Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2731 din 20.09.2016

pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 25 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 180-183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. II din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)„Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 2; b)„Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 3; c)„Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" şi anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4; d)„Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5; e)„Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", prevăzută în anexa nr. 6. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7. Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal I. Dispoziţii generale 1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, denumite, în sensul prezentei proceduri, persoane fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. 2. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel: a)lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia; b)la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.3. Declaraţia de la pct. 2 este formularul 604 „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 4. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 5. Prin organ fiscal competent se înţelege: a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.II. Declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 1. Persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal depun, la organul fiscal competent, formularul 604 „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal". 2. În declaraţie, persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal trebuie să opteze, în mod obligatoriu, pentru una din cele două modalităţi de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal. 3. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 4. După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite decizia de impunere, potrivit opţiunii exprimate de persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. 5. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei. (2) Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează pentru perioada înscrisă în declaraţie, dar nu mai puţin de 12 luni consecutive.(3) Compartimentul de specialitate emite „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" împreună cu „Situaţia privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.6. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei. (2) Compartimentul de specialitate emite „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.7. Deciziile de impunere prevăzute la pct. 5 şi 6 se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. 8. (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei. (2) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate la data depunerii declaraţiei.III. Încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) şi care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 „Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal". 2. Modelul şi conţinutul cererii de la pct. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin. 3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. 4. Cererea se depune însoţită de documente care dovedesc încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 5. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 6. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. 7. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 8. Dacă se constată că persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 183 din Codul fiscal pentru încetarea obligaţiei de plată, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" (formular 606), în care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivel „0", începând cu luna în care persoana fizică a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege. 9. Decizia de impunere se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. IV. Desfiinţarea deciziilor de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal şi care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi cărora li s-a comunicat „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desfiinţarea deciziei. 2. Decizia se desfiinţează începând cu luna următoare celei în care se depune cererea. 3. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin. 4. După primirea cererii, compartimentul de specialitate emite o nouă „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", în care se stabileşte contribuţia la nivel „0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna următoare depunerii cererii. 5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. V. Dispoziţii finale Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice. ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4*) *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. ANEXĂ la Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

CNP/NIF

Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

Anul Luna Decizie anterioară Decizie curentă
pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate Baza lunară de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate Baza lunară de calcul Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
1. 2. 3. 4. 5. 6.
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal". ANEXA Nr. 5*) *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6CERERE privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., domiciliat(ă) în ........ ................ ................ ..........., str. ........ ................ ................ ........ ............. nr. ......., bl. .........., sc. ........, ap. ........., judeţul (sectorul) ........ ................ ........ ............, codul poştal ..............., având CNP/NIF ........ ................ ........ .............., prin prezenta solicit anularea sumei de ........ ............... lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate stabilită şi comunicată prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul .......... . Semnătura Data ........ ........ .......... ANEXA Nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor A. Denumire: „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal" 1. Format: A4/t2 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 6. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. B. Denumire: „Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal" 1. Format: A4/t2 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se utilizează pentru solicitarea încetării plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, potrivit legii. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 6. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. C. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" 1. Format: A4/t2 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi); se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata lunară, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, a obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 6. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. D. Denumire: „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" 1. Format: A4/t1 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se întocmeşte ca anexă la formularul 606. 5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 7. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează împreună cu formularul 606 la dosarul contribuabilului. E. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal" 1. Format: A4/t2 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi); se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181 din Codul fiscal. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 6. Circulă: un exemplar, la organul fiscal competent;

un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. F. Denumire: „Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" 1. Format: A4/t2 2. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit. 4. Se utilizează pentru solicitarea desfiinţării deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse. 5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil. 6. Circulă - un exemplar, la organul fiscal competent. 7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2731/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2731 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2731/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu