Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2461 din 21 decembrie 2007

privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 898 din 28 decembrie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 3.2.7 din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile titlurilor de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006.

Art. 4. - Direcţiile de specialitate implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

DEFINIŢII

In înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. împrumut de stat- obligaţia generată de un contract prin care statul, în calitate de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare şi se angajează să le ramburseze, împreună cu dobânda şi cu alte costuri aferente, într-o perioadă specificată;

2.  titlu de stat - instrument financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională ori în valută, pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative sau la purtător şi pot fi negociabile sau nenegociabile;

3.   titlu de stat pe termen scurt - bonul de tezaur şi certificatul de trezorerie, fie purtătoare de dobândă, fie cu discont, cu scadenţă de până la 1 an inclusiv, precum şi alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, în condiţiile legii;

4.  titlu de stat pe termen mediu sau lung - obligaţiune de stat cu o scadenţă de peste 1 an şi maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtătoare de dobândă, fie cu discont, emisă conform clauzelor împrumutului de stat;

5. titlu de stat cu dobândă - titlul de stat care are o valoare nominală la care se plăteşte o dobândă stabilită, la date specificate;

6.  titlu de stat cu discont - titlul de stat fără cupon de dobândă, care este vândut la o valoare mai mică decât valoarea sa nominală;

7.  capital aferent titlurilor de stat purtătoare de dobândă - suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat purtătoare de dobândă;

8.   capital aferent titlurilor de stat cu discont - suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezintă preţul titlurilor de stat cu discont;

9.  titlu de stat dematerializat - titlul de stat pentru care emisiunea, probaţiunea şi transmisiunea drepturilor încorporate se evidenţiază prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont; acest instrument poate fi utilizat de către deţinători drept garanţie pentru împrumuturi;

10.  titlu de stat materializat - titlul de stat în formă fizică, înscris imprimat, care cuprinde menţiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominală, rata dobânzii sau a discontului, scadenţa, modul de transmisiune şi alte elemente specifice fiecărei categorii de titluri;

11. sistem de înregistrare în cont - sistemul operaţional prin intermediul căruia titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, înregistrarea lor fiind efectuată de către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau de agentul desemnat de acesta;

12.  preţul titlului de stat - suma plătită de cumpărătorii titlurilor de stat;

13.  valoarea nominală a titlului de stat - valoarea unui titlu de stat, rambursabilă la scadenţă;

14.  primă - diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mare decât valoarea nominală;

15.  discont - diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mic decât valoarea nominală;

16.  rata dobânzii - dobânda exprimată în procente pe an, plătită pentru capitalul unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă;

17. rata variabilă a dobânzii- rata dobânzii unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, care se modifică la intervale de timp, în conformitate cu un indice, o formulă sau un alt criteriu, după cum este prevăzut în clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;

18.  data scadenţei - data la care valoarea nominală şi ultima tranşă de dobândă, aferente unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, ori valoarea nominală a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, în conformitate cu clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;

19.  data plăţii dobânzii - data desemnată pentru plata dobânzii aferente unui împrumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtătoare de dobândă;

20.  data rambursării în avans - data rambursării unui împrumut, anterioară scadenţei acestuia;

21.  operaţiune la vedere (spot) - operaţiune de vânzare-cumpărare de valută, cu decontare în maximum 2 zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul valutar stabilit între părţi (curs spot), dacă părţile nu convin altfel;

22. operaţiune la termen (forward) - operaţiune de vânzare-cumpărare de valută cu decontare într-un termen mai mare de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul valutar stabilit între părţi (curs forward). In cazul în care aceasta este o zi nelucrătoare, decontarea are loc în următoarea zi lucrătoare, dacă părţile nu convin altfel;

23.  swap valutar - operaţiune de cumpărare şi vânzare simultană a aceleiaşi sume în valută cu aceeaşi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă, spot şi forward), la cursuri de schimb stabilite (spot şi forward) la data tranzacţiei;

24. swap pe rata dobânzii - operaţiune de schimbare a ratei de dobândă, pe baza unui acord contractual între două părţi, prin care fiecare parte este de acord să facă plăţi periodice celeilalte părţi, într-un interval definit de timp, în aceeaşi valută, reprezentând dobânda calculată în baza unei rate fixe, pentru o parte, şi variabile, pentru cealaltă parte, aplicabile la acelaşi capital;

25.   data valutei - data la care se face decontarea tranzacţiei;

26. data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia;

27.  schimbarea valutei de contract a unui împrumut - decizia Ministerului Economiei şi Finanţelor de redenominare valutară a unui împrumut şi a condiţiilor financiare, în baza condiţiilor de piaţă, de comun acord cu împrumutătorul;

28. redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operaţiunea prin care Ministerul Economiei şi Finanţelor decide atragerea de sume suplimentare de la investitori, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat aflate deja în portofoliul acestuia;

29.  prospect de emisiune - documentul prin care sunt evidenţiate caracteristicile titlurilor de stat:

a)  denumirea, data emisiunii şi valoarea titlurilor de stat oferite;

b)  forma împrumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtător de dobândă;

c)  rata dobânzii, metoda de calcul şi datele la care se plăteşte dobânda, dacă este cazul;

d) data scadenţei şi opţiunile încorporate, dacă este cazul.

ANEXA Nr. 2

Pe piaţa internă a titlurilor de stat, dacă în prospectul de emisiune nu se prevede altfel, formulele de bază utilizate sunt:

a) pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont - certificate de trezorerie cu discont

 P= 1 _   (dxr)

               360

Y = r / P,

în care:

P = preţul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

Y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale;

b)  pentru titluri de stat pe termen scurt cu dobândă - certificate de trezorerie cu dobândă

D = VN x d x  Z

                       360

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

c) pentru titluri de stat pe termen mediu şi lung cu dobândă - obligaţiuni de stat cu dobândă fixă

D = VN x d x  _____z      

                      365 sau 366

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect;

şi

D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului,

unde:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului;

frecvenţa anuală a cuponului = 1, pentru plata anuală;

                                              2, pentru plata semianuală;

                                              4, pentru plata trimestrială.

In cazul obligaţiunilor de stat emise în baza legilor speciale (emisiuni dedicate), în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda (trimestru, semestru sau an) nu depăşeşte anul calendaristic, dar plata se efectuează în cursul anului calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se va utiliza numărul de zile al anului calendaristic pentru care se datorează şi se calculează dobânda.

In cazul obligaţiunilor de stat (emisiuni standard) în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda excede anul calendaristic, iar plata se efectuează în anul calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se utilizează numărul de zile al anului calendaristic în care se efectuează plata cuponului.

d) pentru obligaţiunile de stat pe termen mediu şi lung cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de consum

D = VN x d x _

                      365

unde:

D - dobânda (cuponul);

VN - valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d- rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat (P) al celor 6 indici ai preţurilor de consum lunari publicaţi de Institutul Naţional de Statistică plus o marjă M care se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

d =365 [P (IPCi /100) - 1] x 100 + M,

        z

unde:

i = indicii precizaţi în prospectul de emisiune a titlurilor de stat, în funcţie de data de plată a cuponului de dobândă;

IPCi - indicele lunar al preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea;

M - marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în funcţie de care se va face clasificarea ofertelor.

In vederea alinierii la standardele recunoscute, potrivit convenţiilor ISMA (International Securities Market Association), Ministerul Economiei şi Finanţelor poate opta şi pentru utilizarea altor formule de calcul ale discontului sau ale dobânzii.

ANEXA Nr. 3

PROCEDURI

privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark

Definirea, lansarea şi decontarea emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark

1. Titlurile de stat de tip benchmark (referinţa) sunt titluri de stat cu următoarele caracteristici:

a) rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat de tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menţionată în prospectul de emisiune;

b) data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat de tip benchmark;

c)    permit redeschideri, cu aceleaşi caracteristici cu emisiunea iniţială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plăţii cuponului, data scadenţei; data redeschiderii este data la care se măreşte valoarea nominală a seriei de titluri de stat de tip benchmark aflate în circulaţie;

d)  cuponul se plăteşte anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;

e)  plata dobânzii la scadenţa aferentă acestor titluri se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, de la titlul 55.09, articolul 30.01, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" şi, în completare, de la bugetul de stat, de la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 „Dobânzi", articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne";

f) data scadenţei coincide cu data ultimului cupon;

g) dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, şi data emisiunii/redeschiderii, în funcţie de rata cuponului, după metoda actual/actual;

h) dobânda acumulată va fi anunţată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat de tip benchmark şi va fi plătită de participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;

i) preţul net reprezintă produsul dintre cotaţia de preţ exprimată cu 4 zecimale şi valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;

j) preţul brut reprezintă suma dintre preţul net şi dobânda acumulată.

2. Lansarea titlurilor de stat de tip benchmark se efectuează conform regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată.

3.  In funcţie de rezultatele adjudecării, sumele aferente decontării emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark se evidenţiază astfel:

a)  valoarea nominală, în finanţarea/refinanţarea datoriei publice guvernamentale;

b)  prima, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează la capitolul „Alte încasări";

c) discontul, exprimat ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 „Dobânzi", art. 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne"; cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat de tip benchmark;

d) dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi va fi virată la capitolul 31.09.02 „Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2461/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2461 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu