Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2325 din 22.08.2011

pentru aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 23 august 2011SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:ARTICOL UNICSe aprobă Convenţia de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂAIPPIMM Banca ........ ................ .......... Nr. Nr. CONVENŢIE DE COLABORARE între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Banca ........ ................ ........ ............. model -Între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ........ ..........., sectorul ......, cod fiscal ........., tel. ..........., fax ..............., în calitate de furnizor de ajutor de stat, reprezentată prin ........ ........ .............., în calitate de preşedinte, şi prin ........ ................ ........., în calitate de vicepreşedinte, denumită în continuare AIPPIMM, şi ........ ................ ................ ................ ........., cu sediul social în........ ........ ..............., telefon/fax ........ ................ ........., număr de ordine în registrul comerţului ........ ................ .........., cod unic de înregistrare ........ ........ .........., atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul instituţiilor de credit ........ ................ ........ ........, înregistrată sub nr. ........ ............ în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal ........ ................ ..........., reprezentată prin ........ ................ ........ ............, în calitate de preşedinte, şi prin ........ ................ ................ ..........., în calitate de vicepreşedinte, denumită în continuare Banca sau instituţie de credit, a intervenit prezenta convenţie. Părţile au convenit următoarele: Articolul IDefiniţii a)AIPPIMM este instituţia publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care este organizată şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b)Banca este ........ ........ ..........; c)programul este Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011; d)fondul reprezintă suma de 165.000 mii lei alocată de către Guvernul României, prin AIPPIMM, în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de dobândă subvenţionată, sumă administrată de către AIPPIMM; e)sumele trase din linia de credit sunt toate sumele utilizate din linia de credit conform art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011: cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea; cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii; cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate; plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare; f)subvenţia de dobândă este subvenţia acordată beneficiarilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin AIPPIMM, în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011; g)dată scadentă pentru plata dobânzii este data stabilită prin contractele de credit încheiate cu beneficiarii programului, aceeaşi pentru toate liniile de credit acordate de către instituţia de credit finanţatoare; h)contul de tranzit, numit astfel în cadrul prezentei convenţii, este contul de tip cont curent deschis în evidenţele Băncii pentru derularea operaţiilor prevăzute la art. V secţiunea 5.02 „Termeni şi condiţii de utilizare a fondului“ alin. (5); i)subcontul de dobândă, numit astfel în cadrul prezentei convenţii, este contul ataşat contului de tip cont curent deschis în evidenţele Băncii pentru derularea operaţiilor prevăzute la art. V secţiunea 5.02 „Termeni şi condiţii de utilizare a fondului“ alin. (6); j)subcontul de penalităţi, numit astfel în cadrul prezentei convenţii, este contul ataşat contului de tip cont curent deschis în evidenţele Băncii pentru derularea operaţiilor prevăzute la art. V secţiunea 5.02 „Termeni şi condiţii de utilizare a fondului“ alin. (7); k)înştiinţarea de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale (anexa F) este notificarea emisă de către Bancă în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de credit bancar prin intermediul căreia beneficiarul este anunţat că Banca a decis să declare creditul scadent şi plătibil cu toate sumele aferente. Înştiinţarea de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale este trimisă şi garantului/garanţilor care a/au garantat integral sau parţial obligaţiile beneficiarului asumate prin contractul de credit bancar; l)situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către beneficiar constă în cazurile în care beneficiarul încalcă obligaţiile asumate prin contractul de credit bancar; m)situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către Bancă este situaţia în care Banca nu respectă vreunul dintre termenii, condiţiile sau obligaţiile prevăzute în sarcina sa prin prezenta convenţie şi care nu a fost remediată în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificării acestei situaţii din partea AIPPIMM; n)solicitantul este un potenţial beneficiar eligibil care solicită AIPPIMM acceptarea în program; o)beneficiarul este orice IMM definită conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care este eligibilă şi care solicită şi primeşte din partea AIPPIMM şi a Băncii acceptarea în program; p)zi este orice zi lucrătoare bancară din România. Articolul IIObiectul convenţiei(1) Obiectul prezentei convenţii îl reprezintă implementarea şi derularea programului pe perioada 2011-2013, prin care Banca va primi subvenţia acordată beneficiarilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin AIPPIMM, în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată din sursele sale în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 682/2011. Cuantumul maxim al fondului pe perioada de implementare a programului 2011-2013 este de 165.000 mii lei.(2) Orice modificare a cuantumului fondului prevăzut la alin. (1), realizată prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, va determina modificarea corespunzătoare a fondului, în a treia zi lucrătoare de la data notificării prealabile a Băncii, notificare care va deveni parte integrantă a convenţiei, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional în acest sens.(3) Analiza, aprobarea, acordarea, derularea şi urmărirea rambursării creditului se vor efectua de către Bancă ţinând cont de reglementările interne în vigoare ale acesteia, de reglementările legale şi de prevederile prezentei convenţii. Articolul IIIComisionul Băncii Prezenta convenţie este cu titlu gratuit. AIPPIMM nu va plăti Băncii niciun comision pentru serviciile prestate ca urmare a asumării obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie. Articolul IVDrepturi şi obligaţii ale părţilor Secţiunea 4.01Drepturile şi obligaţiile AIPPIMM(1) AIPPIMM se obligă:1. să întocmească lista cu solicitanţii preselectaţi, pe măsura înscrierii în program, în limita fondului alocat programului, din punctul de vedere al criteriilor de eligibilitate cuprinse în art. 3 alin. (1) lit. a), b), c), d), i) şi j) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi să transmită această listă, în baza unui proces-verbal încheiat cu Banca; 2. să vireze Băncii sumele solicitate şi să transmită acordul de utilizare conform documentelor pentru virarea în contul instituţiei de credit finanţatoare a subvenţiei de dobândă, corect întocmite, în termen de maximum 10 (zece) zile de la data primirii acestora; 3. să permită Băncii să debiteze şi să crediteze contul de tranzit şi subconturile aferente în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 şi ale prezentei convenţii; 4. să informeze prompt Banca despre orice schimbări intervenite asupra fondului sau în reglementările legate de acesta, care ar putea afecta prezenta convenţie şi/sau contractele de credit bancar; 5. să declanşeze procedurile de executare silită a beneficiarului pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânda subvenţionată; 6. să anunţe Banca în maximum 3 zile asupra deciziei de stopare a plăţii dobânzii subvenţionate sau a declanşării procedurilor de recuperare parţială sau totală a acesteia pentru beneficiarii care nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi cap. IV din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011. (2) AIPPIMM are dreptul să solicite Băncii documente şi informaţii cu privire la stadiul derulării programului, prevăzute de prezenta convenţie. Secţiunea 4.02Drepturile şi obligaţiile Băncii(1) Banca are obligaţia:1. să aibă semnată o convenţie de lucru cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN; 2. să analizeze, să aprobe, să acorde, să deruleze şi să urmărească rambursarea/restituirea creditelor acordate beneficiarilor eligibili selectaţi de AIPPIMM, în conformitate cu reglementările interne în vigoare ale acesteia şi cu prevederile prezentei convenţii; 3. să verifice respectarea de către beneficiarul potenţial a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, după cum urmează: • pentru art. 3 alin. (1) lit. a), b), c), d) e), f) g), j), Banca va solicita prezentarea de către beneficiar a Declaraţiei pe propria răspundere a acestuia, conform anexei H, la data aprobării creditului; • pentru art. 3 alin. (1) lit. e), f), g) h), i), Banca va verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu normele interne proprii, la data aprobării creditului; 4. să permită utilizarea liniilor de credit de către beneficiari, pe bază de documente justificative, în conformitate cu normele interne proprii, în scopurile menţionate la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011; 5. să respecte dobânzile şi condiţiile de acordare a creditelor menţionate în oferta de parteneriat, anexa C; 6. să trimită scanat/prin poştă la AIPPIMM, în termen de 10 zile de la data aprobării/respingerii liniei de credit de către Bancă, fotocopii ale hotărârilor de aprobare, respectiv ale scrisorilor de refuz pentru beneficiarii/solicitanţii din listele prevăzute la secţiunea 4.01 alin. (1) pct. 1; 7. să transmită către AIPPIMM, la prima solicitare de subvenţie de dobândă pentru fiecare beneficiar al programului, formularul de înscriere în program semnat şi ştampilat de beneficiarul programului, şi o copie a contractului de credit; 8. să transmită lunar către AIPPIMM, până la data de ...... a lunii, documentele pentru virarea în contul instituţiei de credit finanţatoare a subvenţiei de dobândă, respectiv situaţia cu beneficiarii programului care au îndeplinit obligaţiile contractului de credit, sumele aferente subvenţiei de dobândă ce urmează a fi virate de către AIPPIMM şi soldul sumelor utilizate din linia de credit, sumarul contractului de credit care conţine cheltuielile efectuate de beneficiarul programului din linia de credit, extrasul lunar de cont aferent liniei de credit; 9. să înregistreze corect fiecare tranzacţie din cadrul programului, prin tranzacţie în acest caz înţelegându-se îndeplinirea scopurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011; 10. să prezinte, la cererea AIPPIMM, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării, orice altă informaţie/alt document relevantă/relevant pentru program, în condiţiile în care informaţiile/documentele respective pot fi puse la dispoziţie de Bancă cu respectarea prevederilor legale; 11. să înştiinţeze în scris AIPPIMM, în termen de 15 zile de la data la care beneficiarul comunică Băncii menţiunile înregistrate la registrul comerţului, în situaţia în care intervin divizări, fuziuni ale beneficiarului programului, precum şi în cazul schimbării formei juridice a societăţii; 12. să înştiinţeze în scris AIPPIMM, în termen de 15 zile de la data transmiterii către beneficiar a notificării emise de către Bancă în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de credit bancar prin care beneficiarul este anunţat că Banca a decis să declare creditul scadent şi plătibil cu toate sumele aferente. (2) Prezenta convenţie nu limitează dreptul Băncii de a participa în programe similare. Articolul VManagementul fondului Secţiunea 5.01Valoarea fondului Suma totală alocată de la bugetul statului pentru perioada 2011-2013 în vederea derulării programului este de 165.000 mii lei. Secţiunea 5.02Termeni şi condiţii de utilizare a fondului(1) AIPPIMM virează din contul său RO09TREZ7005009XX002324, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în contul său de tranzit numărul ........ ........ ..............., deschis la Bancă, o sumă reprezentând valoarea totală pentru maximum 6 luni a subvenţiei la dobânda calculată lunar la valoarea liniilor de credit solicitate de IMM-uri la momentul înscrierii în program, în scopul specificat în prezenta secţiune şi în termenii şi condiţiile prezentate în secţiunea 5.03. Din această sumă se va vira lunar, conform alin. (4), către instituţia de credit valoarea necesară pentru acoperirea a maximum 70% din dobânda calculată pentru linia de credit, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate. Virarea se va face numai pentru beneficiarii care au achitat la data stabilită prin contractele de credit încheiate minimum 30% din dobânda calculată de instituţia de credit finanţatoare pentru creditul utilizat. Eventualele diferenţe se vor regla după obţinerea acordului de utilizare al AIPPIMM. Alimentarea contului de tranzit se face periodic atât pentru completarea diferenţelor de subvenţie de dobândă pentru întreaga perioadă a liniei de credit pentru cei deja admişi în program, cât şi pentru acoperirea sumelor necesare acordării de subvenţii pentru noi solicitanţi ai programului.(2) Transmiterea de către Bancă la AIPPIMM a documentelor justificative pentru virarea subvenţiei de dobândă se face lunar pe toata durata derulării liniei de credit acordate beneficiarilor eligibili, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2013, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prelungirii programului.(3) AIPPIMM va elibera acordul de utilizare a sumelor din contul de tranzit de către Bancă numai în baza documentelor justificative pentru virarea subvenţiei de dobândă:1. situaţia cu beneficiarii programului care au îndeplinit obligaţiile contractului de credit, care include numele beneficiarilor, sumele aferente subvenţiei de dobândă ce urmează a fi virate de către AIPPIMM şi soldul sumelor utilizate din linia de credit; 2. sumarul contractului de credit care conţine cheltuielile efectuate de beneficiarul programului din linia de credit, actualizat lunar în funcţie de creditul utilizat, anexa E; 3. extrasul lunar de cont aferent liniei de credit. (4) Pentru suma solicitată din contul de tranzit, conform alin. (3), se va primi acordul de utilizare al AIPPIMM, în scris, în termen de maximum 10 (zece) zile de la data la care solicitarea Băncii a fost înregistrată la AIPPIMM, în condiţiile întocmirii corecte şi complete a cererilor şi a documentelor aferente.(5) Contul de tranzit al AIPPMM deschis la Bancă se va credita cu:

sumele menţionate la alin. (1);

sumele rezultate din eventualele reglări de diferenţe ce apar după eliberarea acordului de utilizare a subvenţiei rambursate AIPPIMM la data de 30 decembrie a fiecărui an în care se derulează programulşi se va debita cu: subvenţia de dobândă utilizată de Bancă pe baza acordului de utilizare al AIPPIMM;

subvenţia de dobândă neutilizată de Bancă şi rambursată AIPPIMM la data de 30 decembrie a fiecărui an în care se derulează programul, în contul RO09TREZ7005009XX002324, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(6) Subcontul de dobândă este un subcont al contului de tranzit, în lei, care se creditează cu:

dobânzile cuvenite sumelor depozitate în contul de tranzit şi în subcontul de penalităţişi se debitează cu:

virarea lunară, până la data de 10 a lunii următoare, a soldului acestui subcont în contul AIPPIMM nr. RO09TREZ7005009XX002324, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(7) Subcontul de penalităţi este un subcont al contului de tranzit, în lei, care se creditează cu:

sumele de subvenţie de dobândă restituite de către beneficiari, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale;

penalităţile aferente sumelor de subvenţie de dobândă ce trebuie restituite de către beneficiari;

penalităţile plătite de Bancă conform art. VI secţiunea 6.04şi se debitează cu: virarea lunară, până la data de 10 a lunii următoare, a soldului acestui subcont în contul AIPPIMM RO09TREZ7005009XX002324, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. (8) Banca va plăti dobânda pentru fondul existent în contul de tranzit şi subcontul de penalităţi începând cu data la care au fost creditate aceste conturi. Dobânda datorată de Bancă pentru fondul existent în contul de tranzit şi pentru subcontul de penalităţi este dobânda oferită de bancă persoanelor juridice pentru disponibilităţile la vedere aflate în conturile curente.(9) Dobânda se va calcula lunar de către Bancă pe baza soldului zilnic al contului de tranzit şi al subcontului de penalităţi şi se va bonifica în termen de 3 (trei) zile de la sfârşitul lunii în subcontul de dobândă. Dobânda cumulată se va vira lunar, până la data de 10 a lunii următoare, la AIPPIMM, în contul RO09TREZ7005009XX002324, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Secţiunea 5.03Termenul-limită pentru transmiterea listelor cu solicitanţi la Bancă Data-limită de transmitere de către AIPPIMM la Bancă a listelor cu solicitanţi este 1 octombrie 2013, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prelungirii programului. Secţiunea 5.04Alte prevederi AIPPIMM va vira lunar sumele din fondul disponibil al programului, în baza solicitărilor beneficiarilor, care acoperă fondul, aprobate de către AIPPIMM. Articolul VIProceduri de finanţare Secţiunea 6.01Aprobarea creditului Banca va face propria analiză, în conformitate cu normele proprii de creditare, pentru acordarea creditului bancar din sursele Băncii, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi ale art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, şi îi va informa pe beneficiar şi AIPPIMM asupra deciziei sale de a aproba/respinge acordarea creditul bancar în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii de solicitare a creditului şi a documentelor justificative cerute de Bancă, după cum urmează: creditul a fost aprobat - Banca va emite şi va trimite Hotărârea de aprobare (anexa D1); creditul nu a fost aprobat - Banca va emite şi va trimite Scrisoarea de refuz (anexa D2) atât solicitantului, cât şi AIPPIMM. Secţiunea 6.02Virarea dobânzii subvenţionate AIPPIMM va vira lunar partea de dobândă subvenţionată conform prevederilor art. V secţiunea 5.02 „Termeni şi condiţii de utilizare a fondului“. Secţiunea 6.03Costuri(1) Dobânda percepută beneficiarului va fi calculată conform contractului de credit bancar, va fi aplicată de Bancă numai pentru creditul bancar utilizat din sursele Băncii şi va fi în conformitate cu oferta de parteneriat depusă de bancă, anexată la prezenta convenţie de colaborare.(2) Costurile suportate de beneficiar sunt cele prevăzute în contractul de credit bancar şi sunt conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 şi ale ofertei de parteneriat depuse de Bancă şi anexate la prezenta convenţie de colaborare. Secţiunea 6.04Penalităţi Dacă Banca nu respectă vreuna dintre obligaţiile de plată asumate prin prezenta convenţie, aceasta va fi obligată la plata prin virarea în subcontul de penalităţi a unei penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, procent calculat la valoarea sumei pentru care a apărut situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, de la data ajungerii la scadenţă a obligaţiei de plată şi până la stingerea ei. Secţiunea 6.05Suspendarea Dreptul Băncii de a implementa şi de a derula programul aferent perioadei 2011-2013 poate fi suspendat de către AIPPIMM în situaţia în care Banca nu îndeplineşte integral toate prevederile prezentei convenţii în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale. Dacă AIPPIMM decide suspendarea, va notifica Banca în termen de 15 zile de la apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale. Suspendarea dreptului Băncii nu împiedică îndeplinirea de către Bancă a obligaţiei sale de a pune la dispoziţia beneficiarilor care respectă clauzele contractuale creditul corespunzător contractelor de credit bancar încheiate până la data suspendării convenţiei. În cazul în care banca remediază situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale pentru care a fost decisă suspendarea, aceasta poate solicita AIPPIMM reluarea convenţiei prin semnarea unui act adiţional. Articolul VIIDobândă subvenţionată de restituit Secţiunea 7.01Înştiinţarea de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către beneficiar Banca va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar şi va transmite o copie AIPPIMM, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa F; aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care Banca a constatat o situaţie de acest gen. Secţiunea 7.02Dreptul de a declara situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către beneficiar Părţile sunt de acord că pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii Banca este singura care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale în raporturile cu beneficiarii. Secţiunea 7.03Dreptul de a declara situaţia de neîndeplinire a condiţiilor de eligibilitate de către beneficiar Părţile sunt de acord că pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii AIPPIMM şi Banca au dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a condiţiilor de eligibilitate de către beneficiar. Secţiunea 7.04Declanşarea de către AIPPIMM a procedurilor de recuperare a dobânzii subvenţionate Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale din contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate ori la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi subvenţionarea dobânzii la credit, AIPPIMM va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi Hotărârii Guvernului nr. 682/2011. Articolul VIIIReprezentări şi garanţii
(1) Fiecare dintre părţi declară şi garantează în ceea ce o priveşte, în raport cu cealaltă parte, că este înfiinţată şi înregistrată în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi că beneficiază de autoritate şi putere deplină pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei convenţii.
(2) Banca va depune toate diligenţele pentru a-şi menţine o situaţie financiară bună, care să îi permită respectarea obligaţiilor izvorâte din prezenta convenţie.
Articolul IXNotificarea de nerespectare a obligaţiilor asumate de Bancă(1) AIPPIMM va emite o notificare în situaţia în care Banca nu îşi execută obligaţiile prevăzute în prezenta convenţie. Notificarea se va aduce la cunoştinţa Băncii în scris, în termen de 10 (zece) zile de la data constatării neîndeplinirii obligaţiei.(2) În situaţia în care cazul de culpă semnalat prin notificare nu este remediat în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificării, AIPPIMM poate lua măsura de suspendare a dreptului Băncii de acordare în cadrul programului a liniilor de credit (cu excepţia celor deja aprobate de Bancă), în conformitate cu art. VI secţiunea 6.05, sau de reziliere a prezentei convenţii fără alte formalităţi.(3) Oricare dintre situaţiile arătate mai sus nu împiedică îndeplinirea de către Bancă a obligaţiei sale de a pune la dispoziţia beneficiarilor care respectă clauzele contractuale creditul corespunzător contractelor de credit bancar încheiate până la data suspendării sau încetării prezentei convenţii. Articolul XLitigii(1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii.(2) Dacă după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de instanţele judecătoreşti competente. Articolul XIDispoziţii finale
Secţiunea 11.01Intrarea în vigoare şi durata convenţiei. Încetarea convenţiei(1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabilă, pentru toate contractele de credit bancar aprobate, până la data rezilierii sale în orice mod sau până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor beneficiarilor asumate prin contractele de credit bancar.(2) Prezenta convenţie încetează prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii de către oricare dintre părţi a obligaţiilor contractuale.(3) Partea care invocă rezilierea prezentei convenţii va notifica celeilalte părţi încetarea acesteia cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.(4) Încetarea prezentei convenţiei nu înlătură răspunderea părţii care a cauzat încetarea şi nu înlătură drepturile şi obligaţiile asumate de bancă în cazul contractelor de credit bancar în vigoare la data încetării prezentei convenţii. Secţiunea 11.02Legislaţia aplicabilă Prezenta convenţie este supusă legislaţiei române în vigoare. Secţiunea 11.03Limba convenţiei Limba care guvernează prezenta convenţie este limba română. Secţiunea 11.04Notificări(1) Toate notificările şi comunicările din cadrul prezentei convenţii vor fi făcute în scris şi adresate către:AIPPIMM În atenţia ............ AIPPIMM Str. ........ ......... Tel: .............. Fax: ........ ........ Bancă În atenţia ............. Tel: ........ ........ Fax: ........ ........ Unităţile/Sucursalele finanţatorului: conform anexei privind reţeaua ........ ........ ........ (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face prin poştă sau fax.(3) În cazul în care notificarea/corespondenţa va fi transmisă prin poştă, se va face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.(4) Dacă notificarea/corespondenţa se transmite prin fax, se consideră primită în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.(5) Numerele de fax la care notificarea/corespondenţa se va transmite în mod valabil sunt:Banca: Fax: ........ ................ .......... AIPPIMM: Fax: ........ .............. (6) Schimbarea adresei sau a numărului de fax nu este opozabilă celeilalte părţi decât dacă a fost notificată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Secţiunea 11.05Acte adiţionale(1) Dacă circumstanţe neprevăzute modifică substanţial obiectul şi scopul prezentei convenţii, părţile pot renegocia prezenta convenţie şi pot conveni modificarea acesteia prin încheierea de acte adiţionale.(2) Orice modificare a prezentei convenţii poate fi făcută numai în scris, cu acordul părţilor, cu excepţia contractului de credit bancar şi a anexelor la acesta, care poate fi modificat unilateral de Bancă, în funcţie de particularităţile tranzacţiei şi interesele economico-financiare ale părţilor contractante (Bancă - beneficiar), dar cu încadrarea în cadrul reglementat prin prezenta convenţie şi în condiţiile specificate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 682/2011. Secţiunea 11.06Confidenţialitatea(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:a)să facă publică prezenta convenţie sau orice prevedere a acesteia unei terţe părţi, cu excepţia persoanelor implicate în îndeplinirea convenţiei, inclusiv a beneficiarilor; b)să utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentei convenţii, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea prezentei convenţii se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra informaţiilor necesare în vederea îndeplinirii convenţiei.(3) AIPPIMM răspunde pentru respectarea confidenţialităţii de către împuterniciţii săi care efectuează verificări conform secţiunii 11.09.(4) În legătură cu prezenta convenţie şi cu informaţia furnizată, stabilită de către partea care o furnizează ca fiind confidenţială, partea care o primeşte este de acord:a)să se folosească de informaţiile confidenţiale numai pentru a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentei convenţii; b)să se reproducă informaţiile confidenţiale numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor conform prezentei convenţii. (5) Nu sunt considerate confidenţiale informaţiile care:a)sunt publice; b)sunt dezvăluite ca urmare a unor dispoziţii sau ordine legale. (6) Divulgarea de informaţii confidenţiale dă dreptul părţii prejudiciate de a solicita obligarea părţii în culpa la plata unor despăgubiri egale cu valoarea prejudiciului cauzat. Secţiunea 11.07Forţa majoră(1) Forţa majoră, constatată de o autoritate competentă, exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează.(2) Îndeplinirea prezentei convenţii va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră, celeilalte părţi producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.(4) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 (şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese.(5) În sensul prezentei convenţii, forţa majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii convenţiei şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea convenţiei. Sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revoluţiile, cutremurele, catastrofele naturale sau alte restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargoul, enumerarea lor fiind exemplificativă. Secţiunea 11.08Tratarea nulităţilor(1) Dacă una sau mai multe dintre prevederile prezentei convenţii este declarată nulă de către o autoritate jurisdicţională, în măsura în care prezenta convenţie nu este esenţial afectată de aceste nulităţi, părţile sunt de acord ca celelalte clauze să rămână în vigoare şi să continue să producă efecte juridice.(2) În acest caz, prezenta convenţie va fi interpretată ca şi cum prevederile nule şi nelegale nu fac parte din aceasta. Secţiunea 11.09Verificări(1) AIPPIMM are dreptul de a verifica, prin reprezentanţii săi împuterniciţi în acest sens, modul de prestare a serviciilor asumate de Bancă prin prezenta convenţie, respectiv documentele şi informaţiile transmise de Bancă în cadrul derulării programului.(2) AIPPIMM are obligaţia de a notifica Băncii, în prealabil, în scris, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi în acest scop, care vor fi ţinuţi răspunzători pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în legătură cu prezenta convenţie. Secţiunea 11.10Cesiunea Banca are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezenta convenţie unei terţe părţi. Secţiunea 11.11Integritatea convenţiei Prezenta convenţie reprezintă o înţelegere şi un acord complet între părţi şi înlocuieşte orice alte angajamente anterioare sau prezente, scrise sau verbale, comunicări, înţelegeri şi acorduri încheiate între părţi în legătură cu subiectul la care se referă prezenta convenţie. Articolul XIIPrevederi finale(1) Fac parte integrantă din prezenta convenţie următoarele documente:Anexa A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii Anexa B la Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii Anexa C Oferta de parteneriat Anexa D1 Hotărâre de aprobare Anexa D2 Scrisoare de refuz a Băncii/Comitetului de credite Anexa E Sumarul contractului de credit bancar Anexa F Înştiinţarea de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale Anexa G Lista Unităţi ........ ................ ................ .......... Anexa H Declaraţie pe propria răspundere Anexa I Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate (2) Prezenta convenţie este încheiată astăzi, ........ ............., în 2 (două) exemplare originale, fiecare având aceeaşi valoare juridică.Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Banca ........ ................ ........ ...........
ANEXA D1HOTĂRÂRE DE APROBARE BANCA ........ ................ ........ ........ Sucursala/Agenţia ........ .............. Adresa ........ ................ ............ Nr. ................ Data ........ ........... Către Societatea Comercială ........ ........ ............. (numele solicitantului) În atenţia doamnei/domnului ........ ........ ............. Adresa ........ ......... Referitor la: Cerere de solicitare a creditului nr. ........ din ........ ........... Prin prezenta vă informăm că suntem pregătiţi să vă punem la dispoziţie fondurile solicitate în conformitate cu termenii şi condiţiile următoare: Beneficiar: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (Precizaţi denumirea legală a întreprinderii, sediul social, data şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal/CUI.) Creditor: (Unitatea teritorială a băncii)/Banca prin Unitatea teritorială a Băncii ........ ............... • Valoarea creditului aprobat: ............. lei Destinaţia fondurilor aprobate: ........ ................ ................ ................ ........ ......... (Precizaţi cheltuielile pentru care vor fi utilizate fondurile.) Rata dobânzii: ........ ........ ........ Comisioane: ........ ........ ......... Garanţii: ........ ........ ............... Alte condiţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (Prezentaţi alte condiţii specifice, de exemplu: certificate, autorizaţii, asigurări etc.) Această aprobare este condiţionată de pregătirea, întocmirea şi transmiterea documentelor legale în forma şi structura agreată de bancă şi în concordanţă cu termenii menţionaţi mai sus. Vă invităm la sediul Băncii până la data de ................, pentru a demara acţiunile comune necesare punerii la dispoziţie a finanţării. Cu stimă, Director, ........ ................ ........ ............... Director financiar, ........ ................ .......... Semnătura de primire din partea beneficiarului ........ ........ ............... ........ ................ .......... (numele în clar, funcţia) Data primirii ........ ........ ........ ANEXA D2SCRISOARE DE REFUZ A BĂNCII/COMITETULUI DE CREDITE BANCA ........ ................ ........ ........ Sucursala/Agenţia ........ .............. Adresa ........ ................ ............ Nr. ................ Data ........ ........... Către Societatea Comercială ........ ........ ............. (numele solicitantului) În atenţia doamnei/domnului ........ ........ ............. Referitor la: Cerere de solicitare a creditului nr. ............... din ............... Prin prezenta vă informăm că am primit cererea dumneavoastră de solicitare a creditului nr. ............din ........ ........... în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii. După o analiză atentă a solicitării dumneavoastră, vă informăm cu regret că, în urma analizei efectuate de specialiştii Băncii ..........., nu putem finanţa în acest moment întreprinderea dumneavoastră, întrucât cererea de solicitare a creditului nu îndeplineşte următoarele cerinţele referitoare la ........ ................ ................ ................ ................ ............ . Vă mulţumim pentru atenţia acordată. Pentru orice întrebare nu ezitaţi să ne contactaţi. Cu stimă, Director, ........ ........ ........... Semnătura de primire din partea solicitantului ........ ........ ............... (numele în clar, funcţia) Data primirii ........ ........... ANEXA ESUMARUL* CONTRACTULUI DE CREDIT BANCAR

Numărul şi data cererii de solicitare a creditului (Numărul/data)
Beneficiarul (Denumirea, adresa şi data înregistrării întreprinderii)
Creditorul Banca Sucursala/Agenţia ........ ................ ...........
Persoana de contact din bancă şi numărul de telefon (Numele ofiţerului de credit şi numărul de telefon cu interior)
Codul CAEN al activităţii finanţate (Cod şi denumire exactă)
Valoarea totală a creditului ........ .............. lei
Valoarea totală a creditului utilizat ........ .............. lei
Dobânda plătită de beneficiar pentru cheltuiala eligibilă ........ ............ lei, adică ..........%** Dobânda datorată de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru cheltuiala eligibilă ........ ............ lei, adică ..........%**
Pentru cheltuieli eligibile, detalierea utilizării creditului bancar (lei):
Elementul de cost Costul elementului Credit bancar
Total 100% %
Durata creditului bancar .......... luni
Scadenţa creditului bancar

* Sumarul se actualizează lunar, în funcţie de creditul utilizat. ** Procentul se determină prin raportarea la valoarea totală a creditului utilizat Semnături autorizate şi ştampilă din partea Băncii/unităţii teritoriale bancare ANEXA FÎNŞTIINŢAREA DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE BANCA ........ ................ ................ ............... Sucursala/Agenţia ........ ............. Adresa ........ ........ ........ Nr. .............. Data ........ .......... Către Societatea Comercială ........ ................ ........ ........... (numele beneficiarului şi garanţilor) În atenţia doamnei/domnului ........ ................ ................ În conformitate cu Contractul de credit bancar nr. ................ din ........ ........ vă informăm că Societatea Comercială ........ ........ .............. a fost declarată în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale întrucât ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca până la data de ............. să restituiţi suma de ........ ............. lei, reprezentând dobândă restantă/credit bancar scadent şi dobânda aferentă. În cazul în care nu veţi restitui suma până la data solicitată se vor aplica penalităţile prevăzute în Contractul de credit bancar nr. .........../........... şi se vor declanşa procedurile legale de recuperare a sumei respective. Cu stimă, Director, ........ ................ ........ ............... Manager de operaţiuni/Manager de credite, ........ ................ ........ ........ Semnătura de primire din partea beneficiarului/garanţilor ........ ................ ........ ........ ................ ............. (numele în clar, funcţia) Data primirii ........ ........ ............... ANEXA HDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ............., nr. ........ ............., eliberat de ........ ................ la data de ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ................ ........ nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ................ ................ .........., în calitate de reprezentant legal al S.C. .........., cu sediul în ............., cod unic de înregistrare .............., înregistrată la Registrul Comerţului ........ ........... cu nr. .........., atribut fiscal ............, denumită în cele ce urmează întreprindere, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani1:  nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;  am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

Nr. crt. Anul acordării ajutorului de stat Forma ajutorului de stat Furnizorul ajutorului de stat Actul normativ în baza căruia s-a beneficiat de finanţare Cuantumul ajutorului acordat
TOTAL:

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 872 şi 883 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006. Declar pe propria răspundere că: întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; întreprinderea nu are activitatea suspendată sau nu se află în alte situaţii similare reglementate de lege; întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale4; întreprinderea nu se află în dificultate, în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004; împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, creanţele fiind integral recuperate; întreprinderea nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit parteneră; întreprinderea nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); întreprinderea nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.); împotriva întreprinderii nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; întreprinderea prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului; întreprinderea are minimum 2 ani de activitate consecutivi; întreprinderea nu a desfăşurat şi nu va desfăşura activitate în sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului5 Numele ........ ................ ................ Semnătura ........ ................ ............. Data semnării ........ ................ ......... Ştampila 1 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare. 2 Actualul art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 3 Actualul art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 4 Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie, întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal. 5 Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea. DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........ ................ ................ ................ ........ Adresa sediului social ........ ................ ................ ................ ........ Codul unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ........ Numele şi funcţia (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) ........ ................ .............. II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:  Întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa I.  Întreprindere parteneră - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei I, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.  Întreprindere legată - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei I, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii6

Exerciţiul financiar de referinţă7
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare)  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic8 Numele ........ ........ ............ Funcţia ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ................ ........ ............. Data semnării ........ ................ ............ Ştampila 6 Datele sunt calculate în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 7 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2010. 8 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). ANEXA ICALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă - anul 2010
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Total active (mii lei/mii euro)
1. Datele9 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B10)
2. Datele cumulate9 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate9 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)
TOTAL:

Datele incluse în secţiunea „Total active“ din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii“ din anexa H. 9 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 10 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Secţiunea AÎntreprinderi partenere Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fişa de parteneriat“ (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1

Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
Numele sau denumirea întreprinderii Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL:

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat“, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea „Total“ vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi“ pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Fişa de parteneriat 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........ ............ Adresa sediului social ........ ................ Codul unic de înregistrare ........ ........... Numele, prenumele şi funcţia (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) ........ ................ 2. Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referinţă - anul 2010
Numărul mediu anual de salariaţi11 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale12 (mii lei/mii euro)
TOTAL:

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate“ pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a)Indicaţi exact proporţia deţinută13 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă ........ ................ ................ .........Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. b)Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat - A.2

Procent Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale13 (mii lei/mii euro)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1. 11 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 12 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans. 13 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. Secţiunea BÎntreprinderi legate 1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/nu întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare14. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1

Numărul mediu anual de salariaţi15 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
Total

Datele introduse în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“.

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Întreprinderea legată (denumirea/datele de identificare) Adresa sediului social Codul unic de înregistrare Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat“ trebuie adăugate la secţiunea A. Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2

Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
Total:

NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (privind întreprinderile legate). Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic16 Numele ........ ................ ........ ............ Funcţia ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ................ ................ ........... Data semnării ........ ................ ............ Ştampila *) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ pentru fiecare întreprindere. 14 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 15 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 16 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........ ................ ................ ............. Adresa sediului social ........ ................ ................ ............. Codul unic de înregistrare ........ ................ ................ ............ Numele, prenumele şi funcţia (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) ........ ........... 2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă - anul 2010
Numărul mediu anual de salariaţi17 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
TOTAL:

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat“ trebuie introduse în secţiunea A. Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic18 Numele ........ ................ ........ ............ Funcţia ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ................ ................ ........... Data semnării ........ ................ ............ Ştampila 17 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 18 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2325/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2325 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu