Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.254 din 24.07.2018

pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (6) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul acordului de integrare în muncă, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 3Procedura şi acordul prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,Gheorghiţa-Daniela BarbuANEXA Nr. 1 PROCEDURĂ privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Articolul 1Prezenta procedură, denumită în continuare procedura, reglementează încheierea acordului de integrare în muncă de către şomerii de lungă durată înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care nu pot beneficia de Garanţia pentru tineret, astfel cum este prevăzut la art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. Articolul 2Persoanele cu statut de şomer de lungă durată în sensul prevăzut de art. 5 pct. IV2 din lege, respectiv persoanele care sunt şomeri pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, au posibilitatea de a încheia la expirarea perioadelor menţionate un acord de integrare în muncă cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror evidenţă sunt înregistrate. Articolul 3Acordul de integrare în muncă cuprinde: a)scopul; b)prezentarea detaliată a serviciilor specializate furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit legii, propuse a fi acordate şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice, astfel încât să se asigure creşterea şanselor de ocupare ale acestuia; c)informare cu privire la serviciile care pot fi oferite, potrivit legii, şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice de către alte entităţi din domeniul public; d)obiectivele, termenele şi obligaţiile asumate de către părţi prin semnarea acordului de integrare în muncă; e)durata; f)modificarea; g)încetarea. Articolul 4Serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) constau în principal în: a)informare şi consiliere profesională; b)mediere a muncii; c)formare profesională; d)evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; e)consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Articolul 5Serviciile prevăzute la art. 3 lit. c) se acordă în condiţiile legii de către entităţile din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţii care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată. Articolul 6La expirarea perioadelor prevăzute de art. 2, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată sunt invitate la sediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror evidenţă sunt înregistrate, în vederea informării cu privire la serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) din prezenta procedură. Articolul 7Persoanele care au statutul de şomer de lungă durată şi care, în urma informării prevăzute la art. 6, îşi exprimă opţiunea de a beneficia de aceste servicii încheie în scris cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti acordul de integrare în muncă. Articolul 8Pe perioada pentru care se încheie acordul de integrare în muncă, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată rămân înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Articolul 9Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a monitoriza periodic situaţia individuală a persoanelor care au statutul de şomer de lungă durată cu care au încheiat acorduri de integrare în muncă sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acestora şi de a propune, după caz, modificarea în mod corespunzător a acordului de integrare în muncă. ANEXA Nr. 2 ACORD DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ Nr. ................/........ ........ Între Agenţia ........ ............... pentru Ocuparea Forţei de Muncă ........ .........., având sediul în localitatea ........ ..............., str. ........ ........ ........ nr. ..........., judeţul/sectorul ........ ..............., cod poştal ........ ..........., telefon/fax, ........ .............., e-mail ........ ........ ........., operator de date cu caracter personal nr. ............., denumită în continuare agenţia, reprezentată legal prin doamna/domnul ........ .............., director executiv, şi Domnul/Doamna ........ .............., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. .............., cod numeric personal (C.N.P.) ........ ........, având domiciliul/reşedinţa în localitatea ........ ........., str. ........ ................ ......... nr. ............, bl. ..............., sc. ..............., et. ............., ap. ........ ........, judeţul/sectorul ........ ........., telefon ........ ........, având statut de şomer de lungă durată, denumit/denumită în continuare persoană beneficiară, s-a încheiat prezentul acord de integrare în muncă, denumit în continuare acord. I. Scopul acordului de integrare în muncă Articolul 1 Scopul prezentului acord îl constituie asigurarea creşterii şanselor de ocupare ale persoanei beneficiare, prin acordarea, în condiţiile legii, a unor servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale persoanei beneficiare de către agenţie, precum şi de către alte entităţi din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiei care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţie care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată. II. Prezentarea serviciilor personalizate Articolul 2În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord, agenţia, în conformitate cu atribuţiile deţinute potrivit legii, a identificat următoarele servicii ce pot fi acordate persoanei beneficiare*) potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea:*) Se bifează cu X căsuţele corespunzătoare serviciilor identificate.  Servicii de informare şi consiliere profesională Serviciile de informare şi consiliere profesională au ca scop, potrivit legii: a)furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; b)profilarea şi încadrarea persoanei beneficiare în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil; c)dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanei beneficiare, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră; d)instruirea persoanei beneficiare în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; e)îndrumarea persoanei beneficiare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. Servicii de mediere a muncii Serviciile de mediere a muncii asigură punerea în legătură a persoanei beneficiare cu angajatorii care au comunicat agenţiei, potrivit legii, locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii şi nivelului studiilor deţinute de persoana beneficiară, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu şi constau, conform prevederilor legale, în: a)oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora; b)efectuarea medierii electronice; c)preselecţia corespunzător cerinţelor locurilor de muncă vacante oferite de angajatori şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele persoanei beneficiare. Formare profesională Serviciile de formare profesională contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanei beneficiare în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării sale pe piaţa muncii, asigurând, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanei beneficiare.  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale asigură recunoaşterea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de persoana beneficiară la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/informale.  Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă în condiţiile legii, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă. Articolul 3 În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin următoarelor entităţi din domeniul public**):**) Se completează în mod corespunzător entităţile din domeniul public faţă de care s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin. Denumirea entităţii: ........ ................ ................ ............ Serviciile identificate: ........ ................ ................ ........ III. Obligaţiile părţilor Articolul 4Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, agenţia are următoarele obligaţii: a)să informeze persoana beneficiară, anterior încheierii prezentului acord, cu privire la serviciile personalizate prevăzute la art. 2; b)să acorde, în condiţiile legii, serviciile convenite a fi acordate din cele prevăzute la art. 2; c)să solicite sprijinul entităţilor din domeniul public identificate potrivit art. 3; d)să monitorizeze periodic situaţia individuală a persoanei beneficiare sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acesteia şi să îi propună, după caz, modificarea în mod corespunzător a prezentului acord; e)să asigure respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 5 Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, persoana beneficiară are următoarele obligaţii: a)să participe la serviciile acordate, prevăzute la art. 2; b)să îndeplinească toate obligaţiile care îi revin, potrivit legii, în considerarea statutului de şomer de lungă durată înregistrat în evidenţa agenţiei; c)să informeze agenţia cu privire la orice probleme întâmpinate în relaţia cu entităţile prevăzute la art. 3; d)să informeze agenţia cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2; e)să informeze entităţile din domeniul public prevăzute la art. 3 cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la acelaşi articol. IV. Durata acordului de integrare în muncă Articolul 6 Prezentul acord se încheie pe durată determinată, respectiv până la finalizarea acordării serviciilor prevăzute la art. 2. V. Modificarea acordului de integrare în muncă Articolul 7 Prezentul acord se poate modifica prin act adiţional încheiat între părţi, ori de câte ori se constată modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2. VI. Încetarea acordului de integrare în muncă Articolul 8Prezentul acord încetează în următoarele situaţii: a)de drept:

(i) la data finalizării acordării serviciilor prevăzute la art. 1;
(ii) la data încetării statutului de şomer, deţinut de persoana beneficiară;

b)prin reziliere la iniţiativa agenţiei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când se constată că persoana beneficiară nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul acord. Articolul 9Prezentul acord a fost încheiat astăzi ............. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Agenţia, director executiv, ........ ................ (semnătura) Persoana beneficiară, ........ ................ (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 254/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 254 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu