Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 274 din  2 iulie 2002

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de disciplina prevazute in Statutul personalului silvic

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 16 septembrie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul prevederilor art. 50 si ale art. 58 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 427/2001,
    in baza art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de disciplina prevazute in Statutul personalului silvic, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Consiliile de disciplina constituite la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, al Regiei Nationale a Padurilor si al directiilor silvice vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin componenta nominala a consiliilor de disciplina se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru consiliul de disciplina constituit la nivelul acesteia, respectiv prin decizie a directorului general al Regiei Nationale a Padurilor, pentru consiliile de disciplina constituite la nivelul Regiei Nationale a Padurilor si al directiilor silvice.
    Art. 3
    Abaterile disciplinare savarsite de personalul silvic care are si functie publica se cerceteaza numai de consiliul de disciplina constituit la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in conformitate cu dispozitiile regulamentului prevazut la art. 1.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Petre Daea,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a consiliilor de disciplina prevazute in Statutul personalului silvic

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliile de disciplina constituite potrivit prezentului regulament cerceteaza abaterile savarsite de personalul silvic de la actele normative specifice domeniului silviculturii, de la indatoririle acestui personal fata de prevederile contractului individual de munca si de la normele generale de comportare in serviciu.
    Art. 2
    In activitatea pe care o desfasoara consiliile de disciplina vor respecta urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie - conform careia, atat timp cat vinovatia nu este dovedita, persoana acuzata este nevinovata;
    b) garantarea dreptului la aparare - cel invinuit avand dreptul sa fie audiat, sa prezinte dovezi in apararea sa si sa fie asistat de un aparator;
    c) solutionarea fara intarziere a cauzei;
    d) asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizat consiliul de disciplina;
    e) respectarea unui raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctionarea disciplinara propusa sa fie aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii propuse;
    g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.

    CAP. 2
    Constituirea consiliilor de disciplina

    Art. 3
    (1) In vederea analizarii abaterilor disciplinare ale personalului silvic se constituie urmatoarele consilii de disciplina:
    a) la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si la nivelul Regiei Nationale a Padurilor se constituie cate un consiliu de disciplina alcatuit din 5 membri titulari si 2 membri supleanti;
    b) la nivelul directiilor silvice teritoriale din subordinea Regiei Nationale a Padurilor se constituie cate un consiliu de disciplina format din 4 membri titulari.
    (2) Abaterile disciplinare savarsite de personalul silvic din Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice si din unitatile sale componente sunt analizate si cercetate de consiliul de disciplina constituit la nivelul Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 4
    Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor fi desemnati astfel:
    a) secretarul de stat care coordoneaza activitatea domeniului silviculturii desemneaza un membru titular care va avea si functia de presedinte al consiliului de disciplina;
    b) personalul silvic incadrat in compartimentele cu specific silvic va desemna 2 membri titulari si un membru supleant. Unul dintre membrii titulari va avea functia de consilier juridic;
    c) conducerile compartimentelor cu specific silvic vor desemna 2 membri titulari si un membru supleant din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic.
    Art. 5
    Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul Regiei Nationale a Padurilor vor fi desemnati astfel:
    a) 4 din cei 5 membri titulari si unul din cei 2 membri supleanti vor fi nominalizati din randul personalului silvic din Regia Nationala a Padurilor;
    b) al 5-lea membru titular va fi consilierul juridic sef al Regiei Nationale a Padurilor;
    c) al 2-lea membru supleant va fi nominalizat de sindicatul salariatilor din cadrul Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 6
    Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul fiecarei directii silvice teritoriale din subordinea Regiei Nationale a Padurilor vor fi desemnati astfel:
    a) 2 ingineri silvici alesi prin vot secret de personalul silvic din cadrul directiei silvice in care se constituie respectivul consiliu de disciplina;
    b) consilierul juridic al directiei silvice;
    c) un reprezentant nominalizat de catre sindicatul din unitate, care indeplineste conditiile legale de reprezentativitate.
    Art. 7
    Functiile de conducere ale compartimentelor cu specific silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cele de director general, director general adjunct si director in Regia Nationala a Padurilor, precum si cele de director si de inginer-sef de la directiile silvice sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de disciplina.
    Art. 8
    (1) Secretarul consiliului de disciplina este numit de secretarul de stat care coordoneaza activitatea domeniului silvic pentru consiliul de disciplina constituit la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, respectiv de conducerile unitatilor silvice pentru consiliile de disciplina constituite la nivelul acestora.
    (2) Secretarul nu face parte din consiliul de disciplina.
    Art. 9
    (1) Personalul silvic numit in consiliile de disciplina va avea gradele profesionale prevazute la art. 51 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.
    (2) Pentru a asigura corectitudinea deplina in desfasurarea activitatii consiliilor de disciplina si pentru stabilirea unor hotarari drepte in cazurile cercetate, personalul silvic numit in aceste consilii va avea o probitate morala recunoscuta.
    Art. 10
    (1) Membrii consiliilor de disciplina se numesc pentru o perioada de 3 ani.
    (2) Inlocuirea unui membru al consiliului de disciplina inainte de expirarea mandatului poate avea loc in cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate, demisiei, aparitiei unor motive de sanatate sau a altor cauze de forta majora (intreruperea activitatii, deces etc.).
    (3) Mandatul de membru al consiliului de disciplina se suspenda in urmatoarele situatii:
    a) membrul respectiv a savarsit o fapta care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplina;
    b) s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrului consiliului de disciplina;
    c) membrul respectiv s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta aflata in cercetare, anterior solutionarii cazului si adoptarii unei hotarari a consiliului de disciplina;
    d) cand unul dintre membrii consiliului de disciplina este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu personalul silvic a carui fapta face obiectul cazului aflat pe rolul consiliului de disciplina; acesta va fi recuzat si nu are drept de vot.
    (4) Cererea de suspendare se formuleaza in scris de persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la alin. (3) si se depune la presedintele consiliului de disciplina. Cererea de suspendare se poate formula in scris si de catre membrul consiliului de disciplina aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (3) si se depune, de asemenea, la presedintele consiliului de disciplina.
    (5) Consiliul de disciplina se va pronunta in termen de 3 zile de la inregistrarea cererii prevazute la alin. (4), fara participarea membrului in cauza; in situatia in care cererea de suspendare este justificata, se procedeaza la inlocuirea membrului suspendat.
    (6) In cazul in care presedintele consiliului de disciplina se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (3), cererea de suspendare se depune la conducatorul autoritatii/unitatii silvice care l-a numit. Acesta verifica veridicitatea celor sesizate si, daca acestea corespund, se emite actul prin care se dispune suspendarea presedintelui consiliului de disciplina respectiv.
    (7) In cazul in care au intervenit situatiile prevazute la alin. (2), (5) si (6), completarea locului vacant in consiliul de disciplina se face dupa cum urmeaza:
    a) in cadrul consiliilor de disciplina constituite la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al Regiei Nationale a Padurilor completarea locului ramas vacant se face prin titularizarea unui membru supleant. Titularizarea respectiva se face prin dispozitie a presedintelui consiliului de disciplina, in situatia in care in cauza se afla un membru titular, sau de conducatorul autoritatii/unitatii silvice in care este constituit consiliul respectiv, cand in cauza este presedintele consiliului de disciplina;
    b) in cadrul consiliului de disciplina constituit la o directie silvica completarea locului ramas vacant se face in conditiile art. 6, iar numirea persoanei astfel desemnate se face prin decizie a directorului general al directiei silvice.

    CAP. 3
    Atributiile consiliului de disciplina

    Art. 11
    (1) Consiliile de disciplina preiau spre analiza toate cazurile de abateri disciplinare pentru care organele abilitate sa faca constatari propun sanctiuni potrivit prevederilor art. 48 alin. (3) si ale art. 49 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.
    (2) Sesizarile referitoare la abaterile disciplinare ale personalului silvic, care provin din partea institutiilor sau a organismelor centrale si locale din afara sectorului silvic, se depun la conducerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, la conducerea Regiei Nationale a Padurilor, respectiv a directiilor silvice. Acestea le transmit spre cercetare consiliilor de disciplina. Nerespectarea acestei proceduri atrage in mod automat neinceperea cercetarii cazului in speta de catre consiliul de disciplina.
    Art. 12
    (1) In vederea desfasurarii corespunzatoare a actului de analiza si cercetare a cazului de abatere disciplinara ce trebuie solutionat, consiliul de disciplina are urmatoarele atributii:
    a) stabileste persoanele care urmeaza sa fie audiate si le convoaca, precizand data, ora si locul unde acestea trebuie sa se prezinte;
    b) audiaza persoana a carei fapta constituie obiectul sesizarii, persoana/persoanele ale caror marturii pot inlesni solutionarea cazului, precum si, daca este necesar, persoana care a facut constatarea faptei cuprinse in dosarul supus cercetarii;
    c) solicita, in functie de situatie, declaratii scrise persoanelor prevazute la lit. b);
    d) poate solicita orice inscrisuri legale care sunt in legatura cu cazul analizat si care ar putea inlesni solutionarea acestuia;
    e) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare constatate in conditiile art. 48 alin. (3) si ale art. 49 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001;
    f) intocmeste periodic rapoarte cu privire la cazurile pe care le-a analizat si modul in care au fost solutionate si le depune la conducatorul unitatii silvice in cadrul careia este constituit.
    (2) Cazurile care privesc retragerea calitatii de membru al Corpului silvic se analizeaza si se solutioneaza numai de consiliile de disciplina constituite la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al Regiei Nationale a Padurilor, in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.
    Art. 13
    Principalele atributii ale presedintelui consiliului de disciplina sunt:
    a) stabileste cadrul si conditiile desfasurarii sedintelor consiliului de disciplina, precizand data, ora si locul, precum si ordinea de zi ale acestora;
    b) conduce sedintele consiliului de disciplina;
    c) coordoneaza consiliul de disciplina si activitatea secretarului acestuia;
    d) reprezinta consiliul de disciplina in fata conducatorului unitatii silvice in care respectivul consiliu este constituit, precum si in fata persoanelor fizice sau juridice care au legatura cu activitatea acestui consiliu de disciplina.
    Art. 14
    Secretarul consiliului de disciplina are urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza documentele referitoare la abaterile disciplinare ale personalului silvic repartizate spre solutionare, in conditiile prevazute la art. 11;
    b) convoaca, din dispozitia presedintelui consiliului de disciplina, membrii consiliului, persoana care face obiectul dosarului ce urmeaza sa fie cercetat, precum si persoanele care urmeaza sa fie audiate in cauza respectiva; convocarea la consiliul de disciplina se face prin instiintare scrisa luata la cunostinta prin semnatura;
    c) redacteaza si asigura semnarea procesului-verbal al sedintelor consiliului de disciplina de catre membrii acestuia;
    d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii consiliului de disciplina, actele emise in numele acestui consiliu si le prezinta conducatorului unitatii in cadrul careia a fost constituit;
    e) tine evidenta corespondentei si efectueaza alte lucrari necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii consiliului de disciplina.

    CAP. 4
    Functionarea consiliilor de disciplina

    Art. 15
    Consiliul de disciplina este legal constituit si isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor titulari, respectiv a cel putin unui membru supleant.
    Art. 16
    (1) Consiliul de disciplina se intruneste in prima sa sedinta in termen de 10 zile de la emiterea actului de numire a membrilor sai.
    (2) Sedintele consiliului de disciplina se desfasoara de regula lunar sau ori de cate ori situatia o impune; sedintele nu sunt publice.
    (3) Convocarea membrilor consiliului de disciplina se face de secretar, din dispozitia presedintelui, cu minimum 3 zile inainte pentru sedintele ordinare si cu minimum 24 de ore inainte in cazul sedintelor extraordinare; in dispozitia de convocare se precizeaza ordinea de zi, locul de desfasurare, precum si data si ora de incepere a lucrarilor.
    Art. 17
    Hotararile consiliului de disciplina se adopta cu majoritate simpla de voturi, respectiv jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Consiliul de disciplina cerceteaza abaterile disciplinare pentru care organul de constatare a propus sanctiunile prevazute la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.
    Art. 19
    (1) Faptele supuse analizei consiliului de disciplina se vor dezbate numai in baza unei cercetari prealabile din care trebuie sa rezulte fara echivoc daca cel anchetat este sau nu este vinovat.
    (2) Consiliul de disciplina este obligat sa asigure personalului silvic anchetat posibilitatea de a lua la cunostinta, in mod nemijlocit, acuzatiile care i se aduc. In acest sens membrii consiliului de disciplina se pot deplasa la locul de munca al celui in cauza sau il pot invita pe acesta la sediul consiliului de disciplina, astfel incat sa fie create conditiile ca cel anchetat sa isi poata sustine in cunostinta de cauza punctul de vedere.
    Art. 20
    (1) Efectuarea cercetarii abaterii disciplinare care formeaza obiectul unui dosar aflat in lucru la consiliul de disciplina impune audierea tuturor persoanelor implicate in cazul analizat, culegerea tuturor informatiilor necesare pentru rezolvarea cazului si administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.
    (2) Audierile prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membri si de secretarul consiliului de disciplina, precum si de persoana audiata.
    (3) Refuzul personalului silvic de a se prezenta la audiere sau de a semna declaratia referitoare la abaterile disciplinare cercetate se consemneaza in procesul-verbal mentionat la alin. (2).
    Art. 21
    (1) Analizele si dezbaterile ce au loc in cadrul sedintelor consiliului de disciplina se inscriu intr-un proces-verbal de sedinta, semnat de presedinte, de membri si de secretar.
    (2) Lipsa nejustificata a persoanelor citate in conditiile prevazute la art. 16 alin. (3) nu impiedica desfasurarea sedintelor consiliului de disciplina.
    Art. 22
    (1) Pe baza rezultatelor cercetarilor intreprinse consiliul de disciplina intocmeste un raport privitor la abaterea disciplinara analizata, in care se vor prezenta elementele de identificare a cazului respectiv si a persoanei implicate in acesta, precum si urmatoarele date:
    a) prezentarea succinta a faptei cercetate si a circumstantelor in care a fost savarsita;
    b) probele administrate;
    c) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicata sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
    d) motivarea propunerii.
    (2) Raportul se semneaza de presedintele si de membrii consiliului de disciplina, precum si de secretar si se dateaza.
    (3) Opiniile separate, exprimate de membrii consiliului de disciplina cu ocazia analizelor si dezbaterilor prevazute la art. 21 alin. (1), se formuleaza in scris, se motiveaza si se anexeaza la raportul consiliului de disciplina.
    (4) Raportul astfel intocmit se depune in maximum 5 zile lucratoare de la data ultimei sedinte a consiliului de disciplina la conducatorul autoritatii/unitatii silvice in care isi desfasoara activitatea personalul silvic a carui abatere disciplinara a fost cercetata.
    Art. 23
    In vederea stabilirii sanctiunii disciplinare aplicabile personalului silvic pentru fapta savarsita vor fi avute in vedere sanctiunea propusa de organul constatator, rezultatele cercetarii intreprinse de consiliul de disciplina, precum si urmatoarele elemente:
    a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
    b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
    c) gradul de vinovatie al faptuitorului;
    d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
    e) conduita celui implicat, luandu-se in considerare si existenta/inexistenta unor antecedente disciplinare.
    Art. 24
    (1) Impotriva hotararilor consiliului de disciplina persoanele in cauza pot face contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii consiliului de disciplina.
    (2) Contestatia se adreseaza, in functie de locul de munca al persoanei sanctionate, fie secretarului de stat care coordoneaza activitatea de silvicultura din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, fie conducerii Regiei Nationale a Padurilor, respectiv conducerii directiilor silvice.
    (3) Analizarea contestatiei, solutionarea si comunicarea solutiei adoptate contestatarului si consiliului de disciplina se vor face in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.
    (4) In termen de 15 zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei, in cazul in care se mentine sanctiunea stabilita de consiliul de disciplina, conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, respectiv al unitatii silvice, va emite ordinul, respectiv decizia de sanctionare.
    (5) Conducatorul autoritatii/unitatii silvice nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de consiliul de disciplina.
    Art. 25
    Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor de contencios administrativ este garantat, in acest caz plangerea urmand sa se faca de cei in cauza in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta.
    Art. 26
    Impotriva ordinului sau deciziei de sanctionare persoana sanctionata se poate adresa instantei de contencios administrativ sau instantei pentru litigii de munca, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicarea ordinului sau a deciziei de sanctionare.
    Art. 27
    Consiliile de disciplina de la nivelul directiilor silvice vor inainta spre solutionare consiliului constituit la nivelul Regiei Nationale a Padurilor eventualele situatii care vizeaza conducerea directiilor silvice sau unii reprezentanti ai acestor unitati in organele superioare, pentru care apreciaza, pe baza de probe si documente, ca solutionarea este de competenta Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 28
    In cazul in care pe parcursul cercetarilor persoana al carei dosar este supus analizei se transfera legal intr-un alt loc de munca, consiliul de disciplina care efectueaza cercetarea va transmite la acel loc de munca raportul cuprinzand descrierea faptei si concluziile cercetarii efectuate de consiliul de disciplina.

    CAP. 5
    Relatia consiliilor de disciplina cu administratia silvica

    Art. 29
    Intre consiliile de disciplina si conducerile compartimentelor cu specific silvic din cadrul autoritatii publice care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Padurilor, respectiv comitetele directoare ale directiilor silvice, nu exista relatii de subordonare.
    Art. 30
    (1) Conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si conducerea Regiei Nationale a Padurilor, respectiv conducerile directiilor silvice, aproba sanctiunile disciplinare in baza propunerilor inaintate de consiliul de disciplina de la nivelul respectiv.
    (2) Conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si conducerea Regiei Nationale a Padurilor, respectiv conducerile directiilor silvice, au latitudinea de a tine seama sau nu de hotararile adoptate de consiliile de disciplina, asumandu-si in acest sens responsabilitatea deplina in fata legii.
    Art. 31
    Salariatii nominalizati in consiliile de disciplina, inclusiv secretarul consiliului, vor avea prevazute atributii specifice in fisa postului si vor beneficia de facilitatile necesare pentru exercitarea in conditii normale a atributiilor ce le revin in aceasta calitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 32
    (1) Consiliile de disciplina vor tine o evidenta stricta intr un registru special a tuturor documentelor ce fac obiectul analizarii cazurilor cu care sunt sesizate si vor asigura confidentialitatea si securitatea acestor documente, precum si arhivarea lor.
    (2) Responsabilitatea indeplinirii prevederilor alin. (1), precum si cea referitoare la consemnarea proceselor verbale ale sedintelor consiliului de disciplina si la comunicarea hotararilor adoptate celor interesati revin secretarului consiliului de disciplina.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 274/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 274 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu