Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233/24 din 10 mai 1990

pentru aprobarea "Normelor metodologice privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor, de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR - Nr. 233


SmartCity3

              MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - Nr. 24
NEPUBLICAT

    Ministrul finantelor si Ministrul agriculturii si industriei alimentare,
    avind in vedere prevederile art. 11 din Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat,
    in temeiul Decretului nr. 784/1969, privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, devenit Legea nr. 69/1969 cu modificarile ulterioare si Decretului-lege nr. 10/1989 privind infiintarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare,
    emit urmatorul ordin:

    1. Se aproba "Normele metodologice privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor, de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat, care fac parte din prezentul ordin.
    2. Directia plan - financiar din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, departamentele, directiile generale economice si centralele, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin si exercitarea unui control permanent cu privire la aplicarea normelor metodologice aprobate.
    3. Inspectia generala financiara de stat si Directia finantelor si urmaririi eficientei economice, in agricultura, industrie alimentara, comert si economie locala din Ministerul Finantelor precum si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara vor urmari aducerea la indeplinire a prezentului ordin.

                                  MINISTRU,
                                 Ion Patan

                                  MINISTRU,
                               Nicolae Stefan

                             NORME METODOLOGICE
privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat

    In temeiul art. 11 din Decretul-lege nr. 43/1990, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Conducerile unitatilor agricole de stat sint obligate sa ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea pagubelor provocate culturilor vegetale si plantatiilor, precum si animalelor, impotriva bolilor, daunatorilor si altor actiuni negative ale factorilor naturali, astfel ca pamintul, plantatiile si animalele sa fie folosite cu maxim de eficienta.
    2. Pentru inlaturarea sau limitarea pagubelor provocate culturilor agricole de actiunea negativa a factorilor naturali, conducerile unitatilor agricole de stat sint obligate sa ia urmatoarele masuri:
    a) de completare a plantelor distruse, in cazul in care mentinerea culturii afectate este eficienta;
    b) de reinsamintare a terenurilor atunci cind efectele actiunii negative a factorilor naturali nu mai pot fi inlaturate, iar mentinerea culturii afectate nu mai este eficienta;
    c) de aplicare imediata a unor masuri tehnologice pentru redresarea culturii: tratament fitosanitar, fertilizare suplimentara, irigare, prasila, musuroire, etc., prevazute expres in actul de constatare a calamitatii;
    d) de stabilire a masurilor tehnologice (aplicate plantatiei de pomi, vii, hamei s.a.) constind in: operatii in verde, tratamente si ingrasaminte suplimentare, a caror valoare depaseste volumul cheltuielilor stabilite prin plan, in scopul refacerii potentialului productiv al plantatiilor.
    3. La culturile agricole ale caror productii au fost compromise in perioada de vegetatie avansata, in proportie de peste 40% din productia planificata pe sola, ca urmare a grindinei, inghetului, brumei tirzii de primavara si timpurii de toamna, furtunei, prabusirilor si alunecarilor de teren, inundatiilor, stagnarilor de apa, secetei excesive si prelungite in zona, iar reinsamintarea terenului nu mai este eficienta datorita timpului inaintat, cheltuielile efectuate in limita planului, diminuate cu valoarea productiei obtinute, calculata la preturile legale in vigoare, se considera pierderi din calamitati.
    Cheltuielile pentru culturile agricole insamintate pe suprafetele amenajate pentru irigat, desecate si cele din incintele indiguite cu lucrarile de desecare efectuate, nu se considera pierderi in sensul prezentelor norme, in cazul in care culturile sint compromise ca urmare a stagnarilor de apa, precum si a secetei excesive pe terenurile irigate.
    4. La plantatiile de vii, pomi, hamei, capsuni, arbusti fructiferi, pepiniere, culturi perene, orez si culturile din solarii ale caror productii au fost compromise in proportie de peste 40% din productia planificata pe suprafata efectiv calamitata, ca urmare a inghetului, poleiului, brumei tirzii de primavara si timpurii de toamna, grindinei, furtunilor, prabusirilor si alunecarilor de teren, inundatiilor, stagnarilor de apa si secetei excesive si prelungite in zona si temperaturii scazute la orez, se considera pierderi, cheltuielile efectuate in limita planului mai putin valoarea productiei obtinute, evaluata la preturile legale in vigoare, in masura in care lucrarile agrotehnice au fost executate.
    In cazul repetarii an de an pe aceeasi suprafata a unor calamitati provocate culturilor si plantatiilor, de inundatii si stagnari de apa, pierderile inregistrate an de an la culturile respective, dupa al treilea an consecutiv, nu se mai considera pierderi din calamitati, daca unitatile in cauza, nu dovedesc ca au luat masuri privind executarea lucrarilor necesare evitarii efectelor negative ale acestor factori.
    5. Se considera pierderi la unitatile agricole de stat, ca urmare a actiunii negative a factorilor naturali, prevazuti la pct. 3 si 4 de mai sus:
    a) la culturile agricole compromise, completate sau ale caror terenuri au fost reinsamintate cu aceeasi cultura, valoarea lucrarilor si consumurilor de materiale necesare pentru efectuarea acestor lucrari pe suprafetele respective, evaluate la preturile si tarifele legale;
    b) la culturile agricole compromise si reinsamintate cu alte culturi, cheltuielile efectuate pina la data distrugerii, in limita planului, mai putin valoarea ingrasamintelor si amendamentelor;
    6. In sectorul animal se considera pierderi, animalele moarte sau sacrificate, precum si diferenta de valoare la animalele care si-au pierdut valoarea biologica si destinatia lor initiala, (animale tarate) ca urmare a bolilor infectocontagioase ori parazitare, pentru care nu exista mijloace de prevenire sau combatere.
    Nu se considera pierderi din calamitati, nerealizarile de productie (spor, lapte, oua, lina, etc.)
    Organele sanitar-veterinare sint obligate sa ia masuri de prevenire a bolilor infectocontagioase sau parazitare ce pot afecta efectivele de animale, iar in cazul in care acestea s-au ivit, sa le combata prin toate mijloacele de care dispun.
    7. Constatarea si stabilirea pierderilor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, precum si de bolile infectocontagioase sau parazitare, se vor face de catre o comisie formata din delegati ai organelor de inspectie teritoriala ale Ministerului Finantelor, organelor de inspectie teritoriala ale Bancii pentru agricultura si industrie alimentara, primariei comunale, orasenesti sau municipale, trustului de profil si reprezentantii unitatilor agricole respective.
    In cazul cind actiunea negativa a factorilor naturali, a bolilor infectocontagioase sau a celor parazitare este de proportii insemnate, la analiza cauzelor si stabilirea masurilor necesare pot lua parte si alti reprezentanti solicitati de comisie de la directiile sanitar-veterinare.
    Comisia va fi convocata de directorul unitatii la care a avut loc calamitatea, in termen de cel mult doua zile de la producerea acesteia.
    Comisia constituita din cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor institutiilor prevazute la aliniatul nr. 1 va intocmi un act de constatare (anexa 1 a, b si c) in care se vor stabili cauzele care au dus la compromiterea culturilor si plantatiilor agricole, sau la pierderile de animale si va face propuneri corespunzatoare.
    Pe baza actului de constatare, directorul unitatii va stabili, in termenul fixat de comisie, lucrarile agricole de efectuat, modul de executare a acestora sau actiunile sanitar-veterinare ce trebuie intreprinse pentru reducerea efectului negativ al factorilor naturali.
    8. Stabilirea pagubelor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali si a bolilor infectocontagioase se face de unitatea agricola potrivit prevederilor pct. 3, 4, 5 si 6 si a actelor de constatare prezentate de comisii intocmind un decont (anexa 2 a, b si c) pe care-l transmite spre aprobare organului ierarhic superior.
    Membrii comisiei raspund disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru datele neconforme cu realitatea din actele de constatare, iar directorul si contabilul sef al unitatii agricole si conducatorul organului ierarhic superior raspund pentru abaterile savirsite in activitatea de stabilire a pagubelor, inscrise in deconturi.
    9. Pierderile stabilite in conditiile punctului 8 din prezentele norme, dupa verificarea si avizarea deconturilor de catre organele financiar-bancare, se vor inregistra in contul 752 "Pierderi din calamitati naturale" si nu vor afecta costurile si rezultatele financiare ale unitatii agricole de stat. Pagubele produse se vor evidentia pe fiecare factor natural.
    10. Fondul special de asigurare se constituie anual, odata cu aprobarea bugetului de stat, din beneficiile unitatilor agricole de stat, in procent de pina la 40% la nivelul Departamentelor, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Directiilor generale economice si respectiv Ministrului Agriculturii si Industriei Alimentare, care preiau si redistribuie acest fond.
    La nivel de unitate agricola de stat, fondul special de asigurare se poate constitui din beneficii in procente diferite aprobate de organul ierarhic superior.
    Acoperirea pierderilor stabilite si aprobate, se va face de organele centrale, mentionate mai sus, pe baza bilanturilor contabile anuale, din fondul special de asigurare constituit in acest scop.
    Sumele ramase neutilizate din fondul special de asigurare se vor reporta in anii urmatori.
    In cazul in care fondul special de asigurare, astfel constituit, nu acopera in intregime pierderile din calamitati, stabilite in conditiile prezentelor norme, diferenta se acopera de la bugetul statului, dupa aprobarea bilanturilor contabile anuale, la cererea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare. In acest scop se vor prevedea in buget fondurile necesare.
    11. Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara poate acorda, pina la acoperirea pierderilor stabilite in conditiile prezentelor norme, credite unitatilor agricole cu dobinda legala, rambursabile, pina la, cel mai tirziu, 30 aprilie din anul urmator.
    Pentru culturile reinsamintate si pentru executarea lucrarilor neprevazute la culturile compromise stabilite de comisie, in vederea reducerii efectului negativ al factorilor naturali si pentru lucrarile necesare asigurarii productiei viitoare, in cazul plantatiilor pomicole, viticole s.a., Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara va acorda credite de productie unitatilor agricole.
    12. Prezentele norme se aplica incepind cu 1 ianuarie 1990.

    ANEXA 1a

    CONSTATARE INITIALA                        Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
a pierderilor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, la culturi si plantatii

                 Incheiat astazi __________ 199____

    La I.A.S. (Statiune, Intreprindere horticola) jud. __________________

    1. In baza ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. __________/199___ la convocarea directorului unitatii agricole de stat, ____________________________ nr. _______ din ________ 199____ ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ______________ la ferma ____________________ sola _______________ suprafata de _______ ha. cultivata cu __________________________ a fost afectata de actiunea factorului ________________________ situatia culturii prezentindu-se astfel: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(se va arata in mod detailat stadiul de dezvoltare a plantelor, procentul de distrugere a acestora, iar pentru plantatii gradul de distrugere a lastarilor, corzilor, mugurilor, florilor, fructelor, etc.)
    2. In urma verificarii documentelor primare existente, facem urmatoarele constatari si aprecieri asupra culturii (plantatiei) calamitate, comparativ cu tehnologiile stabilite.
    - insamintarea s-a efectuat la data de .............. fata de .............. prevazut in tehnologii
    - pregatirea terenului (lucrarile efectuate, precum si cele neefectuate calitativ si la termen) .......................................................
    - ingrasaminte incorporate ................................................
    - lucrari de ingrijire si intretinere executate ........................... si neexecutate la termen si calitativ .........................................
    - alte aprecieri ..........................................................
    3. In urma luarii unor probe in numar de ........ s-a constatat ca fata de un numar mediu normal de ________ plante la m.p. (muguri de rod, flori, fructe, ciorchini la plantatii viticole) _______ sint sanatoase __________ sint distruse ca urmare a actiunii negative a factorilor naturali.

                           CONCLUZII SI MASURI

    4. In baza datelor de mai sus, se apreciaza ca pe suprafata calamitata de ......... ha. se va inregistra o pierdere de productie fata de plan de _______%, reprezentind o pierdere totala la suprafata afectata de __________ kg. _________ (produsul), respectiv o nerealizare a productiei planificate pe total sola de .........% .
    Comisia stabileste urmatoarele masuri: .....................................
................................................................................
................................................................................
(se va arata daca suprafata se va completa sau reinsaminta cu aceeasi cultura sau alta cultura, nominalizindu-se cultura, lucrarile de executie, perioada de executie, etc.)

                              MEMBRII COMISIEI

                                           Numele              Semnatura
                                        si prenumele
____________________________________________________________________________
 1. Inspectiei teritoriale financiare
    de stat a Ministerului Finantelor
 2. Bancii pentru Agricultura si
    Industrie Alimentara
 3. Primariei locale
 4. Organului ierarhic superior al
    intreprinderii
 5. Directorul I.A.S. (ing. sef),
    Statiuni, Intrep. horticole s.a.

    NOTA:
    Daca se constata ca datorita nerespectarii tehnologiilor s-a favorizat producerea pagubelor, sa se mentioneze, in concluzii, neincadrarea pierderilor la calamitati si sa se arate cine se face vinovat de paguba provocata, aplicindu-se prevederile legale.
    In cazul cind comisia constata ca nu se poate aprecia gradul de compromitere a culturilor sau a plantatiilor, ca urmare a efectului factorilor naturali cu actiune indelungata, in actul de constatare se va stabili ca unitatea sa reconvoace comisia imediat ce se va putea stabili gradul de compromitere, cu participarea obligatorie a acelorasi persoane.

    ANEXA 1b

    CONSTATARE INITIALA                        Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
a pierderilor provocate de actiuni negative a bolilor infectocontagioase ori parazitare la animale

           Incheiat astazi _________________________ 199_____
           La I.A.S. (Statiunea) ________________ judetul ______________

    1. In baza ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. ______/1990, la convocarea directorului unitatii agricole de stat _________________ nr. _______ din _______ 199___, ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ____________ ferma ________ cu profil ____________ (cresterea si ingrasarea, reproductia taurinelor, porcinelor, ovinelor, pasarilor, albinelor, etc.) a fost afectata de actiunea negativa a bolilor infectocontagioase sau parazitare _____________________________________ (descrierea in mod detailat a aparitiei bolii, efectele negative, buletine de analiza, procesul-verbal al organelor sanitare, evolutia si durata bolilor, daca au existat posibilitati de prevenire sau combatere etc.)
    Situatia efectivelor de animale din ferma unde s-a produs paguba, se prezinta astfel la data constatarii aparitiei bolilor infectocontagioase sau parazitare;
____________________________________________________________________________
Specia de    Efectiv la data   din care   Efective moarte   Schimbarea
animale si   declararii        bolnave    de la data        destinatiei sau
categoria    epizootiei        - cap. -   aparitiei bolii   sacrificari ca
             - cap. -                                       urmare a bolii
                                          cap.     tone      cap.    tone
____________________________________________________________________________
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

    2. Pe baza verificarilor efectuate s-au desprins urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
   (Daca au fost respectate si s-au executat toate prevederile din planurile de masuri si recomandarile organelor sanitar-veterinare, modul de tratare si evolutie a bolii).

                             CONCLUZII SI MASURI

    3. In baza verificarilor efectuate, comisia stabileste urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                              MEMBRII COMISIEI

                                                Numele          Semnatura
                                               prenumele
                                              _______________________________
 1. Inspectiei teritoriale financiare
    de stat a Ministerului Finantelor
 2. Bancii pentru agricultura si
    industrie alimentara
 3. Primariei locale
 4. Organului ierarhic superior
 5. Director (medic veterinar) I.A.S,
    Statiune
 6. Directorul Directiei Sanitar-veterinare

    ANEXA 1c

    CONSTATARE DEFINITIVA                      Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
si stabilire a pierderilor provocate de bolile infectocontagioase ori parazitare la animale

                 Incheiat astazi ____________ 1990_____
        La I.A.S. (Statiune) _________________ judetul ____________

    1. In baza Ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. ______/1990, la convocarea directorului unitatii agricole de stat _________________ nr. _____ din _______ 199___, ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ____________ in ferma ________________ a fost declarata epizootia de __________________ conform procesului-verbal nr. _______ intocmit de organele sanitare iar la cota de _______ a fost atestata de comisia de constatare a calamitatii prin actul de constatare nr. ____________.
    In perioada de la constatare initiala si pina la ridicarea carantinei s-au produs urmatoarele pagube, numerice si cantitative;
__________________________________________________________________________
Categoria   Efective trecute  Efective    Efective      Efective a caror
de animale  prin boala        moarte      sacrificate   destinatie a fost
afectata    - cap. -          _________   ___________   schimbata
de boala                      cap. tone    cap. tone    __________________
                                                         cap.       tone
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    2. In urma verificarii documentelor de evidenta si a efectivelor facem urmatoarele constatari:
    - daca masurile sanitar-veterinare preventive s-au efectuat la timp si calitativ ...........................................................
    - cum s-au aplicat masurile de carantina si de dezinfectie
    - s-au efectuat analizele de laborator asupra cadavrelor si rezultatele acestora ..................................................................
    - modul de functionare a filtrelor ...................................
    - cum s-au adus la indeplinire masurile stabilite de comisie prin actul nr.
.........

                         CONCLUZII SI MASURI

    3. In baza verificarilor efectuate, comisia stabileste urmatoarele:
...........................................................................
...........................................................................

                              MEMBRII COMISIEI

                                                Numele          Semnatura
                                               prenumele
                                              _______________________________
    1. Inspectiei teritoriale financiare
       de stat a Ministerului Finantelor
    2. Bancii pentru agricultura si
       industrie alimentara
    3. Primariei locale
    4. Organului ierarhic superior
    5. Directorul (medic veterinar) I.A.S.,
       Statiune
    6. Directia sanitar-veterinara judeteana

    NOTA: Se anexeaza si actul de constatare initiala

    ANEXA 2a

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    INDUSTRIEI ALIMENTARE

    D.A.S., A.S.A.S., D.G.E.H.              1. Se aproba (organul ierarhic
    Unitatea agricola (I.A.S.,                 superior)
    Statiune) _______________                           DIRECTOR,
    Ferma ___________________               2. Propunerea conducerii unitatii

                                            Director, Ing. Sef, Contabil Sef

                              DECONT
pentru stabilirea pierderilor provocate culturilor agricole potrivit pct. 5 alin. a si b din normele metodologice aprobate prin ordinul M.F. si M.A.I.A

                         Nr. __________/1990

___________________________________________________________________________
                                               U/M    Cultura     Cultura
                                                     ..........  ..........
___________________________________________________________________________
 1. Suprafata insamintata pe sola calamitata    ha.
    din care:
    Afectata de factorii naturali prevazuti
    la pct. 3 din norme                         ha.
 2. Valoarea lucrarilor si consumurilor de
    materiale necesare pentru culturile
    compromise completate sau reinsamintate
    cu aceeasi cultura (pct. 5 alin. a)
 3. Cheltuieli efectuate pina la data
    distrugerii culturilor compromise si
    reinsamintate cu alte culturi in limita
    planului, la cultura calamitata
    (pct. 5 alin. b)                            lei
    din care:
    a) Cheltuieli ramase pentru cultura
    reinsamintata (amendamente, ingrasaminte)
    b) Suma de acoperit (rind 3 lit. a - b)     lei
 4. Pierderi din calamitati de acoperit
    (rind 2 + rind 3 b)

      Sef ferma,             Economist ferma,             Verificat
                                                        Inspector BAIA,

    NOTA:
    Rindul 3a reprezinta valoarea ingrasamintelor si amendamentelor administrate culturii distruse si care urmeaza sa influenteze cheltuielile noii culturi reinsamintate.

    ANEXA 2b

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    INDUSTRIEI ALIMENTARE

    D.A.S., A.S.A.S., D.G.E.H.              1. Se aproba (organul ierarhic
    I.A.S. (statiune) ________                 superior)
    Ferma ____________________                           DIRECTOR,
                                             2. Propunerea unitatii agricole

                                             Director, Ing. Sef, Contabil Sef

                              DECONT
pentru stabilirea pagubelor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, conform pct. 3, din normele metodologice aprobate prin ordinul M.F. si MAIA

                          Nr. ________/1990
_____________________________________________________________________________
                                               U/M    Cultura       Cultura
                                                     (Plantatia)  (Plantatia)
_____________________________________________________________________________
 1. Suprafata pe sola aflata in cultura in
    stadiul avansat de vegetatie, afectata
    de factorii naturali                       ha.
 2. Productia medie pe sola afectata
    a) Planificata                             kg.
    b) Realizata                               kg.
 3. Productia totala pe sola afectata
    a) Plan (1 x 2 a)                          to.
    b) Realizat (1 x 2 b)                      to.
 4. Gradul de nerealizare a productiei
    totale pe sola afectata
    a) rezultat la recoltari                    %
    b) stabilit de comisie                      %
 5. Cheltuieli totale efectuate pe suprafata
    solei afectate in limita planului          lei
 6. Valoarea productiei principale obtinute
    pe sola afectata                           lei
 7. Valoarea altor produse recoltate de pe
    sola afectata                              lei
 8. Cheltuieli ramase neacoperite
    (rind 5 - (6 + 7)                          lei
 9. Valoarea productiei nerealizate din
    alte cauze, la pret de cost planificat     lei
10. Suma de acoperit ca pierdere din
    calamitati (rind 8 - 9)                    lei

       SEF FERMA,                  ECONOMIST FERMA,           Verificat
                                                              Insp. BAIA,

    NOTA:
    Acelasi model de decont se intocmeste si pentru plantatiile de vii, pomi si alte culturi prevazute la pct. 4 din normele metodologice.

                              DECONT
pentru stabilirea pierderilor provocate animalelor conform normelor metodologice aprobate prin ordinul M.F. si M.A.I.A Nr. ______/1990 in perioada de la *) _____ la *) _______

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Categoria de animale
    B - Boala infectocontagioasa sau parazitara
    C - Pretul mediu pe cap din evidenta sau pretul de cost planificat pe tona
        (lei/tona)
    D - Valoarea totala a animalelor moarte sacrificate sau a caror destinatie
        se schimba ca urmare a bolilor (mii lei)
    E - Valoarea recuperarilor (carne, piei etc.) (mii lei)
    F - Suma de acoperit ca pierdere din calamitati (12 - 13) (mii lei)
________________________________________________________________________________
Nr.  A B Acte de moarte     Mortalit.,  Mortalit.  Mortalit.    C   D   E   F
crt.     sau sacrificare    schimbarea  si schimb. schimbarea
         _______________    destinatiei de         de
         Felul   Data       sau         destinatie destinatie
         si nr.  intocmirii sacrific.   tehnolog.  si
         docum.  docum.     de necesit. in         sacrific.
                            in timpul   perioada   de nec. ca
                            evolutiei   evolutiei  urmare a
                            bolilor     bolii      bolii
                            cf. proces  __________ contagioase
                            verbal de   cap, tone  sau
                            constatare             parazitare
                            definitiv              peste plan
                            __________             ___________
                            cap, tone               cap, tone
                                                   (5-7) (6-8)
________________________________________________________________________________
0    1 2  3       4          5    6      7     8     9    10    11  12  13  14
________________________________________________________________________________

       SEF FERMA,              ECONOMIST FERMA,             Verificat
                                                            Insp. BAIA

    NOTA:
    *) Data aparitiei bolii din procesul-verbal de declarare a epizootiei, de organele sanitar-veterinare.
    *) Data ridicarii masurilor de carantina si stingerea bolii.
    In col. 3 pentru vaci de lapte se inscrie nr. matricol si data trecerii la turma de baza.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 233/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 233 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu