Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.60 din 29.06.2011

privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 30 iunie 2011SmartCity1

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri, prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare,având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la creditare şi garantare şi, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii,pentru menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii şi creşterea competitivităţii lor, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii, cauzate de dificultăţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen scurt în vederea desfăşurării activităţii, în vederea reducerii arieratelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii de către stat,considerând că situaţia economică este una excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente, care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea unei linii de credit cu dobândă subvenţionată şi, după caz, garantată parţial de stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Se aprobă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituţiile de credit.(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului. Capitolul IIDefiniţii Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; b)contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit finanţatoare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituţia de credit finanţatoare şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit finanţatoare; c)garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.; d)procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului; e)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei; f)riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului şi/ori a dobânzilor aferente contractului de credit de către beneficiarul programului; g)valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit; h)primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice; i)comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar programului; j)comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.; k)dobândă parţial subvenţionată - alocaţia financiară nerambursabilă acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata parţială a dobânzii aferente creditului contractat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3(1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a)nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004; b)în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată; c)nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit parteneră; d)suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; e)nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); f)nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.); g)împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; h)prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului; i)au minimum 2 ani de activitate consecutivi; j)respectă prevederile alin. (2). (2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:a)cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea; b)cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii; c)cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; d)alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; e)cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate; f)plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; g)alte costuri de operare. (3) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006. Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul programului.(2) În exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului.(3) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.(4) Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în condiţiile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenţionează parţial dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituţiile de credit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Prin legea bugetului de stat, se vor aloca în fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subvenţionarea parţială a dobânzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu instituţia de credit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subvenţiei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie. Articolul 6(1) Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.(2) Măsurile de subvenţionare a dobânzii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, şi de legislaţia naţională în domeniu. Capitolul IIIFinanţarea şi garantarea Articolul 7(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă cu următoarele facilităţi:a)dobânda parţial subvenţionată - subvenţia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b)garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit. Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit. (2) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit.(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile prevăzute la alin. (2).(4) I.M.M.-urile vor plăti lunar partea din dobândă care le revine în baza contractului de credit, urmând ca, în baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere subvenţia de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Subvenţionarea parţială a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, iar garanţiile în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. Articolul 8(1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.(2) Sursele fondului de risc sunt:a)comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului; b)sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice; c)obligaţiile fiscale accesorii calculate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programului; d)dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului; e)în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014. (3) Sumele aflate în fondul de risc constituit în cadrul programului sunt destinate achitării de către Ministerul Finanţelor Publice a obligaţiilor de plată a valorii de executare a garanţiilor către instituţiile de credit.(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranţa, lichiditatea şi rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(5) Disponibilităţile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabileşte la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.(6) Disponibilităţile aflate în fondul de risc la sfârşitul anului se regularizează cu bugetul de stat, în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilităţile rămase în fondul de risc la sfârşitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, pe perioada derulării programului. Articolul 9(1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat. (2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o garanţie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. Articolul 10(1) Cel puţin unul dintre administratorii, acţionarii sau asociaţii beneficiarului programului, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune.(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice. Capitolul IVExecutarea garanţiilor, recuperarea facilităţilor, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis Articolul 11(1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în condiţiile programului.(2) Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin program în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc prevăzut la art. 8, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., raportează şi monitorizeză ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006. În cazul în care, ulterior acordării subvenţiei de dobândă, se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, A.I.P.P.I.M.M. calculează sumele datorate şi emite decizia de recuperare a acestora conform procedurilor de recuperare în materia ajutorului de stat şi în conformitate cu legislaţia privind ajutorul de stat.(2) Decizia de recuperare întocmită de A.I.P.P.I.M.M., prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, decizia de recuperare se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare, în contul indicat în cuprinsul acesteia.(4) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată.(5) Titlul executoriu prevăzut la alin. (4), împreună cu dovada comunicării acestuia, se transmite de îndată organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului.(6) Deciziile de recuperare se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(7) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 11 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.(8) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (7), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate.(9) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(10) Contractele de garantare constituie titluri executorii.(11) Pentru sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv.(12) Garanţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 14(1) Sumele încasate ca urmare a punerii în executare a deciziei prevăzute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.(2) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare şi, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de gaj fără deposedare prevăzut la art. 9 se fac venit la fondul de risc. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 15(1) A.I.P.P.I.M.M., în calitate de autoritate de implementare, are obligaţia de a asigura aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 martie pentru anul anterior.(2) În termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Borbély Károly, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 60/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 60 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu