Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.27 din 02.04.2015

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 09 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 288/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 şi 9 bis din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente: 1. Conducerea; 2. Serviciul control; 3. Biroul coordonare metodologică; 4. Biroul juridic; 5. Serviciul financiar; 6. Protecţia datelor cu caracter personal; 7. Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale; 8. Asistenţă psihologică; 9. Serviciul management operaţional; 10. Serviciul resurse umane; 11. Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică; 12. Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate; 13. Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; 14. Serviciul cetăţenie; 15. Serviciul arhivă; 16. Structura de securitate - CSTIC; 17. Biroul logistic; 18. Centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice, denumit în continuare CNUPPE (la nivel direcţie): a)Serviciul personalizare automatizată; b)Serviciul control calitate şi expediţie; c)Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei; d)Biroul validare date şi asistenţă tehnică producţie. 2. La articolul 11, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins: j1) cooperează cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD) în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare; 3. La capitolul V „Atribuţiile structurilor Direcţiei Generale de Paşapoarte“, titlul secţiunii I se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea IServiciul control 4. Articolul 18 se abrogă. 5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Serviciul control are următoarele atribuţii principale: a)elaborează Planul anual privind desfăşurarea controalelor de fond şi tematice la structurile direcţiei generale şi la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii; b)la solicitarea Corpului de Control al Ministrului asigură participarea la inspecţii şi execută atribuţiile prevăzute în planul aferent activităţii de control şi sarcinile stabilite de preşedintele comisiei de inspecţie; c)cooperează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi alte instituţii abilitate pe probleme legate de combaterea infracţionalităţii la regimul paşapoartelor simple în care este implicat personalul direcţiei generale sau al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d)sesizează Direcţia Generală Anticorupţie, conform dispoziţiilor în vigoare, atunci când are cunoştinţă de producerea unor fapte sau acte de corupţie; e)efectuează cercetarea prealabilă a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul direcţiei generale şi al serviciilor aflate în coordonare şi control metodologic şi întocmeşte documente de sesizare a organelor de cercetare penală în cazul faptelor penale, altele decât cele de corupţie, în condiţiile legii; f)prezintă conducerii direcţiei generale propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ, pe baza constatărilor făcute în exercitarea atribuţiilor curente; g)redactează şi prezintă periodic ori din dispoziţia conducerii direcţiei generale rapoarte şi sinteze de evaluare a activităţii serviciului; h)verifică şi soluţionează petiţiile îndreptate împotriva personalului direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; i)efectuează verificări preliminare în cazul identificării unor documente susceptibile de fals, repartizate spre soluţionare; j)efectuează verificări ale activităţilor desfăşurate pentru eliberarea paşapoartelor simple şi formulează propuneri privind răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit legii; k)informează, cu privire la documentele constatate ca fiind false de către autorităţile competente, instituţiile emitente ale acestora, respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmise de către Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe; l)întocmeşte şi supune aprobării conducerii direcţiei generale rapoartele cu principalele concluzii, constatări, măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor controlate; m)înaintează Corpului de Control al Ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care le reglementează activitatea internă, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. 6. La capitolul V, după secţiunea I se introduce o nouă secţiune, secţiunea I1, cuprinzând articolul 191, cu următorul cuprins: Secţiunea I^1Biroul coordonare metodologică Articolul 191 Biroul coordonare metodologică are următoarele atribuţii principale: a)coordonează activitatea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din punct de vedere metodologic pentru aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare; b)planifică şi organizează activităţile de sprijin şi îndrumare metodologică, elaborând în acest sens Planul anual privind activităţile ce se vor desfăşura la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; c)analizează problemele identificate în aplicarea prevederilor legale şi elaborează propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea desfăşurării activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d)elaborează, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, materiale de analiză necesare dispunerii unor măsuri care să asigure aplicarea în mod unitar a prevederilor legale şi îmbunătăţirea activităţii pe linie de paşapoarte; e)elaborează proiecte de dispoziţii pentru completarea şi clarificarea unor aspecte rezultate din activitatea de sprijin şi îndrumare şi avizează procedurile specifice pe liniile de muncă pe care le coordonează; f)monitorizează, centralizează, analizează şi interpretează rezultatele activităţilor desfăşurate de serviciile publice comunitare, în baza dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; g)soluţionează lucrările repartizate de conducerea direcţiei generale, asigurând verificarea aspectelor prezentate în conţinutul acestora, şi formulează puncte de vedere aferente, în conformitate cu prevederile legale; h)participă, din dispoziţia directorului general, în cadrul comisiilor ce execută controale de fond, controale tematice sau inspecţii, verifică sesizările şi informările repartizate de conducere; i)participă la elaborarea, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, a proiectelor de acte normative cu incidenţă în activitatea de paşapoarte; j)monitorizează măsurile dispuse în urma disfuncţionalităţilor constatate în activităţile de sprijin şi îndrumare; k)efectuează, din dispoziţia directorului general, evaluarea modului de lucru al serviciilor publice comunitare pe segmentele de activitate pe care le coordonează; l)asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; m)prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. 7. La capitolul V, titlul secţiunii IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea IVProtecţia datelor cu caracter personal 8. Articolul 23 se abrogă. 9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii principale: a)coordonează, îndrumă şi monitorizează aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi la nivelul structurilor aflate în coordonarea acesteia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; b)asigură aplicarea unitară, la nivelul direcţiei generale, a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal; c)coordonează elaborarea şi implementarea, la nivelul direcţiei generale, a procedurilor proprii în domeniul măsurilor de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislaţiei şi normelor interne în domeniul standardizării la nivelul ministerului; d)consiliază conducerea operatorului sau pe împuternicitul acestuia şi instruieşte personalul care prelucrează date cu caracter personal referitor la normele şi regulile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; e)informează operativ conducerea structurii/unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; f)coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul operatorului şi propune conducerii măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces, în condiţiile legii; g)efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii direcţiei generale; h)notifică Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, dacă situaţia o impune, modifică, completează o notificare precedentă; i)asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de structura responsabilă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; j)asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; k)asigură şi pune la dispoziţie documentele în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deţine operatorul, la solicitarea reprezentanţilor Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale, în vederea exercitării atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi monitorizare a aplicării unitare a legislaţiei în domeniu; l)participă, din dispoziţia directorului general, la activităţi cu rol de sprijin şi îndrumare la nivelul structurilor direcţiei generale şi a celor coordonate de aceasta, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; m)elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; n)întocmeşte şi transmite anual Autorităţii Naţionale de Supraveghere raportul de activitate privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal; o)verifică şi coordonează modul în care se asigură informarea corectă şi oportună a tuturor cetăţenilor care se adresează direcţiei generale cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; p)coordonează soluţionarea şi ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate; q)coordonează soluţionarea cererilor care implică transferul de date, în condiţiile legii, inclusiv pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin în cadrul cooperării internaţionale în domeniul regimului juridic al paşapoartelor. 10. La capitolul V, după secţiunea IV se introduc două noi secţiuni, secţiunea IV1, cuprinzând articolul 241, şi secţiunea IV2, cuprinzând articolul 242, cu următorul cuprins: Secţiunea IV^1Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale Articolul 241 Compartimentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii principale: a)coordonează activitatea din cadrul direcţiei generale în aceste domenii şi urmăreşte aplicarea unitară a politicilor guvernamentale şi departamentale în domeniul de competenţă al direcţiei generale; b)înaintează către structurile centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen, propuneri de actualizare a acţiunilor aflate în responsabilitatea direcţiei generale, cuprinse în documentele programatice incidente domeniilor de competenţă ale acestora, şi asigură îndeplinirea lor; c)prezintă concluziile evaluărilor efectuate în domeniul de competenţă de către personalul desemnat de conducerea direcţiei generale, cu ocazia reuniunilor de lucru organizate la nivelul structurilor centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen; d)întocmeşte, în funcţie de domeniul de competenţă, materialele documentare destinate participării conducerii direcţiei generale la şedinţele de colegiu ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la alte acţiuni de nivel înalt, în context internaţional; e)elaborează proiectul Planului de relaţii internaţionale al direcţiei generale, coordonează şi urmăreşte participarea reprezentanţilor direcţiei generale la activităţile externe pe linia afacerilor europene şi cooperării internaţionale cuprinse în acest plan şi elaborează, periodic, raportări privind modul de îndeplinire a activităţilor pe acest domeniu, conform competenţelor; f)asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul direcţiei generale a dispoziţiilor legale în materie de relaţii internaţionale; g)asigură participarea personalului desemnat la reuniunile grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor instituite în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă, pe bază de mandat avizat de structurile din aparatul central al ministerului care coordonează domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen; h)organizează şi desfăşoară activităţile aferente deplasărilor în străinătate a specialiştilor desemnaţi din cadrul direcţiei generale; i)însoţeşte, conform dispoziţiilor, pe reprezentanţii direcţiei generale, în calitate de interpret, cu ocazia deplasărilor în străinătate, precum şi cu prilejul vizitelor oaspeţilor străini în România; j)organizează şi desfăşoară activităţile necesare primirii delegaţiilor străine la sediul direcţiei generale; k)elaborează, conform solicitărilor primite de la structuri ale ministerului, materiale aferente diverselor întâlniri, realizate de conducerea ministerului cu structuri similare din alte state; l)traduce, în şi din limbile engleză, franceză şi germană pentru materialele de interes operativ, pe specificul de activitate al direcţiei generale; m)elaborează tematica de pregătire, întocmeşte analizele şi sintezele şi participă la organizarea şi desfăşurarea cursurilor specifice în domeniul Schengen; n)realizează lunar monitorizarea regulamentelor comunitare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi transmite raportări către structurile centrale de coordonare în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen, cu privire la incidenţa acestora asupra activităţii direcţiei generale; o)asigură traducerea materialelor şi actualizarea permanentă a informaţiilor postate pe site-ul oficial al direcţiei generale, versiunea în limba engleză; p)face propuneri pentru întreţinerea şi actualizarea site-ului direcţiei generale cu informaţii din domeniul Schengen, activităţi care se realizează sub coordonarea serviciului cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor; q)colaborează cu Serviciul resurse umane în domeniul formării continue a personalului direcţiei generale în domeniul Schengen. Secţiunea IV^2Asistenţă psihologică Articolul 242 Compartimentul asistenţă psihologică are următoarele atribuţii principale: a)proiectează, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de psihologie la nivelul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, în limita competenţelor atestate şi potrivit prevederilor actelor normative în vigoare privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu respectarea normelor deontologice, metodologice şi regulilor de bună practică în domeniu; b)consiliază conducerea direcţiei generale şi şefii serviciilor publice comunitare, pe probleme privind activitatea de psihologie; c)asigură evaluarea periodică a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; d)asigură asistenţa psihologică a personalului din direcţia generală şi din serviciile publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; e)desfăşoară activităţi de intervenţie psihologică primară; f)planifică, organizează şi desfăşoară, cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare, evaluarea psihologică în situaţii speciale; g)întocmeşte şi ia măsuri de aplicare a programului de monitorizare a persoanelor la care s-au identificat probleme de natură psihocomportamentală, potrivit prevederilor metodologice în vigoare; h)asigură suportul psihologic profilactic al activităţilor/ misiunilor specifice, atât la sediul instituţiei centrale, cât şi la structurile subordonate; i)elaborează şi implementează programe de pregătire psihologică şi profilaxie a personalului, individuale şi de grup, în funcţie de nevoile individuale şi instituţionale identificate; j)la solicitare, poate acorda, potrivit competenţelor atestate de Colegiul Psihologilor din România, asistenţă psihologică recuperatorie pentru personalul unităţii; k)realizează diagnoze organizaţionale la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, grupelor/echipelor din cadrul unităţii, ca urmare a solicitării şi/sau cu aprobarea şefului unităţii; l)planifică, organizează şi desfăşoară activităţile incluse în programul de intervenţie organizaţională consecutiv diagnozei organizaţionale (după caz); m)participă la identificarea anuală a activităţilor/misiunilor cu grad ridicat de risc desfăşurate de către personalul din unitate după criteriile stabilite de Centrul de psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne; n)întocmeşte şi actualizează documentele de evidenţă a activităţii de psihologie şi asigură buna circulaţie a carnetelor psihologice în cazurile de detaşare, mutare ori în caz de trecere în rezervă sau retragere; o)participă la elaborarea, experimentarea, etalonarea şi validarea unor probe psihologice pentru metodologiile de evaluare în domeniul de specialitate; p)participă la identificarea şi clasificarea solicitărilor şi exigenţelor psihice presupuse de diferite posturi, funcţii, profile de activitate din cadrul unităţii în vederea susţinerii activităţilor de analiză a muncii şi elaborare a standardelor profesionale (ocupaţionale); desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi activităţi de intervenţie psihologică în scopul optimizării comportamentale a personalului; q)la solicitarea Comisiei de unitate, psihologul pune la dispoziţie documentele de evaluare psihologică, în vederea realizării demersurilor necesare pentru persoanele ce urmează a fi expertizate psihologic în cadrul expertizei medicale; r)elaborează un portofoliu de specialitate cuprinzând teme, sinteze, aplicaţii şi alte materiale necesare pregătirii personalului prin disciplină de sprijin şi le susţine la solicitarea şefilor ierarhici sau din proprie iniţiativă; s)poate desfăşura, cu acordul Centrului de psihosociologie, activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei şi poate valorifica publicistic rezultatele studiilor întreprinse; t)iniţiază sau participă potrivit competenţelor atestate şi cu acordul Centrului de psihosociologie la proiecte de cercetare sau programe specifice domeniului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională realizate în parteneriat cu alte instituţii publice, private sau organizaţii nonguvernamentale; u)participă la activitatea de relaţii internaţionale atunci când psihologul este desemnat prin dispoziţia directorului general; v)participă la activităţile organizate de Centrul de psihosociologie, de alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ori de instituţii civile, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale, în conformitate cu standardele de calitate stabilite de către Colegiul Psihologilor din România. 11. La articolul 27, litera e) se abrogă. 12. La articolul 28, litera q) a alineatului (1) şi alineatul (6) se abrogă. 13. La articolul 30 alineatul (2), literele j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)asigură întocmirea unităţilor arhivistice şi face menţiunea unde s-a clasat corespondenţa în registrele de intrare-ieşire pentru Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... l)organizează şi ţine evidenţa documentelor care conţin informaţii clasificate la nivelul Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentelor Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică; 14. La articolul 30 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p)organizează şi desfăşoară activitatea de secretariat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică. 15. La articolul 48, după litera p) se introduc două noi litere, literele p1) şi p2), cu următorul cuprins: p1) cooperează cu instituţiile similare ale statelor membre UE, în vederea schimbului de certificate digitale necesare verificării amprentelor din documentele de călătorie prin intermediul sistemului SPOC; p2) cooperează cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională în vederea descărcării certificatelor necesare directorului naţional de chei publice (N-PKD) pentru stabilirea autenticităţii şi integrităţii documentelor de călătorie; 16. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 17. La anexa nr. 3 litera A punctul 4, a treia liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Serviciul control, Biroul juridic, Serviciul financiar, compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi Asistenţă psihologică, Serviciul management operaţional şi Serviciul resurse umane; 18. La anexa nr. 4 litera A punctul 4, a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

exercită, împreună cu directorul general ori în lipsa acestuia, conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Biroul coordonare metodologică, Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciul cetăţenie, Serviciul arhivă şi Structura de securitate - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (C.S.T.I.C.); Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei Generale de Paşapoarte 1) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu