectate.
    l) Profilul transversal prin albie in zona traversarii care va cuprinde talvegul albiei, linia rosie, nivelurile maxime si eventualele suprainaltari de nivel provocate de lucrarea propusa.
    m) Dispozitia generala a fiecarei traversari, cu prezentarea parametrilor hidraulici si constructivi, cota la partea cea mai coborata a suprastructurii, nivelurile maxime ale apei in sectiune si lucrarile de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidari etc.).
    In cazul subtraversarilor de conducte, dispozitia generala va cuprinde si date privind adancimea de ingropare si lucrarile de punere in siguranta a conductei si de impiedicare a poluarii apelor.
    n) In ceea ce privesc drumurile forestiere, documentatia va cuprinde un tabel centralizator al traversarilor cursurilor de apa cu podete, pozitia de identificare pe planul general de situatie, caracteristicile cursului de apa (debitele maxime, viteza si panta in sectiunea traversarii), deschiderea debuseului si inaltimea de libera trecere.
    o) Pentru situatii de traversari cursuri de apa cu linii electrice este necesara prezentarea urmatoarelor elemente:
    o.1) clasa de importanta privind apararea impotriva inundatiilor in functie de puterea instalata, de importanta si necesitatile obiectivelor deservite, ca si de etapele ulterioare de dezvoltare;
    o.2) masuri si lucrari de aparare pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie a consumatorilor pe perioada inundatiilor;
    o.3) masuri si lucrari pentru protectia apelor de suprafata si subterane, precum si a solului, in situatii de scurgeri de ulei de la transformatori.
    p) Pentru traversari de cabluri de telecomunicatii, continutul documentatiei se va adapta conform celui de mai sus.
    Art. 27
    Pentru amenajari si instalatii de extragere si prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apa, lacuri sau marea teritoriala (balastiere, cariere), documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Caracterizarea zonei de amplasare si a zacamintelor de agregate minerale supuse omologarii si avizarii.
    b) Prezentarea procesului tehnologic de extractie si transport la statia de sortare-expeditie, perimetrele de exploatare a balastului pe etape principale si pilierii de siguranta, lucrarile de regularizare a albiei cursurilor de apa ce se impun ca urmare a exploatarii balastului.
    c) Prezentarea utilitatilor si a surselor de alimentare.
    d) Capacitatea de productie; lista orientativa a obiectivelor balastierei; clasa de importanta pentru apararea de inundatii.
    e) Actul de omologare a rezervelor, cu exceptia situatiilor ce se incadreaza in prevederile art. 33 alin. 2 din Legea apelor nr. 107/1996; prezentarea morfologiei albiei minore si majore, a dinamicii si evolutiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni in suspensie si tarat si a masurilor si lucrarilor pentru stabilizarea albiei. Obiectivele existente in zona, terenurile riverane si zonele de restrictii, cu criteriile de constituire a acestora.
    Pentru exploatarile de balast din albiile situate in apropiere de captari de apa, poduri, podete, terasamente de cai de comunicatii ori lucrari de aparare, se va prezenta si acordul beneficiarilor acestora.
    f) Studii hidrogeologice pentru precizari privind influentele asupra resurselor de apa subterane.
    g) Elemente privind procesul tehnologic de exploatare:
    g.1) capacitatea anuala de productie;
    g.2) perimetre de exploatare, pe etape, adancimi de extractie;
    g.3) lista obiectivelor care constituie unitatea de exploatare;
    g.4) tehnologia de extractie, sortare - transport - depozitare si zonele de depozitare;
    g.5) conditii de curgere a apelor ca efect al extragerii balastului si de refacere a terenurilor de pe care s-a extras balastul;
    g.6) alimentarea cu apa si lucrarile pentru limpezirea si recircularea apelor de spalare;
    g.7) canalizarea si evacuarea apelor pluviale.
    h) Ridicari topo periodice pentru urmarirea in timp a comportarii albiei in zona balastierei si a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apa etc.) si programul de observatii.
    Art. 28
    Pentru depozite de deseuri si reziduuri, halde de steril, zgura, cenusa, slamuri, namoluri, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) incadrarea lucrarilor in clasa de importanta, avand in vedere importanta obiectivului, menajer sau industrial, precum si marimea efectelor in aval, in caz de avarii sau accidente la depozite.
    b) Descrierea caracteristicilor depozitelor menajere, cantitati de gunoaie menajere si stradale depozitate, capacitatea de depozitare necesara, prezentarea procesului tehnologic si a tehnologiilor folosite pentru depozitare. Pentru depozitele de deseuri industriale, se vor preciza cantitatile de deseuri, steril, zgura, slamuri, namol rezultate (t/zi, t/an) inclusiv compozitia fizico-chimica a acestora.
    c) Se va prezenta tehnologia utilizata pentru neutralizarea, depozitarea si valorificarea deseurilor stocate.
    d) Prezentarea utilitatilor si surselor de alimentare.
    e) Prezentarea masurilor de integrare in ecosistem si de urmarire a efectelor negative atat pentru amplasamentele depozitelor de deseuri menajere, cat si pentru cele industriale.
    f) Prezentarea lucrarilor de aparare a depozitului impotriva inundatiilor provocate de undele de viitura de pe cursurile de apa din zona, scurgerile de pe versanti si precipitatiile maxime cazute pe suprafata depozitului.
    g) Prezentarea masurilor de protectie a taluzurilor in timpul depozitarii si de evitare a antrenarii de catre vant a particulelor depuse pe acestea.
    h) Prezentarea masurilor de redare in circuitul agricol dupa epuizarea capacitatii de depozitare si a masurilor de stabilitate a taluzurilor.
    i) Masuri speciale de punere in siguranta a lucrarilor in perioada de exploatare si de stabilizare in conditii de suprainaltare a acestora. Concluziile studiilor de specialitate privind stabilitatea taluzurilor.
    j) Instalatiile si aparatura pentru masurarea debitelor de apa ce provin din infiltratii sau din evacuari dirijate. Sistemul de monitoring al calitatii apelor subterane din zona de influenta a depozitului.
    k) Modificarea regimului de curgere pe cursurile de apa si inundabilitatea in amonte pentru cazul in care depozitul este amplasat pe firul vaii sau in lunca.
    l) Lucrarile si masurile de protectie a apelor de suprafata si subterane din zona depozitelor de deseuri, impotriva poluarii cu ape uzate provenite din infiltratii sau din evacuari dirijate din aceste depozite.
    m) Lucrari de drenaj ale apelor de exfiltratii, ale lucrarilor de epurare a apelor uzate, de compost.
    n) Planse cu lucrarile propuse (plan si sectiuni) cu principalele caracteristici hidrologice, hidraulice, constructive si tehnologice.
    Art. 29
    Pentru plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zone de protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedochimice si hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice.
    b) Prezentarea lucrarilor propuse in toate etapele de dezvoltare si a capacitatilor existente.
    Descrierea speciilor utilizate pentru plantari, insotite de justificarea criteriilor de selectie a acestora.
    c) Elemente privind corelarea functionala cu lucrarile de gospodarire a apelor existente si prevazute, precum si cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritoriala, agricola, energetica etc.
    d) Efecte preconizate ca urmare a realizarii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilitatii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice.
    e) Planuri de situatie cu indicarea lucrarilor propuse.
    Art. 30
    Pentru lucrari de prospectiuni geologice si de explorare/exploatare prin foraje, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Scopul lucrarilor de foraj:
    a.1) studii: hidrogeologice, geotehnice, prospectiuni, caracterizare hidrostructuri, extindere lucrari de captare, resurse si rezerve de ape subterane;
    a.2) explorare si/sau exploatare;
    a.3) de observatie: supravegherea evolutiei in timp a regimului cantitativ si calitativ al apelor subterane.
    b) Continutul minimal al documentatiilor pentru executarea forajelor:
    b.1) date generale privind folosinta (beneficiar, scopul utilizarii apei: potabila, industrie alimentara si farmaceutica etc.);
    b.2) breviar de calcul pentru justificarea cerintei si a necesarului de apa conform SR 1343/0-1989, 1343/1-1995, 1342/2-1991, 1343/3-1986, 1343/4-1986, 1478/1990;
    b.3) caracterizarea conditiilor naturale ale zonei amplasamentului (date climatice: precipitatii si temperaturi, date geomorfologice, date hidrografice etc.);
    b.4) plan de amplasare scara 1:25.000 si de detaliu al obiectivului;
    c) Caracterizarea geologico-structurala (dupa datele din literatura de specialitate, completate obligatoriu cu date ale forajelor din zona):
    c.1) harti geologice (scara 1:50.000 sau 1:200.000);
    c.2) sectiuni geologice pe baza forajelor existente in zona (scara 1:5.000 - 1:25.000);
    c.3) dupa caz, bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice;
    c.4) harti structurale cu izobate si izopahite ale formatiunilor purtatoare de apa si ale celor acoperitoare;
    c.5) harti cu interpretarea datelor de electrometrie (potential electric).
    d) caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica (dupa datele din literatura de specialitate completata obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice din zona):
    d.1) harti cu amplasamentul lucrarilor existente: foraje, lucrari de captare (izvoare, drenuri, front de puturi) a apelor subterane, lucrari hidrotehnice si de hidroamelioratii, lucrari edilitare, rampe de gunoi, depozite de deseuri, industrie poluanta etc.;
    d.2) harti cu hidroizopahite si hidroizofreate;
    d.3) sectiuni hidrogeologice;
    d.4) tabele sintetice cu datele tehnice si de executie, rezultatele testelor de pompare (conf. SR 1629/1-1981, 1629/2-1981), parametri hidraulici (K, T, R, S, q);
    d.5) tabele cu rezultatele analizelor fizico-chimice (conf. SR 1342-1991) care vor include in mod obligatoriu indicatorii chimici, toxici (de poluare);
    d.6) masuri prevazute pentru apararea impotriva inundatiilor inclusiv pentru perioada de executie si de proba a forajelor;
    d.7) masuri de protectia resurselor de apa;
    d.8) concluzii, recomandari, propuneri de lucrari si echipare a forajelor pentru exploatare.
    Documentatia tehnica pentru eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor va cuprinde obligatoriu fisa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate in cadrul folosintei de apa sau in alte scopuri, intocmita conform anexei nr. 1.
    Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare, se vor intocmi si instructiuni specifice de exploatare.
    Art. 31
    Pentru statii electrice de transformare, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Clasa de importanta privind apararea impotriva apelor mari in functie de puterea instalata, de importanta si necesitatile obiectivelor deservite de lucrarile in cauza, ca si de etapele urmatoare de dezvoltare.
    b) Amplasamentul statiei si eventualele lucrari sau masuri de aparare pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie a consumatorilor in perioadele de ape mari. Situatia inundabilitatii lucrarilor energetice si a eventualelor lucrari pentru asigurarea neintrerupta a traficului de telecomunicatii si semnalizari ale statiei de transformare.
    c) Masuri si lucrari de protectie a solului, a apelor de suprafata sau subterane, fata de eventualele scurgeri de ulei de la transformatori.
    d) Pentru instalatii de telecomunicatii continutul documentatiei se va adapta conform celor prezentate la lit. a)-c).
    Art. 32
    Pentru planuri de amenajament silvic, se vor elabora documentatii de sinteza ce vor cuprinde:
    a) Caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedochimice si hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice.
    b) Prezentarea lucrarilor propuse in toate etapele de dezvoltare si a capacitatilor existente.
    c) Elemente privind corelarea functionala cu lucrarile de gospodarire a apelor existente si prevazute, precum si cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritoriala, agricola, energetica etc.
    d) Efecte preconizate ca urmare a realizarii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilitatii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice.
    e) Planuri de situatie cu indicarea lucrarilor propuse.
    Art. 33
    (1) In cazul documentatiilor de urbanism, precum planul de amenajare a teritoriului (PAT), documentatia tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor va contine:
    a) Sinteza strategiilor sectoriale si modul de intercorelare a acestora.
    b) Prevederile programelor de lucrari pe orizonturile de timp considerate.
    c) Definirea si fundamentarea restrictiilor introduse.
    d) Masuri si lucrari considerate pe domenii pentru corelare cu strategia de gospodarire a apelor in vederea indeplinirii programului privind utilizarea apelor si protectia impotriva epuizarii.
    e) Sinteza studiului de evaluare a resurselor de apa.
    f) Sinteza studiului cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.
    g) Sinteza studiului de echipare hidroedilitara a teritoriului corelat cu dezvoltarea urbanistica a acestuia.
    (2) In cazul planului de urbanism zonal (PUZ), al planului de urbanism general (PUG) si al planului de urbanism de detaliu (PUD), documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Destinatia terenului (tipul admis de ocupare/utilizare a terenului, conditionari, regimul de constructie).
    b) Conditii de amplasare a cladirilor (echiparea hidroedilitara, conditii privind corelarea fatadei principale cu cursul de apa, in scopul asigurarii salubritatii acestuia, zonarea amplasamentului in functie de gradul de inundabilitate a teritoriului).
    c) Functie de gradul de detaliere a documentatiei se vor prezenta elemente privind asigurarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si de echipare hidroedilitara corelate, ca termene de realizare, cu echiparea urbanistica.
    Art. 34
    Pentru lucrari, constructii si instalatii executate pe malul marii, faleza si plaja marii, continutul documentatiei se adapteaza conform categoriei de lucrari care se realizeaza.
    Pentru lucrari executate pe fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, platoul continental sau pentru apararea tarmului, continutul documentatiei se adapteaza conform categoriei de lucrari care se realizeaza. De asemenea, se vor prezenta:
    a) lucrarile si solutiile tehnologice se vor fundamenta pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice;
    b) sistemul de urmarire in timp a comportarii constructiilor cu dotari specifice pentru conditii maritime;
    c) analiza de impact asupra mediului marin, functie de categoria de lucrari.
    Art. 35
    Pentru obtinerea avizului de omologare a rezervelor de agregate minerale, documentatia tehnica va cuprinde:
    a) Date generale privind:
    a.1) localizarea perimetrului propus omologarii: bazin hidrografic, curs de apa, borna CSA, judet, localitate sau localitatile din zona;
    a.2) necesitatea omologarii rezervei;
    a.3) proiectant, beneficiar;
    a.4) categoria rezervei, structura si caracteristicile materialului;
    a.5) calculul cantitatilor propuse pentru omologare, pe categorii de rezerve, cu luarea in considerare a volumului de agregate minerale incorporat in pilierii de siguranta.
    b) Caracterizarea zonei de amplasare si elemente de coordonare:
    b.1) date hidrogeologice: niveluri, directie de curgere, parametri hidraulici, calitatea apei subterane;
    b.2) date hidrologice de baza: niveluri si debite minime, medii si maxime (cu evidentierea unor situatii caracteristice);
    b.3) morfologia albiei minore si majore, precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni in suspensie si tarate;
    b.4) obiective existente in zona, lucrari hidrotehnice in albie (minora si majora) si in zona riverana acesteia, lucrari de traversare a albiei, captari de apa subterana si zonele de protectie ale acestora, perimetre de restrictie (pe zona perimetrului de omologare si pe cate o lungime de perimetru amonte si aval);
    b.5) perimetrul de exploatare, adancimi si tehnologii de extractie;
    b.6) masuri si lucrari pentru stabilizarea albiei si malurilor, de protectie a obiectivelor din zona;
    b.7) concluziile studiilor necesare in vederea omologarii rezervei.
    c) Referatele tehnice de specialitate emise de filialele teritoriale ale RAAR privind incadrarea zonei pentru care se solicita omologarea rezervei in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic (masuri si lucrari necesare in exploatare si alte recomandari specifice).
    d) Punctul de vedere al beneficiarilor lucrarilor si, dupa caz, al proiectantului, referitor la pilierii de siguranta si masurile de punere in siguranta a lucrarilor hidrotehnice, hidroenergetice etc., existente in zona de influenta a rezervei supusa avizarii.
    e) Piese desenate:
    e.1) plan de incadrare in zona (sc. 1:100.000 - 1:200.000), cu evidentierea lucrarilor existente si prevazute in schema cadru de amenajare si gospodarire a apelor a bazinului hidrografic respectiv si perimetrul propus pentru omologare;
    e.2) planuri de situatie (sc. 1:2.000 - 1:25.000), cu precizarea limitelor rezervelor totale de balast;
    e.3) profiluri longitudinale si transversale prin albie;
    e.4) sectiuni geologice pe fiecare linie de foraje de cercetare.

    CAP. 3
    Continutul documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor

    Art. 36
    Cererea de autorizare va fi insotita de urmatoarele acte:
    a) avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica care a stat la baza executarii lucrarilor de investitii pentru care se cere autorizarea, in 2 exemplare. In cazul reactualizarii sau modificarii autorizatiei, se va prezenta si autorizatia de gospodarirea apelor in baza careia a functionat pana la data solicitarii;
    b) programul etapizat, elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul autorizatiilor emise pe perioada limitata sau pentru situatii in care obiectivul a functionat fara autorizatie de gospodarire a apelor;
    c) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), in 2 exemplare, inclusiv incadrarea in ansamblul folosintei de apa;
    d) regulamentul de functionare-exploatare si intretinere intocmit conform cap. IV, in 2 exemplare.
    Art. 37
    Pentru lucrari si instalatii de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa, continutul documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor se va completa cu urmatoarele:
    a) lucrarile hidrotehnice sau alte obiective social-economice care ar putea fi afectate ca urmare a exploatarii de balast, precum si masurile sau lucrarile necesare mentinerii regimului initial de curgere;
    b) planuri de situatie cu indicarea perimetrului avizat prin actele de reglementare in domeniul apelor si cu amplasarea in teren a bornelor de delimitare a perimetrului de exploatare (scara 1:10.000 - 1:2.000); pe aceste planuri se vor marca zonele de exploatare, pe trimestre;
    c) profiluri transversale si longitudinale in sectiuni caracteristice ale albiei raului, amplasate in amonte de exploatare, in perimetrul exploatarii si in aval de exploatare, in situatia existenta la data solicitarii autorizatiei. Zonele amonte si aval se vor extinde cel putin pe o lungime egala cu lungimea sectorului de albie in exploatare;
    d) alte acte solicitate de emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor, considerate ca necesare pentru reglementarea folosintelor.

    CAP. 4
    Regulament de functionare-exploatare si intretinere

    Art. 38
    Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere se va elabora pentru ansamblul lucrarilor ori al folosintei de apa si - cand este cazul - pe subansamble de lucrari, sectii, ateliere, obiective, gospodarii de apa, statii de epurare sau altele asemenea.
    Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere insumeaza descrierea modului de asigurare a exploatarii, functionarii obiectivelor de gospodarire a apelor, precum si a activitatilor destinate intretinerii lucrarilor, constructiilor si instalatiilor aferente, precum si prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitatile de control tehnic si mijloacele de interventie in caz de incidente, avarii sau accidente la lucrarile de gospodarire a apelor.
    Prezentul Regulament-cadru nu se refera la baraje si lacuri de acumulare. Pentru aceste categorii de lucrari, regulamentul de exploatare se intocmeste si se aproba potrivit celor prezentate in "Regulament-cadru de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare".
    Art. 39
    Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere va cuprinde:

    I. Memoriu tehnic, cu urmatorul continut:
    1). Date generale: denumirea investitiei, a lucrarilor sau a folosintei de apa, bazinul hidrografic, cursul de apa, judetul, localitatea - sau, dupa caz - localitati limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de zona sau al localitatilor, proiectantul general, numarul avizului de gospodarire a apelor, perioada de executie, numarul si data actului de receptie; beneficiarul care va exploata lucrarea sau folosinta de apa; racordari la lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosintei de apa si al lucrarilor, capacitati care genereaza marimea parametrilor constructivi si functionali (obiective sau suprafete de teren aparate, oras cu numar de locuitori, unitatea de productie cu capacitati pentru principalele produse, suprafete irigate sau desecate etc.); incadrarea lucrarilor in clasa de importanta privind asigurarea surselor de apa si apararea impotriva inundatiilor; lucrari de combatere a eroziunii solului in zona, executate sau necesare pentru stapanirea regimului de curgere pe vai si torenti.
    In cazul in care lucrarile, constructiile sau instalatiile vor servi mai multor beneficiari, se vor prevedea cotele de participare a acestora la cheltuielile de intretinere si exploatare.
    Piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui sa prezinte concludent situatia reala executata a ansamblului lucrarilor.
    2). Datele caracteristice reale (conform actelor de receptie) si functionale prevazute in avizul de gospodarire a apelor emis pentru lucrarea respectiva.
    3). Justificarea amanuntita a eventualelor modificari ale parametrilor constructivi si functionali realizati, dupa executarea lucrarilor si instalatiilor, fata de prevederile avizului de gospodarire a apelor.
    4). Piese scrise si desenate privind descrierea amanuntita a tuturor instalatiilor de masura, control, avertizare si/sau alarmare specifice lucrarilor respective; instalatiile de masura a debitelor si volumelor de apa preluate si - dupa caz - de recoltare a probelor de apa pentru analize, instalatii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calitatii apelor uzate evacuate, instalatii si aparatura pentru exploatare, instalatii si aparatura pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

    II. Prevederi referitoare la exploatarea lucrarilor,
        dupa cum urmeaza:
    1). Sistemul de evidenta, informare si alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, consumuri efective de apa, calitatea apelor evacuate, comportarea in timp a constructiei, in functie de specificul lucrarii.
    2). Instalatii de masura si control a debitelor captate, consumate si evacuate, instalatii de alarmare si avertizare, regimul lor de functionare.
    3). Modul de asigurare a evidentei privind preluarea, folosirea si evacuarea apelor, ca si modul de functionare a fiecarei instalatii si a ansamblului lucrarilor ce se supun autorizarii.
    4). Exploatarea in perioadele de debite medii.
    5). Exploatarea in perioadele de ape mari.
    6). Exploatarea in perioadele de inghet (zai, sloiuri, pod de gheata).
    7). Exploatarea in perioadele de ape mici (seceta); regimul de functionare cu diferite grade de restrictii.
    8). Masuri de remediere a lucrarilor dupa viituri, scurgeri de gheturi etc.
    9). Conditii speciale de exploatare in cazul ca s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea si sanatatea populatiei.
    10). Modul de asigurare a tuturor folosintelor de apa deservite de lucrarea pentru care se solicita autorizatia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosintelor respective.
    Pentru fiecare caz, se vor evidentia debitele, cotele de nivel, volumul de apa, concentratii limita etc. si masurile ce se iau in exploatarea fiecarei instalatii in parte pentru realizarea parametrilor functionali inscrisi in avizul de gospodarire a apelor.
    11). Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

    III. Prevederi referitoare la intretinere si reparatii,
         dupa cum urmeaza:
    1). Periodicitatea efectuarii controlului lucrarilor si instalatiilor aferente si a modului lor de functionare (pentru fiecare instalatie, organ de manevra etc.).
    2). Intervalul la care se fac lucrari de intretinere, reparatii capitale si in ce constau lucrarile respective (pentru fiecare instalatie, organ de manevra, lucrare hidrotehnica, precum si pentru luciul de apa, albie sau malul folosit).
    3). Masuri si lucrari in cazul in care apar anumite defectiuni in corpul lucrarilor sau la instalatiile si aparatele de manevra, de masura si control ori in cazuri de avarii.
    4). Masuri si lucrari care se executa in perioada de viituri, de ape mici, de iarna si cele care se iau dupa trecerea acestor perioade.
    5). Modul de asigurare a exploatarii pe durata lucrarilor de intretinere, reparatii curente ori reparatii capitale, eventuale modificari ale regimului nominal de exploatare, care ar putea influenta folosintele din amonte sau din aval.
    6). Materiale, echipamente si utilaje in rezerva, necesare pentru asigurarea unei functionari, exploatari si intretineri corespunzatoare.

    IV. Prevederi referitoare la personalul de exploatare,
        dupa cum urmeaza:
    1). Compartimentul si functia angajatului din cadrul unitatii, responsabil pentru buna functionare, exploatare si intretinere a lucrarilor ori a instalatiilor.
    2). Numarul personalului afectat lucrarilor de exploatare si intretinere, inclusiv in laboratoare de analize de apa, pentru aparatele de masura si control, pentru prelucrarea datelor primare si pentru tinerea evidentelor.
    Modificarile intervenite se vor comunica autoritatii de gospodarire a apelor care a eliberat autorizatia in cel mult 10 zile de la modificare.

    V. Prevederi referitoare la normele sanitare si de tehnica securitatii,
       dupa cum urmeaza:
    1). Prescriptiile sanitare pentru toate lucrarile si instalatiile de la care apa este utilizata pentru alimentarea populatiei, in zootehnie, industria alimentara, industria de medicamente si alte asemenea utilizari.
    2). Prescriptii de tehnica securitatii in exploatarea si intretinerea lucrarilor si instalatiilor, care fac obiectul autorizatiei de gospodarire a apelor pentru conditiile mentionate la capitolele II si III.

    VI. Utilizatorii de apa sunt obligati sa tina urmatoarele evidente:
    1). Fise pentru evidenta necesarului de apa, a cerintei, a consumului efectiv, a pierderilor, precum si a evacuarilor de ape, conform anexei nr. 1.b.
    2). Fise pentru evidenta lucrarilor de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale, conform anexei nr. 1.c.
    3). Fise pentru evidenta calitatii apelor evacuate in receptorii naturali, conform anexei nr. 1.d
    4). Datele care se transmit periodic la Regia Autonoma "Apele Romane" si la Institutul National de Meteorologie si Hidrologie, dupa caz.
    Art. 39
    Regulamentul se semneaza de cei ce l-au intocmit si de beneficiarul autorizatiei de gospodarire a apelor.

    ANEXA 1a

              Macheta fisei de inventariere a forajelor

 --------------------          ----------------------------
|Schita de           |        |STATIA             | 1|Dosar|
|amplasare           |        |HIDROGEOLOGICA     |  |-----|
|   Scara:           |        |Localitatea        |  |     |
|              _     |        |-------------------|--|-----|
|              N     |        |Indicativ foraj    | 2|     |
|              |     |        |-------------------|--|-----|
|____________________|        |Filiala Regiei     | 3|     |
                              |APELE ROMANE - R.A.|  |     |
                              |-------------------|--|-----|
                              |Statia hidrologica | 4|     |
                              |-------------------|--|-----|
                              |Bazin hidrografic  | 5|     |
                              |-------------------|--|-----|
                              |Judetul            | 6|     |
                              |___________________|__|_____|
 --------------------          ----------------------------
|Coordonate   |  |   |        |Localizare foraj            |
|foraj        |  |   |        |----------------------------|
|-------------|--|---|        |Unitate            |  |     |
|X longitudine| 7|   |        |hidrogeologica     |18|     |
|-------------|--|---|        |-------------------|--|-----|
|Y latitudine | 8|   |        |Unitate morfologica|19|     |
|-------------|--|---|        |-------------------|--|-----|
|Z altitudine,|  |   |        |Formatiune         |  |     |
|cota abs.    | 9|   |        |geologica          |20|     |
|-------------|--|---|        |-------------------|--|-----|
|Cota buza    |  |   |        |Distanta de raul   |  |     |
|burlan       |10|   |        |(lacul)            |21|     |
|-------------|--|---|        |___________________|__|_____|
|Cota dala    |11|   |
|-------------|--|---|         ----------------------------
|Sistem de    |  |   |        |Tipul forajului             |
|referinta    |12|   |        |----------------------------|
|-------------|--|---|        |Freatic, ord. I,   |  |     |
|Indic. harta |  |   |        |ord. II, lac,      |  |     |
| 1:100.000   |13|   |        |captare, poluare,  |  |     |
|____________________|        |statie experim.    |  |     |
 --------------------         |piezometru         |22|     |
|Executant    |14|   |        |-------------------|--|-----|
|-------------|--|---|        |ADANCIME           |  |     |
|Beneficiar   |15|   |        |Retea, explorare,  |  |     |
|-------------|--|---|        |exploatare         |23|     |
|Anul         |  |   |        |-------------------|--|-----|
|executiei    |16|   |        |Executat|uscat     |24|     |
|-------------|--|---|        |in      |----------|--|-----|
|Data intrarii|  |   |        |sistem  |hidraulic |25|     |
|in observatie|  |   |        |        |cu        |  |     |
|(exploatare) |17|   |        |        |circulatie|  |     |
|_____________|__|___|        |        |directa   |  |     |
                              |        |(inversa) |  |     |
                              |____________________________|
 ----------------------------------------------------------
|Adancime     |  |   |Diametru coloana PVC        |  |     |
|foraj (m)    |26|   |(metal) mm                  |28|     |
|-------------|--|---|----------------------------|--|-----|
|Diametru     |  |   |Suprafata activa (%)        |29|     |
|filtru PVC   |  |   |                            |  |     |
|(metal) mm   |27|   |                            |  |     |
|-------------|--|---|----------------------------|--|-----|
|Strat acvifer captat|Curba granulometrica strat acvifer   |
|                    | d 10| d 30| d 40|d 60|d 80|d 60/d 10|
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|---------|
|Strat I  |30|       |     |     |     |    |    |         |
|---------|--|-------|-----|-----|-----|----|----|---------|
|Strat II |31|       |     |     |     |    |    |         |
|---------|--|-------|-----|-----|-----|----|----|---------|
|Strat III|32|       |     |     |     |    |    |         |
|---------|--|-------|-----|-----|-----|----|----|---------|
|Strat IV |33|       |     |     |     |    |    |         |
|_________|__|_______|_____|_____|_____|____|____|_________|
------------------------------------------------------------
|Pompari      |Ziua|34 |    |35|Anul|36| |Adancime N |38|  |
|experimentale|    |   |Luna|  |    |  | |piezometru |  |  |
|la executie  |____|___|____|__|____|__|_|___________|__|__|
|             |Durata       |37|ore      |Cota Np    |39|  |
|             |pomparii     |  |         |           |  |  |
|_____________|_____________|__|_________|___________|__|__|
| |Niv d |40| |  |N d  |46| |   |N d  |52| |N d expl |58|  |
| |     1|  | |  |   2 |  | |   |   3 |  | |         |  |  |
| |------|--|-|  |-----|--|-|   |-----|--|-|---------|--|--|
| |Deniv |41| |  |s    |47| |   |s    |53| |s expl   |59|  |
| |s (m) |  | |  | 2   |  | |   | 3   |  | |         |  |  |
| | 1    |  | |  |     |  | |   |     |  | |         |  |  |
|I|------|--|-|II|-----|--|-|III|-----|--|-|---------|--|--|
| |Debit |42| |  |Q    |48| |   |Q    |54| |Q expl   |60|  |
| |Q (l/s)  | |  | 2   |  | |   | 3   |  | |         |  |  |
| | 1    |  | |  |     |  | |   |     |  | |         |  |  |
|_|______|__|_|__|_____|__|_|___|_____|__|_|_________|__|__|
|q  Q/s  |43| |   q    |49| |    q    |55| |q expl   |61|  |
| 1    1 |  | |    2   |  | |     3   |  | |         |  |  |
| (l/s)  |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
|________|__|_|________|__|_|_________|__|_|_________|__|__|
|R       |44| |   R    |50| |    R    |56| |R expl   |62|  |
| 1      |  | |    2   |  | |     3   |  | |         |  |  |
|raza    |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
| infl.  |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
|   (m)  |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
|________|__|_|________|__|_|_________|__|_|_________|__|__|
|K       |45| |   K    |51| |    K    |57| |K expl   |63|  |
| 1      |  | |    2   |  | |     3   |  | |         |  |  |
|coef.   |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
|filtrare|  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
| (m/zi) |  | |        |  | |         |  | |         |  |  |
|________|__|_|________|__|_|_________|__|_|_________|__|__|
 ----------------------------------------------------------
|H (M)(m)|64| |TH expl.|65| |miu (s) %|66| |         |67|  |
|        |  | | (mp/zi)|  | |         |  | |         |  |  |
|________|__|_|________|__|_|_________|__|_|_________|__|__|
|Pompa   |68| |Q pompa |69| |H pompa  |70| |P pompa  |71|  |
|tip     |  | | (mc/h) |  | |  (m)    |  | | (Kw/h)  |  |  |
|________|__|_|________|__|_|_________|__|_|_________|__|__|

 ----------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |Calitatea apei                    |
| A | B | C | D | E | F |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |Analiza chimica nr.       |72|    |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |Data recoltarii           |73|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |Reziduu fix (mg/l)        |74|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |pH                        |75|    |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |Cationi (mg/l)                    |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |  +                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |NH                        |76|    |
|   |   |   |   |   |   |  4                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  +                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Na                        |77|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   | +                        |  |    |
|   |   |   |   |   |   |K                         |78|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  +     +                 |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Na   +  K                 |79|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  ++                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Mg                        |80|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  ++                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Ca                        |81|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  ++                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Fe                        |82|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |  ++                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Mn                        |83|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |                          |84|    |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |Anioni (mg/l)                     |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |  -                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Cl                        |85|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |   --                     |  |    |
|   |   |   |   |   |   |SO                        |86|    |
|   |   |   |   |   |   |  4                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |    --                    |  |    |
|   |   |   |   |   |   |HCO                       |87|    |
|   |   |   |   |   |   |   3                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |   --                     |  |    |
|   |   |   |   |   |   |CO                        |88|    |
|   |   |   |   |   |   |  3                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |   -                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |NO                        |89|    |
|   |   |   |   |   |   |  2                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |   -                      |  |    |
|   |   |   |   |   |   |NO                        |90|    |
|   |   |   |   |   |   |  3                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |   ---                    |  |    |
|   |   |   |   |   |   |PO                        |91|    |
|   |   |   |   |   |   |  4                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |                          |92|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |CO (g/l)                  |93|    |
|   |   |   |   |   |   |  2                       |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |Q (mg/l)                  |94|    |
|   |   |   |   |   |   | 2                        |  |    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |SIO (mg/l)                |95|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |H S (mg/l)                |96|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |Substante organice        |97|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |                 0        |  |    |
|   |   |   |   |   |   |Duritatea totala  G       |98|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |             0            |  |    |
|   |   |   |   |   |   |D permanenta  G           |99|    |
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |            0             |  |    |
|   |   |   |   |   |   |D temporara  G            |10|    |
|   |   |   |   |   |   |                          | 0|    |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |Indicatori chimici toxici         |
|   |   |   |   |   |   |----------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|   |   |   |   |   |   |--------------------------|--|----|
|___|___|___|___|___|___|__________________________|__|____|

    SEMNIFICATIA CAMPURILOR A-F DIN ANEXA 1a

    A = Ad. (m)
    B = Gros (m)
    C = Coloana litologica (sc ...... )
    D = Np. (m)
    E = Descrierea litologica
    F = Limita stratigrafica


    Tabel 1.b.
 ----------------------------------------------------------------------
|          |   Cod    |Denumire|     FISA   |        * LEGENDA         |
|          |          |        |            |                          |
|          |          |        | - pentru   |1. Capacitatea nominala   |
|          |          |        |calculul    |                          |
|          |          |        |necesarului |2. Norma (indice) de      |
|          |          |        |de apa si a |   necesar                |
|----------|----------|--------|restitutiei |                          |
|SIRUES    |----------|        |la          |3. Norma (indice) de      |
|          |          |        |utilizatori |   restitutie             |
|Grupa de  |          |        |de tip      |                          |
|activitate|-------   |        |industrial  |4. Cantitate de apa       |
|          |          |        |(inclusiv   |   necesara/prelevata     |
|Activitate|----      |        |CET si CTE) |                          |
|          |          |        |si altele   |5. Cantitate de apa       |
|Judet     |---       |        |asemenea    |   restituita/efectiv     |
|          |          |        |centre      |   evacuata               |
|Localitate|----      |        |populate si |                          |
|          |          |        |zootehnice, |6. Debit mediu zilnic     |
|Strada nr.|-----     |        |irigatii si |   captat                 |
|          |          |        |piscicultura|                          |
|Prefix +  |          |        | - pentru   |7. Debit mediu zilnic     |
|+ nr.     |          |        |cantitatea  |   restituit              |
|telefon   |--------- |        |efectiv     |                          |
|si fax    |--------- |        |prelevata si|                          |
|          |          |        |evacuata in |                          |
|          |          |        |receptori   |                          |
|======================================================================|
|Necesar, produs, prestare    | 199...   | 199... PROPUNERI/REALIZARI  |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
|         |          |*|COD|  |contractat|Total|Tr. 1|Tr. 2|Tr. 3|Tr. 4|
| Coduri  | Denumire | |UM |UM| -------- | an  |     |     |     |     |
|         |          | |   |  | realizat |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-|---|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   B     |     C    |D| E | F|     1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|---------|----------|-|---|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|1|2|3|4|5|NECESAR DE|4|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |   APA    |-|---|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |Total [A] |6|   |  |          |     |     |     |     |     |
|_|_|_|_|_|__________|_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
|         |RESTITUTIE|5|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
|         |   APA    |-|---|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |Total [B] |7|   |  |          |     |     |     |     |     |
|_________|__________|_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |1|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |produs 1  |2|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |3|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |4|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |          |_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |5|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |          |_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |6|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |7|   |  |          |     |     |     |     |     |
|_|_|_|_|_|__________|_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |1|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |produs 2  |2|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |3|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |4|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |          |_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |5|   |  |  ------  | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |          |_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |6|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | |          |7|   |  |          |     |     |     |     |     |
|_|_|_|_|_|__________|_|___|__|__________|_____|_____|_____|_____|_____|

                             Col. F (unitatea de masura) - 4,5 - mii mc
                                                         - 6,7 - l/s

    Nota: - Pentru volume < 7500 mc/an (0,2 l/s), pentru care nu se
            incheie contracte cu utilizatori, in col. 1 se trec valorile
            din actele de reglementare
          - La rindurile 4 si 5 la realizat (de la numitor) se
            completeaza de catre autoritatea de gospodarire a apelor

 ------------------------------------------------------------------
|   B       |     C         |D| E | F| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-----------|---------------|-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|1|2|3|4|5|6|[C] ACOPERIREA |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | NECESARULUI   |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |total (1+2+3+4)|6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|           |1. Din surse   |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|           |directe, total |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|           |din care:      |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|___________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|           |2. Din retelele|4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|           |altor unitati  |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|           |total, din care|6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|___________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |3. Din         |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |recirculare in |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |unitate, total:|6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|           |4. Din         |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|           |refolosire     |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|           |externa        | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|           |directa, total,| |   |  |    |    |    |    |    |    |
|           |din care:      |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|___________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |1. de la       |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | |2. de la       |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|

    Nota: Col. F (unitatea de masura) - 4 - mii mc
                                      - 6 - l/s

 --------------------------------------------------------------------
|     B       |     C         |D| E | F| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-------------|---------------|-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|1|2|3|4|5|6|7|[E] CERINTE    |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|_|_|_|_|_|_|_|    NECESARE   |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |total (1+2+3+4)|6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |1. Din surse   |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |directe, total |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |din care:      |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |1. Din retelele|4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |altor unitati  |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |total, din care|6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |4|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |6|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |[D] MODUL DE   |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |    RESTITUTIE |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             | total (1+2+3) |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |1. In surse    |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |directe, total |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |din care:      |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |2. In retele de|5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |canalizare ale |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |altor unitati  | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|             |total, din care|7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |3. In subteran,|5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |   total       |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |               | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|             |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|

    Nota: Col. F (unitatea de masura) - 4 si 5 - mii mc
                                      - 6 si 7 - l/s

 --------------------------------------------------------------------
|     B       |     C         |D| E | F| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-------------|---------------|-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|1|2|3|4|5|6|7|[F] RESTITUTII |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|_|_|_|_|_|_|_|AFERENTE       |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |CERINTEI MINIM | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|             |NECESARE (1+2) |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |1. In surse    |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |directe, total |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |din care:      |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
|             |2. In retelele |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|             |de canalizare  |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
|             |ale altor      | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|             |unitati        | |   |  |    |    |    |    |    |    |
|             |total, din care|7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_____________|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | |               |5|162|--| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |               |-|---|--|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |               |7|374|  |    |    |    |    |    |    |
|_|_|_|_|_|_|_|_______________|_|___|__|____|____|____|____|____|____|

    Nota: Col. F (unitatea de masura) - 5 - mii mc
                                      - 7 - l/s


    TABELUL 1.c.

                               FISA
         pentru evidenta lucrarilor de intretinere, reparatii
             curente si reparatii capitale, programate la
        sistemul de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate
                          de la folosinta
                   ..............................
 --------------------------------------------------------------------
|    |               |  Intretinere  |   Reparatii   |   Reparatii   |
|    |               |               |    curente    |    capitale   |
|Nr. |   Denumirea   |---------------|---------------|---------------|
|crt.|   lucrarii    | Perioada*)    | Perioada*)    | Perioada*)    |
|    | (in ce consta | programata    | programata    | programata    |
|    |    aceasta)   |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|____|_______________|_______________|_______________|_______________|

    Nota: Lucrarile se vor specifica pentru fiecare obiect al
          sistemului de alimentare cu apa si canalizare-epurare ape
          uzate (captare, galerii sau conducte aductiune, statie de
          tratare, rezervoare de inmagazinare, retea de distributie
          a apei, retea de canalizare, statii de preepurare, statie
          de epurare finala si alte parti componente ale sistemului
          de alimentare cu apa).
------------------
    *) sau eventual intervalul de timp la care se efectueaza lucrarile
       de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale.


    TABELUL 1.d.

                                 FISA
        pentru evidenta calitatii apelor evacuate in receptorii
              naturali si/sau in retelele de canalizare,
                  de folosinta ....................
 --------------------------------------------------------------------
|    |                          |    |       Valoarea admisibila     |
|Nr. | Indicatorul de calitate*)| UM |-------------------------------|
|    |                          |    |           Perioada *)        |
|----|--------------------------|----|-------------------------------|
|----|--------------------------|----|-------------------------------|
|----|--------------------------|----|-------------------------------|
|____|__________________________|____|_______________________________|

    NOTA:
--------------
    *)  Indicatorii de calitate reglementati prin avizul de
        gospodarirea apelor, eventual completati si cu alti indicatori
        de calitate neluati initial in considerare. In cazul
        captarilor de apa din subteran, documentatia trebuie sa
        cuprinda obligatoriu planul de situatie la scara 1:10.000 sau
        1:25.0000, cu pozitionarea si cotarea in teren, precum si
        fisa de inventariere a fiecarui foraj completata conform
        datelor de executie.
    *) Perioada de efectuare a analizelor de calitate, conform
        frecventei de determinare stabilita prin avizul de
        gospodarirea apelor sau prin autorizatia de functionare sau
        in functie de posibilitatile folosintei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 277/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 277 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 277/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu