Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2742 din 14.09.2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 18 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8), (9) şi (22), precum şi ale art. 9 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional este prevăzut în anexa nr. 13.
2. La articolul 52, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie: RO 123 XX 00000, unde:RO reprezintă codul ISO al ţării; 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente; XX este o secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional; 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente. 3. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54 În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, respectiv în anexa nr. 16 pct. 5, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. 4. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56 În vederea verificării de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 şi 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 16 pct. 1-3, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii. 5. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57 În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv. 6. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58 Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 71, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, respectiv în anexa nr. 16 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare. 7. Articolul 510 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 510 Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Fondurilor Europene contractul de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, după caz, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, respectiv la pct. 2 din anexa nr. 16, după caz. Dispoziţiile pct. 3 din anexa nr. 15, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 16, după caz, se aplică în mod corespunzător. 8. După articolul 511 se introduc patru noi articole , articolele 512-515, cu următorul cuprins: Articolul 512 În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin şi pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Anterior începerii activităţii, operatorul economic are obligaţia de a notifica Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Articolul 513 Autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, obţinută ca urmare a notificării prevăzute la art. 512, are aceeaşi valabilitate cu cea a autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional va solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare obţinute în urma notificării. Articolul 514 Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prevăzute în anexa nr. 16. Articolul 515 Se aprobă Procedura de notificare a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prevăzută în anexa nr. 17. 9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin. 10. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Directorul general al Direcţiei generale de management al riscului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru 11. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi a unităţilor emitente tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice. 12. În anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. 13. În anexa nr. 12 punctul 18 litera f), liniuţa a cincea se modifică şi va avea următorul cuprins: un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 14. În anexa nr. 14 punctul 13 litera f), liniuţa a cincea se modifică şi va avea următorul cuprins: un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 15. În anexa nr. 15 punctul 15 litera g), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins: un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 16. După anexa nr. 15 se introduc două noi anexe , anexele nr. 16 şi 17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. La articolul 13 alineatul (1), liniuţa a patra se modifică şi avea următorul cuprins: un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 2. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Directorul general al Direcţiei generale de management al riscului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 2.007/2008) CRITERII de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate „operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional", având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz. La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct. 3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă, tichete sociale pentru grădiniţă şi, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, după caz. La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct. 4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; b)utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educaţional. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educaţional, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional.5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal. 7. În cazul în care unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008, iar autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional va solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare. 8. În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4. 9. În situaţia prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare", cuvântul „completare". 10. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare", cuvântul „modificare". 11. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător. 12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerul Finanţelor Publice sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz. 13. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g). 14. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei. 15. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:

(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;
(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;

d)adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional; e)angajamentul unităţii emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar; f)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; g)în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului; un reprezentant al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi; h)o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 2.007/2008) PROCEDURĂ DE NOTIFICARE a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 1. Operatorul economic care deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obţine şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, după transmiterea către direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a unei notificări cu privire la intenţia sa, însoţită de următoarele documente: a)cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) şi h) din anexa nr. 16 la ordin; b)o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unităţii emitente din care să rezulte că societatea îndeplineşte ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 16 la ordin.2. Prevederile pct. II şi III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2742/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2742 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu