Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.234 din 22.02.2016

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 23 februarie 2016SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.951 din 19 februarie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în temeiul prevederilor:Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul I Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, literele a) , h) , k) , m) , n) , o şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)«animal cu neconformităţi» înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului, după caz; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ h)«clauza de revizuire» reprezintă ajustarea angajamentelor de agromediu în cazul amendării standardelor obligatorii relevante sau a cerinţelor stabilite în conformitate cu legislaţia comunitară sau naţională. Angajamentul va fi anulat, însă nu se va cere rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)«culturi secundare» înseamnă amestecurile de specii de culturi înfiinţate pentru respectarea cerinţelor privind zonele cu strat vegetal, care se înfiinţează după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în scopul asigurării acoperirii terenului arabil pe perioada iernii; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ m)«crescător de animale» - persoana care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie; n)«exploataţia în sectorul zootehnic» - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010; o)«livada tradiţională utilizată extensiv» înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 de pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi nu sunt simetrice şi sunt acoperite cu specii furajere perene; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ab) «taur din rasă de carne» înseamnă masculul necastrat din specia taurine din rasă de carne; 2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) din ordonanţă sunt cei prevăzuţi la art. 7 din ordonanţă. 3. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) şi literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele care fac dovada utilizării terenului şi care atestă că terenul este la dispoziţia fermierului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt: a)adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; şi b)copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz; c)copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz; 4. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 5. La articolul 5, alineatele (5) , (51 ) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate. (51 ) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în cursul controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(8) Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile. 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv şi:a)copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene sau ADS şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract; b)copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. (2) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor sunt membrii asociaţiei, respectiv fermierii activi. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM deţinut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere a pajiştii de către asociaţie şi copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute de către fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicaţia GIS, pusă la dispoziţie de către APIA. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.(4) Codul/Codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.(5) Cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă în calitate de fermier activ pe pajiştile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le deţin, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul formei asociative. (6) Membrii formelor asociative menţionate la alin. (5) nu pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de plăţi pentru suprafeţele sau animalele solicitate la plată de către forma asociativă. 7. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoţite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:a)copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative; b)copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat. Centralizatorul se completează anual şi se semnează de către preşedintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 3; c)copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu şi climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.(2) În conformitate cu art. 7 alin. (21) lit. b) din ordonanţă, cererea unică de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiştilor permanente şi în calitate de fermieri activi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafeţele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafaţă se fac proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:a)copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative; b)copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către preşedintele formei asociative menţionate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 31; c)copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. 8. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă. 9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71 , cu următorul cuprins: Articolul 71 Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menţionate la art. 7 alin. (1) şi art. 6 care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanţă, în calitate de fermieri activi, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), precum şi, după caz: a)copie a cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţă eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă deţine animale prin care asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha; b)documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 - agromediu şi climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 - agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice; c)documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu deţine animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv:

(i) declaraţiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.

10. La articolul 10 alineatul (5), după litera n) se introduce o noua literă, litera o) , cu următorul cuprins: o)suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015. 11. La articolul 11, alineatele (1) , (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăţi. În conformitate cu art. 72 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr 1.306/2013, APIA pune la dispoziţia solicitanţilor, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafaţa eligibilă şi categoria de folosinţă a blocurilor fizice, precum şi datele şi materialele grafice referitoare la parcelele declarate şi/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) În cursul controalelor efectuate de APIA se aplică o toleranţă tehnică de amplasare a parcelei agricole aferentă unei zone-tampon calculată în aplicaţia electronică GIS. (5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată identificarea eronată, în afara toleranţei prevăzute la alin. (4), a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor părţi din aceste parcele, nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat. 12. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate , alineatele (21 ) - (24 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. (22 ) Pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea calităţii cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. (23 ) Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. (24 ) În termen de maximum 35 de zile calendaristice după data-limită a depunerii cererii unice de plată, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără penalităţi. 13. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)numărul de arbori nu depăşeşte o densitate maximă de 100 de arbori/hectar, conform art. 9 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. 14. La articolul 19 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)Formularul 221 «Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit», aprobat prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit şi decizia de impunere emisă de unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice; sau b)Formularul 200 «Declaraţie privind veniturile realizate din România», aprobat prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vigoare la data depunerii formularului, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; şi 15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins: (3) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere. 16. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 În sensul art. (6) alin. (3)-(6) din ordonanţă, fermierii care nu pot dovedi calitatea de fermier activ prin documentele prevăzute la art. 17, 19, 20 şi 21 din prezentul ordin nu sunt eligibili la plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) din ordonanţă. 17. La articolul 33 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA şi să utilizeze datele cadastrale, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. 18. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă. 19. La articolul 42 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)utilizează, pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, sămânţă certificată oficial în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.20. La articolul 46 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)au încheiat contract cu unităţi de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, pentru producţia obţinută; 21. La articolul 46 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)contract cu unităţi de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene; b)copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de o instituţie similară din statele membre UE, din care să rezulte activitatea de procesare a unităţii cu care a încheiat contractul; 22. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)au contract de valorificare a unei producţii minime de 4.500 kg/ha orez şi fac dovada valorificării acesteia pe bază de factură fiscală şi contract. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii prin documente contabile interne; 23. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)fac dovada producţiei minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ şi fermier, care se depune la APIA, până la data de 1 decembrie a anului de cerere. 24. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins: (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă la termenele prevăzute în cadrul art. 42-59. 25. La articolul 63 alineatul (1), litera d) se abrogă. 26. La articolul 64, litera d) a alineatului (1) şi litera c) a alineatului (2) se abrogă. 27. După articolul 64 se introduc trei noi articole, articolele 641 , 642 şi 643 , cu următorul cuprins: Articolul 641 Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine; b)solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă; c)solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015. Articolul 642 Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine; b)solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă. Articolul 643 Pentru anii de solicitare ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), ulteriori obţinerii dreptului la primă, trebuie să aibă unul dintre următoarele documente: a)copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; b)copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui; c)copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; d)copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC. 28. La articolul 65, alineatul (1) litera c) , alineatul (3) litera c) şi alineatul (4) litera c) se abrogă. 29. După articolul 65 se introduc două noi articole, articolele 651 şi 652 , cu următorul cuprins: Articolul 651 (1) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) se acordă fermierilor crescători de bovine şi pentru exploataţiile nou-înfiinţate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă înregistrate în RNE; b)la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine. (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru anul de cerere 2016 exploataţiile noi sunt cele înfiinţate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul 2016. (3) Plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă. Articolul 652 Solicitanţii care au obţinut un drept la primă în anii anteriori pentru ANTZ - specia bovine, prevăzut la art. 62 lit. b), pot solicita acest drept pentru efectivul de animale purtătoare de primă, fără ca acesta să fie detaliat pe coduri unice de identificare în cererea de plată. 30. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 67 Toţi fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că efectivul de animale existent în exploataţia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinţei, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor. 31. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 68(1) Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru fermierii care nu au solicitat ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) în anii de cerere 2013-2015 este copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă de referinţă.(2) Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) în situaţia art. 642 şi care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:a)copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte; b)copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui; c)copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; d)copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC. (3) Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) este copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, în cazul exploataţiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 651 şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.(4) Pentru cererile unice de plată depuse în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, respectiv şi cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări. 32. După articolul 68 se introduc trei noi articole, articolele 681 , 682 şi 683 , cu următorul cuprins: Articolul 681 Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate. Articolul 682 (1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite APIA efectuează:a)pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) şi b) - controale administrative, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR; b)pentru schema prevăzută la art. 62 lit. c) - controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică administrativ, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 65 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (3) lit. a) şi b), alin. (4) lit. a) şi b), art. 651 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 66 lit. a) şi b), precum şi, pentru sprijinul prevăzut la art. 62 lit. b), trasabilitatea animalelor, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Articolul 683 În cuprinsul capitolelor IX şi X, următorii termeni se definesc astfel: a)perioada de referinţă: este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care a obţinut un drept de plată.Prin excepţie pentru anul de cerere 2016 perioada de referinţă este cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în anul 2016; b)data de referinţă: este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate; c)exploataţii nou-înfiinţate: sunt exploataţiile înfiinţate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs; d)animale cu trasabilitate: sunt acele animale pentru care la schimbarea proprietarului s-a eliberat şi înregistrat în baza naţională de date un formular/document de mişcare, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se poată stabili exploataţia-sursă şi proprietarul anterior, precum şi exploataţia de destinaţie şi noul proprietar. 33. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70 SCZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii: a)bivoliţe de lapte; b)ovine; c)caprine; d)taurine din rase de carne şi metişii acestora. Categoriile de animale sunt prevăzute pe grupe la art. 74 alin. (2); e)vaci de lapte; f)viermi de mătase. 34. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731 , cu următorul cuprins: Articolul 731 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar. 35. La articolul 74 alineatul (1) litera a), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (i) vaci din rase de carne care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 75 în anii anteriori; şi/sau (ii) vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 75 în anii anteriori; şi/sau 36. La articolul 74 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în Registrul genealogic al rasei; 37. La articolul 75, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte inclusiv, care nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 74, în anii anteriori, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA; 38. La articolul 78, alineatul (1) , alineatul (4) litera b) , alineatul (7) litera b) şi alineatul (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 78(1) Toţi fermierii activi care solicită SCZ trebuie să prezinte adeverinţă emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu excepţia SCZ pentru viermi de mătase, care atestă că efectivul de animale existent în exploataţia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinţei, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) [...] b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală, precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) [...] b) factura fiscală de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(9) Pentru cererile unice de plată depuse în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări." 39. După articolul 78 se introduc două noi articole, articolele 781 şi 782 , cu următorul cuprins: Articolul 781 (1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, pentru schema prevăzută la art. 70 lit. a), b), c), d), e) şi f), APIA efectuează controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR.(2) APIA verifică administrativ, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) şi d), art. 72 lit. a), c), d) şi f), art. 73 lit. a), c), d) şi f), art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi h), art. 75 lit. a) şi lit. c) pct. (i), (iii) şi (iv), precum şi, pentru sprijinul prevăzut la art. 70 lit. a), d) şi e), trasabilitatea animalelor, în baza naţională de date a ANSVSA. Articolul 782 Animalele solicitate în cererea unică de plată pentru SCZ pot fi înlocuite cu alte animale, în cazul circumstanţelor naturale, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii: a)animalele să îndeplinească condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului; b)beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată; c)beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului. 40. Capitolul XI „Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile/asociaţiile care eliberează adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător", cuprinzând articolele 79-81, se abrogă. 41. În textul articolelor 61-78, termenul „exploataţie" se înlocuieşte cu sintagma „exploataţie cu cod ANSVSA". 42. La articolul 86, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Proporţia dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileşte de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a culturilor secundare este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale măsurii 10 «Agromediu şi climă» din PNDR 2014-2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale măsurii 214 «Plăţi de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. 43. La articolul 86, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate , alineatele (61 ) - (64 ) , cu următorul cuprins: (61 ) Desfiinţarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică până la data-limită de 31 martie. În cazul în care condiţiile meteorologice nu permit desfiinţarea culturii până la data-limită menţionată, aceasta se poate face până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a centrului local/centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (62 ) Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2014, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 5. (63 ) Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (62) până la data de 15 octombrie 2016. (64 ) Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată sau intenţia de a efectua un control pe teren sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformităţi, modificările solicitate de fermier în conformitate cu alin. (62) nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea. 44. La articolul 90, alineatul (2) se abrogă. 45. La articolul 96 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Măsura 214 - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, pentru angajamentele aflate în desfăşurare, cu alocare din programarea PNDR 2014-2020:pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală;

pachetul 2 - practici agricole tradiţionale;

pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări: varianta 3.1 - Crex crex; varianta 3.2 - Lanius minor şi Falco vespertinus;

pachetul 4 - culturi verzi;

pachetul 5 - agricultură ecologică [varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); varianta 5.2 - legume (inclusiv ciuperci şi cartofi); varianta 5.3 - livezi; varianta 5.4 - vii; varianta 5.5 - plante medicinale şi aromatice];

pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 46. La articolul 96 alineatul (1) litera b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) Măsura 11 - Agricultură ecologică:

submăsura 11.1: «Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică», care conţine următoarele pachete: pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică; pachetul 6 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică (varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT-uri neeligibile M 10 şi varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT-uri eligibile M 10);submăsura 11.2: «Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică», ce conţine următoarele pachete: pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică; pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică; pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică; pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică; pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică; pachetul 6 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică (varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în UAT-uri neeligibile M 10 şi varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în UAT-uri eligibile M 10);". 47. La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11 nu se comasează şi pachetul nu se accesează pe fracţiuni de parcelă. 48. La articolul 97, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Pentru angajamentele de mediu şi climă aplicate pe suprafaţă, semnate în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. Astfel, dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului, sau întreaga exploataţie este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate înceta şi rambursarea nu este solicitată în ceea ce priveşte perioada în care angajamentul a produs efecte.ˮ 49. La articolul 98, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 50. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 105. - Fermierii care accesează măsura 10 şi/sau măsura 11 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Dovada/Documentul justificativ privind deţinerea competenţelor necesare implementării angajamentelor este valabilă/valabil la nivel de măsură şi trebuie prezentată/prezentat la APIA până la 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deţinerea cunoştinţelor şi informaţiilor necesare în raport cu pragul de suprafaţă prevăzut de fişele măsurii 10 sau măsurii 11, suprafaţa angajată se calculează la nivel de pachet/ subpachet/variantă. Sintagmele «prima plată», «cea de-a II-a plată» şi «cea de-a III-a plată» menţionate în fişele măsurilor M10 şi M11 se referă la prima plată dintr-unul din anii de angajament (primul an, al II-lea an, al III-lea an) efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară)." 51. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091 , cu următorul cuprins: „Art. 1091. - În sensul art. 30 şi 31 din ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.ˮ 52. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111 , cu următorul cuprins: „Art. 1111. - Datele din documentele contabile interne pe care fermierul/unitatea de procesare le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare." 53. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 112. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin." 54. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 55. Anexa nr. 11 se abrogă. 56. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 57. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 58. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 59. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin. 60. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin. 61. În tot cuprinsul actului normativ, sintagmele „şi salcâm (Robinia pseudoacacia)ˮ, „Salcâm (Robinia pseudoacacia)ˮ, „Salcâmul (Robinia pseudoacacia) - 8 aniˮ şi „şi salcâmˮ, precum şi sintagma „fără echivocˮ se elimină. Articolul II Prevederile pct. 1, 3-15 şi 17-60 se aplică pentru cererile unice de plată care se depun începând cu anul de cerere 2016. Articolul III(1) La data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(2) Măsurile de sprijin prevăzute în
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015)

STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

ROMÂNIA JUDEŢUL ........ ...............1) PRIMARUL ........ ................ ...........2) ........ ........ .........3) ADEVERINŢĂ Prin prezenta se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. ........ ........ ..........., având codul de identificare fiscală4) ........ ........ ..........., figurează pe anul ........ ........ ............ înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ........ ................ ........5), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul ........ .......... vol. ........, poziţia nr. ........, satul ........ ................, strada ........ ........ nr. ......6): Capitolul II b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică

Suprafaţa Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
ha ari
,
,
,
,
,
,

Capitolul III Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii

Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Cod rând ha ari Cod rând ha ari
Suprafaţa agricolă în proprietate = cap. II lit. a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14 01 , Suprafaţa agricolă dată (cod 10 +...+ 15) 09 ,
Suprafaţa agricolă primită (cod 03 +...+ 08) 02 , - în arendă 10 ,
- în arendă* 03 , - în parte 11 ,
- în parte 04 , - cu titlu gratuit 12 ,
- cu titlu gratuit 05 , - în concesiune 13 ,
- în concesiune 06 , - în asociere 14 ,
- în asociere 07 , - sub alte forme 15 ,
- sub alte forme 08 , din rândul 09 - la unităţi cu personalitate juridică 16 ,
Suprafaţa agricolă utilizată (cod 01 + 02 – 09) 17 ,

* Se înscrie suprafaţa rezultată din însumarea suprafeţelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul .......... . Primarul ........ ............2) ........ ................ ........ ........ (prenumele şi numele) L.S. ........ ........ ......... Secretarul ........ ..............2) ........ ................ ........ ........ (prenumele şi numele) Inspector cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale5) ........ ................ ........ ........ ........ ................ ........ ........ (prenumele şi numele) Inspector cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole6) ........ ................ ........ ........ ........ ................ ........ ........ (prenumele şi numele) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale. 3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale. 4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale. 6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole. NOTĂ: Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 619/2015) CENTRALIZATORUL privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute de către fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ........ ................ ......... Asociaţia crescătorilor de animale .............. Nr. ...../data .............. Vizat UAT Semnătura/Ştampila ........ ........

Nr. crt. Numele şi prenumele membrului asociaţiei CNP Număr total de animale UVM total echivalent*) Suprafaţă parcelă alocată Bloc fizic/ parcela alocată Suprafaţa totală alocată/ membru (ha) De acord, semnătură membru
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total - - - - -

Preşedinte, ........ ................ ............... (semnătura/ştampila) *) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor - UVM de mai jos: Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:

Poziţie curentă Specie de animale Coeficient conversie (UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/Caprine 0,15

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015) CANTITĂŢILE MINIME de sămânţă necesare la hectar

Specificaţie UM Cantitatea minimă de sămânţă
Soia/Soia lot semincer kg/ha 80/70
Lucernă kg/ha 20
Mazăre boabe pentru industrializare kg/ha 100
Fasole boabe pentru industrializare kg/ha 80
Cânepă pentru ulei kg/ha 4
Cânepă pentru fibră kg/ha 20
Orez kg/ha 120
Sămânţă de cartof t/ha 1,5 t/calibrul 25/35 mm 3,5 t/calibrul 35/55 mm 5,5 t/calibrul 55/65 mm
Specificaţie UM Cantitatea minimă de sămânţă
Sfeclă de zahăr UG/ha 1,2
Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare t/ha 1,5 t/calibrul 28/35 mm 2,4 t/calibrul 35/55 mm 4,2 t/calibrul 55/65 mm
Legume cultivate în câmp, din care:
- tomate pentru industrializare prin răsad g/ha 180
- tomate pentru industrializare semănat direct g/ha 1.000
- castraveţi pentru industrializare g/ha 3.000
Legume cultivate în sere, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 140
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 365
- castraveţi pentru consum în stare proaspătă g/ha 900
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 265
- castraveţi pentru industrializare g/ha 900
Legume cultivate în solare, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 180
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 550
- castraveţi pentru consum în stare proaspătă g/ha 1.100
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 285
- vinete pentru consum în stare proaspătă g/ha 185
- castraveţi pentru industrializare g/ha 900

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015) LISTA zonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare

Element Detalii Factor de conversie Factor de ponderare Suprafaţa zonei de interes ecologic
0 1 2 3 4 = 2 x 3
Terase (pe 1 m lungime) Construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate dea lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă Înălţime minimă 1 m Lăţime minimă 3 m 2 1 2 m2
Elemente de peisaj:
- garduri vii/fâşii împădurite (pe 1 m) Şiruri de arbuşti/arbori formate din diferite specii, cu lăţimea de maximum 10 metri 5 2 10 m2
- arbore izolat (per arbore) Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri 20 1,5 30 m2
- arbori în aliniament (pe 1 m) Şiruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri şi spaţiul dintre coroane de maximum 5 metri 5 2 10 m2
- grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2) Arbori ale căror coroane se întrepătrund/ Pâlcuri arbustive ce ocupă o suprafaţă de maximum 0,3 ha în ambele cazuri Nu se aplică. 1,5 1,5 m2
Element Detalii Factor de conversie Factor de ponderare Suprafaţa zonei de interes ecologic
0 1 2 3 4 = 2 x 3
- margini de câmp (pe 1 m) Margini de teren cu lăţimi cuprinse între 1 şi 20 metri, fără producţie agricolă 6 1,5 9 m2
- iazuri (pe 1 m2) Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafaţa de maximum 0,1 ha Nu se aplică. 1,5 1,5 m2
- rigole (pe 1 m) Şanţuri sau canale cu o lăţime maximă de 6 metri, precum şi cursurile deschise de apă pentru irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi 3 2 6 m2
Zone-tampon (pe 1 m) Fâşii de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12% , panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1) De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană cu o lăţime de până la 10 m. 6 1,5 9 m2
Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie (pe 1 m2) Zone cu plantaţii de salcie (Salix L.), plop alb (Populus alba) şi plop negru (Populus nigra) Nu se aplică. 0,3 0,3 m2
Zonele împădurite menţionate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare (pe 1 m2) Terenuri agricole împădurite prin măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013 sau prin măsura 8 „Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite şi perdele forestiere" din cadrul PNDR 2014-2020 Nu se aplică. 1 1 m2
Zone cu culturi secundare sau strat vegetal (pe 1 m2) Amestecurile de specii de culturi prevăzute în anexa nr. 9 la ordin Nu se aplică. 0,3 0,3 m2
Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2) Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin Nu se aplică. 0,7 0,7 m2

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 619/2015) LISTA amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal

Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică
1 Muştar + ovăz Sinapis alba + Avena sativa
2 Muştar + phacelia Sinapis alba + Phacelia Tanacetifolia
3 Muştar + rapiţă Sinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
4 Latir + măzăriche de toamnă Lathyrus sativus + Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth
5 Latir + ovăz Lathyrus sativus + Avena sativa
6 Mazăre + ovăz Pisum sativum L + Avena sativa
Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică
7 Măzăriche de toamnă + ovăz Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
8 Măzăriche de toamnă + secară Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
9 Măzăriche de toamnă + triticale Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
10 Lupin + trifoi Lupinus + Trifolium
11 Rapiţă + triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
12 Rapiţă + secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 619/2015) ÎNŞTIINŢARE cu privire la cazurile de forţă majoră Subsemnatul, ........ ................ ........., cu domiciliul/sediul în ........ ................ ................ ........., CNP........ ........ ..............., CUI........ ............. (după caz), nr. din registrul unic de identificare ........ ................ ............, în calitate de ........ ................ ..........., vă aduc la cunoştinţă următorul caz de forţă majoră (se bifează):

a) decesul beneficiarului Bifa
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului
c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, îngheţul etc.), incendiul etc.]
d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă
e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul ori, respectiv, culturile beneficiarului
f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia

Sectorul vegetal

Nr. crt. Localitatea Cultura Parcela Suprafaţa declarată în cererea unică de plată Suprafaţa afectată Bloc fizic Fenomenul
...

Sectorul zootehnic

Nr. crt. Localitatea Specia Rasa Categoria conform art. 70 Efectiv solicitat în cererea unică de plată Capete/Grame ouă de viermi de mătase Efectiv animale afectate de forţa majoră Capete/Kg gogoşi de mătase afectate de forţa majoră Nr. de identificare (crotalie) Fenomenul
...

Alte detalii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Documente doveditoare ataşate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. Data depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ........ ........ .............. Semnătura ........ ............... Ştampila (după caz) "


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 234/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 234 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 234/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu