Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2399 din 10.08.2017

pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22 august 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:art. 5 alin. (4) şi art. 111 alin. (2) lit. e), alin. (28) şi (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;

art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească, prevăzut în anexa nr. 3; b)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 4; c)Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 5; d)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 6; e)Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 5Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească 1. În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale judecătorească, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prima operaţiune de dare în plată. 2. Dispoziţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora. 3. Persoanele fizice prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată (RNNEADP), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016. 4. Pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, persoanele fizice au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere. 5. Cererea se depune de persoana fizică în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii. 6. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată sa înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective. 7. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Prin organ fiscal central competent se înţelege: a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor, persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.9. (1) După primirea cererii, organul fiscal verifică dacă persoanele fizice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură. (2) În cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative depuse nu conţin toate elementele necesare în vederea soluţionării cererii, acesta notifică persoana fizică.(3) Dispoziţiile art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.10. Pe baza documentelor primite, organul fiscal întocmeşte un referat care cuprinde modul de soluţionare a cererii, precum şi elementele avute în vedere, potrivit legii. Prin documente primite se înţelege: a)cererea prevăzută la pct. 4 din prezenta procedură; b)hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată; c)certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), prevăzut la pct. 6 din prezenta procedură.11. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent. 12. În situaţia în care persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal comunică contribuabilului modul de soluţionare a cererii. 13. (1) În situaţia în care persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal stabileşte impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10 (formular 253). (2) Dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.14. Decizia de impunere se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. 2. Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a accesoriilor aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016", prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 3. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată sa înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective. 4. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta procedură, precum şi la pct. 10 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele individualizate în decizia de impunere comunicată contribuabilului, care fac obiectul anulării, au fost stinse total sau parţial. 5. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute de aceste dispoziţii legale au fost sau nu stinse, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016. 6. În situaţia în care obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost stinse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă. 7. În situaţia în care se constată că, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 au fost stinse, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Compartimentul de specialitate procedează la întocmirea referatului de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emiterea Deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016. 8. În situaţia în care se constată că, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost stinse, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016. 9. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. 10. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică de către organul fiscal central competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 11. Obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 7 şi stinse prin orice modalitate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător. 12. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la întocmirea unui referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţă a obligaţiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriile aferente acestuia. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate procedează la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. 13. La referatul prevăzut la pct. 12 se anexează borderoul de scădere a obligaţiilor fiscale, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii. 14. În situaţia în care, potrivit prevederilor art. III alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în vederea restituirii impozitului plătit, acesta depune la organul fiscal central competent, în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. 15. Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent, de unde se repartizează compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, urmând ca aceasta să fie soluţionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării. 16. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea existenţei deciziei de impunere prin care au fost stabilite impozitul care face obiectul restituirii, precum şi cuantumul sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului. 17. În situaţia în care contribuabilul a efectuat, în totalitate, plata impozitului stabilit prin formularul 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", compartimentul prevăzut la pct. 15 verifică situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidenţa pe plătitori, şi întocmeşte Decizia de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, aplicând în continuare în mod corespunzător prevederile pct. 12-24 din Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.384/2008. 18. În situaţia în care contribuabilul a achitat parţial impozitul stabilit prin decizia de impunere, compartimentul prevăzut la pct. 15 procedează astfel: a)restituie suma efectiv achitată potrivit pct. 17; b)anulează diferenţa neachitată potrivit pct. 6-10 din prezenta procedură.19. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel: a)o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat; b)o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.20. Organul fiscal central competent restituie impozitul efectiv achitat, urmând ca recuperarea cotei-părţi de 50% datorate de către bugetul local şi restituite contribuabilului să se efectueze prin diminuarea, în mod corespunzător, a sumelor reprezentând cota-parte cuvenită unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, în luna următoare celei în care au fost restituite sumele, organul fiscal central competent care a efectuat restituirea va întocmi Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare, înscriind în coloana 4 a acestui formular suma efectiv de distribuit unităţilor administrativ-teritoriale după diminuarea acesteia cu sumele restituite de organele fiscale centrale în contul bugetelor locale. ANEXA Nr. 3Nr. şi data înregistrării ........ ........./........ ................ CERERE*) privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească*) Se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către fiecare persoană fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către împuternicitul acesteia, potrivit legii. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ..............., cod numeric personal/ număr de identificare fiscală ........ ................ ........ ............, cu domiciliul în ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ..............., cod poştal ........ ........ .........., telefon ........ ........ ..........., fax/e-mail ........ ................ ........ ........, reprezentat/reprezentată prin dl/dna ........ ................ ................ ................ .............., cod numeric personal/ număr de identificare fiscală ........ ................ ................ ............., cu domiciliul în ........ ................ ..........., str. ........ ................ ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ .............., cod poştal ........ ........., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria .......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ..........., ca parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ........ ................ din data de ........ ........ ........., comunicată în data de ........ ................ ........, obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în calitate de ........ ................ ........ .............**), solicit aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se înscrie calitatea persoanei fizice, după caz: debitor, codebitor, coplătitor, garant personal sau ipotecar al debitorului. Bunul imobil care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată, în condiţiile prevederilor Legii nr.77/2016, este situat în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ............... . ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Anexez la prezenta certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot) nr. ........ ..........din data de ........ ............ . Data ...../......./........ Semnătura ........ ................ La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti. Număr de operator de date cu caracter personal - 759 ANEXA Nr. 4CERERE privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 nr. ............/....... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........ ................ ............, codul poştal ................, având CNP/NIF ........ ................ ........ ............, prin prezenta solicit anularea sumei de ........ ............... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. ........ ........, aferentă anului ............. . Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Semnătura ................ Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 5ANTET1) 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ. Dosar fiscal nr. ......... Nr. ......./............ Către ........ ................ ................ ................ ................ .........2), cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bloc. ...., sc. .., et. ...., ap. ....., sectorul ......., localitatea ........ ................ ................ ............, judeţul ........ ................ ................ ..........., cod poştal ................2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. DECIZIE de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, vă comunicăm că se anulează suma de ........ ............ lei, stabilită prin titlul/titluri de creanţă comunicat/comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea creanţei3) Categoria de sumă4) Suma anulată - lei - Numărul şi data titlului de creanţă comunicat5)
0 1 2 3 4

3) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale: impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal.4) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere.5) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, după caz. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... Număr de operator de date cu caracter personal - 759 ANEXA Nr. 6CERERE privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 nr. ............/....... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........ .............., codul poştal ........, având CNP/NIF ........ ................ ..............., prin prezenta solicit, în baza prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, restituirea sumei de ........ ............... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. .............../............, în contul bancar ........ .............., cod IBAN ........ ................ deschis la ........ ............... . Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declar pe propria răspundere că am avut calitatea de parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ............. din data de ........ ................, pronunţată de ........ ........ ..........1), anexată în copie la prezenta.1) Se va înscrie denumirea instanţei judecătoreşti competente. Semnătura ........ ........ Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 7ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ. Dosar fiscal nr. ......... Nr. ......./............ Către ........ ................ ................ ................ ................ .........2), cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bl. ...., sc. .., et. ...., ap. ....., sectorul ......., localitatea ........ ................ ................ ............, judeţul ........ ................ ................ ..........., cod poştal ................2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. DECIZIE de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 În temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, coroborate cu cele ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a compensării sumei de ........ .......... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ........ .......... lei, după cum urmează:

Denumirea creanţei bugetare3) Documentul din care rezultă creanţa bugetară4) Nr./dată document Cuantumul sumei aprobate la restituire (lei) Cuantumul sumei compensate (lei) Cuantumul sumei de restituit (lei)
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

3) Se vor menţiona denumirea impozitului şi eventualele obligaţii fiscale accesorii care fac obiectul restituirii.4) Se va menţiona decizia de anulare a obligaţiilor fiscale. Suma aprobată la restituire reprezintă impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi stins, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, cuvenită bugetului de stat. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... Număr de operator de date cu caracter personal -759 ANEXA Nr. 8Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor a)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească"1. Format: A4/t1 2. Se difuzează gratuit. 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia în două exemplare. 5. Circulă: originalul, la organul fiscal central competent, definit prin prezentul ordin; copia, la contribuabil.6. Se arhivează la organul fiscal central competent. b)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Se difuzează gratuit; 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare. 5. Circulă: originalul, la organul fiscal central competent; copia, la contribuabil.6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. c)Denumire: „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 3. Se utilizează în baza art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori. 5. Circulă un exemplar la contribuabil. 6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent. d)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1; 2. Se difuzează gratuit. 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare. 5. Circulă:

originalul, la organul fiscal central competent;

copia, la contribuabil.6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. e)Denumire: „Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 3. Se utilizează în baza art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori. 5. Circulă un exemplar la contribuabil. 6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2399/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2399 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2399/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu