Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2399 din 10.08.2017

pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22 august 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:art. 5 alin. (4) şi art. 111 alin. (2) lit. e), alin. (28) şi (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;

art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească, prevăzut în anexa nr. 3; b)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 4; c)Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 5; d)Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 6; e)Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 5Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească 1. În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale judecătorească, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prima operaţiune de dare în plată. 2. Dispoziţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora. 3. Persoanele fizice prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată (RNNEADP), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016. 4. Pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, persoanele fizice au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere. 5. Cererea se depune de persoana fizică în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii. 6. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată sa înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective. 7. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Prin organ fiscal central competent se înţelege: a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor, persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.9. (1) După primirea cererii, organul fiscal verifică dacă persoanele fizice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură. (2) În cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative depuse nu conţin toate elementele necesare în vederea soluţionării cererii, acesta notifică persoana fizică.(3) Dispoziţiile art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.10. Pe baza documentelor primite, organul fiscal întocmeşte un referat care cuprinde modul de soluţionare a cererii, precum şi elementele avute în vedere, potrivit legii. Prin documente primite se înţelege: a)cererea prevăzută la pct. 4 din prezenta procedură; b)hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată; c)certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), prevăzut la pct. 6 din prezenta procedură.11. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent. 12. În situaţia în care persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal comunică contribuabilului modul de soluţionare a cererii. 13. (1) În situaţia în care persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de tratamentul fiscal prevăzut la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal stabileşte impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10 (formular 253). (2) Dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.14. Decizia de impunere se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. 2. Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a accesoriilor aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016", prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 3. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată sa înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective. 4. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta procedură, precum şi la pct. 10 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele individualizate în decizia de impunere comunicată contribuabilului, care fac obiectul anulării, au fost stinse total sau parţial. 5. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute de aceste dispoziţii legale au fost sau nu stinse, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016. 6. În situaţia în care obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost stinse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă. 7. În situaţia în care se constată că, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 au fost stinse, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Compartimentul de specialitate procedează la întocmirea referatului de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emiterea Deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016. 8. În situaţia în care se constată că, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 5 nu au fost stinse, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016. 9. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. 10. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică de către organul fiscal central competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 11. Obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 7 şi stinse prin orice modalitate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător. 12. În vederea aplicării prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la întocmirea unui referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţă a obligaţiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriile aferente acestuia. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate procedează la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. 13. La referatul prevăzut la pct. 12 se anexează borderoul de scădere a obligaţiilor fiscale, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii. 14. În situaţia în care, potrivit prevederilor art. III alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în vederea restituirii impozitului plătit, acesta depune la organul fiscal central competent, în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. 15. Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent, de unde se repartizează compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, urmând ca aceasta să fie soluţionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării. 16. După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea existenţei deciziei de impunere prin care au fost stabilite impozitul care face obiectul restituirii, precum şi cuantumul sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului. 17. În situaţia în care contribuabilul a efectuat, în totalitate, plata impozitului stabilit prin formularul 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", compartimentul prevăzut la pct. 15 verifică situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidenţa pe plătitori, şi întocmeşte Decizia de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, aplicând în continuare în mod corespunzător prevederile pct. 12-24 din Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.384/2008. 18. În situaţia în care contribuabilul a achitat parţial impozitul stabilit prin decizia de impunere, compartimentul prevăzut la pct. 15 procedează astfel: a)restituie suma efectiv achitată potrivit pct. 17; b)anulează diferenţa neachitată potrivit pct. 6-10 din prezenta procedură.19. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel: a)o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat; b)o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.20. Organul fiscal central competent restituie impozitul efectiv achitat, urmând ca recuperarea cotei-părţi de 50% datorate de către bugetul local şi restituite contribuabilului să se efectueze prin diminuarea, în mod corespunzător, a sumelor reprezentând cota-parte cuvenită unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, în luna următoare celei în care au fost restituite sumele, organul fiscal central competent care a efectuat restituirea va întocmi Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare, înscriind în coloana 4 a acestui formular suma efectiv de distribuit unităţilor administrativ-teritoriale după diminuarea acesteia cu sumele restituite de organele fiscale centrale în contul bugetelor locale. ANEXA Nr. 3Nr. şi data înregistrării ........ ........./........ ................ CERERE*) privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească*) Se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către fiecare persoană fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către împuternicitul acesteia, potrivit legii. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ..............., cod numeric personal/ număr de identificare fiscală ........ ................ ........ ............, cu domiciliul în ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ..............., cod poştal ........ ........ .........., telefon ........ ........ ..........., fax/e-mail ........ ................ ........ ........, reprezentat/reprezentată prin dl/dna ........ ................ ................ ................ .............., cod numeric personal/ număr de identificare fiscală ........ ................ ................ ............., cu domiciliul în ........ ................ ..........., str. ........ ................ ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ .............., cod poştal ........ ........., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria .......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ..........., ca parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ........ ................ din data de ........ ........ ........., comunicată în data de ........ ................ ........, obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în calitate de ........ ................ ........ .............**), solicit aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se înscrie calitatea persoanei fizice, după caz: debitor, codebitor, coplătitor, garant personal sau ipotecar al debitorului. Bunul imobil care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată, în condiţiile prevederilor Legii nr.77/2016, este situat în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ............... . ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Anexez la prezenta certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot) nr. ........ ..........din data de ........ ............ . Data ...../......./........ Semnătura ........ ................ La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN - Infonot), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti. Număr de operator de date cu caracter personal - 759 ANEXA Nr. 4CERERE privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 nr. ............/....... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........ ................ ............, codul poştal ................, având CNP/NIF ........ ................ ........ ............, prin prezenta solicit anularea sumei de ........ ............... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. ........ ........, aferentă anului ............. . Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Semnătura ................ Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 5ANTET1) 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ. Dosar fiscal nr. ......... Nr. ......./............ Către ........ ................ ................ ................ ................ .........2), cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bloc. ...., sc. .., et. ...., ap. ....., sectorul ......., localitatea ........ ................ ................ ............, judeţul ........ ................ ................ ..........., cod poştal ................2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. DECIZIE de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, vă comunicăm că se anulează suma de ........ ............ lei, stabilită prin titlul/titluri de creanţă comunicat/comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea creanţei3) Categoria de sumă4) Suma anulată - lei - Numărul şi data titlului de creanţă comunicat5)
0 1 2 3 4

3) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale: impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal.4) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere.5) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, după caz. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... Număr de operator de date cu caracter personal - 759 ANEXA Nr. 6CERERE privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 nr. ............/....... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........ .............., codul poştal ........, având CNP/NIF ........ ................ ..............., prin prezenta solicit, în baza prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, restituirea sumei de ........ ............... lei, reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit şi comunicat prin Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. .............../............, în contul bancar ........ .............., cod IBAN ........ ................ deschis la ........ ............... . Menţionez că mă încadrez în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declar pe propria răspundere că am avut calitatea de parte în cadrul Hotărârii judecătoreşti definitive nr. ............. din data de ........ ................, pronunţată de ........ ........ ..........1), anexată în copie la prezenta.1) Se va înscrie denumirea instanţei judecătoreşti competente. Semnătura ........ ........ Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 7ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ. Dosar fiscal nr. ......... Nr. ......./............ Către ........ ................ ................ ................ ................ .........2), cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bl. ...., sc. .., et. ...., ap. ....., sectorul ......., localitatea ........ ................ ................ ............, judeţul ........ ................ ................ ..........., cod poştal ................2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. DECIZIE de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 În temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017, coroborate cu cele ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a compensării sumei de ........ .......... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ........ .......... lei, după cum urmează:

Denumirea creanţei bugetare3) Documentul din care rezultă creanţa bugetară4) Nr./dată document Cuantumul sumei aprobate la restituire (lei) Cuantumul sumei compensate (lei) Cuantumul sumei de restituit (lei)
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

3) Se vor menţiona denumirea impozitului şi eventualele obligaţii fiscale accesorii care fac obiectul restituirii.4) Se va menţiona decizia de anulare a obligaţiilor fiscale. Suma aprobată la restituire reprezintă impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi stins, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, cuvenită bugetului de stat. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... Număr de operator de date cu caracter personal -759 ANEXA Nr. 8Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor a)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească"1. Format: A4/t1 2. Se difuzează gratuit. 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia în două exemplare. 5. Circulă: originalul, la organul fiscal central competent, definit prin prezentul ordin; copia, la contribuabil.6. Se arhivează la organul fiscal central competent. b)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Se difuzează gratuit; 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare. 5. Circulă: originalul, la organul fiscal central competent; copia, la contribuabil.6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. c)Denumire: „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 3. Se utilizează în baza art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori. 5. Circulă un exemplar la contribuabil. 6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent. d)Denumire: „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1; 2. Se difuzează gratuit. 3. Se utilizează de către persoana fizică care solicită aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017;. 4. Se întocmeşte de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, în două exemplare. 5. Circulă:

originalul, la organul fiscal central competent;

copia, la contribuabil.6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. e)Denumire: „Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016"1. Format: A4/t1 2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 3. Se utilizează în baza art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2017. 4. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori. 5. Circulă un exemplar la contribuabil. 6. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central competent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2399/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2399 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2399/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu