Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2312 din 19 decembrie 2001

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 28 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 28, art. 63 alin. (1) si (2), art. 66 alin. (6) si art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, si
    in baza art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;
    2. "Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente", cod 14.13.01.13/4p;
    3. "Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica", cod 14.13.01.13/1i;
    4. "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania", cod 14.13.01.13/5;
    5. "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/5i;
    6. "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania", cod 14.13.01.13/6;
    7. "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/6i;
    8. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.03.13/3a;
    9. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale", cod 14.13.03.13/4a.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1, cu exceptia celor prevazute la pct. 8 si 9, se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.423/1999 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 6 decembrie 1999.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor publice,
                       Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

   ________________
 /     ROMANIA      \
|       _____        |
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |
|     \_______/      |                     DECLARATIE
|                    |
|     MINISTERUL     |       PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA
| FINANTELOR PUBLICE |                FOLOSINTEI BUNURILOR
 \__________________/
                                       Pentru anul ........

  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                 Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|_______________|____________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
                                           _________________________________
  Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta |_________________________________|
_____________________________________________________________________________

  A. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   1. Nume si prenume (denumire) chirias/arendas ...........................
   2. Contract de inchiriere/arendare Nr. :............ Data: .../..../......
   3. Data inceperii realizarii venitului: ..../...../........
   4. Data incetarii realizarii venitului: ..../...../........
   5. Date de identificare ale bunului: .....................................
                                        .....................................
                                    _
   6. Natura bunului: Constructii: |_|
                                    _
                      Altele:      |_|
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT ESTIMAT CONFORM CONTRACTULUI
                                                                    - lei -
                                                    ________________________
   1. Contravaloarea chiriei/arendei conform       | 1. |                   |
      contractului ............................... |____|___________________|
   2. Cheltuieli ce cad conform dispozitiilor
      legale, in sarcina proprietarului,
      uzufructuarului sau a altui detinator legal,  ________________________
      daca sunt efectuate de cealalta parte        | 2. |                   |
      contractanta, prevazuta in contract: ....... |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 3. |                   |
  3. Venit brut estimat (rd. 1 - rd. 2): ........  |____|___________________|
_____________________________________________________________________________

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal

  Nume, prenume/Denumire ...........................................
  Adresa ...........................................................
         ...........................................................

  Cod de inregistrare al         ___________________________________
  reprezentantului fiscal ..... |___________________________________|

  Cont bancar
      Banca ..................... Numar cont ...........
____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/3p                 Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /     ROMANIA      \
|       _____        |
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |
|     \_______/      |
|                    |                   DECLARATIE
|     MINISTERUL     |
| FINANTELOR PUBLICE |  PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
 \__________________/
                                        Pentru anul .........

  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala               Cod numeric personal
     Nume               tatalui   Prenume      Numar de identificare fiscala
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|______________|_____________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
                                           _________________________________
  Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta |_________________________________|
_____________________________________________________________________________

  A. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Felul activitatii ....................................................
   2. Forma de organizare ..................................................
   3. Denumirea ............................................................
   4. Sediul principal de desfasurare a activitatii ........................
   5. Autorizatie/Contract Nr.: ... Data: .../.../.... Organ emitent: ......
   6. Contract de asociere Nr.: ... Data: .../.../....
   7. Data inceperii activitatii: .../.../....
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

  I. Venit net estimat                                              - lei -
                                                    ________________________
                                                   | 1. |                   |
  1. Venit brut estimat .........................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 2. |                   |
  2. Cheltuieli deductibile estimate ............  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 3. |                   |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|___________________|
                                                                           _
  II. Declar ca venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit |_|
      Bifati cu X daca este cazul
_____________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

  Nume, prenume/Denumire ...........................................
  Adresa ...........................................................
         ...........................................................

  Cod de inregistrare al         ___________________________________
  reprezentantului fiscal ..... |___________________________________|

  Cont bancar
      Banca ..................... Numar cont ...........
____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/4p                 Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /     ROMANIA      \
|       _____        |
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |
|     \_______/      |
|                    |
|     MINISTERUL     |
| FINANTELOR PUBLICE |
 \__________________/                  DECLARATIE

       PRIVIND VENITUL ESTIMAT PENTRU ASOCIATIILE FARA PERSONALITATE JURIDICA

                                 Pentru anul .........

  DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA

  Cod de inregistrare al asociatiei
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     Denumire
    ________________________________________________________________________
   |________________________________________________________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Numarul si data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal
  Nr.: ............................ Data: ..../...../......
  Tipul asociatiei fara personalitate juridica (Se va bifa cu X casuta corespunzatoare situatiei).
     _
    |_| asociatie familiala
     _
    |_| societate civila profesionala
     _
    |_| altele

  Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract: ............
_____________________________________________________________________________

  A. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA

   Obiectul de activitate .................................................
   Perioada de functionare de la .../.../..... la .../.../.....
   Numar asociati ..........
_____________________________________________________________________________

  B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

  Venituri comerciale                                              - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1. |                   |
   1. Venit brut estimat: ....................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 2. |                   |
   2. Cheltuieli deductibile fiscal: ............ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 3. |                   |
   3. Venit net (rd. 1 - rd. 2): ................ |____|___________________|

  Venituri din profesii liberale
                                                   ________________________
                                                  | 4. |                   |
   4. Venit brut estimat: ....................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 5. |                   |
   5. Cheltuieli deductibile fiscal: ............ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 6. |                   |
   6. Venit net (rd. 4 - rd. 5): ................ |____|___________________|
                                                   ________________________
   7. Total venit net estimat (rd. 3 + rd. 6):    | 7. |                   |
    ............................................. |____|___________________|
_____________________________________________________________________________
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
_____________________________________________________________________________
  Semnatura responsabil asociatie __                  data __
                                    |                        |
                                    v                        v
                                    .............            .........

  Numar telefon/fax responsabil asociatie ..................
  E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/1i                 Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /      ROMANIA     \
|       _____        |
|     /       \      |                    DECLARATIE
|    |   MFP   |     |
|     \_______/      |       PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN
|                    |     STRAINATATE OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE
|     MINISTERUL     |     ROMANE CU DOMICILIUL IN ROMANIA CARE DESFASOARA
| FINANTELOR PUBLICE |   ACTIVITATE IN ROMANIA SI DE CATRE PERSOANELE FIZICE
 \__________________/       ROMANE ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE SI
                             POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMANIA

          Pentru luna ....... Anul .........        Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza
                                                    cu X in cazul
                                                    declaratiilor
  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI         rectificative

                        Initiala
     Nume               tatalui   Prenume        Cod numeric personal
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|_______________|____________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................

  Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
  Nr.: .................... Data: ..../..../.......
  Perioada de activitate: de la ..../..../...... la ..../..../.....
_____________________________________________________________________________

  DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

  Cod de inregistrare              Se completeaza   1. cod de inregistrare
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _  cu:                 fiscala/cod unic de
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|  ------------->     inregistrare
                                                    2. cod numeric
                                                       personal/numar de
                                                       identificare fiscala
  Nume, prenume/Denumire .................................................

     Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
    ________________________________________________________________________
 S |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 d  ________________________________________________________________________
 i |______________________________|_______________________________|_________|
 u   Telefon                 Fax                    E-mail
 l  ________________________________________________________________________
   |_____________________|________________________|_________________________|
_____________________________________________________________________________

  Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania:
                                                                   - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1. |                   |
   1. Venit brut: ............................... |____|___________________|
                                                   ________________________
   2. Contributii obligatorii datorate potrivit   | 2. |                   |
      legii, din care: .......................... |____|___________________|
                                                   ________________________
    2a. contributia individuala de asigurari      | 2a.|                   |
        sociale: ................................ |____|___________________|
                                                   ________________________
    2b. contributia pentru protectia sociala      | 2b.|                   |
        a somerilor: ............................ |____|___________________|
                                                   ________________________
    2c. contributia pentru asigurarile            | 2c.|                   |
        sociale de sanatate: .................... |____|___________________|
                                                   ________________________
   3. Cheltuieli profesionale (15% din deducerea  | 3. |                   |
      personala de baza): ....................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 4. |                   |
   4. Venit net (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3): ........ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 5. |                   |
   5. Deduceri personale: ....................... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 6. |                   |
   6. Venit impozabil (rd. 4 - rd. 5): .......... |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 7. |                   |
   7. Impozit lunar datorat ..................... |____|___________________|

   8. Nr. ..... data ...../..../...... documentul de plata a impozitului.
_____________________________________________________________________________
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
  Date de identificare ale reprezentantului fiscal

  Nume, prenume/Denumire ...........................................
  Adresa ...........................................................
         ...........................................................

  Cod de inregistrare al         ___________________________________
  reprezentantului fiscal ..... |___________________________________|

  Cont bancar
      Banca ..................... Numar cont ...........
____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
 Cod 14.13.01.13/5                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /      ROMANIA     \
|       _____        |
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |                    DECLARATIE
|     \_______/      |
|                    |        INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA
|     MINISTERUL     |        ACTIVITATII PERSOANELOR FIZICE ROMANE CU
| FINANTELOR PUBLICE |    DOMICILIUL IN ROMANIA CARE DESFASOARA ACTIVITATE
 \__________________/      IN ROMANIA SI CARE OBTIN VENITURI SUB FORMA DE
                                      SALARII DIN STRAINATATE

  DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

  Cod de inregistrare              Se completeaza  1. cod de inregistrare
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _  cu:                fiscala/cod unic de
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_| ------------->     inregistrare
                                                   2. cod numeric
                                                      personal/numar de
                                                      identificare fiscala
  Nume, prenume/Denumire ..................................................

     Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
    ________________________________________________________________________
 S |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 d  ________________________________________________________________________
 i |______________________________|_______________________________|_________|
 u   Telefon                 Fax                    E-mail
 l  ________________________________________________________________________
   |_____________________|________________________|_________________________|
_____________________________________________________________________________

  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
     Nume               tatalui   Prenume        Cod numeric personal
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|_______________|____________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  DATE PRIVIND SITUATIA CONTRIBUABILULUI

   1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
      Nr.: ................ Data: ..../..../.....
   2. Data inceperii activitatii: ..../..../.....
   3. Data incetarii activitatii: ..../..../.....
_____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           .......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal

                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/5i                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /      ROMANIA     \
|       _____        |                   DECLARATIE
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |      PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN
|     \_______/      |   STRAINATATE, OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE
|                    |    ROMANE FARA DOMICILIU IN ROMANIA SI DE CATRE
|     MINISTERUL     |      PERSOANELE FIZICE STRAINE CARE DESFASOARA
| FINANTELOR PUBLICE |                 ACTIVITATE IN ROMANIA
 \__________________/

             Pentru luna ....... Anul .........     Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza
                                                    cu X in cazul
                                                    declaratiilor
  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI         rectificative

                        Initiala                 Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|_______________|____________________________|
 A   Strada                        Nr.     Bloc   Scara   Etaj    Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................

  Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
  Nr.: .................... Data: ..../..../.......
  Perioada de activitate: de la ..../..../...... la ..../..../.....
_____________________________________________________________________________

  DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

  Cod de inregistrare              Se completeaza  1. cod de inregistrare
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _  cu:                fiscala/cod unic de
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_| -------------->    inregistrare
                                                   2. cod numeric
                                                      personal/numar de
                                                      identificare fiscala
  Nume, prenume/Denumire .................................................

     Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
    ________________________________________________________________________
 S |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                    Judet                           Sector
 d  ________________________________________________________________________
 i |______________________________|_______________________________|_________|
 u   Telefon                 Fax                    E-mail
 l  ________________________________________________________________________
   |_____________________|________________________|_________________________|
_____________________________________________________________________________

    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania:
                                                                    - lei -
                                                   ________________________
                                                  | 1. |                   |
   1. Venit brut: ............................... |____|___________________|
                                                   ________________________
   2. Contributii obligatorii datorate potrivit   | 2. |                   |
      legii: .................................... |____|___________________|
                                                   ________________________
    2a. contributia individuala de asigurari      | 2a.|                   |
        sociale: ................................ |____|___________________|
                                                   ________________________
    2b. contributia pentru asigurari sociala      | 2b.|                   |
        de sanatate: ............................ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 3. |                   |
   3. Venit net (rd. 1 - rd. 2): ................ |____|___________________|
                                                   ________________________
                                                  | 4. |                   |
   4. Impozit lunar datorat: .................... |____|___________________|

   5. Nr. ..... data ...../..../...... documentului de plata a impozitului.
_____________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

  Nume, prenume/Denumire ...........................................
  Adresa ...........................................................
         ...........................................................

  Cod de inregistrare al         ___________________________________
  reprezentantului fiscal ..... |___________________________________|

  Cont bancar
      Banca ..................... Numar cont ...........
____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           .......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/6                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

   ________________
 /      ROMANIA     \
|       _____        |
|     /       \      |
|    |   MFP   |     |                     DECLARATIE
|     \_______/      |
|                    |         INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA
|     MINISTERUL     |        ACTIVITATII PERSOANELOR FIZICE ROMANE FARA
| FINANTELOR PUBLICE |    DOMICILIU IN ROMANIA SI PERSOANELOR FIZICE STRAINE
 \__________________/    CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI CARE OBTIN
                             VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

  DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

  Cod de inregistrare              Se completeaza  1. cod de inregistrare
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _  cu: fiscala/cod unic de
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_| ------------->     inregistrare
                                                   2. cod numeric
                                                      personal/numar de
                                                      identificare fiscala
  Nume, prenume/Denumire ..................................................

     Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
    ________________________________________________________________________
 S |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 d  ________________________________________________________________________
 i |______________________________|_______________________________|_________|
 u   Telefon                 Fax                    E-mail
 l  ________________________________________________________________________
   |_____________________|________________________|_________________________|
_____________________________________________________________________________

  DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                 Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume        de identificare fiscala
    ________________________________________________________________________
   |___________________|_______|_______________|____________________________|
 A   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.
 d  ________________________________________________________________________
 r |______________________________|_______|______|_______|_______|__________|
 e   Localitate                       Judet                         Sector
 s  ________________________________________________________________________
 a |______________________________|_______________________________|_________|

  Cont bancar
     Banca ............................... Numar cont .................
_____________________________________________________________________________

  DATE PRIVIND SITUATIA CONTRIBUABILULUI

   1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca:
      Nr.: ................ Data: ..../..../.....
   2. Data inceperii activitatii: ..../..../.....
   3. Data incetarii activitatii: ..../..../.....
_____________________________________________________________________________
  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           .......
                                       |
  Numar telefon/fax                    | Numar telefon/fax
  contribuabil ..................      | reprezentant fiscal ..............
  E-mail ................              | E-mail ................
____________________________________________________________________________
  Loc rezervat organului fiscal
                                        Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/6i                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

  D.G.F.P. a .......................      Nr. inregistrare ..................
  Administratia Finantelor                Data ..............................
  Publice ..........................

  Aprobat,
  Conducatorul unitatii: ...........      Verificat .........................
  Nume, Prenume ....................      Data ......../......../............
  Data ......./....../..............

                  DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE
                             CU TITLU DE IMPOZIT
              privind venitul din cedarea folosintei bunurilor
                              pe anul __________

    Catre:
    Nume: ___________________________________________________________________
    Prenume: ________________________________________________________________
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala ______________________
    Domociliul/Resedinta: Localitate ________________________________________
    Nr. _________ Ap. ___________ Judetul (sectorul) ________________________
    Numarul si data contractului: ___________________________________________
    Data inceperii realizarii venitului: ________/_________/_________________
    Data incetarii realizarii venitului: ________/_________/_________________
    Declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor inregistrate la nr. _______ din ______/______/_____________________________
    Nume si prenume (denumire) chirias/arendas inscrisi in contract: ________
    Obiectul contractului (bunul cedat in folosinta) ________________________
    Venit lunar (conform contract) __________________________________________
    Perioada de inchiriere: de la data ____/____/_____ la data ____/____/____
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ____/____, art. ____, alin. ____ si a Declaratiei privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor/Declaratiei speciale privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul _____ / Contractului nr. ....... / Procesului-Verbal de Control nr. ......../ Notei de Constatare nr. ........., se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit dupa cum urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil estimat si a impozitului:
                                                                  - lei -
 ___________________________________________________________________________
| a) venit brut estimat                                  |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| b) cota de cheltuieli ..........%                      |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| c) venit net impozabil estimat (a - b)                 |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| d) impozit                                             |                  |
|________________________________________________________|__________________|

    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:
    1. La venitul net impozabil estimat de _____________ lei revine un impozit de ____________________ - lei.
    Punctul 2 si 3 se completeaza numai in cazul modificarii impunerii in cadrul aceluiasi an:
    2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ___________________ - lei.
    3. Diferenta (de adaugat sau de scazut) dintre impozitul de la pct. 2 si cel de la pct. 1 _____________________________________________ - lei.
    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):
 ___________________________________________________________________________
|   |                 | Plati anticipate cu titlu de |  Din care diferenta  |
|   | Termen de plata |         impozit              |     de la pct. 3     |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 1 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 2 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 3 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 4 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
|   |     TOTAL       |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.

  Intocmit,                              Am primit un exemplar,
  Nume/prenume ___________________       Data _____/_____/_____
  Data _____/_____/________              Semnatura contribuabil____________
  Semnatura __________________           sau
                                         Nr. si data confirmarii de primire:
                                         ___________________________________

  MF cod 14.13.03.13/3a

  D.G.F.P. a .......................      Nr. inregistrare ..................
  Administratia Finantelor                Data ..............................
  Publice ..........................

  Aprobat,
  Conducatorul unitatii ............      Verificat .........................
  Nume, prenume ....................      Data ......../......../............
  Data ......./....../..............

                  DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE
                             CU TITLU DE IMPOZIT
                 pentru veniturile din activitati independente
                    - comerciale si din profesii liberale -
                              pe anul _________

    Catre:
    Nume: ___________________________________________________________________
    Prenume: ________________________________________________________________
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala ______________________
    Domociliul/Resedinta: Localitatea _______________________________________
    Nr. _________ Ap. ___________ Judetul (sectorul) ________________________
    Locul desfasurarii activitatii __________________________________________
    Felul activitatii: ______________________________________________________
    Declaratia privind veniturile estimate din activitati independente inregistrate la nr. _______ din ______/______/_______________________________
    Nr. autorizatie (nr. contract de asociere) ______________________________
    Perioada de activitatea: de la data ____/____/____ la data ____/____/____
    In baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ____/____, art. ____, alin. ____ si a Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente / Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul _____ / Procesului-Verbal de Control nr. ......../ Notei de Constatare nr. ........., se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit dupa cum urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil estimat si a impozitului:
    a) in sistem real:                                            - lei -
 ___________________________________________________________________________
| - venit brut estimat                                   |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - cheltuieli deductibile estimate                      |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - venit net impozabil estimat                          |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - impozit                                              |                  |
|________________________________________________________|__________________|

    b) pe baza normelor de venit:                                  - lei -
 ___________________________________________________________________________
| - pozitia din nomenclatorul activitatilor independente |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - venit net determinat pe baza normei de venit         |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - venit net aferent perioadei lucrate                  |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| - impozit                                              |                  |
|________________________________________________________|__________________|

    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:
    1. La venitul net impozabil estimat de _____________ lei revine un impozit de ____________________ - lei.
    Punctul 2 si 3 se completeaza numai in cazul modificarii impunerii in cadrul aceluiasi an:
    2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ___________________ - lei.
    3. Diferenta (de adaugat sau de scazut) din impozitul de la pct. 2 si cel de la pct. 1 _____________________________________________ - lei.
    4. Plati anticipate cu titlu de impozit (pct. 1):
 ___________________________________________________________________________
|   |                 | Plati anticipate cu titlu de |  Din care diferenta  |
|   | Termen de plata |         impozit              |     de la pct. 3     |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 1 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 2 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 3 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
| 4 |                 |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
|   |     TOTAL       |                              |                      |
|___|_________________|______________________________|______________________|
    Pentru impozitul neachitat pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.

  Intocmit,                              Am primit un exemplar,
  Nume/prenume ___________________       Data _____/_____/_____
  Data _____/_____/________              Semnatura contribuabil ____________
  Semnatura __________________

  MF cod 14.13.03.13/4a

    ANEXA 2

                          INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor"

    Cod 14.13.01.13/3p

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
    Declaratia se depune de catre:
    - contribuabilii care realizeaza o sursa noua de venit in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectiv de la data incheierii contractului dintre parti;
    - contribuabilii care au incheiat acte aditionale la contracte aflate in derulare, pana la data de 31 martie a anului fiscal;
    - contribuabilii care solicita emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, in conditiile prevazute la art. 66 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.
    In situatia inchirierii/arendarii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzatoare cotei care ii revine din proprietate.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului, in cazul cedarii folosintei bunurilor imobile, sau la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, in cazul cedarii folosintei bunurilor mobile, dupa caz;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania si al persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine, dupa caz.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta - se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.

    A. Date privind contractul incheiat intre parti
    1. Nume si prenume (denumire) chirias/arendas - se completeaza numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinta bunului.
    2. Contract de inchiriere/arendare - se inscrie numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    5. Date de identificare a bunului - se inscriu datele de identificare a bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totala, din care cea inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.
    6. Natura bunului - se completeaza cu x casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta este cedata.

    B. Venit estimat conform contractului
    1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal in curs.
    2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    3. Venit brut estimat - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 1, rd. 2 si rd. 3.

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare a reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este o persoana fizica, la declaratie se ataseaza o copie certificata de pe dovada de imputernicire incheiata potrivit legii, cu exceptia cazurilor in care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.

                           INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente"

    Cod 14.13.01.13/4p

    Declaratia se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani sau in natura, provenind din activitati independente - comerciale si profesii liberale -, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    Declaratia se depune de catre:
    - contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
    - contribuabilii care au realizat pierderi si cei care au inceput activitatea in cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior, o data cu declaratia speciala;
    - contribuabilii care solicita emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, in conditiile prevazute la art. 66 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    Declaratia nu se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa (de exemplu, cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala).
    Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare activitate desfasurata.
    Persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o forma de asociere completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit care le revine din asociere.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.
    Cod numeric personal/numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania si al persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine, dupa caz.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.
    Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta - se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.

    A. Date despre activitatea desfasurata
    1. Felul activitatii - se inscrie denumirea activitatii generatoare de venituri desfasurate de contribuabil, inscrisa in autorizatia de functionare care ii atesta dreptul de desfasurare a unei activitati independente sau in contractul de asociere.
    2. Forma de organizare - se inscrie, dupa caz, forma de organizare prevazuta in autorizatia de functionare sau in contractul de asociere (de exemplu: persoana fizica autorizata, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale, birouri asociate etc.).
    3. Denumirea - se completeaza cu denumirea asociatiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea contribuabilul.
    Contribuabilii care desfasoara activitati in mod independent nu completeaza aceasta rubrica.
    4. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza cu adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    5. Autorizatie/contract - se inscriu:
    - numarul si data eliberarii autorizatiei de functionare, respectiv numarul si data inregistrarii contractului de prestari de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, precum si organul emitent, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in mod individual.
    6. Contract de asociere:
    - se completeaza numai de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere;
    - se inscriu numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    7. Data inceperii activitatii - se inscriu:
    - data eliberarii autorizatiei de functionare sau data incheierii contractului de comision, de mandat de reprezentare si altele asemenea, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in mod independent;
    - data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in cadrul unei forme de asociere.

    B. Venit net din activitati independente
    I. Venit net estimat - se completeaza de catre contribuabilii pentru care venitul net din activitati independente se determina in sistem real, precum si de catre contribuabilii care obtin venituri dintr-o forma de asociere.
    1. Venit brut estimat - se inscriu veniturile in bani si in natura estimate a se realiza in anul declararii de catre contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual.
    2. Cheltuieli deductibile estimate - se inscriu cheltuielile estimate a se efectua in vederea realizarii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati in mod individual.
    3. Venitul net (rd. 1 - rd. 2) - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente in mod individual, se inscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate;
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere, se inscrie venitul care le revine din distribuirea venitului net estimat al asociatiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distributia pe asociati a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei" din Declaratia privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica.
    Punctul II - se completeaza de catre contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit. Normele de venit sunt stabilite de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit si se comunica contribuabilului pana la data de 15 aprilie a anului fiscal.

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Cod de inregistrare a reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este o persoana fizica, la declaratie se ataseaza o copie certificata de pe dovada de imputernicire incheiata potrivit legii, cu exceptia cazurilor in care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.

                            INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica"

    Cod 14.13.01.13/1i

    Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.
    Declaratia se depune de catre:
    - asociatiile care incep o activitate in cursul anului fiscal, o data cu inregistrarea contractului de asociere la organul fiscal, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia;
    - asociatiile care au realizat pierderi si asociatiile care au inceput activitatea in cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior, o data cu declaratia anuala de venit;
    - asociatiile care solicita modificarea deciziei de plata anticipata cu titlu de impozit, in conditiile prevazute la art. 66 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
    Declaratia nu se depune de catre asociatiile care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa (de exemplu, cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala).
    Declaratia se completeaza, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia;
    - copia se pastreaza la sediul asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatului care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, la solicitarea acestuia.

    Date de identificare a asociatiei fara personalitate juridica
    Se completeaza pe baza datelor din contractul de asociere, respectiv: denumirea asociatiei, adresa sediului de desfasurare a activitatii, tipul asociatiei, numarul si data inregistrarii contractului de asociere la organul fiscal, numele si prenumele responsabilului asociatiei desemnat prin contract.
    Cod de inregistrare a asociatiei - se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare atribuit asociatiei de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

    A. Date despre activitatea desfasurata
    Se completeaza cu majuscule, citet si corect, pe baza datelor din contractul de asociere.

    B. Venit net din activitati independente
    Rd. 1 si rd. 4 - se inscrie suma reprezentand venitul brut estimat a se realiza in anul fiscal in curs, pe tipuri de activitati.
    Rd. 2 si rd. 5 - se inscrie suma reprezentand cheltuielile deductibile fiscal aferente realizarii venitului estimat, pe tipuri de activitati.
    Rd. 7 - "Total venit net estimat" - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net pe tipuri de activitati, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 3 si rd. 6.

    C. Tabelul "Distributia pe asociati a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei"
    Col. 1 "Nume si prenume asociat" - se inscriu numele si prenumele asociatilor, conform contractului de asociere.
    Col. 2 "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" - se inscrie codul numeric personal in cazul asociatilor - persoane fizice romane cu domiciliul in Romania si al asociatilor - persoane fizice romane cu domiciliul in strainatate, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul asociatilor - persoane fizice straine, dupa caz.
    Col. 3 "Domiciliul/Resedinta asociatului" - pentru asociatii - persoane fizice cu domiciliul in Romania, se completeaza adresa de domiciliu, iar pentru ceilalti asociati, adresa resedintei in Romania.
    Col. 5 "Venit net estimat distribuit pe asociati" - se inscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza in anul fiscal in curs, calculata prin aplicarea cotei procentuale de participare (din col. 4) la suma totala a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei (rd. 7 "Total venit net estimat").
    Rd. "Total" din tabel - se inscrie suma obtinuta prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociati. Suma astfel calculata trebuie sa fie egala cu cea inscrisa la rd. 7 "Total venit net estimat".

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania"

    Cod 14.13.01.13/5

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.
    Termen de depunere:
    - lunar, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
-------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal;
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.
    Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data documentului incheiat cu angajatorul, in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.
    Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca (contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii).

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Cod de inregistrare - se completeaza astfel:
    a) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana juridica sau alta entitate care, conform reglementarilor in vigoare, trebuie sa detina cod de inregistrare fiscala sau cod unic de inregistrare, atunci:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare a acesteia, dupa caz.
    Codul de inregistrare fiscala se inscrie fara atributul fiscal "R", care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (1);
    b) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana fizica:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (2).
    Sediul - se completeaza cu adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea.

    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
    1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate de contribuabil in luna de raportare.
    Veniturile in valuta se vor transforma in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, conform legii.
    2. Contributii obligatorii datorate potrivit legii - se inscrie suma totala a contributiilor obligatorii datorate de contribuabil potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):
    2a) contributia individuala de asigurari sociale - se inscrie suma reprezentand contributia individuala de asigurari sociale, datorata potrivit prevederilor legale;
    2b) contributia pentru protectia sociala a somerilor - se inscrie suma reprezentand contributia pentru protectia sociala a somerilor, datorata potrivit prevederilor legale;
    2c). contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit prevederilor legale.
    3. Cheltuieli profesionale - se inscrie suma rezultata prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personala de baza, stabilita pentru luna la care se refera declaratia.
    4. Venit net - se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma totala a contributiilor obligatorii datorate conform legii si a cheltuielilor profesionale (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3).
    5. Deduceri personale - se inscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere.
    6. Venit impozabil - se calculeaza ca diferenta intre venitul net (rd. 4) si deducerile personale (rd. 5).
    7. Impozit lunar datorat - se inscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, aplicat venitului impozabil (rd. 6).

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.
    Cod de inregistrare a reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este o persoana fizica, se ataseaza la declaratie o copie autentificata de pe dovada de imputernicire, incheiata potrivit legii, cu exceptia cazului in care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.

                            INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate"

    Cod 14.13.01.13/5i

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si care obtin venituri din strainatate.
    In categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.
    Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, se completeaza si se depune cate o declaratie.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul;
    - copia se pastreaza de catre persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Cod de inregistrare - se completeaza astfel:
    a) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana juridica sau alta entitate care, conform reglementarilor in vigoare, trebuie sa detina cod de inregistrare fiscala sau cod unic de inregistrare, atunci:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare al acesteia, dupa caz.
    Codul de inregistrare fiscala se inscrie fara atributul fiscal "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (1);
    b) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana fizica:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (2).

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.

    Date privind situatia contribuabilului
    1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data documentului in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.
    2. Data inceperii activitatii - se completeaza in cazul unui raport de munca nou, inscriindu-se data inceperii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.
    3. Data incetarii activitatii - se completeaza in cazul incetarii raportului de munca, inscriindu-se data incetarii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania"

    Cod 14.13.01.13/6

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de persoanele fizice straine care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate.
    Termen de depunere:
    - lunar, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are resedinta contribuabilul;
    - copia ramane la contribuabil.
    Organul fiscal va pune gratuit la dispozitie contribuabilului declaratiile necesare pentru intregul an fiscal sau pentru intreaga perioada de activitate din cursul unui an, dupa caz.
-------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - se completeaza adresa de resedinta in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine, dupa caz.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.
    Numarul si data documentului care reglementeaza raportul de munca - se inscrie numarul si data documentului in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.
    Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate cuprinsa in documentul care reglementeaza raportul de munca (contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii).

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Cod de inregistrare - se completeaza astfel:
    a) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana juridica sau la alta entitate care, conform reglementarilor in vigoare, trebuie sa detina cod de inregistrare fiscala sau cod unic de inregistrare, atunci:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare al acesteia, dupa caz.
    Codul de inregistrare fiscala se inscrie fara atributul fiscal "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (1);
    b) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana fizica:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul numeric personal in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (2).
    Sediu - se completeaza cu adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea.

    Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania
    1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate de contribuabil in luna de raportare.
    Veniturile in valuta se vor transforma in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii.
    2. Contributii obligatorii datorate potrivit legii - se inscrie suma totala a contributiilor obligatorii datorate si platite potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b):
    2a. contributia individuala de asigurari sociale - se inscrie suma reprezentand contributia individuala de asigurari sociale, datorata si platita potrivit prevederilor legale;
    2b. contributia pentru asigurari sociale se sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata si platita potrivit prevederilor legale.
    3. Venit net - se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii datorate si platite potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).
    4. Impozit lunar datorat - se inscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, aplicat venitului net (rd. 3).

    Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.
    Cod de inregistrare a reprezentantului fiscal - se inscrie codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, in situatia in care reprezentantul fiscal este persoana juridica.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este o persoana fizica se ataseaza la declaratie o copie autentificata de pe dovada de imputernicire, incheiata potrivit legii, cu exceptia cazului in care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.

                            INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate"

    Cod 14.13.01.13/6i

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate.
    In categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.
    Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, definit la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, se completeaza si se depune cate o declaratie.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul;
    - copia se pastreaza de catre respectiva persoana fizica sau juridica.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.

    Date referitoare la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    Cod de inregistrare - se completeaza astfel:
    a) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana juridica sau la alta entitate care, conform reglementarilor in vigoare, trebuie sa detina cod de inregistrare fiscala sau cod unic de inregistrare, atunci:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare al acesteia, dupa caz.
    Codul de inregistrare fiscala se inscrie fara atributul fiscal "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare" se va inscrie numarul indicator corespunzator (1);
    b) in cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea la o persoana fizica:
    - in rubrica "Cod de inregistrare" se inscrie codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, in cazul persoanelor fizice straine;
    - in casuta libera din dreapta rubricii "Cod de inregistrare", se va inscrie numarul indicator corespunzator (2).

    Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - se completeaza adresa de resedinta din Romania.
    Cod de inregistrare - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala;
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar.

    Date privind situatia contribuabilului
    1. Numarul si data documentului ce reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data documentului in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.
    2. Data inceperii activitatii - se completeaza in cazul unui raport de munca nou, inscriindu-se data inceperii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.
    3. Data incetarii activitatii - se completeaza in cazul incetarii raportului de munca, inscriindu-se data incetarii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

    ANEXA 3

                       CARACTERISTICI DE TIPARIRE

    1. Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor,
    cod 14.13.01.13/3p

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor
    2. Cod: 14.13.01.13/3p
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabil
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente,
    cod 14.13.01.13/4p

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente
    2. Cod: 14.13.01.13/4p
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatilor independente
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabil
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica,
    cod 14.13.01.13/1i

    1. Denumire: Declaratie privind venitul estimat pentru asociatiile fara personalitate juridica
    2. Cod: 14.13.01.13/1i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: pe ambele fete
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate sa se realizeze de catre asociatiile fara personalitate juridica
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: responsabilul desemnat al asociatiei
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la asociatie
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.

    4. Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
    2. Cod: 14.13.01.13/5
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabil
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    5. Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/5i

    1. Denumire: Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate
    2. Cod: 14.13.01.13/5i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: furnizarea informatiilor referitoare la data inceperii si incetarii activitatii contribuabilului
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara
                         activitatea contribuabilul
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    6. Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania, cod 14.13.01.13/6

    1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania
    2. Cod: 14.13.01.13/6
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din strainatate, obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabil
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    7. Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/6i

    1. Denumire: Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanelor fizice straine care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate
    2. Cod: 14.13.01.13/6i
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: furnizarea informatiilor referitoare la data inceperii si incetarii activitatii contribuabilului
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara
                         activitatea contribuabilul
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal;
    - copia la platitorul de venit
    9. Se arhiveaza: la persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul.

    8. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.03.13/3a

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor
    2. Cod: 14.13.03.13/3a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: calculul impozitului si al platilor anticipate cu titlu de impozit
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
                     de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla
                         sursa de venit
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;
    - un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

    9. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale - pe anul ....., cod 14.13.03.13/4a

    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente - comerciale si din profesii liberale - pe anul ......
    2. Cod: 14.13.03.13/4a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: calculul impozitului si al platilor anticipate cu titlu de impozit
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
                     de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla
                         sursa de venit
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;
      un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2312/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2312 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu