Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2738 din 05.03.2020

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17 martie 2020SmartCity1

Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.060/2016*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, *) Ordinul ministrului culturii nr. 2.060/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.845/2016**) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare, **) Ordinul ministrului culturii nr. 3.845/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017***) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,***) Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ministrul culturii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Bogdan GheorghiuANEXĂ NORME METODOLOGICE privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii Capitolul I Stoparea şi recuperarea ajutorului de stat/de minimis dispuse de Unitatea de Management a Proiectului ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii Articolul 1
(1) Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii (MC-UMP), prin personalul său, respectiv consilieri afaceri europene în cadrul Programului PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul PA14 - RO-CULTURA, are obligaţia monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis acordate, în calitatea sa de furnizor de ajutor de stat/de minimis.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), MC-UMP poate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, angaja experţi externi sau poate externaliza monitorizarea către entităţi cu experienţă specifică, atunci când personalul angajat nu este suficient.
(3) Procesul de monitorizare a ajutorului de stat/de minimis este un proces continuu care începe la data semnării contractului de finanţare între beneficiar şi furnizor şi se încheie în momentul în care beneficiarul şi-a îndeplinit integral obligaţiile cuprinse în prevederile specifice din contractul încheiat de beneficiar cu MC-UMP şi prevăzute în legislaţia incidentă, inclusiv în prevederile schemei de ajutor de stat/de minimis.
(4) Procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se realizează la depunerea fiecărui raport de progres, prin verificări de documente, solicitări de informaţii şi/sau documente de la beneficiari, prin introducerea datelor şi plăţilor efectuate în sistemul RegAS, precum şi prin controale la sediul/sediile beneficiarilor sau, după caz, la filialele ori punctele de lucru ale acestora.
(5) Personalul desemnat conform alin. (1) sau (2) are obligaţia de a comunica în scris (în format letric sau electronic) beneficiarului lista documentelor sau, după caz, informaţiile pe care le consideră relevante în cadrul procesului de monitorizare, iar beneficiarul are obligaţia de a transmite documentele sau informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(6) Personalul desemnat conform alin. (1) sau (2) are obligaţia de a comunica în scris (în format letric sau electronic, după cum s-a convenit în contractul încheiat cu MC-UMP), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să aibă loc controlul la sediul/sediile beneficiarului/beneficiarilor sau, după caz, la filialele sau punctele de lucru ale acestuia/acestora.
(7) Controalele prevăzute la alin. (4) se efectuează pe baza aprobării directorului MC-UMP, în urma propunerilor justificate ale personalului desemnat potrivit alin. (1) sau (2).
(8) În cazul în care, din motive temeinice şi obiective, beneficiarul se află în imposibilitatea de a asigura condiţiile de efectuare a controlului la data comunicată potrivit alin. (6), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aceasta, va putea solicita reprogramarea controlului la o dată ulterioară.
Articolul 2
(1) În situaţia în care personalul desemnat în conformitate cu art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în schemele de ajutor de stat/de minimis, directorul MC-UMP va emite o decizie în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care, în funcţie de situaţia constatată, poate fi de:a)stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis, în cazul în care beneficiarul/beneficiarii urmează să depăşească intensitatea maximă sau cumulul ajutorului de stat/de minimis, prevăzute de legislaţie; b)recuperare parţială/totală a ajutorului de stat/de minimis, în cazul în care se constată că beneficiarul/beneficiarii nu respectă condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis.
(2) Ajutorul de stat/de minimis se va recupera integral:a)în cazul în care sunt încălcate condiţiile specifice legislaţiei de ajutor de stat aplicabile schemelor de ajutor de stat/de minimis din cadrul Programului PA14 - RO-CULTURA; b)în cazul în care ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor şi proiectului/activităţilor; c)în cazul în care este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare; d)în orice altă situaţie în care se impune această măsură.
(3) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de stat/de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2).
(4) În situaţiile prezentate la alin. (2) şi (3), la suma respectivă se adaugă şi dobânzile aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.
Articolul 3Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis şi decizia de recuperare parţială sau totală a ajutorului de stat/de minimis constituie titlu executoriu din momentul comunicării lor, fără ca prin aceasta să se prejudicieze dreptul beneficiarilor ajutorului de stat/de minimis de a formula contestaţii la deciziile emise, în termenul legal de 30 de zile de la comunicare. Articolul 4
(1) Deciziile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare totală ori parţială a acestora sunt elaborate de către personalul desemnat potrivit art. 1 alin. (1) sau (2) în urma acţiunilor de control derulate, a verificărilor efectuate, inclusiv pe baza informatiilor/documentelor primite de la beneficiarii de ajutor de stat/de minimis.
(2) Modelele deciziei de stopare şi de recuperare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
Capitolul IIMecanismul de stopare a ajutorului de stat/de minimis Articolul 5
(1) În cazul în care personalul desemnat conform art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemei de ajutor de stat/de minimis constată o situaţie care, în conformitate cu legislaţia în domeniu, determină stoparea acordării ajutorului de stat/de minimis, acesta elaborează o notă de constatare care cuprinde constatările şi propunerile legate de această situaţie, precum şi proiectul de decizie aferent în termen de 10 zile lucrătoare.
(2) Nota de constatare şi proiectul de decizie aferent se transmit imediat spre avizare directorului adjunct - coordonatorul Programului PA14 - RO-CULTURA, Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP.
Articolul 6
(1) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis, avizată în maximum 10 zile lucrătoare de şeful Serviciului financiar, directorul adjunct - coordonatorul Programului PA14 - RO-CULTURA şi avocatul/consilierul juridic din cadrul MC-UMP, se înaintează directorului MC-UMP spre aprobare.
(2) Directorul MC-UMP va analiza şi va semna, după caz, decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
Articolul 7Deciziile de stopare a ajutorului de stat/de minimis trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: a)denumirea completă a MC-UMP, în calitate de emitent al deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis, sediul social şi codul de identificare ale acesteia; b)numărul şi data deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis; c)denumirea beneficiarului; d)codul unic de înregistrare al beneficiarului; e)domiciliul fiscal al beneficiarului; f)obiectul deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis; g)motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis; h)temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; i)cuantumul ajutorului de stat/de minimis de care are dreptul să beneficieze; j)temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis; k)data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat/de minimis, respectiv data producerii situaţiei de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării; l)temeiul legal al puterii executorii a deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis; m)identificarea MC-UMP drept organul la care se poate depune contestaţia şi menţionarea termenului de 30 de zile de la comunicare ca termen de depunere a acesteia; n)numele şi semnătura directorului MC-UMP sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila UMP. Articolul 8
(1) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis, semnată de/pentru directorul MC-UMP, se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de către MC-UMP următorilor:a)beneficiarului; b)personalului desemnat cu monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis; c)Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP; d)organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz.
(2) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis este pusă în aplicare de către Serviciul financiar.
Capitolul IIIMecanismul de recuperare a ajutorului de stat/de minimis Articolul 9
(1) În cazul în care personalul desemnat în conformitate cu art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemei de ajutor de stat/de minimis constată o situaţie care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, determină recuperarea ajutorului de stat/de minimis, acesta elaborează o notă care cuprinde constatările şi propunerile legate de această situaţie, precum şi proiectul de decizie aferent, în termen de 10 zile lucrătoare.
(2) Nota de constatare şi proiectul de decizie aferent se transmit imediat spre avizare directorului adjunct - coordonator al Programului PA14 - RO-CULTURA, Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP.
Articolul 10
(1). Decizia de recuperare, avizată în maximum 10 zile lucrătoare de şeful Serviciului financiar al MC-UMP şi de avocatul/consilierul juridic MC-UMP, se înaintează directorului MC-UMP spre aprobare.
(2) Directorul MC-UMP va analiza şi semna, după caz, decizia de recuperare în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
Articolul 11Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: a)denumirea completă a MC-UMP, în calitate de emitent al deciziei de recuperare, sediul social şi codul de identificare ale acesteia; b)numărul şi data deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis; c)denumirea beneficiarului; d)codul unic de înregistrare al beneficiarului; e)domiciliul fiscal; f)obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis; g)motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis; h)data la care ajutorul de stat/de minimis a fost pus la dispoziţie beneficiarului; i)data până la care s-a calculat dobânda de recuperare; j)cuantumul ajutorului de stat/de minimis, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate; k)rata dobânzii; l)temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat/de minimis, precum şi a dobânzilor aferente; m)temeiul legal al puterii executorii a deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis; n)identificarea MC-UMP drept organul la care se poate depune contestaţia şi menţionarea termenului de 30 de zile de la comunicare ca termen de depunere a acesteia; o)data de la care îşi produce efectele decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis; p)numele şi semnătura directorului MC-UMP sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila MC-UMP. Articolul 12
(1) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.
(2) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.
(3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.
(4) După acest moment, în situaţia executării silite, organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective.
(5) Rata dobânzii prevăzută la alin. (1) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.Se va utiliza următoarea formulă de calcul: r% + 1% n S1 = S + S x x 100% nr. zile an calendaristic unde: S1 - suma totală care trebuie recuperată, inclusiv dobânda; S - valoarea ajutorului de stat/de minimis care a fost utilizat abuziv; r% - rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România; 1% - 100 puncte de bază; n - numărul de zile calculate de la data la care ajutorul de stat/de minimis a fost pus la dispoziţia beneficiarului până la data recuperării sale.
Articolul 13
(1) Decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, semnată de/pentru directorul MC-UMP, se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de către MC-UMP, următorilor:a)beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al beneficiarului; b)personalului desemnat cu monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis; c)Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP; d)organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz; e)Consiliului Concurenţei, spre informare.
(2) Decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis este pusă în aplicare de către Serviciul financiar.
Articolul 14
(1) Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis constituie titlu de creanţă şi se recuperează în condiţiile legii.
(2) Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis acordate se transmit, dacă este cazul, spre executare silită, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 15MC-UMP informează periodic Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul stopării/recuperării ajutoarelor de stat/de minimis, conform prevederilor legale. Articolul 16Prevederile prezentelor norme metodologice se completează de drept cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului SEE 2014-2021.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice DECIZIE DE STOPARE Nr. ........ .........../............../........ ............ a ajutorului de stat/de minimis acordat ........ ........ ............. în baza ........ ................ ................ ............... Directorul Unităţii de Management a Proiectului, în temeiul prevederilor: art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul programului RO-CULTURA, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/20191);1) Se va menţiona numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa schemei de ajutor de stat. Schemei de ajutor de minimis ........ ............, aprobată prin ........ ................ ........ ........ 2);2) Se va menţiona schema de ajutor de minimis incidentă. Ordinul ministrului culturii nr. 3.845/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioareşi având în vedere următoarele considerente: 1. Date de identificare ale furnizorului: Denumire: Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii (MC-UMP) Cod unic de înregistrare: ........ ................ Sediul: ........ ................ ................ ............ 2. Date de identificare ale beneficiarului: Denumire: ........ ................ ........ ............. Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ............... Cod unic de înregistrare: ........ ................ ................ ........ ........ Sediul social/Domiciliul fiscal: ........ ................ ................ ........ ............ 3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de stopare: În conformitate cu prevederile ........ ................ ................ ........ ..............., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis aprobat ........ ........ ........, în cuantum de ........ ........ ........., acordat sub formă de ........ ........ ..........., pentru ........ ............. . Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat ........ ............, astfel ........ ........ Având în vedere faptul că ........ ................ ......... se află în următoarea situaţie de fapt ........ ........ .........., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ........ ................ ........ ........, drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de stat/de minimis. 4. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia: Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia se poate contesta la MC-UMP, în termen de 30 de zile de la comunicare. Procedura de contestaţie este cea prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător. 5. Data la care îşi produce efectele decizia de stopare: Decizia de stopare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/administratorul judiciar/Casa de Insolvenţă ........ ........../........ .........., cu sediul social în ........ ................ ............, directorul Unităţii de Management a Proiectului decide: Articolul 1Se stopează ajutorul de stat/de minimis, acordat sub formă de ........ ................ ................ .......... . Articolul 2Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării. Articolul 3Prezenta decizie este încheiată în ........ ........ ........... exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat de către MC-UMP beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ........ ................ .............. . Directorul Unităţii de Management a Proiectului, ........ ................ ................ ................ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice DECIZIE DE RECUPERARE Nr. ........ .........../........ ........./................ a ajutorului de stat/de minimis acordat ........ ........ ........ în baza ........ ................ ........ ........... Directorul Unităţii de Management a Proiectului, în temeiul prevederilor: art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/20191),1) Se va menţiona numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa schemei de ajutor de stat. Schemei de ajutor de minimis ............., aprobată prin ........ ................ ............2),2) Se va menţiona schema de ajutor de minimis incidentă. Ordinul ministrului culturii nr. 3.845/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,şi având în vedere următoarele considerente: 1. Date de identificare ale furnizorului: Denumire: Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii (MC-UMP) Cod unic de înregistrare: ........ ............. Sediul: ........ ................ ........ ............ 2. Date de identificare ale beneficiarului: Denumire: ........ ................ ........ ............. Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........ ................ ................ ............. Cod unic de înregistrare: ........ ................ ................ ........ ........ Sediul social/Domiciliul fiscal: ........ ................ ................ ........ ............ 3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare: În conformitate cu prevederile ........ ................ ................ ............, a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis aprobat prin ........ ................ ........., în cuantum de ........ ................ ........ .............., acordat sub forma de ........ ................ ..........., pentru ........ ................ .............., pe o perioadă ........ ................ ........ ..........., astfel: ........ ................ ................ .......... . Având în vedere faptul că ........ ................ ................ ................ ................ ............... se află în următoarea situaţie de fapt ........ ................ ............, se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ........ ................ ........ .............., drept care se impune luarea măsurii de recuperare parţială/totală3) a ajutorului de stat/de minimis în sumă totală de ........ ........ ............ .3) Se va menţiona măsura aplicabilă. 4. Cuantumul ajutorului de stat/de minimis, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate: Cuantumul ajutorului de stat/de minimis ce trebuie recuperat de la ........ ................ ................ ........ ........ este în sumă totală de ........ ........ ............. lei. Dobânda ce trebuie recuperată este în sumă de ........ ........ ............. lei, calculată de la data de ........ ................ .......... până la data de ........ ........ ............ . 5. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia: Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu executoriu se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă a titlului executoriu. 6. Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare: Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de stat/ de minimis ........ ................ ............./administratorul judiciar/Casa de Insolvenţă ........ ........ ......../........ ................ .........., cu sediul social în ........ ................ ................ ........, directorul Unităţii de Management a Proiectului decide: Articolul 1Ajutorul de stat/de minimis ce trebuie recuperat, acordat sub formă de ........ ................ ........... pentru realizarea proiectului de ........ ................ ............, este în cuantum de ........ ........ .............. lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia, în cuantum de ........ ........ ............... lei, calculată până la data de ........ ................ ........ ........... . Articolul 2Rata dobânzii este ........ ........ . De la data de ........ ........ ............. şi până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis, cuantumul dobânzii este de ........ ................ ................ lei, conform formulei de calcul prevăzute la art. 12 din Normele metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.738/2020. Articolul 3Beneficiarul ajutorului de stat/de minimis are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, în contul ........ ................ ................ ............. . Articolul 4Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării. Articolul 5Prezenta decizie este încheiată în ........ ................ ........ ......... exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat de către MC-UMP beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ........ ................ ................ . Directorul Unităţii de Management a Proiectului, ........ ................ ................ .........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2738/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2738 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2738/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu