Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 263 din 6 decembrie 2007

privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 890 din 27 decembrie 2007Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

ANEXĂ

NORME - CADRU

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme-cadru reglementează cadrul juridic unitar privind organizarea şi derularea procesului de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local prin care se asigură transportul cu tramvaie, troleibuze, autobuze, precum şi transportul pe cablu şi au fost elaborate avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Art. 2. - Prezentele norme-cadru stabilesc etapele şi modul de organizare şi derulare a procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentelor norme-cadru se aplică obligatoriu în toate cazurile în care autorităţile publice sau asociaţiile de dezvoltare comunitară hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor de transport public local în modalitatea gestiunii delegate.

(2) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local este permisă numai către operatorii licenţiaţi sau transportatorii autorizaţi de către autoritatea de autorizare, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

Art. 4. -In înţelesul prezentelor norme-cadru, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a)  delegare de gestiune - procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociaţie de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă sau autorizaţie de transport, după caz, în calitate de delegant, în condiţiile prezentelor norme-cadru, gestiunea serviciilor de transport public local, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent;

b) licenţă de transport - documentul eliberat de A.R.R. prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, pentru prestarea unui serviciu de transport public local;

c)   autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;

d)  operator - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are competenţa şi capacitatea recunoscute de a presta servicii de transport public local, în condiţiile reglementărilor în vigoare, şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

e) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specifice unui serviciu de transport public local, prin a cărui exploatare şi funcţionare se asigură prestarea serviciului de transport public local;

f)  autoritatea administraţiei publice locale - consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, denumită în continuare autoritate publică;

g) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

h) A.R.R. -Autoritatea Rutieră Română;

i) autoritate de autorizare - serviciul sau compartimentul în cadrul autorităţii administraţiei publice locale, care evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport;

j) licitaţie publică deschisă - modalitatea prin care autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară organizează delegarea gestiunii serviciilor de transport public local;

k) negociere directă - procedura prin care autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară negociază condiţiile prestării serviciilor de transport public local, clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, după caz, cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în condiţiile prezentei proceduri;

l) atribuire directă - modalitatea prin care autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară deleagă gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitaţie publică, societăţilor comerciale rezultate prin reorganizarea pe cale administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a direcţiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale şi care au avut în administrare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice, societăţilor comerciale de interes intercomunitar al căror capital este deţinut în totalitate de autorităţile publice care formează asociaţiile de dezvoltare comunitară, precum şi în cazul societăţilor comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale.

CAPITOLUL II

Iniţierea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

Art. 5. - (1) Delegarea gestiunii serviciilor de transport public local se stabileşte prin hotărâre a autorităţii publice sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară.

(2) In vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară va asigura elaborarea şi va aproba studiul de oportunitate al delegării.

(3)  Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

c)  investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului;

d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

e) nivelul minim al redevenţei, după caz;

f) durata estimată a contractului de delegare.

Art. 6. - (1) Documentaţia de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităţii va cuprinde, în cazul licitaţiei deschise şi al negocierii directe, cel puţin următoarele documente:

a) studiul de oportunitate;

b) hotărârea de stabilire a modalităţii de gestiune a serviciului;

c) proiectul contractului de delegare;

d) caietul de sarcini al serviciului;

e) regulamentul serviciului;

f) cerinţele privind eligibilitatea;

g)  criteriile de selecţie a ofertelor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

(2) Documentaţia de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii va cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-e).

CAPITOLUL III

Principii şi reguli generale

SECŢIUNEA 1

Principii

Art. 7. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local prin licitaţie deschisă şi negociere directă sunt:

a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea normelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară a criteriilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară a aceloraşi reguli, indiferent de forma de organizare, natura capitalului ori naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractelor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară a condiţiilor pentru ca orice operator să aibă dreptul de a participa la procedura de delegare, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 8. - Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

a) licitaţie publică deschisă;

b)  negociere directă, în cazul în care două licitaţii publice deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui câştigător sau în situaţia în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

c)  atribuire directă, fără licitaţie, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuţi la art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi al transportatorilor autorizaţi prevăzuţi la art. 30 alin. (3) lit. a) şi b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 9. -In cadrul procedurii de licitaţie publică deschisă şi negociere directă, autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a asigura protejarea informaţiilor privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

Art. 10. - Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă.

Art. 11. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii de către orice persoană interesată.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare, în acest sens, documentaţia de atribuire a contractului, în una dintre următoarele modalităţi:

a) direct, nerestricţionat, pe site-ul propriu;

b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic.

(3)   In cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul copierii documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind oferta

Art. 12. - Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu cerinţele autorităţii publice.

Art. 13. - Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară.

Art. 14. - (1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la sediul autorităţii publice, la data şi până la ora limită stabilită în anunţ.

(2)  Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii publice/ asociaţiei de dezvoltare comunitară decât cea stabilită în anunţul publicitar sau după expirarea termenului limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(3)  Riscurile legate de transmiterea ofertei cad în sarcina ofertantului.

(4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la termenul stabilit pentru deschiderea acestora.

Art. 15. - (1) Oferta va fi redactată în limba română.

(2) Ofertele se depun la locul, data şi până la ora precizate în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, după cum urmează:

a) plicul exterior conţine documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate şi plicul interior;

b) plicul interior conţine oferta propriu-zisă.

(3) Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Art. 16. - (1) Plicurile exterioare vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit „Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora primirii.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară poate solicita participanţilor la licitaţie/negociere directă să depună o garanţie de participare la licitaţie, al cărei cuantum, data până la care poate fi depusă, precum şi perioada de valabilitate a acesteia se precizează în anunţul licitaţiei.

(3)  Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului sau dacă, fiind declarat câştigător, refuză să semneze contractul de delegare a gestiunii.

(4)  Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară până la momentul semnării contractului de delegare.

(5) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară este obligată să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

SECŢIUNEA a 3-a

Comisia de evaluare

Art. 17. - (1) In scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă, autoritatea publică locală/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a numi, prin hotărâre, o comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă.

(2)  Numărul membrilor comisiei de evaluare trebuie să fie impar.

(3)  Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii de rezervă vor fi, de regulă, specialişti în domeniul transportului public local, economic şi juridic.

(4)  Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare sunt numiţi de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară dintre membrii comisiei de evaluare.

(5)   Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri în comisie.

(6)  Inainte de începerea şedinţei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea privind dosarul delegării, care se va păstra la dosarul delegării.

(7)  Declaraţiile se depun la secretarul comisiei, care le prezintă preşedintelui comisiei de evaluare.

(8)  In caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei aflat într-o astfel de situaţie va fi înlocuit de îndată cu unul dintre membri de rezervă numiţi în condiţiile alin. (1).

Art. 18. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a se întruni la locul şi data prevăzute în anunţul publicitar.

(2)  Comisia de evaluare lucrează legal numai în prezenţa tuturor membrilor săi.

(3)   Prin grija autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară documentaţia licitaţiei este pusă la dispoziţia fiecărui membru al comisiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

Art. 19. - (1) Preşedintele comisiei de evaluare verifică prezenţa tuturor membrilor, identitatea acestora, precum şi îndeplinirea formalităţilor privind declaraţia prevăzută la art. 17 alin. (6).

(2) Preşedintele verifică mandatele şi identifică împuterniciţii ofertanţilor prezenţi.

(3)  Preşedintele declară deschisă şedinţa de licitaţie şi procedează la verificarea integrităţii plicurilor exterioare.

(4) Preşedintele procedează la desigilarea pe rând a fiecărui plic exterior cuprinzând documentele de eligibilitate şi la verificarea împreună cu membrii comisiei a existenţei şi a validităţii documentelor solicitate de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară prin documentaţia de atribuire a contractului de delegare.

(5)   Constatarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate şi stabilirea ofertanţilor eligibili se efectuează în ziua deschiderii plicurilor exterioare şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.

(6)  Plicurile interioare nu se deschid în această etapă. Se verifică integritatea acestora.

(7)  Toate operaţiunile şi constatările comisiei din această etapă se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte şi se semnează în aceeaşi zi în care s-au deschis plicurile exterioare.

(8) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei şi de către împuterniciţii legali ai ofertanţilor prezenţi la deschiderea plicurilor exterioare.

(9)  Hotărârea se ia cu majoritate simplă de voturi, opiniile diferite se motivează şi se consemnează în acelaşi proces-verbal întocmit de secretarul comisiei. La exprimarea votului nu se admit abţineri.

(10)  Un exemplar, în copie, al procesului-verbal se remite celor prezenţi de către secretarul comisiei.

(11)  Pentru continuarea procedurii, cel puţin două oferte trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate.

(12)  Dacă nu s-au depus cel puţin două oferte sau în cazul în care nu sunt două oferte eligibile, procedura se reia prin publicarea anunţului licitaţiei publice, conform art. 22.

(13)  Dacă după derularea a două proceduri consecutive nu sunt întrunite cerinţele prevăzute în alin. (12), se aplică procedura negocierii directe.

Art. 20. - (1) In cazul în care minimum 2 ofertanţi au îndeplinit cerinţele de eligibilitate, comisia procedează la deschiderea plicurilor interioare în aceeaşi zi. Hotărârea comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.

(2)  In cazul în care comisia de evaluare nu finalizează analiza şi evaluarea ofertelor în ziua deschiderii plicurilor interioare, lucrările comisiei se consemnează în procese-verbale intermediare, pe baza cărora se întocmeşte raportul de evaluare.

(3) Comisia va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare.

(4)  Raportul de evaluare cuprinde descrierea operaţiunilor de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător, cauzele respingerii ofertelor.

Art. 21. - Membrii comisiei răspund solidar sau individual, după caz, pentru hotărârile comisiei, precum şi pentru actele şi faptele proprii, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 4-a

Licitaţia publică deschisă

Art. 22. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia să publice anunţul licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, precum şi, opţional, în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul licitaţiei sunt următoarele:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii locale/asociaţiei de dezvoltare comunitară;

b) hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune;

c) aria teritorială, trasee, grup de trasee;

d) serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi;

e) durata contractului de delegare a gestiunii;

f) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei;

g) dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare;

h) termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele;

i) data, ora şi locul deschiderii ofertelor;

j) dacă este cazul, garanţiile solicitate;

k) durata de valabilitate a ofertei.

(3) Termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data publicării anunţului conform art. 22 alin. (1). In calculul termenelor nu se includ ziua apariţiei anunţului şi ziua organizării licitaţiei.

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

(5)  Nerespectarea termenului minim privind publicarea în cele 3 publicaţii atrage reluarea procedurii de la etapa anunţului publicitar.

Art. 23. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei interesate documentaţia de atribuire a contractului de delegare din ziua imediat următoare apariţiei anunţului licitaţiei sau cel mai târziu în termen de două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări.

(2) Solicitarea va fi scrisă şi se va înregistra în Registrul de candidaturi şi oferte.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligentele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară a perioadei prevăzute la alin. (1) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 24. - (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3)  Răspunsul privind clarificările face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului şi va fi comunicat tuturor celor care au solicitat documentaţia de atribuire.

(4)  Dacă în urma clarificărilor se modifică în mod esenţial documentaţia de atribuire, autoritatea publică va relua procedura de la etapa publicării anunţului licitaţiei.

SECŢIUNEA a 5-a

Negocierea directă

Art. 25. - (1) In cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice deschise, se trece la procedura de negociere directă.

(2) In cazul procedurii de negociere directă ofertantul/ ofertanţii trebuie să prezinte oferta/ofertele în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute pentru licitaţia publică deschisă.

Art. 26. -In cazul procedurii negocierii directe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 17-19.

Art. 27. - (1) La data prevăzută în anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directă, comisia de evaluare programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

(2) Comisia poate stabili ca verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate să se facă în şedinţă comună cu/pentru toţi ofertanţii. In această situaţie se întocmeşte un singur proces-verbal privind eligibilitatea candidaţilor.

(3) Numai candidaţii desemnaţi eligibili vor fi invitaţi la negociere.

(4) In situaţia în care s-a prezentat un singur candidat sau un singur candidat a fost desemnat eligibil, autoritatea publică locală/asociaţia de dezvoltare comunitară va negocia condiţiile delegării cu acesta, în condiţiile prezentei proceduri.

Art. 28. - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţia publică deschisă, prevăzută la art. 6 alin. (1).

Art. 29. - (1) Comisia de evaluare va negocia condiţiile delegării cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării, în condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire.

(2) Comisia va întocmi câte un proces-verbal pentru fiecare negociere purtată cu fiecare ofertant în parte, pe baza căruia se va întocmi raportul de evaluare.

Art. 30. - (1) După încheierea negocierii comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare pe baza proceselor-verbale de negociere purtate cu fiecare ofertant, care va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se stabileşte cea mai avantajoasă ofertă.

(2) Comisia va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare.

Art. 31. - Condiţiile delegării prin negociere directă nu pot fi inferioare celor stabilite prin documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţia publică deschisă.

SECŢIUNEA a 6-a

Cerinţe de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă

Art. 32. - (1) Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate sunt următoarele:

a) licenţa de transport sau autorizaţia de transport, după caz;

b)   certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului pentru operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine pentru operatorii străini, după caz;

c)  certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde îşi are sediul ofertantul;

d) dovada plăţii garanţiei de participare, după caz;

e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, după caz, din care să rezulte că nu se află întruna dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare.

(2)  Lipsa sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate ale documentelor menţionate la alin. (1) atrage excluderea din procedura de delegare.

(3)  Persoanele juridice străine vor depune documentele menţionate la alin. (1) în original şi traduse de un traducător autorizat.

SECŢIUNEA a 7-a

Determinarea ofertei câştigătoare

Art. 33. - (1) Comisia evaluează ofertele pe baza criteriilor de selecţie aprobate de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară.

(2)  In cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

(3) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară, potrivit condiţiilor specifice impuse de natura serviciului şi a sistemului de utilităţi publice delegat, poate stabili şi alte criterii, în condiţiile prevăzute de prezentele norme-cadru.

Art. 34. - Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a aproba prin hotărâre atribuirea contractului de delegare a gestiunii ofertantului desemnat câştigător, pe baza raportului de evaluare, într-un termen ce nu poate depăşi 30 de zile de la data înaintării acestuia de către comisie.

Art. 35. - Comisia va stabili ca verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate să se facă în şedinţa de deschidere cu ofertanţii prezenţi. Prezenţa ofertanţilor nu este obligatorie. In această situaţie se întocmeşte un singur proces-verbal privind eligibilitatea ofertanţilor.

Art. 36. - (1) In etapa de evaluare şi analiză a ofertelor propriu-zise, comisia poate solicita în scris ofertanţilor clarificări pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a-i informa pe toţi ofertanţii despre hotărârea referitoare la atribuirea contractului de delegare, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Art. 37. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară va invita ofertantul desemnat câştigător pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii. Contractul va fi semnat numai după împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării privind atribuirea contractului.

(2)  Refuzul de a încheia contractul de delegare conferă dreptul de a cere plata de daune-interese stabilite de către instanţa de judecată competentă la cererea părţii interesate.

(3)  In cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, licitaţia publică va fi anulată, iar autoritatea publică va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 8-a

Conflictul de interese

Art. 38. - (1) Pe parcursul aplicării normelor de atribuire a contractului de delegare, autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 39. - Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte ori au făcut parte în ultimul an din consiliul de administraţie, organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

b) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

c) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

CAPITOLUL IV

Contractul de delegare a gestiunii

Art. 40. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în formă scrisă şi va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea părţilor contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

e) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;

f) răspunderea contractuală;

g) forţa majoră;

h) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale;

i) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;

j) menţinerea echilibrului contractual;

k) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

l) condiţiile de exploatare a sistemului;

m) interdicţia subdelegării, înţelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terţii având drept obiect prestarea serviciului/activităţii delegat/delegate, astfel cum sunt prevăzute în legea serviciului delegat;

n) cesionarea contractului de delegare, cu acordul autorităţii publice, în condiţiile legii speciale;

o) în anexă, programul estimativ al lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi atât fizic, cât şi valoric:

-   sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi la condiţiile de finanţare a acestora;

-   indicatorii de performanţă ai serviciului, stabiliţi în regulamentul serviciului, condiţii şi garanţii;

- tarifele practicate în momentul delegării şi modalităţile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform normelor-cadru;

-  modul de facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

- politica privind resursele umane şi politica socială;

p) clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului de delegare, dacă este cazul;

q) penalităţi pentru neîndeplinirea termenelor şi condiţiilor solicitate în caietul de sarcini.

(2)  Pe lângă clauzele minime şi obligatorii prevăzute la alin. (1), părţile pot include şi alte clauze convenite de ele, după caz.

(3)  Contractul de delegare a gestiunii, pe lângă anexele menţionate la alin. (1), va fi însoţit obligatoriu şi de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini al serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c)  inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

Art. 41. - In contractul de delegare a gestiunii se vor preciza categoriile de bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini autorităţii publice la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării, precum şi cele realizate de operator în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractele de delegare;

b)  bunurile de preluare, la expirarea contractului, pot reveni autorităţii publice în măsura în care aceasta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparţinut operatorului şi au fost utilizate de către acesta pe durata delegării gestiunii;

c) bunurile proprii, care la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut operatorului şi care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului, cu excepţia celor prevăzute la lit. b).

Art. 42. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară poate modifica unilateral contractul de delegare, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

(2) In cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, cealaltă parte are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) In cazul dezacordului între părţi cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită operatorului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.

Art. 43. - (1) Raporturile contractuale dintre autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară şi operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(2) Operatorul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră.

Art. 44. - (1) Operatorul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de delegare şi în acord cu prevederile legale specifice serviciului/activităţii delegat/delegate.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către operator.

Art. 45. - Incetarea contractului de delegare a gestiunii poate avea loc în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

d)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară, prin reziliere de către operator, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e)  la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului delegat sau a unei părţi importante din acesta.

Art. 46. - Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în limba română.

Art. 47. - Contractul de delegare încheiat în condiţiile art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 va conţine cel puţin clauzele obligatorii prevăzute la art. 40 din prezentele norme-cadru.

Art. 48. - Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL V

Dosarul delegării

Art. 49. - Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară are obligaţia de a întocmi şi păstra dosarul delegării pentru fiecare contract atribuit.

Art. 50. - Dosarul se păstrează de către autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară atât timp cât contractul de delegare produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării acestuia.

Art. 51. - Dosarul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) documentaţia de atribuire a contractului de delegare, prevăzută la art. 6;

b) anunţurile publicate potrivit prezentelor norme-cadru referitoare la organizarea procedurii de delegare şi atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

d) procesele-verbale şi raportul comisiei;

e) hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

f) contractul de delegare semnat;

g) orice alte modificări intervenite pe parcursul derulării contractului.

Art. 52. - Dosarul delegării se supune Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii privind exercitarea monitorizării şi controlul delegării

Art. 53. - (1) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, să monitorizeze respectarea prevederilor prezentelor norme-cadru şi să sancţioneze abaterile de la acestea în domeniul de activitate al autorităţilor administraţiei publice locale, al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi, cu referire la respectarea prevederilor normelor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară va transmite A.N.R.S.C. documentaţia de atribuire a contractului de delegare prevăzută la art. 6, concomitent cu transmiterea anunţului în vederea publicării.

(3)  Documentaţia prevăzută la art. 6 va fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) prin poştă, cu confirmare de primire;

b) prin mijloace electronice;

c) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 54. - (1) A.N.R.S.C. analizează documentaţia întocmită de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară în scopul delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi transmite observaţii scrise dacă se constată neconformităţi în aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciilor de transport public local.

(2) In îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, A.N.R.S.C, prin intermediul unor reprezentanţi, asistă la şedinţele comisiei de evaluare.

(3) In exercitarea atribuţiilor, reprezentanţii A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la toate documentele şi informaţiile legate de procedura de delegare. Aceştia pot solicita autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară/preşedintelui comisiei de evaluare informaţii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

(4) Accesul reprezentanţilor A.N.R.S.C. la documentele şi informaţiile privind procedurile de atribuire a contractelor de delegare se realizează cu respectarea normelor privind confidenţialitatea informaţiilor.

(5)  Activitatea desfăşurată de A.N.R.S.C. nu limitează în niciun mod responsabilităţile şi obligaţiile autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare care decurg din aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 55. - (1) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară, pe baza observaţiilor transmise de A.N.R.S.C, poate dispune, după caz:

a) suspendarea/anularea procesului de atribuire a contractului de delegare;

b) modificarea, încetarea, revocarea sau anularea, după caz, a actelor în legătură cu care s-au constatat neconformităţi;

c) alte măsuri corective pentru remedierea neconformităţilor semnalate de reprezentanţii A.N.R.S.C;

d)  continuarea procesului de atribuire a contractului de delegare.

(2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor potrivit prezentelor norme-cadru revine autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare.

(3)   Decizia luată de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară/comisia de evaluare se transmite de îndată A.N.R.S.C.

Art. 56. -In cazul nerespectării prezentelor norme-cadru, A.N.R.S.C. va aplica măsurile legale şi va sesiza instituţiile abilitate.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 57. - (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice şi prin nerespectarea prezentelor norme-cadru, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativă şi/sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară este competentă să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă.

(3)  Plângerea se adresează autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară în termen de 30 de zile de la data la care persoana interesată a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului sau interesului legitim.

(4) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva soluţiei date de autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară este tribunalul - secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se află sediul autorităţii publice/asociaţiei de dezvoltare comunitară. Impotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel.

Art. 58. - Persoanele prevăzute la art. 57 alin. (1), care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 59. - Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 92/2007, îşi produc efectele potrivit clauzelor contractuale, până la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenul maxim stabilit prin lege.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 263/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 263 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 263/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu