Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1909 din 26.03.2019

pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, cuprinsă în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou, prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de creşă, prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 6Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 7Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete culturale, prevăzute în anexa nr. 7. Articolul 8
(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de bilete de valoare este prevăzut în anexa nr. 8.
(2) Autorizaţia de funcţionare va conţine următoarele elemente:a)codul autorizaţiei; b)elementele de identificare ale unităţii emitente; c)natura activităţii; d)locaţia în care se va desfăşura activitatea pentru unităţile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unităţile emitente pe suport electronic, în scopul controlului efectuat de autorităţile competente; e)perioada de valabilitate.
(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţie de specialitate, va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configuraţie:RO 123 XXX 00000, unde: RO reprezintă codul ISO al ţării;

123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;

XXX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: TMH - tichete de masă pe suport hârtie; TME - tichete de masă pe suport electronic; CDH - tichete cadou pe suport hârtie; CDE - tichete cadou pe suport electronic; CRH - tichete de creşă pe suport hârtie; CRE - tichete de creşă pe suport electronic; VVH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie; VVE - vouchere de vacanţă pe suport electronic; CTH - tichete culturale pe suport hârtie; CTE - tichete culturale pe suport electronic;

00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente. Articolul 9
(1) Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1), direcţia de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul biletului de valoare.
Articolul 10
(1) Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.
(2) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 11În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 şi 2, anexa nr. 4 pct. 1 şi 2, anexa nr. 5 pct. 1 şi 2, anexa nr. 6 pct. 1 şi 2, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1 şi 2, direcţia de specialitate solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate şi administratorii. Articolul 12În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 4 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 5 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 6 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 7 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de bilete de valoare şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv. Articolul 13
(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 4 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 5 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 6 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, precum şi constatarea situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, denumite în continuare Norme metodologice, se fac de către o echipă de specialişti, compusă din: un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

un reprezentant al Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;

un reprezentant al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A.
(2) Ca urmare a sesizărilor primite de la unităţile emitente, organele cu atribuţii de control sau, în alte situaţii justificate, direcţia de specialitate convoacă echipa de specialişti prevăzută la alin. (1), în vederea efectuării controlului care vizează constatarea existenţei/inexistenţei, după caz, a situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice.
Articolul 14Autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de doi ani, pe baza criteriilor prevăzute în anexele nr. 3-7, după caz. Unităţile emitente de bilete de valoare solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare. Articolul 15În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de bilete de valoare pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la direcţia de specialitate o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3, pct. 7 din anexa nr. 4, pct. 7 din anexa nr. 5, pct. 7 din anexa nr. 6, respectiv pct. 7 din anexa nr. 7, după caz, şi cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 3, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 4, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 5, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 6, respectiv pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 7, după caz. Articolul 16În situaţia prevăzută la art. 15, Comisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, denumită în continuare comisie, emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare", cuvântul „completare". Articolul 17Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare", cuvântul „modificare". Articolul 18Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului biletelor de valoare şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Articolul 19În cazul unităţilor care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea a cel puţin un tip de bilete de valoare şi solicită autorizaţie de funcţionare pentru unul sau mai multe tipuri de bilete de valoare, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat la data solicitării, se consideră îndeplinită dacă valoarea acestuia este egală cu valoarea cumulată a nivelului capitalului social prevăzut de prezentul ordin pentru fiecare bilet de valoare pentru care deţine şi, respectiv, solicită autorizaţie de funcţionare. Articolul 20Obligaţia de a pune la dispoziţia organelor competente documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, prevăzută la art. 31 din Normele metodologice, este considerată îndeplinită prin prezentarea unei copii în format fizic sau electronic a contractului dintre unitatea emitentă de bilete de valoare şi unitatea afiliată, respectiv angajatori. Articolul 21
(1) Autorizaţiile de funcţionare a unităţilor emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, după caz, eliberate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate sau până la data retragerii autorizaţiei de funcţionare, după caz.
(2) Criteriile în baza cărora au fost emise autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin pe toată perioada de valabilitate a acestora.
Articolul 22Cererile de autorizare ca unitate emitentă de tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă şi tichete culturale, după caz, depuse începând cu 1 ianuarie 2019 şi până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează conform prevederilor prezentului ordin. Articolul 23Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 24Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 25 Până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentului ordin nu se aplică voucherelor de vacanţă. Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare 1. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte 2. Directorul general adjunct al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte 3. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru 4. Directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru 5. Directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru NOTĂ: În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreşedintele care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii înlocuitorului desemnat de acesta. În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia. ANEXA Nr. 2PROCEDURA DE LUCRU a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare (comisia), structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 2Activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate. Articolul 3
(1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi poate lua hotărâri doar în prezenţa tuturor membrilor săi.
(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toate unităţile emitente de bilete de valoare.
Capitolul IIOrganizarea şedinţelor de lucru ale comisiei Articolul 4Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii. Articolul 5
(1) Direcţia de specialitate pune la dispoziţia membrilor comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi documentaţiile aferente.
(2) Documentaţia constă, în principal, în:a)solicitări în vederea autorizării, susţinute de actele necesare; b)sesizări primite de la echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin; c)sesizări primite de la organele cu atribuţii de control; d)sesizări din partea operatorilor economici etc.
Articolul 6
(1) Pentru fiecare documentaţie, direcţia de specialitate întocmeşte o notă de prezentare, care conţine şi propuneri motivate de soluţionare. Nota de prezentare se semnează de către directorul direcţiei de specialitate sau de către înlocuitorul său, după caz.
(2) Notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei se prezintă în plenul comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, după caz. În cazul în care din analiza notelor de prezentare reies elemente care sunt de natură a nu permite luarea unei decizii, membrii comisiei solicită refacerea notei.
Articolul 7
(1) Comisia analizează propunerile din notele de prezentare, precum şi fiecare documentaţie transmisă de operatorii economici, în vederea obţinerii autorizaţiei, conform prevederilor prezentului ordin.
(2) Direcţia de specialitate sau comisia poate solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la operatorii solicitanţi, cât şi de la alţi operatori sau instituţii ale statului.
(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.
Articolul 8
(1) Deciziile se iau de către comisie cu votul majorităţii simple din numărul de membri prezenţi şi sunt validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea.
(2) Deciziile se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele acesteia.
Articolul 9
(1) La şedinţele comisiei participă şeful serviciului de specialitate şi un funcţionar public din cadrul aceluiaşi serviciu, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.
(2) La lucrările comisiei poate fi invitat, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a Ministerului Turismului, precum şi din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrărilor comisiei având caracter consultativ.
(3) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale sau patronale în domeniul biletelor de valoare pot fi invitaţi să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de către membrii acesteia.
Articolul 10În cazul în care în activitatea desfăşurată de unităţile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al biletelor de valoare care face obiectul activităţii la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produc efectele de la data comunicării deciziei. Articolul 11Constatarea abaterilor se face de către echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz. Articolul 12Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă de bilete de valoare în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Articolul 13În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă de bilete de valoare nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.
Capitolul IIIDeciziile comisiei Articolul 14
(1) Deciziile comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.
(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a)denumirea comisiei; b)data la care a fost emisă; c)datele de identificare ale operatorului; d)obiectul actului administrativ; e)motivele de fapt; f)temeiul de drept; g)numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui comisiei, după caz; h)ştampila comisiei; i)posibilitatea de a fi contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.
Articolul 15
(1) Decizia comisiei este adusă la cunoştinţa solicitantului.
(2) Comunicarea deciziei se realizează astfel:a)prin prezentarea operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate sau la sediul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, şi primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b)prin remiterea sub semnătură a actului administrativ de către persoanele împuternicite de unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c)prin poştă, la domiciliul fiscal al operatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau altele asemenea, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ; d)prin publicitate.
(3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afişării.
Articolul 16Decizia produce efecte de la data la care este comunicată operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Articolul 17Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea operatorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ în condiţiile legii. Articolul 18Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, potrivit legii. Articolul 19
(1) Împotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în condiţiile prezentei proceduri, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei.
Articolul 20
(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:a)datele de identificare ale contestatarului; b)obiectul plângerii prealabile; c)motivele de fapt şi de drept; d)dovezile pe care se întemeiază; e)semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
(2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, direcţiei de specialitate.
Articolul 21Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă. Articolul 22
(1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
Articolul 23
(1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la direcţia de specialitate şi obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.
(5) Decizia se semnează de către preşedintele sau vicepreşedintele comisiei, după caz.
Articolul 24
(1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.
(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice sau al altor instituţii şi autorităţi.
(3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria cale de atac.
(4) Contestatarul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să depună probe noi în susţinerea cauzei.
(5) Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
Articolul 25
(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.
(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.
(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.
Articolul 26
(1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 15.
(2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.
ANEXA Nr. 3CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de masă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor de masă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.", şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz. Prin capital de dotare se înţelege capitalul iniţial pus la dispoziţia sucursalei unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, în formă bănească, în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor de masă pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice); b)utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); c)existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de masă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; e)mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; f)mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor de masă pe suport hârtie; g)asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice; b)utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor de masă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de masă.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare dintre unităţile afiliate cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de masă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită tichetele de masă; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă; d)angajamentul entităţii că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar; e)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; f)nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părţi. ANEXA Nr. 4CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete cadou sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor cadou pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.", şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete cadou la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz. 3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete cadou pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor cadou pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice); b)utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor cadou pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul cadou este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor cadou pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor cadou pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; e)mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet cadou pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; f)mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor cadou pe suport hârtie; g)asigurarea transportului tichetelor cadou pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor cadou pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice; b)utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor cadou pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor cadou. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor cadou încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete cadou pe suport electronic la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor cadou, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor cadou.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete cadou pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor cadou pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete cadou pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care operatorul intenţionează să emită tichetele cadou; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou; d)angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou doar prin virament bancar; e)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; f)nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi. ANEXA Nr. 5CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de creşă În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de creşă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor de creşă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.", şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete de creşă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări de capital social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz. 3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete de creşă pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor de creşă pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice); b)utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de creşă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de creşă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de creşă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de creşă pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; e)mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de creşă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; f)mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor de creşă pe suport hârtie; g)asigurarea transportului tichetelor de creşă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de creşă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de creşă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de creşă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice; b)utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor de creşă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de creşă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor de creşă pe suport electronic; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de creşă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete de creşă pe suport electronic la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor de creşă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de creşă.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor de creşă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de creşă pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de creşă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare creşă/entitate asimilată acesteia cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de creşă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete de creşă pe suport electronic exclusiv la o creşă/entitate asimilată acesteia ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care operatorul intenţionează să emită tichetele de creşă; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creşă; d)angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creşă doar prin virament bancar; e)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; f)nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi. ANEXA Nr. 6CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de vouchere de vacanţă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.", şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz. 3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie; b)utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care voucherul de vacanţă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria voucherului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); c)existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; e)mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; f)mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul voucherelor de vacanţă şi asigurarea protecţiei transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie; g)asigurarea transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice); b)utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării sau ambalării suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii ori unei relaţii contractuale sau a unei confirmări de parteneriat din partea organizaţiei care administrează scheme/aranjamente de plată sau altei organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu vouchere de vacanţă pe suport electronic la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanţă.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, fie pentru emiterea de voucherelor de vacanţă pe suport hârtie sau pentru emiterea voucherelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului voucherelor de vacanţă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7. Entităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită voucherele de vacanţă; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)adeverinţa emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă; d)angajamentul entităţii că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar; e)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; f)nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi. ANEXA Nr. 7CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete culturale În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete culturale sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor culturale pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.", şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare". 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete culturale la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz. 3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete culturale pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor culturale pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice); b)utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor culturale pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul cultural este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor culturale pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor culturale pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; e)mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet cultural pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; f)mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor culturale pe suport hârtie; g)asigurarea transportului tichetelor culturale pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor culturale pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează: a)asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor culturale pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice; b)utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor culturale pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); c)existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor culturale. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); d)existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor culturale pe suport electronic; e)asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor culturale încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic; f)asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete culturale pe suport electronic la unităţile afiliate; g)mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor culturale, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor culturale.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor culturale pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete culturale pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare. 6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor culturale pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete culturale pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut: a)cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită tichete culturale; b)copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale; d)angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale doar prin virament bancar; e)cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; f)nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi. ANEXA Nr. 8ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Comisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare AUTORIZAŢIE Cod ............. În baza prevederilor legale referitoare la acordarea biletelor de valoare, se autorizează unitatea emitentă ........ ................ ........ ..........., cu sediul social în ........ ................ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ................ ........ ..............., pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor/ voucherelor ........ ................ ............, realizată în următoarele locaţii: 1. sediul ........ ................ ................ ........ ............; 2. sediul ........ ................ ................ ........ ............ Preşedinte, ........ ................ ................ (semnătura şi ştampila) Data emiterii ........ ............ Valabilă de la data de ........ până la data de ........ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1909/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1909 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1909/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu