Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2714 din 20 octombrie 2008

privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumparate, pastrate si folosite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 727 din 28 octombrie 2008In temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Durata şi periodicitatea vizitelor acordate persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Art. 1. - (1) Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul să primească vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice.

(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3)   Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Refuzul directorului locului de deţinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris.

(4) Impotriva actului prin care directorul locului de deţinere a refuzat vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane aceasta poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea măsurilor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, denumit în continuare regulament.

Art. 2. - (1) In funcţie de regimul de executare a pedepsei şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel:

a) cu dispozitive de separare, tip cabină;

b) fără dispozitive de separare.

(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi regimul închis, persoanelor arestate preventiv şi persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei.

(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis.

(4) In mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi persoanelor condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei, persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, precum şi arestaţilor preventiv, cu aprobarea directorului locului de deţinere, în condiţiile art. 38 alin. (4) din regulament.

(5)  Directorul locului de deţinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis şi regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când:

a) există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;

b) vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru;

c) împotriva persoanelor private de libertate s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violenţe.

(6) Minorii sancţionaţi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare beneficiază numai de vizită fără dispozitiv de separare.

(7)  Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul vizită din cadrul penitenciarului, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în condiţiile prevăzute de art. 40 din regulament.

(8)  Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

(9)  Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din regulament.

(10) Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore.

Art. 3. - Persoanele private de libertate cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.

Art. 4. - Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este:

a) condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;

b)  condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;

c) arestaţii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună;

d) condamnaţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună;

e)   condamnaţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază de două vizite/lună;

f)  minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună;

g)   minorii sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare beneficiază de un număr nelimitat de vizite.

Art. 5. - (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi.

(2)  Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

(3)  Persoanele private de libertate de altă cetăţenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de deţinere, de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizitaţi.

(4) Intrevederile cu persoanele menţionate la alin. (1)-(3) sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversaţiei purtate de persoana privată de libertate cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Vizitele efectuate în condiţiile alin. (1)-(3) se acordă în afara drepturilor reglementate prin art. 4 din prezentul ordin, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

Art. 6. - Persoanele private de libertate internate în spitale din afara sistemului penitenciar pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de deţinere şi cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenţa unui lucrător al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

Art. 7. - (1) Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.

(2) In cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

Art. 8. - (1) Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din regulament.

(2)  Accesul vizitatorilor implică măsuri de control care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.

(3)  Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege.

(4)  Decizia prin care s-a interzis accesul la vizită, conform prevederilor alin. (3), cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanei în cauză.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul descoperirii de bunuri şi obiecte interzise în bagajele sau pachetele pe care vizitatorii le au asupra lor.

(6)   Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării percheziţiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, respectiv a percheziţiei corporale amănunţite pentru vizita fără dispozitiv de separare şi obligativitatea acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securităţii în penitenciare.

(7) Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a percheziţiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.

Art. 9. - Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de deţinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum şi persoanele implicate. In aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

Art. 10. - (1) In situaţia naşterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie, directorul locului de deţinere poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor prevăzute de art. 4 din prezentul ordin.

(2) Vizita prevăzută la alin. (1) se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea dispoziţiilor art. 38 din regulament.

Art. 11. - (1) Vizita intimă se poate acorda persoanelor private de libertate în condiţiile prevăzute de art. 43-45 din regulament.

(2) Dispoziţiile art. 7-9 din prezentul ordin se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL II

Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Art. 12. - (1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în anexă.

(2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite este prevăzută în anexă.

(3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.

Art. 13. - (1) Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.

(2)  Pe lângă pachetele prevăzute la alin. (1), persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1), cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.

(3)  Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile si cantităţile prevăzute la alin. (1).

(4) Pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) se primesc cu ocazia efectuării uneia dintre vizitele prevăzute la art. 4 din prezentul ordin.

(5)   Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate primi pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) de la alte persoane, separat de vizitele la care are dreptul conform art. 4, dispoziţiile art. 41 din regulament aplicându-se în mod corespunzător.

(6) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere.

(7)   Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alin. (1)-(3) destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.

(8) Persoanelor private de libertate le este interzisă:

a)  primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b)   cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora. (9) Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, situaţie în care este informat organul competent.

Art. 14. - (1) Persoanele private de libertate pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic consultant, a unui medic specialist, cu avizul medicului unităţii, în baza unei prescripţii medicale, întocmită în două exemplare, un exemplar însoţind în mod obligatoriu medicamentele primite.

(2)   Persoanele private de libertate pot primi numai medicamente sub formă de comprimate sau drajeuri, în flacoane sigilate sau în cutii cu blistere ori folii. Primirea de medicamente sub formă de capsule, fiole, pulberi, prafuri sau unguente este interzisă.

(3) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.

(4)  Medicamentele primite sunt înregistrate la cabinetul medical şi se gestionează separat.

(5) Persoanele private de libertate pot solicita penitenciarului în care se află să achiziţioneze medicamente pentru uzul personal, fără a afecta cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături. Directorul fiecărui loc de deţinere va desemna persoanele responsabile cu achiziţionarea medicamentelor solicitate de către persoanele private de libertate.

Art. 15. - Preţurile produselor comercializate în incinta penitenciarelor vor fi controlate de autorităţile competente, limita maximă a acestora neputând-o depăşi pe cea a preţurilor practicate în localitatea în care se află penitenciarul.

Art. 16. - (1) In situaţia achiziţionării unor bunuri de folosinţă îndelungată, permise a fi păstrate sau folosite pe perioada executării pedepsei, directorul locului de deţinere poate aproba folosirea unei sume mai mari decât cea prevăzută de art. 56 alin. (1) din regulament. Aceste cheltuieli nu afectează cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături.

(2) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1), precum şi pentru articolele de îmbrăcăminte, încălţăminte şi cazarmament se va întocmi bon de primire în păstrare.

Art. 17. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător persoanelor reţinute, arestate preventiv, precum şi minorilor faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ.

Art. 18. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 19. - Prevederile art. 11 se aplică până la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate.

Art. 20. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2008.

(2) Directorii locurilor de deţinere sunt obligaţi să ia măsuri de diversificare a gamei de bunuri ce pot fi cumpărate de către persoanele private de libertate de la punctele comerciale din incintă, inclusiv produse dintre cele prevăzute în anexă.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.042/C/2007 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.

p. Ministrul justiţiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

ANEXA

BUNURILE

care pot fi primite, achiziţionate, păstrate şi folosite de persoanele private de libertate

Nr. crt.

Denumirea bunurilor şi a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achiziţionate

Observaţii

I. Articole de îmbrăcăminte (cu excepţia celor similare sau asemănătoare cu uniformele şi însemnele de identificare ale personalului penitenciarului) şi cazarmament

1.

Lenjerie de corp:

maiouri

chiloţi

bluze de corp

indispensabili

5 bucăţi

5 bucăţi

2 bucăţi

2 bucăţi

Da

Da

2.

Pijamale/cămăşi de noapte

2 bucăţi

Da

Da

3.

Pulovere

3 bucăţi

Da

Da

4.

Cojoc/palton

1 bucată

Da

Da

5.

Pardesiu

1 bucată

Da

Da

Nr. crt.

Denumirea bunurilor şi a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achiziţionate

Observaţii

6.

Pantaloni scurţi

3 bucăţi

Da

Da

7.

Fular

1 bucată

Da

Da

8.

Ciorapi

10 perechi

Da

Da

9.

Incălţăminte

3 perechi

Da

Da

10.

Mănuşi

1 pereche

Da

Da

11.

Bretele sau curea pentru pantaloni

1 bucată

Da

Da

12.

Papuci

1 pereche

Da

Da

13.

Şapcă/pălărie/căciulă/basc/fes

2 bucăţi

Da

Da

14.

Basma

3 bucăţi

Da

Da

15.

Lenjerie pentru pat

Cearşafuri

Feţe pernă

2 bucăţi

2 bucăţi

Da

Da

16.

Faţă de masă - pentru mesele din dotarea camerelor de deţinere

1 bucată

Da

Da

17.

Costum de haine/pantalon şi sacou

2 bucăţi

Da

Da

18.

Rochie

3 bucăţi

Da

Da

19.

Fustă/pantalon

3 bucăţi

Da

Da

20.

Bluză/tricou

5 bucăţi

Da

Da

21.

Cămăşi

3 bucăţi

Da

Da

22.

Cravată

2 bucăţi

Da

Da

II. Articole pentru igienă

1.

Prosoape

4 bucăţi

Da

Da

2.

Batiste

5 bucăţi

Da

Da

3.

Pieptene sau perie pentru păr, cu excepţia celor din metal

1 bucată

Nu

Da

4.

Aparat de ras de unică folosinţă

în raport de nevoi

Nu

Da

5.

Aparat de ras electric cu alimentare la baterie

1 bucată

Da

Da

6.

Oglindă de buzunar

1 bucată

Nu

Da

7.

Perie de dinţi

2 bucăţi

Nu

Da

8.

Aparat de uscat părul

1 bucată*)

Da

Da

9.

Unghieră fără cuţit

1 bucată

Da

Da

10.

Lighean din material plastic

1 bucată

Nu

Da

11.

Perii pentru haine şi încălţăminte

1 bucată din fiecare

Nu

Da

12.

Articole pentru igiena personală intimă pentru femei (absorbante)

în raport de nevoi

Da

Da

13.

Produse cosmetice şi de întreţinere (săpun, detergenţi, şampon, pastă de dinţi, pastă de ras, deodorant solid etc.)

în raport de nevoi

Nu

Da

14.

Produse de parfumerie fără alcool, ambalate în recipiente cu un volum maxim de 330 ml şi care să nu permită pulverizarea (parfum, loţiune după ras)

1 bucată din fiecare

Nu

Da

III. Alte obiecte si bunuri

1.

Brâu, corset

1 bucată**)

Da

Nu

2.

Ochelari de vedere

în raport de nevoi**)

Da

Nu

Nr. crt.

Denumirea bunurilor şi a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achiziţionate

Observaţii

3.

Proteze

în raport de nevoi**)

Da

Nu

4.

Umeraşe

în raport de nevoi

Da

Da

5.

Genţi sau sacoşe, cu excepţia celor care au căptuşeli, pereţi dubli sau care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului ori care deţin elemente metalice ce pot fi modificate pentru a se obţine obiecte contondente, tăioase sau ascuţite

2 bucăţi

Da

Da

6.

Ceas de mână

1 bucată

Da

Da

7.

Obiecte de podoabă (inele, cercei, lănţişoare etc), cu excepţia celor din metale şi pietre preţioase

maximum 3 bucăţi din fiecare

Da

Da

8.

Brichetă din material plastic transparent, pentru fumători

2 bucăţi

Nu

Da

9.

Ţigări pentru fumători

în raport de nevoi

Nu

Da

10.

Pix, creion

5 bucăţi

Nu

Da

11.

Hârtie de xerox

în raport de nevoi

Da

Da

12.

Hârtie de scris

în raport de nevoi

Da

Da

13.

Plicuri şi timbre

în raport de nevoi

Da

Da

14.

Ace pentru cusut

2 bucăţi

Nu

Da

15.

Aţă pentru cusut

2 papiote

Nu

Da

16.

Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor

1 bucată

Da

Da

17.

Farfurii/castroane din material plastic/metal

câte 2 bucăţi

Da

Da

18.

Lingură, furculiţă, linguriţă

câte 2 bucăţi

Da

Da

19.

Pahar, cană din material plastic/metal

câte 2 bucăţi

Da

Da

20.

Fierbător

1 bucată*)

Da

Da

21.

Filtru de cafea

1 bucată*)

Da

Da

22.

Televizor cu diagonala de maximum 54 cm, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, fără mufe de conectare la memorii externe, fără opţiunea de comunicare prin porturi wireless

cu aprobarea directorului, în funcţie de arhitectura camerei şi de numărul de persoanelor private de libertate*)

Da

Da

23.

Calculatoare şi echipamente informatice ale căror caracteristici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

cu aprobarea directorului, în spaţii special amenajate*)

Da

Da

Nr. crt.

Denumirea bunurilor şi a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizi

Achiziţionate

Observaţii

24.

Aparate radio, playere video cu CD sau DVD cu ecran încorporat şi playere audio cu casete, CD sau DVD, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric 220V, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără opţiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căşti audio, cu dimensiuni cumulate (L + I + h) de maximum 30 cm

1 bucată*)

Da

Da

25.

Casete,  CD-uri,  DVD-uri, jocuri video (cu excepţia celor cu caracter neconstituţional, rasist, xenofob, pornografic, care atentează la libertatea   religioasă  sau   ideologică,   aduc atingere  demnităţii   umane  sau   reprezintă organizaţii teroriste ori incită la violenţă), care conţin  filme,   muzică  şi   care  au   conţinut educativ, cultural, religios, beletristic, ştiinţific, tehnic, sportiv ori de divertisment, dacă au licenţă şi sigiliul producătorului

10 bucăţi*)

Da

Da

26.

Jocuri video cu ecran încorporat, cu baterii, fără  posibilitatea  de  alimentare  la  curent electric 220 V, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără opţiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căşti audio

1 bucată*)

Da

Da

27.

Prelungitor electric cu lungimea de maximum 5 metri

1 bucată pentru

fiecare

televizor*)

Nu

Da

28.

Baterii

în raport de nevoi

Nu

Da

29.

Instrumente muzicale

în raport de nevoi***)

Da

Da

30.

Joc de şah, table, rummy, cărţi de joc etc.

câte un set

Da

Da

31.

Costume pentru activităţi artistice

în raport de nevoi***)

Da

Da

32.

Echipament  pentru  practicarea  activităţilor sportive, după cum urmează: trening, tricou, şort, pantofi de sport

în raport de nevoi

Da

Da

33.

Materiale    pentru    practicarea    activităţilor sportive, după cum urmează: mingi de volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete, fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare

în raport de nevoi***)

Nu

Da

34.

Fotografii, cu excepţia celor de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau a celor care, prin modificare, pot fi folosite pentru confecţionarea unui astfel de document

în număr rezonabil

Da

Da

35.

Obiecte şi diferite materiale de uz personal cu semnificaţii religioase

în număr rezonabil

Da

Da

36.

Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi ocupaţionale, cărţi, broşuri, reviste, ziare cu conţinut educativ, cultural, religios, beletristic, ştiinţific, tehnic, sportiv ori de divertisment

în număr rezonabil***)

Da

Da

Nr. crt.

Denumirea bunurilor şi a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achiziţionate

Observaţii

37.

Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi de tip hobby şi ocupaţionale

*)

Da

Da

38.

Cartele telefonice

*)

Nu

Da

39.

Seringi, în condiţiile stabilite de medicul locului de deţinere şi aprobate de directorul locului de deţinere

Distribuite

de administraţia

locului

de deţinere

IV. Produse alimentare

1.

Alimente

Da

Da

2.

Fructe

Da

Da

3.

Legume

Da

Da

4.

Apă minerală

Da

Da

5.

Băuturi răcoritoare

Da

Da

6.

Ceai

Nu

Da

7.

Cafea

Nu

Da

8.

Lapte

Nu

Da

*) Cu aprobarea directorului locului de deţinere.

**) Cu recomandarea medicului.

***) Cu aprobarea directorului locului de deţinere, în raport de spaţiile de depozitare existente.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2714/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2714 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu