Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.27 din 02.04.2015

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 09 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 288/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 şi 9 bis din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente: 1. Conducerea; 2. Serviciul control; 3. Biroul coordonare metodologică; 4. Biroul juridic; 5. Serviciul financiar; 6. Protecţia datelor cu caracter personal; 7. Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale; 8. Asistenţă psihologică; 9. Serviciul management operaţional; 10. Serviciul resurse umane; 11. Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică; 12. Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate; 13. Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; 14. Serviciul cetăţenie; 15. Serviciul arhivă; 16. Structura de securitate - CSTIC; 17. Biroul logistic; 18. Centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice, denumit în continuare CNUPPE (la nivel direcţie): a)Serviciul personalizare automatizată; b)Serviciul control calitate şi expediţie; c)Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei; d)Biroul validare date şi asistenţă tehnică producţie. 2. La articolul 11, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins: j1) cooperează cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD) în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare; 3. La capitolul V „Atribuţiile structurilor Direcţiei Generale de Paşapoarte“, titlul secţiunii I se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea IServiciul control 4. Articolul 18 se abrogă. 5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Serviciul control are următoarele atribuţii principale: a)elaborează Planul anual privind desfăşurarea controalelor de fond şi tematice la structurile direcţiei generale şi la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii; b)la solicitarea Corpului de Control al Ministrului asigură participarea la inspecţii şi execută atribuţiile prevăzute în planul aferent activităţii de control şi sarcinile stabilite de preşedintele comisiei de inspecţie; c)cooperează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi alte instituţii abilitate pe probleme legate de combaterea infracţionalităţii la regimul paşapoartelor simple în care este implicat personalul direcţiei generale sau al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d)sesizează Direcţia Generală Anticorupţie, conform dispoziţiilor în vigoare, atunci când are cunoştinţă de producerea unor fapte sau acte de corupţie; e)efectuează cercetarea prealabilă a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul direcţiei generale şi al serviciilor aflate în coordonare şi control metodologic şi întocmeşte documente de sesizare a organelor de cercetare penală în cazul faptelor penale, altele decât cele de corupţie, în condiţiile legii; f)prezintă conducerii direcţiei generale propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ, pe baza constatărilor făcute în exercitarea atribuţiilor curente; g)redactează şi prezintă periodic ori din dispoziţia conducerii direcţiei generale rapoarte şi sinteze de evaluare a activităţii serviciului; h)verifică şi soluţionează petiţiile îndreptate împotriva personalului direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; i)efectuează verificări preliminare în cazul identificării unor documente susceptibile de fals, repartizate spre soluţionare; j)efectuează verificări ale activităţilor desfăşurate pentru eliberarea paşapoartelor simple şi formulează propuneri privind răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit legii; k)informează, cu privire la documentele constatate ca fiind false de către autorităţile competente, instituţiile emitente ale acestora, respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmise de către Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe; l)întocmeşte şi supune aprobării conducerii direcţiei generale rapoartele cu principalele concluzii, constatări, măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor controlate; m)înaintează Corpului de Control al Ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care le reglementează activitatea internă, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. 6. La capitolul V, după secţiunea I se introduce o nouă secţiune, secţiunea I1, cuprinzând articolul 191, cu următorul cuprins: Secţiunea I^1Biroul coordonare metodologică Articolul 191 Biroul coordonare metodologică are următoarele atribuţii principale: a)coordonează activitatea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din punct de vedere metodologic pentru aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare; b)planifică şi organizează activităţile de sprijin şi îndrumare metodologică, elaborând în acest sens Planul anual privind activităţile ce se vor desfăşura la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; c)analizează problemele identificate în aplicarea prevederilor legale şi elaborează propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea desfăşurării activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; d)elaborează, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, materiale de analiză necesare dispunerii unor măsuri care să asigure aplicarea în mod unitar a prevederilor legale şi îmbunătăţirea activităţii pe linie de paşapoarte; e)elaborează proiecte de dispoziţii pentru completarea şi clarificarea unor aspecte rezultate din activitatea de sprijin şi îndrumare şi avizează procedurile specifice pe liniile de muncă pe care le coordonează; f)monitorizează, centralizează, analizează şi interpretează rezultatele activităţilor desfăşurate de serviciile publice comunitare, în baza dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; g)soluţionează lucrările repartizate de conducerea direcţiei generale, asigurând verificarea aspectelor prezentate în conţinutul acestora, şi formulează puncte de vedere aferente, în conformitate cu prevederile legale; h)participă, din dispoziţia directorului general, în cadrul comisiilor ce execută controale de fond, controale tematice sau inspecţii, verifică sesizările şi informările repartizate de conducere; i)participă la elaborarea, împreună cu celelalte structuri din direcţia generală, a proiectelor de acte normative cu incidenţă în activitatea de paşapoarte; j)monitorizează măsurile dispuse în urma disfuncţionalităţilor constatate în activităţile de sprijin şi îndrumare; k)efectuează, din dispoziţia directorului general, evaluarea modului de lucru al serviciilor publice comunitare pe segmentele de activitate pe care le coordonează; l)asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă; m)prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. 7. La capitolul V, titlul secţiunii IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea IVProtecţia datelor cu caracter personal 8. Articolul 23 se abrogă. 9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii principale: a)coordonează, îndrumă şi monitorizează aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi la nivelul structurilor aflate în coordonarea acesteia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; b)asigură aplicarea unitară, la nivelul direcţiei generale, a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal; c)coordonează elaborarea şi implementarea, la nivelul direcţiei generale, a procedurilor proprii în domeniul măsurilor de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislaţiei şi normelor interne în domeniul standardizării la nivelul ministerului; d)consiliază conducerea operatorului sau pe împuternicitul acestuia şi instruieşte personalul care prelucrează date cu caracter personal referitor la normele şi regulile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; e)informează operativ conducerea structurii/unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; f)coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul operatorului şi propune conducerii măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces, în condiţiile legii; g)efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii direcţiei generale; h)notifică Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, dacă situaţia o impune, modifică, completează o notificare precedentă; i)asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de structura responsabilă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; j)asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; k)asigură şi pune la dispoziţie documentele în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deţine operatorul, la solicitarea reprezentanţilor Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale, în vederea exercitării atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi monitorizare a aplicării unitare a legislaţiei în domeniu; l)participă, din dispoziţia directorului general, la activităţi cu rol de sprijin şi îndrumare la nivelul structurilor direcţiei generale şi a celor coordonate de aceasta, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; m)elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; n)întocmeşte şi transmite anual Autorităţii Naţionale de Supraveghere raportul de activitate privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal; o)verifică şi coordonează modul în care se asigură informarea corectă şi oportună a tuturor cetăţenilor care se adresează direcţiei generale cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; p)coordonează soluţionarea şi ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate; q)coordonează soluţionarea cererilor care implică transferul de date, în condiţiile legii, inclusiv pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin în cadrul cooperării internaţionale în domeniul regimului juridic al paşapoartelor. 10. La capitolul V, după secţiunea IV se introduc două noi secţiuni, secţiunea IV1, cuprinzând articolul 241, şi secţiunea IV2, cuprinzând articolul 242, cu următorul cuprins: Secţiunea IV^1Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale Articolul 241 Compartimentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii principale: a)coordonează activitatea din cadrul direcţiei generale în aceste domenii şi urmăreşte aplicarea unitară a politicilor guvernamentale şi departamentale în domeniul de competenţă al direcţiei generale; b)înaintează către structurile centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen, propuneri de actualizare a acţiunilor aflate în responsabilitatea direcţiei generale, cuprinse în documentele programatice incidente domeniilor de competenţă ale acestora, şi asigură îndeplinirea lor; c)prezintă concluziile evaluărilor efectuate în domeniul de competenţă de către personalul desemnat de conducerea direcţiei generale, cu ocazia reuniunilor de lucru organizate la nivelul structurilor centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen; d)întocmeşte, în funcţie de domeniul de competenţă, materialele documentare destinate participării conducerii direcţiei generale la şedinţele de colegiu ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la alte acţiuni de nivel înalt, în context internaţional; e)elaborează proiectul Planului de relaţii internaţionale al direcţiei generale, coordonează şi urmăreşte participarea reprezentanţilor direcţiei generale la activităţile externe pe linia afacerilor europene şi cooperării internaţionale cuprinse în acest plan şi elaborează, periodic, raportări privind modul de îndeplinire a activităţilor pe acest domeniu, conform competenţelor; f)asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul direcţiei generale a dispoziţiilor legale în materie de relaţii internaţionale; g)asigură participarea personalului desemnat la reuniunile grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor instituite în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă, pe bază de mandat avizat de structurile din aparatul central al ministerului care coordonează domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen; h)organizează şi desfăşoară activităţile aferente deplasărilor în străinătate a specialiştilor desemnaţi din cadrul direcţiei generale; i)însoţeşte, conform dispoziţiilor, pe reprezentanţii direcţiei generale, în calitate de interpret, cu ocazia deplasărilor în străinătate, precum şi cu prilejul vizitelor oaspeţilor străini în România; j)organizează şi desfăşoară activităţile necesare primirii delegaţiilor străine la sediul direcţiei generale; k)elaborează, conform solicitărilor primite de la structuri ale ministerului, materiale aferente diverselor întâlniri, realizate de conducerea ministerului cu structuri similare din alte state; l)traduce, în şi din limbile engleză, franceză şi germană pentru materialele de interes operativ, pe specificul de activitate al direcţiei generale; m)elaborează tematica de pregătire, întocmeşte analizele şi sintezele şi participă la organizarea şi desfăşurarea cursurilor specifice în domeniul Schengen; n)realizează lunar monitorizarea regulamentelor comunitare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi transmite raportări către structurile centrale de coordonare în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, respectiv Schengen, cu privire la incidenţa acestora asupra activităţii direcţiei generale; o)asigură traducerea materialelor şi actualizarea permanentă a informaţiilor postate pe site-ul oficial al direcţiei generale, versiunea în limba engleză; p)face propuneri pentru întreţinerea şi actualizarea site-ului direcţiei generale cu informaţii din domeniul Schengen, activităţi care se realizează sub coordonarea serviciului cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor; q)colaborează cu Serviciul resurse umane în domeniul formării continue a personalului direcţiei generale în domeniul Schengen. Secţiunea IV^2Asistenţă psihologică Articolul 242 Compartimentul asistenţă psihologică are următoarele atribuţii principale: a)proiectează, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de psihologie la nivelul direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, în limita competenţelor atestate şi potrivit prevederilor actelor normative în vigoare privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu respectarea normelor deontologice, metodologice şi regulilor de bună practică în domeniu; b)consiliază conducerea direcţiei generale şi şefii serviciilor publice comunitare, pe probleme privind activitatea de psihologie; c)asigură evaluarea periodică a personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; d)asigură asistenţa psihologică a personalului din direcţia generală şi din serviciile publice comunitare, cu excepţia directorului general, a directorilor generali adjuncţi şi a directorului Centrului naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice; e)desfăşoară activităţi de intervenţie psihologică primară; f)planifică, organizează şi desfăşoară, cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare, evaluarea psihologică în situaţii speciale; g)întocmeşte şi ia măsuri de aplicare a programului de monitorizare a persoanelor la care s-au identificat probleme de natură psihocomportamentală, potrivit prevederilor metodologice în vigoare; h)asigură suportul psihologic profilactic al activităţilor/ misiunilor specifice, atât la sediul instituţiei centrale, cât şi la structurile subordonate; i)elaborează şi implementează programe de pregătire psihologică şi profilaxie a personalului, individuale şi de grup, în funcţie de nevoile individuale şi instituţionale identificate; j)la solicitare, poate acorda, potrivit competenţelor atestate de Colegiul Psihologilor din România, asistenţă psihologică recuperatorie pentru personalul unităţii; k)realizează diagnoze organizaţionale la nivelul serviciilor, birourilor, compartimentelor, grupelor/echipelor din cadrul unităţii, ca urmare a solicitării şi/sau cu aprobarea şefului unităţii; l)planifică, organizează şi desfăşoară activităţile incluse în programul de intervenţie organizaţională consecutiv diagnozei organizaţionale (după caz); m)participă la identificarea anuală a activităţilor/misiunilor cu grad ridicat de risc desfăşurate de către personalul din unitate după criteriile stabilite de Centrul de psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne; n)întocmeşte şi actualizează documentele de evidenţă a activităţii de psihologie şi asigură buna circulaţie a carnetelor psihologice în cazurile de detaşare, mutare ori în caz de trecere în rezervă sau retragere; o)participă la elaborarea, experimentarea, etalonarea şi validarea unor probe psihologice pentru metodologiile de evaluare în domeniul de specialitate; p)participă la identificarea şi clasificarea solicitărilor şi exigenţelor psihice presupuse de diferite posturi, funcţii, profile de activitate din cadrul unităţii în vederea susţinerii activităţilor de analiză a muncii şi elaborare a standardelor profesionale (ocupaţionale); desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi activităţi de intervenţie psihologică în scopul optimizării comportamentale a personalului; q)la solicitarea Comisiei de unitate, psihologul pune la dispoziţie documentele de evaluare psihologică, în vederea realizării demersurilor necesare pentru persoanele ce urmează a fi expertizate psihologic în cadrul expertizei medicale; r)elaborează un portofoliu de specialitate cuprinzând teme, sinteze, aplicaţii şi alte materiale necesare pregătirii personalului prin disciplină de sprijin şi le susţine la solicitarea şefilor ierarhici sau din proprie iniţiativă; s)poate desfăşura, cu acordul Centrului de psihosociologie, activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei şi poate valorifica publicistic rezultatele studiilor întreprinse; t)iniţiază sau participă potrivit competenţelor atestate şi cu acordul Centrului de psihosociologie la proiecte de cercetare sau programe specifice domeniului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională realizate în parteneriat cu alte instituţii publice, private sau organizaţii nonguvernamentale; u)participă la activitatea de relaţii internaţionale atunci când psihologul este desemnat prin dispoziţia directorului general; v)participă la activităţile organizate de Centrul de psihosociologie, de alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ori de instituţii civile, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale, în conformitate cu standardele de calitate stabilite de către Colegiul Psihologilor din România. 11. La articolul 27, litera e) se abrogă. 12. La articolul 28, litera q) a alineatului (1) şi alineatul (6) se abrogă. 13. La articolul 30 alineatul (2), literele j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)asigură întocmirea unităţilor arhivistice şi face menţiunea unde s-a clasat corespondenţa în registrele de intrare-ieşire pentru Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... l)organizează şi ţine evidenţa documentelor care conţin informaţii clasificate la nivelul Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentelor Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică; 14. La articolul 30 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p)organizează şi desfăşoară activitatea de secretariat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Asistenţă psihologică. 15. La articolul 48, după litera p) se introduc două noi litere, literele p1) şi p2), cu următorul cuprins: p1) cooperează cu instituţiile similare ale statelor membre UE, în vederea schimbului de certificate digitale necesare verificării amprentelor din documentele de călătorie prin intermediul sistemului SPOC; p2) cooperează cu Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională în vederea descărcării certificatelor necesare directorului naţional de chei publice (N-PKD) pentru stabilirea autenticităţii şi integrităţii documentelor de călătorie; 16. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 17. La anexa nr. 3 litera A punctul 4, a treia liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Serviciul control, Biroul juridic, Serviciul financiar, compartimentele Protecţia datelor cu caracter personal, Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi Asistenţă psihologică, Serviciul management operaţional şi Serviciul resurse umane; 18. La anexa nr. 4 litera A punctul 4, a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

exercită, împreună cu directorul general ori în lipsa acestuia, conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Biroul coordonare metodologică, Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciul cetăţenie, Serviciul arhivă şi Structura de securitate - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (C.S.T.I.C.); Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei Generale de Paşapoarte 1) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu