Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2291 din 04.09.2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 28 septembrie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 248 şi 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală a vămilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în a cincea zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.923/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu ANEXĂNORME TEHNICE privind administrarea contingentelor tarifare în România Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în ordinea cronologică a datelor la care au fost acceptate declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie, în conformitate cu prevederile art. 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)contingent tarifar - volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu un tratament tarifar favorabil, constând în reducerea sau suspendarea unui drept de import menţionat la art. 4 pct. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar; b)cerere de alocare - solicitare de aplicare a unui tratament tarifar favorabil în cadrul unui contingent tarifar prin intermediul unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie; c)balanţa contingentului tarifar: cantitatea sau valoarea acestuia pusă la dispoziţie, aflată în uz; d)Quota - baza de date a Comisiei Europene ce conţine contingentele tarifare gestionate în ordinea cronologică a datelor la care au fost acceptate declaraţiile de punere în liberă circulaţie, pusă la dispoziţia persoanelor interesate pe pagina de web1 a Comisiei Europene;1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/quota e)Cota2 - sistem ce susţine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamală din România; f)RCDPS - Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. Capitolul II Secţiunea 1Întocmirea şi depunerea cererii de alocare a contingentului tarifar Articolul 3Cererea de alocare a unui contingent tarifar se întocmeşte prin completarea următoarelor date în declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie: a)în caseta 36 - codul preferinţei tarifare, prin care se solicită beneficiul contingentului tarifar; b)în caseta 39 - numărul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementărilor Uniunii Europene. Articolul 4 (1) Declarantul vamal are obligaţia de a constitui o garanţie care să acopere drepturile de import, potrivit art. 248 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, şi alte taxe care s-ar datora bugetului de stat pentru mărfurile puse în liberă circulaţie, în următoarele cazuri:a)contingentul tarifar este considerat critic în sensul art. 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93; b)din istoricul contingentului tarifar rezultă că balanţa acestuia a fost epuizată, în anul precedent, din prima lună de la deschidere; c)din analiza de risc şi constatările autorităţii vamale rezultă necesitatea efectuării unor verificări care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai mare al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat, de care mărfurile sunt pasibile la punerea în liberă circulaţie. (2) Garanţia care se constituie trebuie:a)să acopere diferenţa de cuantum al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, aplicabile în situaţia în care nu se acordă tratamentul tarifar favorabil prevăzut în cadrul contingentului tarifar, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); b)să acopere diferenţa de cuantum al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat, de care mărfurile puse în liberă circulaţie sunt pasibile în urma verificărilor, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c). (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), declarantul vamal completează, în caseta 48 din declaraţia vamală, tipul garanţiei şi referinţa documentului prin care se constituie aceasta. Articolul 5Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie ce conţine o cerere de alocare se prezintă biroului vamal, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute la art. 218 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93. Articolul 6Cererea de alocare se consideră a fi depusă odată cu acceptarea şi înregistrarea la biroul vamal a declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie. Secţiunea a 2-aVerificarea şi validarea cererii de alocare Articolul 7(1) Declaraţiile vamale care conţin o cerere de alocare a unui contingent tarifar sunt supuse obligatoriu controlului documentar.(2) În cadrul controlului documentar se verifică valabilitatea şi balanţa contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe pagina web a Comisiei Europene sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum şi îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de reglementarea Uniunii Europene care îl instituie. Articolul 8În situaţia în care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucrătorul vamal care efectuează controlul documentar solicită declarantului vamal rectificarea în mod corespunzător a declaraţiei vamale. Articolul 9În cadrul controlului financiar-contabil se verifică plata datoriei vamale şi a celorlalte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi, dacă este cazul, constituirea garanţiei în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1). Articolul 10Cererea de alocare a contingentului tarifar este considerată validă la momentul acordării liberului de vamă, potrivit art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 şi art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93. Secţiunea a 3-aComunicarea cererilor de alocare Articolul 11Cererea de alocare este preluată automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal în sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamală la nivel central. Articolul 12După efectuarea controlului de credibilitate a cererii de alocare, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale o transmite Comisiei Europene prin intermediul sistemului COTA2. Secţiunea a 4-aMăsuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare Articolul 13(1) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totală, parţială sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunică în sistemul COTA2 şi se retransmite biroului vamal în evidenţa căruia se află declaraţia vamală, prin intermediul RCDPS.(2) La nivelul biroului vamal se verifică primirea în RCDPS a deciziei Comisiei Europene şi se procedează, în termen de 24 de ore, la regularizarea situaţiei constând în:a)încasarea diferenţelor de drepturi de import şi alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, în cazul respingerii cererii de alocare sau în cazul alocării parţiale; b)restituirea, dacă este cazul, a garanţiei constituite în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b). (3) Biroul vamal procesează o nouă versiune a declaraţiei vamale în care sunt înscrise drepturile de import şi taxele datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie, efectiv încasate, în termen de 24 de ore de la încheierea tuturor formalităţilor legale privind regularizarea situaţiei. Capitolul IIISituaţii excepţionale Secţiunea 1Alocarea eronată sau retroactivă Articolul 14(1) În cazul în care, ulterior acordării liberului de vamă, se constată că mărfurile nu îndeplineau condiţiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil în cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedează la încasarea drepturilor de import şi a taxelor datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi informează autoritatea vamală centrală.(2) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale returnează de îndată Comisiei Europene cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocată eronat. Articolul 15(1) Declarantul vamal care este în posesia unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie pentru care s-a acordat liber de vamă poate depune în scris la biroul vamal o cerere de alocare retroactivă a unui contingent tarifar, în următoarele condiţii:a)declaraţia vamală a fost depusă în cadrul termenului de valabilitate a reglementării Uniunii Europene care se invocă şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de această reglementare; b)balanţa contingentului tarifar nu este epuizată la data solicitării. (2) În cerere trebuie să se precizeze: numărul de înregistrare al declaraţiei vamale, codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor şi următoarele informaţii, după caz: greutatea netă, greutatea brută, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar.(3) Cererea de alocare retroactivă şi declaraţia vamală se transmit compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale care, după efectuarea controlului de credibilitate, comunică Comisiei Europene datele conţinute în cererea de alocare.(4) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totală, alocarea parţială sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunică biroului vamal, care procedează la regularizarea situaţiei. Secţiunea a 2-aProcedura alternativă Articolul 16(1) În cazul unei indisponibilităţi temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal, care împiedică depunerea în procedură informatică a declaraţiei vamale, transmiterea electronică a cererii de alocare sau a deciziei Comisiei Europene privind alocarea contingentului tarifar, se aplică prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative, coroborate cu următoarele dispoziţii, după caz:a)la data acordării liberului de vamă, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale, prin intermediul poştei electronice, solicitarea de alocare a contingentului tarifar conţinând următoarele date preluate din declaraţia vamală: codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor, greutatea netă, greutatea brută sau, dacă este cazul, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar; b)compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale transmite solicitarea de alocare a contingentului tarifar Comisiei Europene, în termenul, forma şi modalitatea convenite cu reprezentanţii DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene; c)compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale transmite de îndată biroului vamal decizia Comisiei Europene referitoare la cererea de alocare a contingentului tarifar; d)biroul vamal procedează corespunzător la regularizarea situaţiei în termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei Europene. (2) Declaraţia vamală întocmită în procedură alternativă se preia de biroul vamal în Sistemul informatic integrat vamal în termen de 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei, dar nu înainte de primirea deciziei Comisiei Europene. În declaraţia vamală se înscriu drepturile de import şi alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie, care au fost efectiv încasate pentru mărfurile respective, după regularizarea situaţiei. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 17(1) Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, măsurile de organizare internă a activităţii autorităţii vamale în domeniul administrării contingentelor tarifare în România.(2) Prevederile deciziei se comunică unităţilor din subordine în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice. Articolul 18Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, instrucţiuni specifice de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de contingent tarifar, care se publică pe pagina web a Direcţiei generale a vămilor în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instrucţiuni se actualizează de fiecare dată când sunt operate modificări ale componentelor Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de contingent tarifar. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, Direcţia generală a vămilor publică pe pagina web „Graficul de alocare a contingentelor tarifare“ comunicat de Comisia Europeană.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2291/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2291 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu