Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 257 din  4 februarie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decont special de taxa pe valoarea adaugata"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 12 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 156 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu obligatiile lunii ianuarie 2004.
    Art. 6
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                  p. Ministrul finantelor publice,
                        Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                           ___________________
                                                          /     ROMANIA       \
                                                         |       _____         |
    301                         DECONT                   |      | MFP |        |
                special de taxa pe valoarea adaugata     |      |_____|        |
                pentru luna ............ anul ......     |MINISTERUL FINANTELOR|
                                                         |       PUBLICE       |
                                                          \___________________/
    A. DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea platitorului |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Codul de identificare  |  __   _________________________                     |
| fiscala                | |  | |                         |                    |
|                        | |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |
|________________________|_____________________________________________________|
|   Judetul   |                 |   Localitatea   |                            |
|_____________|_________________|_________________|____________________________|
| Strada |                         | Nr. |    | Bloc |    | Scara |    | Ap.|  |
|________|_________________________|_____|____|______|____|_______|____|____|__|
| Cod    |       |Sector|   |Tel.:|             |Fax|         |E-mail|         |
| postal |       |      |   |     |             |   |         |      |         |
|________|_______|______|___|_____|_____________|___|_________|______|_________|

    Cont bancar
    Banca ___________________            Nr. cont ____________________

    B. DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Document nr./data | Valoarea  |Tip    |Curs de |  Baza de | TVA datorat |
|crt.|                   | in valuta |valuta |schimb  |impozitare|             |
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
| 01 |          02       |      03   |   04  |    05  |     06   |      07     |
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|____|___________________|___________|_______|________|__________|_____________|
|      TOTAL             |           |       |        |          |             |
|________________________|___________|_______|________|__________|_____________|

    Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta, potrivit legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                         _______________
    Nume, prenume .......................               |  Semnatura    |
    Functia: ............................               |  si stampila  |
                                                        |_______________|

________________________________________________________________________________
 Loc rezervat organului fiscal
 Nr. inregistrare ........................
 Data ...................
________________________________________________________________________________
 Cod MF 14.13.01.02/s

    ANEXA 2

                               INSTRUCTIUNI
    de completare a formularului "Decontul special de taxa pe valoarea adaugata"
                             Cod 14.13.01.02/s

    I. Persoanele neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care sunt beneficiari ai operatiunilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal trebuie sa intocmeasca si sa depuna Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost primita factura prestatorului sau a fost efectuata plata catre prestator, in cazul platilor fara factura, sau, dupa caz, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing si/sau celei in care au fost efectuate plati in avans - pentru leasing extern.
    a) Operatiunile prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 sunt prestatori de servicii taxabile, prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, efectuate de persoane impozabile, stabilite in strainatate, in favoarea unor beneficiari din Romania, obligatia platii revenind beneficiarilor.
    Categoriile de prestari de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 sunt:
    1. inchirierea de bunuri mobile corporale;
    2. operatiuni de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale;
    3. transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate si marketing;
    5. serviciile de consultanta, de inginerie, juridice si de avocatura, serviciile contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;
    6. prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
    7. operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
    8. punerea la dispozitie de personal;
    9. telecomunicatiile; sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura prin cablu, radio, mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii;
    10. servicii de radiodifuziune si de televiziune;
    11. serviciile furnizate pe cale electronica; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronica: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice (software) si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, serviciul furnizat nu reprezinta un serviciu electronic;
    12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total ori partial, a unei activitati economice sau a unui drept mentionat mai sus;
    13. prestarile de servicii efectuate de intermediari care intervin in furnizarea prestarilor prevazute mai sus.
    b) Operatiunile prevazute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 sunt prestari de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile stabilite in strainatate, pentru care locul prestarii este in Romania, altele decat cele prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, dar prestatorul nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata revenind beneficiarului din Romania.
    Decontul special se depune numai cand sunt realizate operatiunile prevazute la lit. a) sau b) de mai sus.

    II. Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata
    Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz.
    Decontul special se completeaza in doua exemplare, din care:
    - un exemplar se depune la organul fiscal;
    - un exemplar ramane la contribuabil.

    III. Completarea decontului special
    Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se completeaza dupa cum urmeaza:
    Perioada de raportare:
    In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).
    Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2004).
    Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
    - comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Prima casuta, rezervata atributului "R", pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata, nu se completeaza, intrucat acest decont se depune numai de neplatitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Rubrica "Denumirea platitorului" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz;
    Sectiunea B "Date privind obligatia bugetara"
    Col. 2 "Document, nr./data:" se inscrie documentul pe baza caruia se determina taxa datorata, respectiv: factura prestatorului, documentul de plata, in cazul platilor fara factura, contractul de leasing extern.
    Col. 3 "Valoarea in valuta": se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in col. 1.
    Col. 4 "Tip valuta": se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in col. 1.
    Col. 5 "Curs de schimb": se inscrie cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare.
    Cursul de schimb la care se converteste valuta in lei pentru a fi reflectata in decontul special este:
    a) cel din data la care a fost primita factura prestatorului de servicii;
    b) cel din data la care s-a efectuat o plata in avans catre prestatorul de servicii, fara factura;
    c) pentru operatiunile de leasing nu se aplica prevederile lit. a) si b), cursul de schimb fiind in mod obligatoriu cel din data stabilita prin contract pentru plata ratelor si/sau data la care s-au efectuat plati in avans, inclusiv plata in avans a ratei de leasing.
    Col. 6 "Baza de impozitare": se calculeaza col. 3 x col. 5.
    Col. 7 "T.V.A. datorata": se calculeaza col. 6 x cota de T.V.A.

    ANEXA 3

                          CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decontul special de taxa pe valoarea adaugata"

    Denumirea formularului: Decont special de taxa pe valoarea adaugata
    Codul: 14.13.01.02/s
    Formatul: A4/t1
    Caracteristicile de tiparire: doua exemplare - o singura culoare
    Se difuzeaza: gratuit
    Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata de catre neplatitorii de taxa pe valoarea adaugata, care sunt beneficiari ai operatiunilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Se intocmeste de: contribuabil
                  in: doua exemplare, semnate si stampilate potrivit legii
    Circula: - un exemplar la contribuabil;
               un exemplar la organul fiscal.
    Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 257/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 257 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu