Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.254 din 24.07.2018

pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 13 august 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (6) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul acordului de integrare în muncă, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 3Procedura şi acordul prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,Gheorghiţa-Daniela BarbuANEXA Nr. 1 PROCEDURĂ privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Articolul 1Prezenta procedură, denumită în continuare procedura, reglementează încheierea acordului de integrare în muncă de către şomerii de lungă durată înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care nu pot beneficia de Garanţia pentru tineret, astfel cum este prevăzut la art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. Articolul 2Persoanele cu statut de şomer de lungă durată în sensul prevăzut de art. 5 pct. IV2 din lege, respectiv persoanele care sunt şomeri pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, au posibilitatea de a încheia la expirarea perioadelor menţionate un acord de integrare în muncă cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror evidenţă sunt înregistrate. Articolul 3Acordul de integrare în muncă cuprinde: a)scopul; b)prezentarea detaliată a serviciilor specializate furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit legii, propuse a fi acordate şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice, astfel încât să se asigure creşterea şanselor de ocupare ale acestuia; c)informare cu privire la serviciile care pot fi oferite, potrivit legii, şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice de către alte entităţi din domeniul public; d)obiectivele, termenele şi obligaţiile asumate de către părţi prin semnarea acordului de integrare în muncă; e)durata; f)modificarea; g)încetarea. Articolul 4Serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) constau în principal în: a)informare şi consiliere profesională; b)mediere a muncii; c)formare profesională; d)evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; e)consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Articolul 5Serviciile prevăzute la art. 3 lit. c) se acordă în condiţiile legii de către entităţile din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţii care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată. Articolul 6La expirarea perioadelor prevăzute de art. 2, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată sunt invitate la sediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror evidenţă sunt înregistrate, în vederea informării cu privire la serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) din prezenta procedură. Articolul 7Persoanele care au statutul de şomer de lungă durată şi care, în urma informării prevăzute la art. 6, îşi exprimă opţiunea de a beneficia de aceste servicii încheie în scris cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti acordul de integrare în muncă. Articolul 8Pe perioada pentru care se încheie acordul de integrare în muncă, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată rămân înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Articolul 9Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a monitoriza periodic situaţia individuală a persoanelor care au statutul de şomer de lungă durată cu care au încheiat acorduri de integrare în muncă sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acestora şi de a propune, după caz, modificarea în mod corespunzător a acordului de integrare în muncă. ANEXA Nr. 2 ACORD DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ Nr. ................/........ ........ Între Agenţia ........ ............... pentru Ocuparea Forţei de Muncă ........ .........., având sediul în localitatea ........ ..............., str. ........ ........ ........ nr. ..........., judeţul/sectorul ........ ..............., cod poştal ........ ..........., telefon/fax, ........ .............., e-mail ........ ........ ........., operator de date cu caracter personal nr. ............., denumită în continuare agenţia, reprezentată legal prin doamna/domnul ........ .............., director executiv, şi Domnul/Doamna ........ .............., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. .............., cod numeric personal (C.N.P.) ........ ........, având domiciliul/reşedinţa în localitatea ........ ........., str. ........ ................ ......... nr. ............, bl. ..............., sc. ..............., et. ............., ap. ........ ........, judeţul/sectorul ........ ........., telefon ........ ........, având statut de şomer de lungă durată, denumit/denumită în continuare persoană beneficiară, s-a încheiat prezentul acord de integrare în muncă, denumit în continuare acord. I. Scopul acordului de integrare în muncă Articolul 1 Scopul prezentului acord îl constituie asigurarea creşterii şanselor de ocupare ale persoanei beneficiare, prin acordarea, în condiţiile legii, a unor servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale persoanei beneficiare de către agenţie, precum şi de către alte entităţi din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiei care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţie care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată. II. Prezentarea serviciilor personalizate Articolul 2În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord, agenţia, în conformitate cu atribuţiile deţinute potrivit legii, a identificat următoarele servicii ce pot fi acordate persoanei beneficiare*) potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea:*) Se bifează cu X căsuţele corespunzătoare serviciilor identificate.  Servicii de informare şi consiliere profesională Serviciile de informare şi consiliere profesională au ca scop, potrivit legii: a)furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; b)profilarea şi încadrarea persoanei beneficiare în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil; c)dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanei beneficiare, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră; d)instruirea persoanei beneficiare în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; e)îndrumarea persoanei beneficiare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. Servicii de mediere a muncii Serviciile de mediere a muncii asigură punerea în legătură a persoanei beneficiare cu angajatorii care au comunicat agenţiei, potrivit legii, locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii şi nivelului studiilor deţinute de persoana beneficiară, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu şi constau, conform prevederilor legale, în: a)oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora; b)efectuarea medierii electronice; c)preselecţia corespunzător cerinţelor locurilor de muncă vacante oferite de angajatori şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele persoanei beneficiare. Formare profesională Serviciile de formare profesională contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanei beneficiare în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării sale pe piaţa muncii, asigurând, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanei beneficiare.  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale asigură recunoaşterea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de persoana beneficiară la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/informale.  Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă în condiţiile legii, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă. Articolul 3 În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin următoarelor entităţi din domeniul public**):**) Se completează în mod corespunzător entităţile din domeniul public faţă de care s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin. Denumirea entităţii: ........ ................ ................ ............ Serviciile identificate: ........ ................ ................ ........ III. Obligaţiile părţilor Articolul 4Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, agenţia are următoarele obligaţii: a)să informeze persoana beneficiară, anterior încheierii prezentului acord, cu privire la serviciile personalizate prevăzute la art. 2; b)să acorde, în condiţiile legii, serviciile convenite a fi acordate din cele prevăzute la art. 2; c)să solicite sprijinul entităţilor din domeniul public identificate potrivit art. 3; d)să monitorizeze periodic situaţia individuală a persoanei beneficiare sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acesteia şi să îi propună, după caz, modificarea în mod corespunzător a prezentului acord; e)să asigure respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 5 Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, persoana beneficiară are următoarele obligaţii: a)să participe la serviciile acordate, prevăzute la art. 2; b)să îndeplinească toate obligaţiile care îi revin, potrivit legii, în considerarea statutului de şomer de lungă durată înregistrat în evidenţa agenţiei; c)să informeze agenţia cu privire la orice probleme întâmpinate în relaţia cu entităţile prevăzute la art. 3; d)să informeze agenţia cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2; e)să informeze entităţile din domeniul public prevăzute la art. 3 cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la acelaşi articol. IV. Durata acordului de integrare în muncă Articolul 6 Prezentul acord se încheie pe durată determinată, respectiv până la finalizarea acordării serviciilor prevăzute la art. 2. V. Modificarea acordului de integrare în muncă Articolul 7 Prezentul acord se poate modifica prin act adiţional încheiat între părţi, ori de câte ori se constată modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2. VI. Încetarea acordului de integrare în muncă Articolul 8Prezentul acord încetează în următoarele situaţii: a)de drept:

(i) la data finalizării acordării serviciilor prevăzute la art. 1;
(ii) la data încetării statutului de şomer, deţinut de persoana beneficiară;

b)prin reziliere la iniţiativa agenţiei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când se constată că persoana beneficiară nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul acord. Articolul 9Prezentul acord a fost încheiat astăzi ............. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Agenţia, director executiv, ........ ................ (semnătura) Persoana beneficiară, ........ ................ (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 254/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 254 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu