Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2415 din 11.06.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 03 iulie 2018SmartCity1

În temeiul dispoziţiilor art. 90 din capitolul II al anexei nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, atribuţiile de stabilire a drepturilor salariale prevăzute prin prezentul ordin pentru directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor fiind exercitate de ministrul justiţiei.
Articolul 2Prevederile din Normele metodologice prevăzute în anexă se aplică în măsura în care sunt aplicabile dispoziţiile corespunzătoare cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 38 şi 39 din această lege. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Tudorel ToaderANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare Capitolul ICriteriile în baza cărora se acordă majorarea salariului de bază/salariului de funcţie cu până la 50% pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, prevăzută de art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 1Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariului de bază/salariului de funcţie - de până la 50%, după cum urmează: a)până la 20 de ore se acordă o majorare salarială de 10%; b)între 21-40 de ore se acordă o majorare salarială de 20%; c)între 41-60 de ore se acordă o majorare salarială de 30%; d)între 61-80 de ore se acordă o majorare salarială de 40%; e)peste 80 de ore se acordă o majorare salarială de 50%. Articolul 2
(1) Majorarea se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului.
(2) Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.
Articolul 3Stabilirea persoanelor care beneficiază de majorare se realizează prin actul administrativ de numire a echipei de proiect emis de ordonatorul de credite. Articolul 4Numărul maxim de personal din cadrul fiecărei echipe de proiect nu poate fi mai mare decât cel prevăzut de contractul/acordul/ordinul de finanţare. Articolul 5În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, managerul/coordonatorul/şeful de proiect avizează pontajul lunar care atestă timpul efectiv în luna anterioară lucrat în cadrul fiecărui proiect pentru fiecare persoană nominalizată.
Capitolul IICondiţiile pentru acordarea premiilor de excelenţă prevăzute de art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 6Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea unităţii, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, salariile de funcţie, salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi salariile de comandă aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget. Articolul 7
(1) Premiile de excelenţă se pot acorda lunar în tot cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei sau a sistemului administraţiei penitenciare, a participat la activităţi cu caracter deosebit ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de următoarele criterii:a)cunoştinţe profesionale şi abilităţi; b)calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate; c)perfecţionarea pregătirii profesionale; d)capacitatea de a lucra în echipă; e)comunicare; f)disciplină; g)rezistenţă la stres şi adaptabilitate; h)capacitatea de asumare a responsabilităţii; i)integritate şi etică profesională.
(2) Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Articolul 8Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi lunar două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale. Articolul 9
(1) Premiile de excelenţă individuale lunare se acordă la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit care cuprinde şi cuantumul sumei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) Propunerea de acordare a premiului se analizează în consiliul de conducere al unităţii, la care sunt invitate şi organizaţiile sindicale reprezentative sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
(3) Premiile se acordă prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane pentru stabilirea drepturilor de natură salarială.
Articolul 10După stabilirea premiilor, tabelul nominal cu beneficiarii premiului de excelenţă se afişează la avizierul unităţii, cu motivarea pe scurt a propunerii. Articolul 11În Ministerul Justiţiei, premiile de excelenţă individuale se acordă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit, avizată de către conducătorul compartimentului din care face parte persoana, de compartimentul resurse umane, precum şi de compartimentul economic şi cuprinde cuantumul sumei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
Capitolul IIIFuncţiile pentru care se acordă salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum şi condiţiile de acordare şi de suspendare a salariului de comandă prevăzut de art. 8 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 12Salariul de comandă se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare de la data numirii/împuternicirii în funcţia care conferă dreptul la acesta şi încetează la data schimbării din funcţie, respectiv la data încetării împuternicirii. Articolul 13Salariul de comandă nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât sunt studenţi ai instituţiilor de învăţământ sau frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior, dacă perfecţionarea pregătirii profesionale se realizează cu scoaterea din activitate. Articolul 14Salariul de comandă se suspendă pe toată perioada în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 60 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15În cazul fracţiunilor de lună, cuantumul salariului de comandă se calculează în funcţie de numărul de zile lucrătoare pentru care dreptul există, raportat la numărul de zile lucrătoare din lună. Articolul 16În cazul pensionării, beneficiarii primesc salariul de comandă pe întreaga lună în care are loc încetarea raporturilor de serviciu. Articolul 17Funcţiile pentru care se acordă salariul de comandă, precum şi procentul concret al acestuia sunt următoarele: a)Ministerul Justiţiei:

Nr. crt. Funcţia Procentul salariului de comandă
1. Director 25%
2. Director adjunct 23%
3. Şef serviciu 20%
4. Şef birou 18%

b)Administraţia Naţională a Penitenciarelor:

Nr. crt. Funcţia Procentul salariului de comandă
1. Director general 25%
2. Director general adjunct 20%
3. Director 17%
4. Director adjunct 16%
5. Şef serviciu 15%
6. Şef birou, şef secţie 12%
7. Şef formaţiune (nivelul I) 10%

c)Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

Nr. crt. Funcţia Procentul salariului de comandă
1. Director penitenciar, director şcoală de pregătire, director B.A.G.R., director penitenciar spital, director centru de detenţie, director centru educativ 25%
2. Director adjunct, şef centru de formare, şef centru de pregătire, odihnă şi recuperare 20%
3. Şef serviciu, şef secţie deţinere exterioară, şef catedră 18%
4. Şef secţie deţinere interioară, şef birou, şef tură, medic-şef, farmacist-şef, şef atelier, şef garaj, adjunct şef secţie deţinere exterioară, şef secţie, şef grupă de intervenţie 15%
5. Şef formaţiune (nivelul I) 10%

Articolul 18Numărul funcţiilor pentru care se acordă salariul de comandă este de maximum 12% din numărul de funcţii prevăzute în statele de organizare, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 19
(1) Noţiunea de „şef formaţiune", în înţelesul art. 17 lit. b) şi c), se referă la funcţiile de şef schimb, şef punct lucru, şef post control, şef escortă, şef echipă, şef formaţiune intervenţie, şef tură, asistent medical şef, şef atelier, şef depozit, şef garaj, şef patrulă, supraveghetor-şef, şef arest instanţă şi şef sector, funcţii specifice corpului agenţilor de penitenciare.
(2) Au dreptul la salariu de comandă ocupanţii funcţiilor de şef formaţiune de nivel I care, în mod curent, presupun activităţi de coordonare a cel puţin 3 subordonaţi şi sunt identificate ca atare în statul de organizare.
Capitolul IVNorme privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandă prevăzute de art. 9 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 20Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot fi împuterniciţi, conform categoriei din care fac parte, în funcţii prevăzute cu salariu de comandă, vacante sau temporar vacante, în unitatea în care sunt încadraţi sau în care sunt detaşaţi. Articolul 21
(1) Împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 luni, perioadă care se poate prelungi, cu acordul scris al funcţionarului public cu statut special propus, cu încă 6 luni.
(2) Împuternicirea pe funcţie se poate face doar în situaţia în care funcţionarul public cu statut special îndeplineşte condiţiile generale şi specifice necesare ocupării postului şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
Articolul 22Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă beneficiază pe această perioadă de salariul de funcţie şi de salariul de comandă corespunzător funcţiilor în care sunt împuterniciţi. Articolul 23Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuterniciţi îşi menţin salariile de funcţie şi, după caz, salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate pentru funcţia în care sunt împuterniciţi. Articolul 24Prin ordinul sau decizia de împuternicire se menţionează expres drepturile de care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare urmează să beneficieze.
Capitolul VAcordarea gradaţiilor Articolul 25Pentru funcţionarii publici cu statut special cărora li s-a stabilit gradaţia, la încadrare, prin aplicarea art. 11 alin. (5) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţiile următoare, din 3 în 3 ani, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi potrivit algoritmului stabilit la alin. (4) al aceluiaşi articol. Capitolul VIUnităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea compensaţiei de risc prevăzute de art. 14 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 26
(1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea activităţilor deosebite ori de specialitate, de control antiterorist, activităţi de pază, supraveghere, escortare, asistenţă medicală, educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, activităţi de culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a datelor/situaţiilor/ documentelor/ actelor, acţiuni şi intervenţie, beneficiază de o compensaţie de risc de 30% calculat la salariul de funcţie/salariul de bază.
(2) Beneficiază de compensaţia de risc de 30% toate categoriile de personal din unităţile sistemului administraţiei penitenciare.
(3) Personalul din unităţile sistemului administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.
Articolul 27Compensaţia prevăzută la alin. (1) şi majorarea prevăzută la alin. (3) ale art. 26 se stabilesc prin ordin sau decizie, conform competenţelor.
Capitolul VIICondiţiile de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută de art. 15 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 28Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% calculată la salariul de funcţie/salariul de bază, denumită în continuare majorare. Articolul 29Sunt considerate lucrări de excepţie: a)cele efectuate în vederea realizării unor obiective cu impact ridicat asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul administraţiei penitenciare; b)cele care impun efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de răspundere sau specializare; c)cele care presupun o documentare complexă sau gestionarea unui volum mare de informaţii; d)cele care contribuie la identificarea, obţinerea sau creşterea veniturilor. Articolul 30Sunt considerate misiuni speciale: a)activităţile directe desfăşurate cu persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, în împrejurări având o complexitate ridicată; b)activităţile care implică riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare; c)activităţile cu un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile corespunzătoare postului ocupat. Articolul 31Majorarea prevăzută la art. 28 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare şi în limita a 30% din suma salariilor de bază/salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, salariilor de comandă, cumulat pe total buget al ordonatorului principal de credite. Articolul 32
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte numărul de persoane care pot beneficia de majorare în conformitate cu art. 31, precum şi proporţia acestora pe corpuri profesionale şi îl comunică fiecărei unităţi subordonate, aceasta având obligaţia de a se încadra în datele primite.
(2) Stabilirea personalului care beneficiază de majorare se realizează trimestrial, majorarea acordându-se individual pentru aceeaşi perioadă.
Articolul 33
(1) Majorarea se acordă având în vedere lucrările de excepţie sau misiunile speciale desfăşurate în trimestrul anterior acordării dreptului, la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit, care cuprinde şi procentul majorării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) Propunerile de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unităţii la care sunt invitate şi organizaţiile sindicale reprezentative, până la sfârşitul lunii imediat următoare trimestrului pentru care se acordă. În urma analizei se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să decidă persoana competentă potrivit alin. (3).
(3) Majorarea se acordă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţie, potrivit legii.
(4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile de personal şi corpuri profesionale, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
(5) Prin excepţie, propunerea de acordare a majorării în situaţia personalului subordonat profesional Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, este analizată în cadrul consiliului de conducere de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar deciziile de acordare a majorării se transmit conducerilor unităţilor subordonate pentru punerea în aplicare, conform competenţelor de acordare a majorării. Propunerile de acordare a majorării pentru personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului nu poate depăşi limita de 5% din totalul posturilor prevăzute în structurile Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din unităţi.
Articolul 34
(1) În Ministerul Justiţiei, majorarea pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale se acordă individual, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea scrisă a superiorului ierarhic care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivarea, procentul propus, în funcţie de lucrările de excepţie sau misiunile speciale, precum şi perioada de acordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) Propunerea de acordare a majorării se avizează de către conducătorul compartimentului din care face parte salariatul, de compartimentul de resurse umane, din punctul de vedere al încadrării în procentul de 5% prevăzut la art. 32 alin. (1), precum şi de compartimentul economic, din punct de vedere financiar.
Articolul 35
(1) Majorarea salarială de până la 50% nu se acordă sau plata majorării încetează în următoarele cazuri:a)în toate situaţiile în care nu se acordă salariul de funcţie/salariul de bază; b)în situaţia punerii la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau a trimiterii în judecată.
(2) În situaţia în care majorarea acordată unei persoane încetează înainte de expirarea perioadei iniţiale, se poate propune ca, pentru perioada rămasă, să beneficieze de majorarea de până la 50% o altă persoană, cu respectarea procedurii şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice.
(3) Majorarea se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată, inclusiv în cazul în care intervine detaşarea sau mutarea beneficiarului la altă unitate din sistemul penitenciar.
(4) După aprobare, tabelul nominal cu beneficiarii majorării se afişează la avizierul unităţii, cu motivarea pe scurt a propunerii.
Articolul 36Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare se aplică în mod corespunzător şi în anul 2018, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Capitolul VIIICriteriile de stabilire a localităţilor şi zonelor izolate, a localităţilor şi zonelor unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului de până la 20% din salariul de funcţie/salariul de bază prevăzut de art. 20 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 37
(1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate sau în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de funcţie/salariul de bază.
(2) Prin unităţi în sensul prezentului capitol se înţelege sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare şi/sau locaţiile permanente ale structurilor situate în afara sediului acestora.
Articolul 38Sunt considerate localităţi sau zone izolate ori localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate: a)localităţi sau zone situate la distanţă de cel puţin 25 de km faţă de cea mai apropiată localitate urbană sau până la care deplasarea cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de o oră; b)localităţi sau zone spre care accesul este dificil sau lipseşte accesul pe uscat din cauza condiţiilor meteorologice aspre pe o perioadă mai mare de 2 săptămâni consecutive în cursul unui an; c)localităţi sau zone cu drum principal nemodernizat (neasfaltat); d)localităţi sau zone neacoperite de mijloacele de comunicaţie (lipsă semnal telefonie); e)localităţi sau zone în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este dificilă şi se face la intervale de timp mai mari de o săptămână; f)localităţi sau zone în care sunt amplasate unităţi în care au rămas vacante mai mult de 50% din posturile scoase la concurs într-un interval de 24 de luni anterior datei la care se face analiza; g)localităţi sau zone în care sunt amplasate unităţi în care media procentului general de încadrare a posturilor din statul de organizare al unităţii este sub 85%, într-un interval de 12 luni anterior datei la care se face analiza. Articolul 39
(1) Pentru activitatea desfăşurată în localităţile sau zonele prevăzute la art. 38, sporul de până la 20% se acordă astfel:a)pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau zone pentru care sunt îndeplinite cel puţin 5 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 20% din salariul de funcţie/salariul de bază; b)pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau zone pentru care sunt îndeplinite 4 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 15% din salariul de funcţie/salariul de bază; c)pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau zone pentru care sunt îndeplinite 3 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 10% din salariul de funcţie/salariul de bază.
(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii, în baza pontajului lunar.
Articolul 40Încadrarea unităţii în criteriile prevăzute la art. 38 şi în procentele prevăzute la art. 39 se face anual, în luna noiembrie pentru anul următor, la propunerea comisiei desemnate la nivel de unitate, şi se aprobă de directorul unităţii. Articolul 41Acordarea sporului se face prin decizie a directorului unităţii. Articolul 42
(1) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil, delegaţi în unităţi din localităţi sau zone pentru care s-a stabilit acordarea sporului, beneficiază de sporul prevăzut la art. 39, în condiţiile prezentului capitol.
(2) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil, delegaţi în unităţi sau instituţii din afara sistemului penitenciar în care se acordă spor pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate sau în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de sporul acordat personalului unităţii sau instituţiei respective.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste condiţii şi procentul sporului.
Capitolul IXSpecialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcţional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de performanţă prevăzute de art. 28 alin. (2) şi (4) din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Secţiunea IDispoziţii generale Articolul 43În scopul recunoaşterii valorii profesionale şi a stimulării funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului civil în activitate din sistemul administraţiei penitenciare care aduc o contribuţie substanţială la realizarea sarcinilor şi misiunilor specifice domeniului de activitate se instituie titlul de „specialist de clasă" şi brevetul corespunzător. Articolul 44Titlul de specialist de clasă este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, începând cu clasa a 3-a, pe trei niveluri, astfel: a)clasa a 3-a; b)clasa a 2-a; c)clasa 1. Articolul 45
(1) Titlul are o valabilitate de 5 ani şi se obţine/menţine prin examen, de către personalul care îndeplineşte condiţiile şi standardele de performanţă pentru fiecare domeniu/clasă în parte.
(2) Personalul deţinător al titlul de specialist de clasă clasa a 3-a sau a 2-a, care participă la examenul de acordare a unei clase superioare, îşi păstrează titlul de specialist de clasă deţinut, în limita de valabilitate stabilită la alin. (1), în situaţia nepromovării acestuia.
Articolul 46
(1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecţie penitenciară, audit, medical, secretariat şi relaţii publice, resurse umane şi formare profesională, juridic, prevenirea criminalităţii, informaţii clasificate, cooperare internaţională şi programe, securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, economico-administrativ, tehnologia informaţiei.
(2) Pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar.
Secţiunea a II-aAcordarea şi menţinerea titlului de specialist de clasă Articolul 47În sistemul administraţiei penitenciare se organizează anual, în perioada stabilită prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, o sesiune de examen având ca obiect obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă. Articolul 48Examinarea în vederea obţinerii titlului de specialist de clasă şi a brevetului corespunzător clasei se realizează astfel: a)de către comisiile constituite în cadrul fiecărei structuri de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru personalul cu funcţii de conducere din unităţile subordonate, personalul cu funcţii de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, personalul încadrat pe funcţii prevăzute cu un singur post în statele de organizare ale unităţilor subordonate şi pentru personalul pentru care nu se poate asigura comisie de specialitate la nivel de unitate; b)de către comisiile constituite în cadrul fiecărei structuri de specialitate din unitate, pentru personalul cu funcţii de execuţie din unităţile subordonate. Articolul 49
(1) Pentru a participa la examenul pentru obţinerea titlului de specialist de clasă, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii şi standarde de performanţă: a)să desfăşoare activităţi în domeniul în care se organizează examenul pentru obţinerea titlului de specialist de clasă; b)să aibă studii în domeniul pentru care se organizează examen; poate participa la examen şi personalul care nu posedă studii specifice domeniului respectiv, dacă are cel puţin un an în plus faţă de vechimea minimă în domeniul clasei respective; c)să aibă o vechime minimă de 3 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa a 3-a; d)să aibă o vechime minimă de 5 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa a 2-a; e)să aibă o vechime minimă de 7 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa 1; f)calificativele corespunzătoare perioadei de vechime minimă în specialitate să fie de cel puţin Foarte bun.
(2) Pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director de unitate penitenciară, vechimea dobândită pe parcursul întregii activităţi desfăşurate în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe funcţii de conducere se consideră vechime utilă la calculul stagiului pentru obţinerea titlului de specialist - specialitatea management penitenciar.
Articolul 50Pentru menţinerea clasei deţinute, personalul prevăzut la art. 49 trebuie să se prezinte la examen din 5 în 5 ani, în cadrul sesiunii anuale organizate; calificativele corespunzătoare stagiului de 5 ani trebuie să fie cel puţin Bun. Articolul 51Vechimea minimă în specialitate, prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c), d) şi e) trebuie îndeplinită până la finele lunii precedente celei în care se organizează examenul. Articolul 52Pentru personalul mutat/schimbat din funcţii în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate, vechimea acumulată i se consideră continuitate în stagiu pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă. Articolul 53Perioada în care funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil s-au aflat în concediu pentru creşterea copilului se consideră vechime pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă, condiţia prevăzută la art. 50 fiind considerată îndeplinită. Articolul 54
(1) În cazul modificării raporturilor de serviciu, personalul deţinător al titlului de specialist de clasă îşi păstrează titlul deţinut şi beneficiază de drepturile aferente, în limita de valabilitate de 5 ani de la obţinere, dacă îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu.
(2) La revenirea într-o funcţie din domeniul pentru care s-a acordat titlul de specialist de clasă, în termenul de valabilitate de 5 ani a titlului, personalul redobândeşte titlul, cu condiţia încadrării în numărul de locuri alocate pentru domeniul respectiv.
Articolul 55Personalului reîncadrat sau transferat în sistemul administraţiei penitenciare din alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională i se consideră vechime utilă la calculul stagiului pentru obţinerea unui titlu de specialist activitatea desfăşurată în aceste instituţii, în măsura în care a lucrat în acelaşi domeniu de activitate. Articolul 56Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare nu pot participa la examenul pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă: a)pe perioada punerii la dispoziţie, precum şi a suspendării raporturilor de serviciu; b)pe perioada cât sancţiunile disciplinare nu sunt radiate, pentru cei sancţionaţi disciplinar.
Secţiunea a III-aModalitatea de desfăşurare a examenului. Evaluarea candidaţilor Articolul 57Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, unităţile transmit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor o situaţie numerică, pe domenii şi pe clase, a personalului din unitate care îndeplineşte condiţiile de participare la examen în vederea obţinerii/menţinerii titlului de specialist de clasă pentru anul următor, comunică impactul generat şi fondurile disponibile. Articolul 58Situaţiile centralizate se analizează în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care realizează şi repartizarea pe unităţi penitenciare a titlurilor de specialist, pe clase. Articolul 59Administraţia Naţională a Penitenciarelor publică pe portalul intern al instituţiei anunţul privind demararea acţiunii de acordare a titlurilor de specialist şi repartizarea pe unităţi a numărului de titluri ce urmează a fi acordate, cu stabilirea pe unităţi penitenciare a perioadei de susţinere a examenului. Articolul 60Pentru asigurarea transparenţei şi echităţii, conducerea fiecărei unităţi penitenciare comunică personalului din subordine, prin afişare la avizierul unităţii în termen de 3 zile de la postarea pe portalul intern al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a anunţului privind demararea acţiunii de acordare a titlurilor de specialist, domeniile pentru care se organizează examen de acordare a titlului de specialist de clasă, precum şi următoarele date: a)numărul de titluri repartizate unităţii; b)bibliografia şi tematica pe fiecare domeniu/clasă în parte; c)data şi locul susţinerii examenului; d)data-limită de depunere a cererii de înscriere la examen. Articolul 61Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora şi locul desfăşurării examenului, se afişează în timp util pe portalul intern al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la sediul unităţilor penitenciare. Articolul 62Examenul constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate. Articolul 63Înscrierea la examen se realizează prin depunerea unei cereri, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice, la secretariatul unităţii; cererea se repartizează structurii de resurse umane. Articolul 64
(1) Structura de resurse umane completează în cererea de înscriere datele privind vechimea în domeniu, precum şi calificativele obţinute pe perioada vechimii minime în domeniu/stagiului în clasă şi evaluează cererile din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de examen.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal, care se afişează la avizierul unităţii şi pe portalul intern.
(3) Respingerea cererilor se motivează şi se comunică în scris titularului până cel târziu la data începerii examenului.
Articolul 65Candidaţii admişi în vederea obţinerii/menţinerii titlului de specialist de clasă vor susţine examenul; media minimă pentru a putea fi declarat „admis" este 8,00. Articolul 66Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate este stabilit de comisia de examen şi nu poate depăşi o oră şi jumătate din momentul comunicării subiectelor. Articolul 67Subiectele pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de specialitate se stabilesc de către membrii comisiei pe baza bibliografiei de concurs şi a tematicii, în concordanţă cu titlul de specialist/clasa pentru care a fost organizat examenul; comisia elaborează, în ziua susţinerii probei scrise, minimum două variante de subiecte care sunt introduse în plicuri sigilate. Articolul 68Supraveghetorii pentru susţinerea probei scrise sunt desemnaţi de către directorul unităţii organizatoare, din rândul personalului de altă specialitate. Articolul 69Accesul candidaţilor în săli este permis cu 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală; prezenţa candidaţilor se consemnează, în scris. Articolul 70Înaintea începerii examenului preşedintele comisiei de examen sau membrii comisiei desemnaţi de acesta instruieşte/instruiesc supraveghetorii, precum şi candidaţii, cu privire la desfăşurarea probei scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate. Articolul 71Candidaţilor le este interzisă pătrunderea în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţă sau dispozitive de stocare a datelor. Articolul 72Distribuirea subiectelor de examen se face prin alegerea, de către unul dintre candidaţi, a unui plic conţinând una dintre variantele de subiecte special create; candidatul va semna procesul-verbal de extragere a variantei de subiecte. Articolul 73După comunicarea subiectelor este interzis accesul candidaţilor sau al oricărei alte persoane în sala de examen, cu excepţia membrilor comisiei de examen, a supraveghetorilor şi a câte unui reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative; ieşirea din sală a candidaţilor atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de un supraveghetor. Articolul 74Candidaţii care nu respectă regulile de desfăşurare a examenului vor fi eliminaţi din examen. Articolul 75Grila de corectare a variantei de subiecte extrase se întocmeşte de către membrii comisiei în timpul susţinerii probei scrise şi se afişează din dispoziţia preşedintelui comisiei de examen la avizierul unităţii, după expirarea timpului de elaborare a lucrărilor scrise. Articolul 76Atât pe perioada elaborării variantelor de subiecte, cât şi pe perioada întocmirii grilei de corectare este interzis accesul oricărei alte persoane în încăperea în care se elaborează subiectele, cu excepţia membrilor comisiei de examen şi a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale. Articolul 77
(1) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii sunt obligaţi să predea supraveghetorului desemnat lucrările în faza în care se află, copia variantei de subiecte primită, precum şi ciorna, dacă este cazul, semnând în borderoul de predare-primire special întocmit în acest sens, depăşirea timpului stabilit fiind interzisă.
(2) Ultimii 3 candidaţi vor rămâne, în mod obligatoriu, în sală, până la predarea tuturor lucrărilor. Dacă la examen s-au înscris mai puţin de 3 candidaţi, aceştia rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
Articolul 78După predarea tuturor lucrărilor scrise, în prezenţa candidaţilor rămaşi în sală, unul dintre supraveghetorii desemnaţi verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde numărului semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi amestecă lucrările scrise. Articolul 79Lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru susţinerea probei scrise, vor fi depozitate în spaţiul destinat corectării care va fi asigurat şi sigilat de către preşedinte. Articolul 80
(1) Pe baza grilei de corectare, membrii comisiei notează lucrarea scrisă a fiecărui candidat, în borderoul individual, cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă din oficiu; notele acordate sunt trecute în borderoul centralizator, care este semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei de examen; punctajul pentru fiecare lucrare se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare din membrii comisiei de examen, utilizând două zecimale.
(2) În situaţia în care numărul celor care au promovat examenul pentru obţinerea titlului de specialist de clasă este mai mare decât numărul de titluri aprobat, se va proceda la acordarea titlului în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute; în cazul obţinerii de medii egale, departajarea se face după punctajul calculat cu respectarea următorului algoritm: a)Se acordă câte un punct pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. b)Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în domeniul de activitate specific.
(3) Punctajul se stabileşte prin însumarea punctelor acordate.
(4) La punctaje egale are prioritate persoana cu cea mai mare vechime în domeniu.
Articolul 81
(1) Rezultatele obţinute de candidaţii la examen se înscriu într-un proces-verbal semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei.
(2) Procesul-verbal înregistrat se afişează în termen de cel mult 48 de ore la avizier şi pe portalul intern.
Articolul 82
(1) Candidaţii care identifică erori în cuprinsul grilei de corectare le pot sesiza în termen de 3 ore de la afişarea acesteia. Sesizarea se depune la unitatea organizatoare şi se soluţionează de către comisia de examinare în termen de o oră de la depunere.
(2) Comisia poate începe corectarea lucrărilor numai după expirarea termenului de sesizare a erorilor din cuprinsul grilei de corectare ori, în cazul în care astfel de erori au fost sesizate în condiţiile alin. (1), numai după soluţionarea sesizării.
(3) Candidaţii pot contesta rezultatele obţinute sau modul de organizare al examenului; contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul unităţii organizatoare. Acestea se transmit, de îndată, secretarului comisiei de examinare.
Articolul 83
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor preia de la secretarul comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal, contestaţiile înregistrate, grila de corectare şi lucrările aferente.
(2) Analizarea şi rezolvarea contestaţiilor se realizează în cel mult 7 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a contestaţiei.
Articolul 84Rezultatele soluţionării contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare filă de preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor; procesul-verbal înregistrat se afişează în termenul prevăzut la art. 81 alin. (2) la avizier şi pe portalul intern. Articolul 85Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
Secţiunea a IV-aComisii şi atribuţii Articolul 86Comisiile de examinare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv prin decizii ale directorilor unităţilor subordonate, conform competenţelor stabilite la art. 48, şi sunt alcătuite din specialişti de clasă din domeniile pentru care se organizează examenul, putând fi cooptaţi, în funcţie de situaţie, şi specialişti de clasă din cadrul altor unităţi. Articolul 87Comisiile sunt formate dintr-un preşedinte, un secretar şi cel puţin 2 membri care îndeplinesc standardele de performanţă, cu respectarea principiului potrivit căruia membrii comisiilor trebuie să aibă titlu de specialist de clasă, cel puţin egal cu cel pentru care candidaţii susţin examenul. Articolul 88Persoanele prevăzute la art. 87 vor semna o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: a)nu sunt desemnate în comisii, în cadrul aceluiaşi examen, cu soţul/soţia sau o rudă de gradul I; b)nu sunt soţ/soţie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi; c)vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei. Articolul 89
(1) La examen are dreptul de a participa, în calitate de observator, un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea examenului.
(2) Persoanele prevăzute mai sus semnează o declaraţie pe propria răspundere în condiţiile prevăzute la art. 88.
Articolul 90Comisia de examinare are ca atribuţii: a)stabilirea subiectelor; b)întocmirea grilelor de corectare; c)preluarea şi gestionarea lucrărilor; d)soluţionarea sesizărilor cu privire la erorile identificate în cuprinsul grilei de corectare; e)corectarea lucrărilor; f)întocmirea procesului-verbal de corectare şi afişare a rezultatelor. Articolul 91
(1) În cazul în care la finalizarea examenului se înregistrează contestaţii, la propunerea şefilor de structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau, după caz a directorilor unităţilor subordonate, prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabileşte o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Structura comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte conform prevederilor art. 87.
(3) În cadrul aceluiaşi examen, nicio persoană desemnată în comisia de examinare nu poate face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Articolul 92Comisia de soluţionare a contestaţiilor are ca atribuţii: a)verificarea modului în care au fost respectate normele şi procedura de examinare pentru fiecare caz în parte; b)aprecierea lucrărilor contestate, urmând a fi analizată doar lucrarea scrisă întocmită cu ocazia susţinerii examenului.
Secţiunea a V-aRetragerea titlului de specialist de clasă şi retrogradarea Articolul 93
(1) Neprezentarea, la expirarea perioadei de valabilitate a titlului de specialist de clasă, la examenul de acordare a unei clase superioare ori de menţinere a clasei deţinute sau nepromovarea examenului de menţinere a clasei deţinute atrage retrogradarea într-un nivel inferior.
(2) Limita de valabilitate a clasei obţinute ca urmare a retrogradării este cea menţionată la art. 45, dar personalul poate participa la examenul de acordare a unei clase superioare, în următorul an în care se organizează examen, cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice.
Articolul 94
(1) Retragerea titlului de specialist de clasă se poate face atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi standardele în baza cărora a fost acordat.
(2) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor şi standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta prin: a)notă-raport înaintată de către şefii structurilor pentru personalul pe care îl coordonează; b)note-raport înaintate de către preşedinţii colectivelor de inspecţii şi controale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv directorilor unităţilor subordonate, după caz, pe baza constatărilor făcute cu ocazia inspecţiei sau controlului.
Articolul 95Plata majorării salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1 încetează în următoarele cazuri: a)în toate situaţiile în care nu se acordă salariul de bază; b)în situaţia punerii la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau a trimiterii în judecată.
Secţiunea a VI-aDrepturile funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului civil care deţin titlul de specialist de clasă Articolul 96Funcţionarii publici cu statut special în activitate şi personalul civil care deţin titlul de specialist de clasă beneficiază de dreptul de a deţine brevetul şi de a purta insigna corespunzătoare titlului de specialist de clasă deţinut. Articolul 97Funcţionarii publici cu statut special în activitate şi personalul civil beneficiază, pentru nivelurile titlurilor deţinute, de majorarea salariului de funcţie/salariului de bază cu: a)2,5% - pentru titlul de specialist clasa a 3-a; b)5% - pentru titlul de specialist clasa a 2-a; c)7,5% - pentru titlul de specialist clasa 1. Secţiunea a VII-aDispoziţii finale Articolul 98Numărul de titluri de specialist de clasă ce se pot acorda anual, pentru fiecare domeniu de activitate, se stabileşte după aprobarea bugetului, la propunerea unităţilor, în funcţie de fondurile aprobate la această categorie de cheltuieli. Articolul 99Bibliografia şi studiile specifice fiecărui domeniu se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Articolul 100Asigurarea insignelor corespunzătoare titlurilor de specialist de clasă, precum şi a brevetelor se realizează de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii Bucureşti. Articolul 101
(1) Insignele se distribuie în mod gratuit celor ce deţin titlul de specialist de clasă şi se poartă numai la uniforma de oraş; forma, dimensiunile şi conţinutul brevetului, precum şi ale insignei de specialist de clasă sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 la prezentele norme metodologice.
(2) Insignele corespunzătoare titlurilor de specialist de clasă conţin emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în formă rotundă, cu diametrul de 2,5 cm şi numărul aferent clasei - clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1.
(3) Numărul aferent clasei (clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1-a) se înscrie cu culoare albastru, pe un suport circular, cu diametrul de 1 cm, de culoare galben.
(4) Insignele se confecţionează din metal, au formă triunghiulară, cu dimensiunile 5,5 cm/7 cm/7 cm, fondul fiind de culoare bleumarin, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
(5) Documentul însoţitor al insignei este brevetul, validat prin semnătura persoanei competente să aprobe actul administrativ de alocare la drepturi.
Articolul 102Brevetele sunt completate de către structura de resurse umane care întocmeşte actul administrativ de acordare a titlului; înmânarea brevetului şi insignei de specialist de clasă se face în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ. Articolul 103Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, personalul cu funcţii de conducere din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, precum şi funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei sunt de drept deţinători ai titlului de specialist de clasă, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute de prezentele norme metodologice; valabilitatea titlului este de 5 ani şi se reînnoieşte, de drept, în cazul menţinerii în funcţie. Articolul 104Acordarea titlului se face începând cu data de întâi a lunii următoare afişării rezultatelor finale, prin act administrativ emis cu respectarea competenţelor de gestiune a resurselor umane. Articolul 105Evidenţa personalului care deţine titlul de specialist de clasă se ţine de către structura de resurse umane din fiecare unitate penitenciară, pe domenii şi clase, într-un registru în format electronic sau în aplicaţia informatizată de evidenţă a personalului. Articolul 106Documentele privind examenul pentru acordarea sau menţinerea titlului de specialist de clasă se păstrează la unitatea organizatoare şi se arhivează în cel de-al doilea an de la constituire.
Capitolul XCondiţiile de acordare a compensării de 5-25% la salariul de funcţie/salariul de bază al agenţilor de penitenciare, respectiv personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, prevăzută la art. 29 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 107
(1) Agenţii de penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activitate de conducători de autovehicule şi care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu se lucrează, cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, beneficiază de o compensaţie de 5-25% din salariul de funcţie/salariul de bază.
(2) Directorul unităţii, la propunerea structurii logistice, cu avizul şefului structurii economico-administrative, aprobă lista conducătorilor de autovehicule care, prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru.
Articolul 108De compensaţia prevăzută la art. 107 alin. (1) beneficiază şi personalul încadrat pe alte funcţii decât cele de conducători de autovehicule, în măsura în care desfăşoară astfel de activităţi cu caracter temporar. Articolul 109În funcţie de numărul de ore prestate peste programul normal de lucru, se stabilesc următoarele cote procentuale ce se vor aplica la salariul de funcţie/salariul de bază:

Numărul de ore prestate lunar peste programul normal de lucru şi necompensate cu timp liber Cota procentuală care se aplică la salariul de funcţie/salariul de bază
Până la 40 ore 5%
41-50 ore 10%
51-60 ore 15%
61-70 ore 20%
peste 70 ore 25%

Articolul 110Fracţiunile de oră nu se iau în calcul. Articolul 111Dacă nu s-a acordat timp liber corespunzător în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, compensaţia se plăteşte în luna următoare. Articolul 112Plata compensaţiei se face pe bază de pontaj, semnat de conducătorul structurii economico-administrative şi aprobat de directorul unităţii. Capitolul XIDrepturile salariale ale funcţionarilor publici cu statut special cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii, prevăzute de art. 57 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Art. 113 - (1) Drepturile prevăzute la art. 57 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a)Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au aprobarea directorului unităţii penitenciare pentru participarea la cursuri; b)Cursurile sunt în conformitate cu cerinţele stabilite în fişa postului sau cu perspectivele de evoluţie în carieră; c)Nevoile de formare au fost identificate prin chestionar de către şefii ierarhici; d)Perioada rămasă până la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă este mai mare de 1 an.
(2) Acordarea drepturilor specifice funcţionarilor publici cu statut special, precum şi a drepturilor aplicabile altor categorii de personal prevăzute de art. 57 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe baza documentelor de prezenţă eliberate de instituţia de învăţământ.
(3) Pe perioada stagiului efectuat la unităţi, drepturile cuvenite pe bază de pontaj se acordă corespunzător condiţiilor de muncă specifice din unităţi. Articolul 114
(1) Drepturile prevăzute la art. 57 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a)Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au aprobarea directorului unităţii penitenciare pentru participarea la activităţile de perfecţionare sau formare continuă; b)Activităţile de perfecţionare sau formare continuă sunt în conformitate cu cerinţele fişei postului sau cu perspectivele de evoluţie în carieră; c)Nevoile de formare au fost identificate prin chestionar de către şefii ierarhici.
(2) Drepturile specifice funcţionarilor publici cu statut special, precum şi cele cuvenite pe bază de pontaj se acordă în baza documentelor de prezenţă eliberate de organizatorul formei de pregătire.
(3) Pe perioada stagiului efectuat la unităţi, drepturile cuvenite pe bază de pontaj se acordă corespunzător condiţiilor de muncă specifice din unităţi.
Capitolul XIIDrepturile salariale ale funcţionarilor publici cu statut special puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, prevăzute de art. 58 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 115Funcţionarii publici cu statut special sunt puşi la dispoziţie în condiţiile legii, începând cu data la care intervine această situaţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Articolul 116
(1) Personalul prevăzut la art. 115 beneficiază, pe perioada punerii la dispoziţie, de salariul de funcţie avut, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii, precum şi de celelalte drepturi salariale, ţinând cont de condiţiile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Funcţionarii publici cu statut special care au deţinut funcţie de conducere anterior punerii la dispoziţie nu beneficiază de salariu de comandă.
Articolul 117Prin ordinul sau decizia de punere la dispoziţie se menţionează toate drepturile de care beneficiază.
Capitolul XIIIDrepturile salariale ale funcţionarilor publici cu statut special cărora le încetează raporturile de serviciu, prevăzute de art. 59 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 118Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de funcţie, salariul gradului profesional, gradaţiile şi, după caz, salariul de comandă, precum şi celelalte drepturi salariale, până la sfârşitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu. Articolul 119Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în gradul profesional următor şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeaşi dată, drepturile salariale se stabilesc proporţional, în raport cu noul grad profesional. Articolul 120
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 118, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc drepturile salariale prevăzute la art. 118 până la data încetării raporturilor de serviciu.
(2) În sensul alin. (1), situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu, din iniţiativa funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sunt următoarele:a)demisie; b)transfer, la cerere; c)pensionare în condiţiile legii, la cerere.
(3) În sensul alin. (1), situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu, din motive imputabile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sunt următoarele: a)destituirea din funcţie; b)desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze; c)reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie; d)revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credinţă; e)ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.
Articolul 121Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data încetării raporturilor de serviciu până la terminarea predării, fără a depăşi 22 de zile lucrătoare, cu excepţia situaţiilor de încetare a raporturilor de serviciu din iniţiativa funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau din motive imputabile acestora, pentru care nu există termen de predare a funcţiei.
Capitolul XIVDrepturile salariale ale funcţionarilor publici cu statut special puşi la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale, ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale, în stare de libertate, precum şi în cazul eliberării pe cauţiune, prevăzute de art. 60 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 122După punerea în mişcare a acţiunii penale sau după trimiterea sa în judecată, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se pune la dispoziţie. Articolul 123Menţinerea în activitate a personalului prevăzut la art. 122 se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi abateri disciplinare, iar procedura disciplinară se finalizează prin destituirea din sistemul administraţiei penitenciare. Articolul 124
(1) În perioada punerii la dispoziţie, personalul prevăzut la art. 122 beneficiază de salariul de funcţie minim corespunzător gradului profesional deţinut, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii, precum şi de celelalte drepturi salariale, ţinând cont de condiţiile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Funcţionarii publici cu statut special care au deţinut funcţie de conducere anterior punerii la dispoziţie nu beneficiază de salariu de comandă.
Articolul 125Punerea la dispoziţie se face cu data înregistrării în unitate a comunicării parchetului. Articolul 126În cazul în care s-au dispus clasarea, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, în cazul încetării procesului penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală, încetării urmăririi penale, renunţării la urmărirea penală dacă s-a dispus anterior punerea în mişcare a acţiunii penale, funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este repus în toate drepturile anterioare, actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Articolul 127În cazul în care s-a dispus clasarea, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, încetarea raporturilor de serviciu se va realiza dacă împotriva funcţionarului public cu statut special s-a dispus o măsură de siguranţă/obligaţie/măsură de supraveghere de natură a afecta/împiedica exercitarea atribuţiilor funcţiei. Articolul 128Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare arestaţi le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcţie.
Capitolul XVDrepturile salariale ale funcţionarilor publici cu statut special care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu şi, după caz, de audit, prevăzute de art. 84 alin. (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Art. 129 - Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu sau de audit beneficiază de majorarea salariului de funcţie cu 10%, pentru perioada cât desfăşoară această activitate. Articolul 130
(1) Acordarea acestor drepturi se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.
(2) Majorarea se acordă pentru timpul efectiv lucrat, în baza pontajului lunar.
Capitolul XVICondiţiile de acordare a sporului pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, prevăzut de art. 88 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Articolul 131Pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, respectiv sâmbăta şi duminica, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de 100% din salariul de funcţie/salariul de bază. Articolul 132
(1) Sporul prevăzut la art. 131 se acordă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)există o planificare în serviciu sau altă formă de organizare a programului normal de lucru sau există dispoziţia scrisă a şefului ierarhic de desfăşurare a activităţii în aceste zile, emise conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi, cu aprobarea conducătorului unităţii; b)în situaţii excepţionale, dispoziţia prevăzută la lit. a) poate fi verbală, dar se consemnează în scris în prima zi lucrătoare, în condiţiile prevăzute la lit. a).
(2) Sporul de 100% din salariul de funcţie/salariul de bază se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, determinându-se pe baza raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru din luna în care s-au desfăşurat activităţile.
(3) Dreptul prevăzut la art. 131 se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează plata.
(4) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
Articolul 133
(1) Plata sporului de 100% se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful structurii în care persoana îşi desfăşoară activitatea ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, împreună cu o copie a documentelor prevăzute la art. 133 alin. (1).
(3) Personalul delegat să desfăşoare activităţi la alte instituţii, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegării, care a desfăşurat activitate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, beneficiază de timp liber în compensare, cu aprobarea conducerii unităţii, pe baza documentelor doveditoare eliberate şi transmise de aceste instituţii.
(4) Pentru personalul ale căror raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel mutat, plata sporului de 100% se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.
(5) Pentru personalul căruia îi încetează detaşarea, împuternicirea pe o funcţie de conducere sau punerea la dispoziţie la o altă unitate decât cea în care este încadrat, plata sporului de 100% se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale aferente acestor situaţii.
Articolul 134
(1) Dispoziţiile legale privind regimul muncii suplimentare prestate peste programul normal de lucru, prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân aplicabile.
(2) Timpul liber corespunzător se acordă în condiţiile legii pentru munca suplimentară desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru şi presupune că pentru numărul de ore efectiv lucrate peste durata normală a timpului de lucru se acordă acelaşi număr de ore libere.
Articolul 135Conducătorii unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun măsurile necesare pentru folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane aflate la dispoziţie şi a resurselor financiare alocate în acest sens.
Capitolul XVIIStructura salariului lunar pentru funcţionarii publici cu statut special Articolul 136
(1) Structura salariului lunar pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi formula de calcul al acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
(2) Plata drepturilor salariale se face în data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, în baza pontajelor întocmite de fiecare şef de structură, aprobate de directorul unităţii/directorul direcţiei, după caz, şi transmise structurii financiare până în data de 3 a fiecărei luni.
Articolul 137În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite, nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. Articolul 138Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice Propunere de acordare a premiului de excelenţă

UNITATEA
GRAD PROFESIONAL
NUME ŞI PRENUME
FUNCŢIE
ACTIVITATEA LA CARE SE FACE REFERIRE ŞI CRITERIILE AVUTE ÎN VEDERE

Şeful ierarhic, ........ .......... ANEXA Nr. 2la normele metodologice Propunere de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale

UNITATEA
GRAD PROFESIONAL
NUME ŞI PRENUME
FUNCŢIE
LUCRAREA DE EXCEPŢIE SAU MISIUNEA SPECIALĂ LA CARE SE FACE REFERIRE
PROCENT MAJORARE
CONTRIBUŢIA ADUSĂ DE F.P.S.S./ P.C. LA LUCRAREA DE EXCEPŢIE SAU MISIUNEA SPECIALĂ
IMPLICAŢII INSTITUŢIONALE

Şeful ierarhic, ........ .......... ANEXA Nr. 3la normele metodologice Nr. de înregistrare ............/............ CERERE de înscriere la examen în vederea acordării/menţinerii titlului de specialist de clasă - clasa a .......- a, în specialitatea ........ ................ ........... Domnule/Doamnă ministru/director, Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ........, cod informatic .........., încadrat în funcţia de ........ ................ ........., absolvent/licenţiat al ........ ................ .........., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la examenul pentru acordarea/menţinerea titlului de specialist de clasă - clasa a .....- a în specialitatea ........ ................ ................ ........ . Semnătura ........ ................ ........ .............. Data ........ ............ Structura de resurse umane atestă următoarele date: 1. Candidatul are o vechime în specialitatea/domeniul la care solicită participarea la examen de: ........ ........ ............... 2. Calificativele corespunzătoare vechimii minime, raportat la clasa pentru care a solicitat înscrierea: ........ ........ ........... 3. A fost/Nu a fost sancţionat disciplinar ........ ................ ........ ............. 4. Data radierii sancţiunii disciplinare ........ ................ ................ ......... 5. Alte observaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (de exemplu, îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de studii) Concluzie: Candidatul îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen. Semnătura ........ ................ ........ .............. Data ........ ................ ................ ................ ANEXA Nr. 4la normele metodologice ROMÂNIA BREVET Prin Ordinul nr. ....... din ............. se conferă ........ ................ ................ ................ ........ ........ (domnului, doamnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului) din ........ ................ ................ .......... (denumirea instituţiei din care face parte) titlul de Specialist de clasă - clasa a ...... - a în specialitatea ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... pentru activitatea desfăşurată şi contribuţia substanţială în realizarea sarcinilor şi misiunilor specifice domeniului. Ministrul justiţiei, ........ ........ .......... (semnătura) Bucureşti, ........ ................ (data) Nr. ........ ................ ................ .......... (nr. înreg. Reg. evid. brevete) ANEXA Nr. 5la normele metodologice ROMÂNIA BREVET Prin Decizia nr. ....... din .............. se conferă ........ ................ ................ ................ ........ ........ (domnului, doamnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului) din ........ ................ ................ ........ (denumirea instituţiei din care face parte) titlul de Specialist de clasă - clasa a ......-a în specialitatea ........ ................ ........ .............. pentru activitatea desfăşurată şi contribuţia substanţială în realizarea sarcinilor şi misiunilor specifice domeniului. Director, ........ ................ (semnătura) Bucureşti, ........ ........ ........... (data) Nr. ........ ................ ........ .......... (nr. înreg. Reg. evid. brevete) ANEXA Nr. 6la normele metodologice Modelul insignei de specialist de clasă ANEXA Nr. 7la normele metodologice MINISTERUL JUSTIŢIEI Administraţia Naţională a Penitenciarelor Unitatea ........ ........ .............. Aprob. Conducătorul unităţii, ........ ........ ............. CENTRALIZATOR LUNAR al orelor prestate de către personalul din ........ ................ ........ în luna ........ ............, în zilele de repaus săptămânal, de (denumirea structurii) sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează:

Nr. crt. Numele şi prenumele Activitatea desfăşurată Cine a dispus desfăşurarea activităţii Data şi intervalul de timp Număr de ore prestate Semnătura persoanei care a prestat activitatea Semnătura şefului structurii Observaţii

Întocmit ........ ................ ................ ........ .............. (numele, prenumele, data şi semnătura) ANEXA Nr. 8 la normele metodologice Structura salariului lunar şi formula de calcul al acestuia *) Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ: Derogările de la aplicarea dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute prin legi speciale se menţin.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2415/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2415 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2415/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu