Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2664 din 26 mai 2003

pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din  3 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 40^1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

    ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    (1) Cererile asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care desfasoara activitati in domeniul culturii si cultelor, insotite de documentele justificative, se depun la urmatoarele directii din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor:
    - Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, pentru domeniul culturii;
    - Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, pentru domeniul cultelor.
    (2) In termen de 5 zile de la data depunerii dosarului, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, verifica continutul acestuia si, in cazul in care dosarul nu contine toate documentele justificative, solicita asociatiei, fundatiei sau federatiei completarea lui conform prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    (1) Dosarele complete sunt examinate de Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv de Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, care verifica indeplinirea de catre asociatia, fundatia sau federatia solicitanta a conditiilor prevazute de lege si a criteriilor aprobate prin prezentul ordin.
    (2) In functie de domeniile de activitate prevazute in statut, pentru care se solicita recunoasterea asociatiei, fundatiei, federatiei ca fiind de utilitate publica, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, solicita directiei/directiilor de specialitate, precum si Directiei buget, finante, dezvoltare, avizare, din cadrul ministerului, intocmirea referatelor de oportunitate.
    (3) In cazul in care sunt necesare informatii suplimentare referitoare la activitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, poate solicita directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmirea unui referat de oportunitate.
    Art. 6
    (1) In cazul in care asociatia, fundatia sau federatia solicitanta indeplineste conditiile prevazute de lege si criteriile aprobate prin prezentul ordin, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, intocmeste Nota de fundamentare, pe care o inainteaza, impreuna cu documentatia aferenta si referatele de oportunitate, Directiei legislatie, management, sinteze, metodologii, in vederea initierii proiectului de hotarare a Guvernului privind recunoasterea statutului de utilitate publica.
    (2) In cazul in care asociatia, fundatia sau federatia solicitanta nu indeplineste conditiile prevazute de lege si/sau criteriile aprobate prin prezentul ordin, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate, respectiv Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, comunica acesteia decizia motivata de respingere a cererii de acordare a statutului de utilitate publica si ii restituie dosarul.
    (3) Intocmirea referatelor de oportunitate, verificarea indeplinirii conditiilor si criteriilor de acordare a statutului de utilitate publica si initierea proiectului de hotarare a Guvernului, la nivelul Ministerului Culturii si Cultelor, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre asociatia, fundatia sau federatia solicitanta, respectiv de la data completarii documentatiei, conform prevederilor art. 4 alin. (2).
    Art. 7
    Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civila, sindicate si patronate si Directia asistenta sociala si religioasa, invatamant, O.N.G.-uri, impreuna cu directiile din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, vor lua toate masurile in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                       Ministrul culturii si cultelor,
                             Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                               CRITERII
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor

    I. Criterii generale
    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza de cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

 _______________________________________________________________________________
|                                               | Documente care| Indeplinirea |
|                  Criterii                     | se analizeaza | criteriului  |
|                                               |               | (se noteaza  |
|                                               |               | cu DA sau NU)|
|_______________________________________________|_______________|______________|
| 1. Activitatea de interes public general      | Statut, act   |              |
|    si/sau comunitar se desfasoara in sfera de | constitutiv,  |              |
|    competenta a Ministerului Culturii si      | pct. 2 din    |              |
|    Cultelor, conform atributiilor prevazute in| raportul de   |              |
|    Hotararea Guvernului nr. 28/2001, cu       | activitate    |              |
|    modificarile si completarile ulterioare    |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|
| 2. Nu desfasoara activitati angajate politic  | Idem          |              |
|    in mod partizan, inclusiv activitati de    |               |              |
|    sprijinire sau de promovare a unor partide |               |              |
|    sau aliante politice ori electorale,       |               |              |
|    candidati in alegeri sau persoane care     |               |              |
|    ocupa functii de demnitate publica         |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|
| 3. Nu desfasoara activitati exclusiv in       | Idem          |              |
|    interesul personal nepatrimonial al        |               |              |
|    asociatilor sau fondatorilor               |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|
| 4. Durata de functionare, conform statutului, | Statut, act   |              |
|    permite desfasurarea pe durata             | constitutiv   |              |
|    nedeterminata a unor activitati de interes |               |              |
|    general si/sau comunitar                   |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|

    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Realizarea indicatorului (se noteaza cu DA sau NU)
    B - Realizarea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|                         | Indicatori de       | Documente care se    | A | B |
|        Criterii         | realizare a         | analizeaza           |   |   |
|                         | criteriului         |                      |   |   |
|                         |                     |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 1. Asociatia/fundatia/  | a) Definirea clara a| Statut, pct. 3.1 din |   |   |
| federatia face dovada   | atributiilor        | raportul de          |   |   |
| bunei desfasurari a     | organelor de        | activitate           |   |   |
| activitatii organelor de| conducere,          |                      |   |   |
| conducere, administrare | administrare        |                      |   |   |
| si control, in          | si control          |                      |   |   |
| conformitate cu         |                     |                      |   |   |
| prevederile statutare   |                     |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
|                         | b) Existenta        | Pct. 3.2 din raportul|   |   |
|                         | rapoartelor,        | de activitate, copii |   |   |
|                         | proceselor-verbale  | de pe documente      |   |   |
|                         | etc., care atesta   |                      |   |   |
|                         | functionarea        |                      |   |   |
|                         | organelor de        |                      |   |   |
|                         | conducere,          |                      |   |   |
|                         | administrare si     |                      |   |   |
|                         | control             |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | c) In statut exista | Statut, regulamentul |   |   |
|                         | prevederi           | intern de functionare|   |   |
|                         | referitoare la      |                      |   |   |
|                         | solutionarea        |                      |   |   |
|                         | conflictelor de     |                      |   |   |
|                         | interes aparute in  |                      |   |   |
|                         | activitatea         |                      |   |   |
|                         | asociatiei/         |                      |   |   |
|                         | fundatiei/federatiei|                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | d) Exista personal  | Pct. 3.1, 3.3        |   |   |
|                         | angajat permanent   | din raportul de      |   |   |
|                         |                     | activitate           |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 2. Asociatia/fundatia/  | a) Depunerea        | Copii de pe          |   |   |
| federatia face dovada   | formularelor        | formularele          |   |   |
| functionarii in         | situatiilor         | situatiilor          |   |   |
| conformitate cu         | financiare anuale la| financiare anuale    |   |   |
| legislatia in vigoare   | administratia       | depuse               |   |   |
|                         | financiara din raza |                      |   |   |
|                         | teritoriala in care |                      |   |   |
|                         | asociatia sau       |                      |   |   |
|                         | fundatia isi are    |                      |   |   |
|                         | sediul              |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | b) Plata            | Certificate          |   |   |
|                         | impozitelor,        | constatatoare        |   |   |
|                         | taxelor,            | privind indeplinirea |   |   |
|                         | contributiilor si a | obligatiilor         |   |   |
|                         | altor venituri      | exigibile de plata   |   |   |
|                         | datorate bugetului  | a impozitelor si     |   |   |
|                         | de stat             | taxelor catre stat,  |   |   |
|                         |                     | inclusiv a celor     |   |   |
|                         |                     | locale, precum si a  |   |   |
|                         |                     | contributiilor pentru|   |   |
|                         |                     | asigurarile sociale  |   |   |
|                         |                     | de stat, asigurarile |   |   |
|                         |                     | sociale de sanatate, |   |   |
|                         |                     | asigurarile de somaj,|   |   |
|                         |                     | in cazul personalului|   |   |
|                         |                     | angajat              |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | c) Are autorizatiile| Autorizatiile        |   |   |
|                         | necesare in vederea | administrative       |   |   |
|                         | desfasurarii        | conforme cu          |   |   |
|                         | activitatilor       | legislatia in vigoare|   |   |
|                         | statutare           | si/sau acordurile    |   |   |
|                         |                     | necesare desfasurarii|   |   |
|                         |                     | activitatilor, copii |   |   |
|                         |                     | de pe documente      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 3. Asociatia/fundatia/  | a) Dispune de un    | Pct. 1 din raportul  |   |   |
| federatia dispune de    | sediu adecvat si de | de activitate, copie |   |   |
| resurse financiare,     | dotari destinate in | de pe documentul     |   |   |
| materiale si umane      | exclusivitate       | privind situatia     |   |   |
| adecvate functionarii   | realizarii          | juridica a sediului  |   |   |
| organizatiei            | activitatilor de    |                      |   |   |
|                         | interes general     |                      |   |   |
|                         | si/sau comunitar    |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | b) A dezvoltat in   | Pct. 3.7 si fisa     |   |   |
|                         | teritoriu filiale   | activitatilor din    |   |   |
|                         | sau puncte de lucru | raportul de          |   |   |
|                         | adecvate realizarii | activitate           |   |   |
|                         | de activitati de    |                      |   |   |
|                         | interes general sau |                      |   |   |
|                         | comunitar (in cazul |                      |   |   |
|                         | asociatiilor si     |                      |   |   |
|                         | fundatiilor care    |                      |   |   |
|                         | desfasoara          |                      |   |   |
|                         | activitati de       |                      |   |   |
|                         | interes general)    |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | c) Resursele        | Pct. 4 din raportul  |   |   |
|                         | financiare de care  | de activitate, copii |   |   |
|                         | dispun permit       | de pe documentele    |   |   |
|                         | realizarea          | contabile            |   |   |
|                         | activitatilor de    |                      |   |   |
|                         | interes general     |                      |   |   |
|                         | si/sau comunitar    |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 4. Asociatia/fundatia/  | a) Publicatii,      | Fisa activitatilor   |   |   |
| federatia face dovada   | edituri, tiparituri,|                      |   |   |
| unei bune comunicari si | alte mijloace de    |                      |   |   |
| colaborari cu           | informare           |                      |   |   |
| grupul-tinta, alte      |_____________________|______________________|___|___|
| organizatii             | b) Colaboreaza cu   | Documente care atesta|   |   |
| neguvernamentale si     | alte organizatii    | parteneriatul cu alte|   |   |
| institutii publice      | neguvernamentale,   | asociatii, fundatii, |   |   |
|                         | institutii publice  | institutii publice   |   |   |
|                         | etc. in vederea     | etc. si pct. 3.6 din |   |   |
|                         | dezvoltarii de      | raportul de          |   |   |
|                         | programe si proiecte| activitate           |   |   |
|                         | comune si/sau       |                      |   |   |
|                         | finantarii acestora |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 5. Obiectivele de       | A realizat mai mult | Pct. 2, pct. 3.5,    |   |   |
| interes general si/sau  | de jumatate din     | fisa activitatilor   |   |   |
| comunitar realizate au  | numarul obiectivelor| din raportul de      |   |   |
| fost semnificative in   | de interes general  | activitate           |   |   |
| raport cu obiectivele   | si/sau comunitar    |                      |   |   |
| stabilite prin actul    | stabilite prin actul|                      |   |   |
| constitutiv sau prin    | constitutiv sau prin|                      |   |   |
| statut                  | statut              |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 6. Activitatile de      | In domenii de       | Fisa activitatilor   |   |   |
| interes general si/sau  | interes general     |                      |   |   |
| comunitar realizate sunt| si/sau comunitar,   |                      |   |   |
| de utilitate publica,   | programele si       |                      |   |   |
| respectiv scopurile     | proiectele derulate |                      |   |   |
| vizate sunt benefice    | au condus la        |                      |   |   |
| colectivitatilor, prin  | rezultate reale si  |                      |   |   |
| cresterea ofertei       | benefice pentru     |                      |   |   |
| culturale pe plan       | comunitate          |                      |   |   |
| local/regional/national |                     |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|

    c) a desfasurat o activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Realizarea indicatorului (se noteaza cu DA sau NU)
    B - Realizarea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|                         | Indicatori de       | Documente care se    | A | B |
|        Criterii         | realizare a         | analizeaza           |   |   |
|                         | criteriului         |                      |   |   |
|                         |                     |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 1. Activitatile         | Activitatile        | Statut, pct. 2 si    |   |   |
| desfasurate anterior au | desfasurate au      | fisa activitatilor   |   |   |
| fost adecvate           | condus la           | din raportul de      |   |   |
| indeplinirii            | indeplinirea        | activitate           |   |   |
| obiectivelor statutare  | obiectivelor de     |                      |   |   |
|                         | interes general     |                      |   |   |
|                         | si/sau comunitar    |                      |   |   |
|                         | prevazut in statut  |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 2. Dezvolta programe,   | Dezvolta si         | Pct. 3.5 si fisa     |   |   |
| proiecte specifice      | imbunatateste, prin | activitatilor din    |   |   |
|                         | proiecte specifice  | raportul de          |   |   |
|                         | activitatilor de    | activitate           |   |   |
|                         | interes general     |                      |   |   |
|                         | si/sau comunitar,   |                      |   |   |
|                         | serviciile acordate,|                      |   |   |
|                         | in functie de       |                      |   |   |
|                         | evaluarea periodica |                      |   |   |
|                         | a acestora          |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 3. Sustinerea           | a) Utilizeaza       | Pct. 3.3 si fisa     |   |   |
| activitatilor si        | resurse umane       | activitatilor din    |   |   |
| serviciilor din punct   | adecvate            | raportul de          |   |   |
| de vedere tehnic,       | activitatilor       | activitate           |   |   |
| patrimonial             | desfasurate:        |                      |   |   |
|                         | - personal angajat  |                      |   |   |
|                         | cu norma intreaga   |                      |   |   |
|                         | - dezvolta politici |                      |   |   |
|                         | de formare si       |                      |   |   |
|                         | dezvoltare a        |                      |   |   |
|                         | personalului si a   |                      |   |   |
|                         | voluntarilor        |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | b) Are capacitatea  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                         | de autofinantare    | activitatilor din    |   |   |
|                         | a programelor si    | raportul de          |   |   |
|                         | proiectelor initiate| activitate           |   |   |
|                         | de cel putin 10% din|                      |   |   |
|                         | costul total al     |                      |   |   |
|                         | acestora            |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | c) Are capacitatea  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                         | de a atrage mai     | activitatilor din    |   |   |
|                         | multe surse de      | raportul de          |   |   |
|                         | finantare           | activitate           |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | d) Dispune de       | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                         | dotarile materiale  | activitatilor din    |   |   |
|                         | adecvate            | raportul de          |   |   |
|                         | desfasurarii        | activitate           |   |   |
|                         | serviciilor         |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | e) Exista rezultate | Fisa activitatilor   |   |   |
|                         | ale programelor     | din raportul         |   |   |
|                         | si proiectelor      | de activitate        |   |   |
|                         | derulate            |                      |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|
| 4. Situatiile financiare| a) Concordanta      | Pct. 4 din raportul  |   |   |
| anuale si bugetele de   | dintre prevederile  | de activitate,       |   |   |
| venituri si cheltuieli  | bugetului de        | bugetul de venituri  |   |   |
| reflecta desfasurarea   | venituri si         | si cheltuieli        |   |   |
| activitatilor de interes| cheltuieli si datele| si situatiile        |   |   |
| general sau comunitar   | reflectate in       | financiare anuale    |   |   |
|                         | situatiile          |                      |   |   |
|                         | financiare anuale   |                      |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | b) Cheltuieli       | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                         | adecvate            | activitatilor din    |   |   |
|                         | activitatilor       | raportul de          |   |   |
|                         | desfasurate         | activitate, bugetul  |   |   |
|                         |                     | de venituri si       |   |   |
|                         |                     | cheltuieli si        |   |   |
|                         |                     | situatiile           |   |   |
|                         |                     | financiare anuale    |   |   |
|                         |_____________________|______________________|___|___|
|                         | c) Cheltuieli in    | Pct. 4 din raportul  |   |   |
|                         | concordanta cu      | de activitate,       |   |   |
|                         | veniturile obtinute | bugetul de venituri  |   |   |
|                         |                     | si cheltuieli        |   |   |
|                         |                     | si situatiile        |   |   |
|                         |                     | financiare anuale    |   |   |
|_________________________|_____________________|______________________|___|___|

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

 ______________________________________________________________________________
|                                               | Documente care| Indeplinirea |
|                   Criterii                    | se analizeaza | indicatorului|
|                                               |               | (se noteaza  |
|                                               |               | cu DA sau NU)|
|_______________________________________________|_______________|______________|
| Valoarea activului patrimonial pe fiecare     | Pct. 4 din    |              |
| dintre cei 3 ani anteriori nu a scazut sub    | raportul de   |              |
| valoarea patrimoniului initial                | activitate,   |              |
|                                               | bugetul de    |              |
|                                               | venituri si   |              |
|                                               | cheltuieli si |              |
|                                               | situatiile    |              |
|                                               | financiare    |              |
|                                               | anuale        |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|

    II. Criterii specifice

 ______________________________________________________________________________
|Domenii de  |                                                   |Indeplinirea |
|activitate*)|                  Criterii                         |criteriului  |
|            |                                                   |(se noteaza  |
|            |                                                   |cu DA sau NU)|
|____________|___________________________________________________|_____________|
|            | 1. Obiectivele principale ale                     |             |
|            |   programelor/proiectelor derulate:               |             |
|            |    - caracterul novator                           |             |
|            |    - caracterul realist                           |             |
|            |    - caracterul complementar                      |             |
|            |___________________________________________________|_____________|
|            | 2. Motivarea programelor/proiectelor derulate     |             |
|____________|___________________________________________________|_____________|
|            | 3. Grupul-tinta/beneficiari ai                    |             |
|            |    programelor/proiectelor derulate:              |             |
|            |    - beneficiari                                  |             |
|            |    - caracterul interdisciplinar si multicultural |             |
|            |      al programelor/proiectelor derulate          |             |
|            |___________________________________________________|_____________|
|            | 4. Impactul programului/proiectelor culturale:    |             |
|            |    - caror nevoi culturale, educationale, sociale |             |
|            |      au raspuns                                   |             |
|            |    - impactul asupra comunitatilor/               |             |
|            |      colectivitatilor carora se adreseaza         |             |
|            |    - originalitatea programului/proiectului       |             |
|            |      cultural                                     |             |
|            |___________________________________________________|_____________|
|            | 5. Parteneri si personal-cheie:                   |             |
|            |    - coordonator de program/proiect               |             |
|            |    - alti membrii-cheie                           |             |
|            |___________________________________________________|_____________|
|            | 6. Bugetul estimat al programului/proiectului     |             |
|            |    cultural:                                      |             |
|            |    - surse de finantare proprii                   |             |
|            |    - surse de finantare atrase                    |             |
|____________|___________________________________________________|_____________|
    *) Se completeaza conform prevederilor pct. 2 din formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociatiei/fundatiei/federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica.

    ANEXA 2

                               LISTA
documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 3, in 3 exemplare dactilografiate
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei, emisa de banca la care are deschis contul
    5. Ultimul extras de cont bancar
    6. Dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului sau sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita recunoasterea
    7. Situatiile financiare pe ultimii 3 ani, depuse la administratia financiara
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere
    9. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente)
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor, dupa caz
    11. Raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani
    12. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.
    13. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului de activitate pentru care solicita recunoasterea
    14. Declaratie pe propria raspundere a presedintelui, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
    15. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica
    16. Dosarul de presa privind activitatea desfasurata in ultimii 3 ani.

    NOTA:
    Documentele prevazute la pct. 1, 9 si 14 se solicita in original.
    Documentele prevazute la pct. 2 - 8, 10 - 13 si 15 se solicita in copie.

    ANEXA 3

                     FORMULARUL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. Date privind asociatia/fundatia/federatia
    Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    Denumirea abreviata (daca este cazul):
    Tipul de organizatie: asociatie/fundatie/federatie
    Sediul:
 ______________________________________________________________________________
| Adresa                         | Judetul, respectiv municipiul:              |
|                                |_____________________________________________|
|                                | Localitatea ............... cod ..........  |
|                                |_____________________________________________|
|                                | Str. ...................... nr. ..........  |
|________________________________|_____________________________________________|
| Telefon                        | Prefix .................... nr. ..........  |
|________________________________|_____________________________________________|
| Fax                            |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| E-mail                         |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| Situatia juridica a imobilului |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|

    Dobandirea personalitatii juridice:

    - In temeiul Legii nr. 21/1924
 ______________________________________________________________________________
| Nr. dosarului la dobandirea        |                            |            |
| personalitatii juridice            |                            |            |
|____________________________________|____________________________|____________|
| Sentinta civila de dobandire       | Nr.:                       | Data:      |
| a personalitatii juridice          |____________________________|____________|
|                                    | eliberata de:              |            |
|____________________________________|____________________________|____________|
| Sentinte civile care autorizeaza   |   | Nr.:                   | Data:      |
| modificarile actului               | 1.|________________________|____________|
| constitutiv si/sau ale statutului  |   | eliberata de:          |            |
|                                    |___|________________________|____________|
|                                    |   | Nr.:                   | Data:      |
|                                    | 2.|________________________|____________|
|                                    |   | eliberata de:          |            |
|                                    |___|________________________|____________|
|                                    |   | Nr.:                   | Data:      |
|                                    | 3.|________________________|____________|
|                                    |   | eliberata de:          |            |
|____________________________________|___|________________________|____________|

    - In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000
 ______________________________________________________________________________
| Certificat de inscrierea in Registrul | Nr. ............. data ............. |
| asociatiilor si fundatiilor           | inscrierii in Registrul asociatiilor |
|                                       | si fundatiilor/Registrul federatiilor|
|_______________________________________|______________________________________|

    Cod fiscal nr. ............ anul ......, eliberat de: ......................
    Cont bancar nr. ..............., deschis la banca ..........................
    Adresa bancii: .............................................................
    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
................................................................................
 ______________________________________________________________________________
| Persoane fizice/juridice          |  Numarul asociatilor/numele fondatorilor |
| la constituire                    |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Membri asociati                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Fondator/fondatori                |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    2. Obiectul de activitate prevazut in statut
 ______________________________________________________________________________
| Scop (se defineste in conformitate cu art. .......... din statut)            |
|______________________________________________________________________________|
|           |                                        |                         |
|___________|________________________________________|_________________________|
| Obiective |- de interes general, vizand cresterea  |- de interes comunitar,  |
| stabilite |ofertei culturale la nivel local,       |respectiv in interesul   |
| in statut |regional si national;                   |public al unei comunitati|
|           |- promovarea culturii scrise si a       |si/sau grupuri de        |
|           |lecturii;                               |persoane fizice ori      |
|           |- sprijinirea tinerelor talente         |juridice care urmaresc   |
|           |manifestate in diverse domenii ale      |un obiectiv comun sau au |
|           |artei;                                  |aceleasi opinii, aceeasi |
|           |- promovarea si sustinerea artelor      |cultura, orientare       |
|           |spectacolului si a artelor vizuale,     |religioasa, sociala,     |
|           |cinematografiei;                        |profesionala si altele   |
|           |- protejarea si punerea in valoare a    |asemenea                 |
|           |patrimoniului cultural national, mobil  |                         |
|           |si imobil                               |                         |
|           |- revitalizarea si valorificarea        |                         |
|           |civilizatiei traditionale;              |                         |
|           |- protejarea si dezvoltarea culturii    |                         |
|           |minoritatilor nationale;                |                         |
|           |- sustinerea libertatii religioase si a |                         |
|           |activitatilor cu caracter               |                         |
|           |social-filantropic;                     |                         |
|           |- schimbul international de valori      |                         |
|           |culturale etc.                          |                         |
|___________|________________________________________|_________________________|
|           |                                        |                         |
|___________|________________________________________|_________________________|
| Activitati/programe/proiecte  | In conformitate cu art. ..... | grup-tinta   |
| de interes general sau        |                               |              |
| comunitar prevazute in statut |                               |              |
|_______________________________|_______________________________|______________|
|                               |                               |              |
|_______________________________|_______________________________|______________|

    3. Date privind organizarea si functionarea

    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei
 ______________________________________________________________________________
| Organe de conducere, administrare | Alese/numite in | Numele,    | Profesia/ |
| si control, potrivit statutului   | temeiul ......  | prenumele, | locul de  |
|                                   |                 | adresa     | munca     |
|___________________________________|_________________|____________|___________|
| De conducere             |        |                 |            |           |
| (nominalizati functiile) |        |                 |            |           |
|__________________________|________|_________________|____________|___________|
| De administrare          |        |                 |            |           |
| (nominalizati functiile) |        |                 |            |           |
|__________________________|________|_________________|____________|___________|
| De control               |        |                 |            |           |
| (nominalizati functiile) |        |                 |            |           |
|__________________________|________|_________________|____________|___________|
| Alti membri-cheie        |        |                 |            |           |
|__________________________|________|_________________|____________|___________|

    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei
 ______________________________________________________________________________
|           Activitatea organelor de conducere,        |    In ultimii 3 ani   |
|                 administrare si control              |_______________________|
|                                                      | Anul: | Anul: | Anul: |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Numar de sedinte                        |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|Conducere    |In conformitate cu procesele-verbale    |       |       |       |
|             |nr. ........../data ............        |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Alte documente (specificati)            |       |       |       |
|_____________|________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Numar de sedinte                        |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|             |In conformitate cu procesele-verbale    |       |       |       |
|Administrare |nr. ........../data..............       |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Alte documente (specificati)            |       |       |       |
|_____________|________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Numar de sedinte                        |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|             |In conformitate cu procesele-verbale    |       |       |       |
|Control      |nr. ............/data .............     |       |       |       |
|             |________________________________________|_______|_______|_______|
|             |Alte documente (specificati)            |       |       |       |
|_____________|________________________________________|_______|_______|_______|
|Altele       |                                        |       |       |       |
|_____________|________________________________________|_______|_______|_______|

    3.3. Personalul administrativ al organizatiei
 ______________________________________________________________________________
|                                    |             In ultimii 3 ani            |
|         Personal incadrat          |_________________________________________|
|                                    |    Anul:    |    Anul:    |    Anul:    |
|                                    |_____________|_____________|_____________|
|                                    |    numar    |    numar    |    numar    |
|____________________________________|_____________|_____________|_____________|
| cu contract de munca               |             |             |             |
|____________________________________|_____________|_____________|_____________|
| numar de voluntari                 |             |             |             |
|____________________________________|_____________|_____________|_____________|
| Total                              |             |             |             |
|____________________________________|_____________|_____________|_____________|

    3.4. Dezvoltarea resurselor umane
 ______________________________________________________________________________
|                             |        |     In ultimii trei ani    |          |
|     Programe de formare     |        |____________________________| Numar    |
| a personalului organizate de|Domeniul| Anul: | Anul: |    Anul:   | persoane |
|                             |        |_______|_______|____________| formate  |
|                             |        |       |       |            |          |
|_____________________________|________|_______|_______|____________|__________|
| asociatie/fundatie/federatie|        |       |       |            |          |
|_____________________________|________|_______|_______|____________|__________|
| alte persoane juridice      |        |       |       |            |          |
| (specificati denumirea      |        |       |       |            |          |
| acestora)                   |        |       |       |            |          |
|_____________________________|________|_______|_______|____________|__________|
| Programe pentru atragerea   |   In ultimii 3 ani     |   Numar    | Numar de |
|      voluntarilor           |________________________|    de      | voluntari|
|                             | Anul:  | Anul: | Anul: |participanti| atrasi   |
|_____________________________|________|_______|_______|____________|__________|
|                             |        |       |       |            |          |
|_____________________________|________|_______|_______|____________|__________|

    3.5. Programe sau proiecte de interes general ori comunitar realizate
 ______________________________________________________________________________
|                    |                    In ultimii 3 ani                     |
| Denumirea          |_________________________________________________________|
| programului/       |       Anul:      |       Anul:      |       Anul:       |
| proiectului, in    |__________________|__________________|___________________|
| conformitate cu    |Obiective propuse,|Obiective propuse,|Obiective propuse, |
| fisa activitatilor |scopuri atinse,   |scopuri atinse,   |scopuri atinse,    |
|                    |beneficiari       |beneficiari       |beneficiari        |
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|                    |                  |                  |                   |
|____________________|__________________|__________________|___________________|

    3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate
 ______________________________________________________________________________
|                    |                    In ultimii 3 ani                     |
| Tipul activitatii/ |_________________________________________________________|
| Publicatii         |       Anul:      |       Anul:      |       Anul:       |
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|                    |                  |                  |                   |
|____________________|__________________|__________________|___________________|

    3.7. Dezvoltare teritoriala
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          |                 | Persoana     | Nr. de membri | Anul        |
|crt.|  Filiale |  Adrese/telefon | de contact   | asociati sau  | infiintarii |
|    |          |                 |              | personal      |             |
|    |          |                 |              | al filialei   |             |
|____|__________|_________________|______________|_______________|_____________|
|    |          |                 |              |               |             |
|____|__________|_________________|______________|_______________|_____________|
|    |          |                 |              |               |             |
|____|__________|_________________|______________|_______________|_____________|

    3.8. Afiliere la nivel national
    a) Denumirea si adresa organismului national:
    b) Documentul care atesta afilierea:
    c) Data afilierii:

    3.9. Afiliere internationala
    Denumirea si adresa organizatiei internationale:
 ______________________________________________________________________________
| Tipul de afiliere   | Din anul: |      Documentul care atesta afilierea      |
|_____________________|___________|____________________________________________|
| Membru deplin       |           |                                            |
|_____________________|___________|____________________________________________|
| Membru asociat      |           |                                            |
|_____________________|___________|____________________________________________|
| Altele, specificati |           |                                            |
|_____________________|___________|____________________________________________|

    3.10. Premii, nominalizari, alte forme de recunoastere a activitatii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  | Anul: |     Institutia care a acordat/recunoscut activitatea    |
|____________|_______|_________________________________________________________|
|            |       |                                                         |
|____________|_______|_________________________________________________________|

    4. Resurse materiale si financiare
 ______________________________________________________________________________
| Patrimoniul (in conformitate cu ultima          | Total valoare, in mii lei: |
| balanta contabila)                              | din care                   |
|_________________________________________________|____________________________|
| 1. Total imobilizari corporale, din care        |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Constructii                                     |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Terenuri                                        |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Alte mijloace fixe                 | Mobilier   |                            |
|                                    |____________|____________________________|
|                                    | Echipament |                            |
|                                    |____________|____________________________|
|                                    | Altele     |                            |
|____________________________________|____________|____________________________|
| Mijloace de transport                           |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Imobilizari corporale in curs                   |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| 2. Total disponibilitati banesti, din care      |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Lei                                             |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Valuta                                          |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Venituri                                        | Total, in mii lei:         |
| (in conformitate cu ultima balanta contabila),  | din care                   |
| din care                                        |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul de stat          |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul local            |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Cotizatiile membrilor                           |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Dividendele societatilor comerciale infiintate  |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea |                            |
| sumelor disponibile                             |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Venituri realizate din activitati economice     |                            |
| proprii                                         |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Donatii, sponsorizari sau legate                |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Finantari, granturi                             |                            |
|_________________________________________________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                       |            Valoarea activului in mii lei             |
| Miscarea patrimoniala |______________________________________________________|
|                       |      Anul:      |      Anul:      |      Anul:       |
|_______________________|_________________|_________________|__________________|
|                       |                 |                 |                  |
|_______________________|_________________|_________________|__________________|

    Programe desfasurate cu finantare externa (in ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|  Perioada/anul   |  Denumirea programului   |  Valoarea  |   Finantatorul    |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|

    Programe subventionate de la bugetul de stat/local (in ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|  Perioada/anul   |  Denumirea programului   |  Valoarea  |  Temeiul legal si |
|                  |                          |            |  sursa subventiei |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|
|                  |                          |            |                   |
|__________________|__________________________|____________|___________________|

    Societati comerciale infiintate
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea | Anul infiintarii | Obiectul de activitate | Adresa | Codul fiscal|
|___________|__________________|________________________|________|_____________|
|           |                  |                        |        |             |
|___________|__________________|________________________|________|_____________|
|           |                  |                        |        |             |
|___________|__________________|________________________|________|_____________|
|           |                  |                        |        |             |
|___________|__________________|________________________|________|_____________|

    ANEXA LA RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI

                                 FISA Nr.:
privind activitatile de interes general si/sau comunitar desfasurate de asociatie/fundatie*)

    *) Se completeaza pentru fiecare activitate.

    1. Denumirea activitatii:
    2. Scop:
    3. Obiectiv:
 ______________________________________________________________________________
| 4. Durata in timp      | Data inceperii     |  Observatii                    |
|                        | activitatii        |                                |
|________________________|____________________|________________________________|
| Limitata               |                    |                                |
|________________________|____________________|________________________________|
| Nelimitata             |                    |                                |
|________________________|____________________|________________________________|
| 5. Aria de desfasurare | Se specifica localitatea, judetul/localitatile,     |
|                        | judetele                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
| Locala                 |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Judeteana              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nationala              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 6. Categoria de        | Nr. de beneficiari | Caracteristici socio-economice |
| persoane beneficiare   |                    | ale grupului-tinta             |
|________________________|____________________|________________________________|
|                        |                    |                                |
|________________________|____________________|________________________________|
|                        |                    |                                |
|________________________|____________________|________________________________|

    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor:
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora:
    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate:
 ______________________________________________________________________________
| 10. Resurse umane |Nr.| Numar de persoane cu functie de | Categoria          |
| utilizate         |   |_________________________________| socioprofesionala  |
|                   |   |   conducere   |    executie     |                    |
|___________________|___|_______________|_________________|____________________|
| Incadrat cu       |   |               |                 |                    |
| contract de munca |   |               |                 |                    |
|___________________|___|_______________|_________________|____________________|
| Voluntari         |   |               |                 |                    |
|___________________|___|_______________|_________________|____________________|

    11. Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
 ______________________________________________________________________________
| 12. Costul programului, proiectului pe toata durata | Total, in mii lei sau  |
| finantarii sau, dupa caz, costul anual al           | valuta in care a fost  |
| serviciului, in conformitate cu cheltuielile din    | finantat proiectul:    |
| anul precedent depunerii documentatiei,             | din care:              |
| din care:                                           |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Contributia organizatiei:                           |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Subventii de la bugetul de stat                     |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Subventii de la bugetul local                       |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Contributii ale partenerilor externi                |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Contributii ale beneficiarilor                      |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| Altele                                              |                        |
|_____________________________________________________|________________________|

    13. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:
 ______________________________________________________________________________
| 14. Parteneri implicati | Forma parteneriatului                              |
|_________________________|____________________________________________________|
|                         |                                                    |
|_________________________|____________________________________________________|
|                         |                                                    |
|_________________________|____________________________________________________|
| 15. Autorizatii necesare | Institutia care a    | Nr. documentului ......./  |
| desfasurarii activitatii | eliberat autorizatia | data .............         |
|__________________________|______________________|____________________________|
|                          |                      |                            |
|__________________________|______________________|____________________________|
| 16. Evaluarea      | Cand a avut    | Cine a evaluat  | Masuri luate         |
| activitatilor,     | loc evaluarea  | activitatea     | in urma evaluarii    |
| metodele utilizate |                |                 |                      |
|____________________|________________|_________________|______________________|
|                    |                |                 |                      |
|____________________|________________|_________________|______________________|

    17. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    18. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    18.1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
    18.2. Alte comentarii privind activitatea desfasurata:
 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare: | Telefon:|
|____________________________________________________________________|_________|
| Numele si prenumele presedintelui    | Data | Stampila asociatiei/fundatiei  |
| asociatiei/fundatiei, semnatura      |      |                                |
|______________________________________|______|________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2664/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2664 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu