Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 228 din 16 decembrie 2002

privind aprobarea Normelor de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 bis  din 29 ianuarie 2003

    *) Ordinul nr. 228/2002 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, si este reprodus in acest numar bis.

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002, precum si ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia securitate nucleara, Directia asigurarea calitatii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia supraveghere CNE Cernavoda, Directia dezvoltare si resurse si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Presedintele Comisiei Nationale
                    pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA - PROCEDURI DE ACCEPTARE A INTREPRINDERILOR EXTERNE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    Prezentele norme sunt emise in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si au ca obiect procedurile de acceptare a intreprinderilor externe, conform cerintelor din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 2
    Prezentele norme nu exclud obtinerea altor autorizatii prevazute de reglementarile in vigoare.

    Definitii
    Art. 3
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000, in Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 353/2001 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001 si in Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 366/2001 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001, sunt definiti urmatorii termeni si urmatoarele expresii:
    a) Acceptarea - procesul de recunoastere de catre CNCAN a declararii activitatilor pe care intreprinderea externa urmeaza sa le desfasoare in zona controlata a unor intreprinderi operatoare. In urma acceptarii, CNCAN elibereaza un certificat de acceptare. In cazul in care intreprinderea externa desfasoara o activitate care necesita autorizare/inregistrare conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de acceptare se elibereaza numai dupa obtinerea autorizatiei, respectiv a certificatului de inregistrare.
    b) CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    c) Carnet individual de supraveghere radiologica - denumit in continuare carnet - este documentul prezentat in art. 4, alin. (4) din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi, prin care intreprinderea externa asigura inregistrarea rezultatelor supravegherii dozimetrice a lucratorilor externi.
    d) Monitorizarea individuala - masurarea contaminarii individuala a iradierii externe si a contaminarii interne a lucratorilor externi expusi pericolului de iradiere precum si interpretarea rezultatelor masuratorilor pentru evaluarea dozei individuale; suplimentar include si inregistrarea dozelor evaluate.
    e) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru - controlul factorilor care afecteaza expunerea la radiatii a locurilor de munca cu scopul verificarii expunerii, prevenirii expunerii evitabile sau stabilirii necesitatilor pentru monitorizarea individuala; suplimentar include si inregistrarea rezultatelor masuratorilor.

    CAP. 2
    Acceptarea

    Prevederi generale privind acceptarea
    Art. 4
    (1) Intreprinderile externe pot desfasura activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare numai daca acestea au obtinut in prealabil certificatul de acceptare.
    (2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) pot fi utilizati numai lucratorii externi care detin carnetul completat la zi si sunt declarati apti din punct de vedere medical.
    (3) In cazul intreprinderilor externe cu sediul in strainatate, daca legislatia tarii in care isi au sediul prevede completarea unor documente specifice de supraveghere radiologica individuala, atunci intreprinderea externa este responsabila de completarea acestor documente impreuna cu intreprinderea operatoare, conform prevederilor legislatiei din tara respectiva. In acest caz nu mai este necesara eliberarea carnetelor prevazute la alin. (2).
    (4) In situatii speciale care presupun interventii urgente in zona controlata a unor intreprinderi operatoare, prin exceptie de la prevederile alin. (1) si/sau (2), intreprinderea externa, care detine sau nu certificat de acceptare, poate sa-si desfasoare activitatile, utilizand lucratori externi care nu detin carnet, in urmatoarele conditii:
    a) lucratorii externi au fost declarati apti din punct de vedere medical pentru lucrul in zona radiologica respectiva;
    b) intreprinderea externa a declarat intreprinderii operatoare ca personalul respectiv nu a depasit limitele de doza anuale.
    c) intreprinderea externa a notificat CNCAN, asumandu-si obligatia de a depune dosarul de acceptare in cel mult 15 zile de la data inceperii activitatii.
    Art. 5
    Acceptarea poate fi solicitata numai pentru activitatile desfasurate de lucratorii intreprinderii externe, numiti aici lucratori externi, in unitati operatoare autorizate de CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Documentatia tehnica pe baza careia s-a realizat acceptarea intreprinderii externe face parte integranta din certificatul de acceptare; modificarea unilaterala a acesteia de catre solicitant este interzisa si conduce la anularea certificatului de acceptare.
    Art. 7
    Certificatul de acceptare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) un numar de identificare dat de CNCAN;
    b) denumirea oficiala a titularului, adresa sediului social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului;
    c) identificarea activitatilor pe care lucratorii externi urmeaza sa le desfasoare in zona controlata a intreprinderii operatoare;
    d) in cazul intreprinderilor autorizate/inregistrate numarul de identificare si durata de valabilitate a autorizatiei/certificatului de inregistrare;
    e) identificarea sectiunii administrative, instalatiei, spatiului de productie, locului in care se desfasoara activitatile declarate;
    f) limite si conditii;
    g) durata de valabilitate;
    h) semnatura presedintelui CNCAN si stampila CNCAN.
    Art. 8
    Certificatul de acceptare poate fi eliberat numai daca intreprinderea externa indeplineste cerintele ce ii revin din capitolul referitor la obligatiile intreprinderii externe prevazute in Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 9
    (1) Intreprinderea operatoare trebuie sa elibereze permise de exercitare de activitati nucleare pentru lucratorii externi, care sa acopere activitatile desfasurate de acestia in zonele controlate ale intreprinderii respective.
    (2) Intreprinderea externa trebuie sa se asigure ca lucratorii sai, care desfasoara activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare, poseda permise de exercitare valabile pentru activitatile respective.
    Art. 10
    Inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale a lucratorilor externi in carnete, se va face conform prevederilor din anexele Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 11
    Intreprinderea externa autorizata/inregistrata va tine o evidenta separata a monitorizarii individuale a lucratorilor externi conform prevederilor aplicabile din Normele de dozimetrie individuala emise de CNCAN.

    Solicitarea certificatului de acceptare
    Art. 12
    Solicitarea certificatului de acceptare se face pe baza unui dosar care trebuie sa contina cererea si documentatia tehnica.
    Art. 13
    Dosarul de acceptare va indeplini urmatoarele cerinte:
    a) va avea filele numerotate si va include un cuprins;
    b) toate documentele din dosarul de acceptare trebuie sa fie lizibile, tiparite-dactilografiate sau la imprimanta; nu se admit documente transmise prin fax;
    c) documentele de acceptare vor fi prezentate intr-un dosar de incopciat.
    Art. 14
    Informatiile continute in dosarul de acceptare sunt confidentiale. Reprezentantii CNCAN sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor primite, respectiv caracterul secret al unor informatii in situatia cand au fost clasificate ca atare de solicitantul acceptarii.

    Cererea
    Art. 15
    Cererea de acceptare trebuie sa fie intocmita conform anexei la prezentele norme.

    Documentatia tehnica pentru acceptare
    Art. 16
    Documentatia tehnica pentru acceptare va cuprinde:
    a) declaratia reprezentantului legal al intreprinderii externe din care sa rezulte ca solicitantul acceptarii indeplineste toate prevederile prezentelor norme.
    b) lista activitatilor pe care lucratorii intreprinderii externe le vor executa in zona controlata a intreprinderii operatoare.
    c) copii ale contractelor incheiate de intreprinderea externa cu furnizorii serviciilor necesare indeplinirii prezentelor norme.
    d) modelul de contract dintre intreprinderea externa si intreprinderea operatoare.
    e) lista lucratorilor externi pentru care se solicita carnet precum si datele personale ale acestora: nume, sex, cod numeric personal, data si locul nasterii.
    f) avizul medical din care sa rezulte ca lucratorii externi sunt apti pentru lucrul in campuri de radiatii.
    g) dovada de plata a taxei si tarifului aferent acceptarii, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare.
    h) dovada de achitare a taxei si tarifului pentru eliberarea carnetului, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, daca este cazul.
    i) numele si prenumele persoanelor responsabile cu supravegherea radiologica a lucratorilor externi.
    j) documente privind sistemul de evidenta a dozelor, care sa demonstreze, pentru cazul lucratorilor externi, indeplinirea prevederilor privind inregistrarea si raportarea rezultatelor monitorizarii individuale a expunerii la radiatii din Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 17
    Suplimentar cerintelor art. 16 in cazul intreprinderilor externe autorizate/inregistrate, documentatia de acceptare va cuprinde si copia autorizatiei/certificatului de inregistrare.
    Art. 18
    Solicitarea ulterioara a intreprinderii externe de a fi eliberate de catre CNCAN carnete suplimentare nu presupune o noua acceptare, in acest caz fiind suficiente o simpla cerere si plata taxei si tarifului aferente eliberarii carnetelor.
    Art. 19
    (1) Dosarele incomplete, in sensul art. 16 sau 17, nu intra in procesul de evaluare.
    (2) CNCAN va notifica intreprinderea externa, cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii dosarului, printr-o adresa, asupra completarilor necesare. Daca aceste completari nu se primesc in termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii, CNCAN va respinge dosarul fara nici o alta avertizare iar solicitantul nu va putea face referiri ulterioare la acesta, nu va putea pretinde utilizarea unor parti din el si nici sa revendice taxele si tarifele achitate.
    (3) Dosarele complete, in sensul art. 16 sau 17 intra in procesul de evaluare in cursul caruia CNCAN poate solicita clarificari, dovezi in sustinerea afirmatiilor, expertize, refacerea unor parti din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezinta solicitantul, poate efectua controale si poate da termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene fara acordul prealabil al CNCAN conduce la respingerea cererii de acceptare.
    (4) Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie.
    (5) Solicitantul acceptarii poate contesta prin argumente documentate corespunzator, printr-un memoriu adresat presedintelui CNCAN, in termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii acceptarii.

    Eliberarea carnetului
    Art. 20
    (1) Carnetul se elibereaza de catre CNCAN intreprinderii externe dupa acceptare, in conditiile prevazute de Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    (2) Completarea datelor cuprinse in partea a II-a si a III-a din carnet se va face de catre responsabilul cu supravegherea dozimetrica a lucratorilor externi, la eliberarea carnetului si in prezenta reprezentantului CNCAN.

    Durata de valabilitate a certificatului de acceptare
    Art. 21
    Certificatul de acceptare este valabil pe durata de desfasurare a lucrarilor declarate de solicitant dar nu mai mult decat durata de valabilitate a autorizatiei/certificatului de inregistrare, respectiv nu mai mult de 5 ani, in cazul intreprinderilor externe care nu necesita autorizare/inregistrare.
    Art. 22
    (1) Prelungirea valabilitatii certificatului de acceptare se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea certificatului.
    (2) Solicitarea prelungirii valabilitatii certificatului de acceptare se face prin trimiterea la CNCAN a dosarului prevazut la art. 16 si 17.
    Art. 23
    In cazul expirarii valabilitatii certificatului de acceptare, intreprinderea externa nu mai poate desfasura activitati in zona controlata a intreprinderii operatoare pana la obtinerea unui nou certificat de acceptare.

    CAP. 3
    Monitorizarea individuala

    Art. 24
    Monitorizarea individuala a expunerii la radiatii a lucratorilor externi care desfasoara activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare este efectuata prin intermediul unui organism dozimetric acreditat de CNCAN, conform prevederilor aplicabile din Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 25
    Pentru completarea Registrului National de Doze si Surse de Radiatii Ionizante, intreprinderea externa va transmite la CNCAN, raportari anuale ale monitorizarii individuale a lucratorilor externi pana la sfarsitul lunii martie a anului urmator si ori de cate ori au loc expuneri special autorizate, accidentale sau de urgenta, conform prevederilor aplicabile din Normele fundamentale de securitate radiologica si din Normele de dozimetrie individuala.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 26
    In cazul in care intreprinderea externa doreste sa utilizeze lucratori externi care isi desfasoara activitatea la alt angajator care ii utilizeaza ca lucratori expusi profesional, ea trebuie sa indeplineasca suplimentar urmatoarele cerinte:
    a) sa asigure monitorizarea individuala a lucratorului, separat, numai pentru activitatile desfasurate la intreprinderile operatoare prin intreprinderea externa;
    b) sa asigure ca suma dozelor incasate de lucratorul extern din toate activitatile desfasurate pe parcursul unui an, indiferent de angajator, sa nu depaseasca limitele prevazute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
    c) sa verifice si sa asigure inregistrarea lunara, de catre toate intreprinderile, inclusiv ceilalti angajatori, a rezultatelor monitorizarii individuale in carnet.
    Art. 27
    Prevederile prezentelor norme completeaza Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 28
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Model de cerere de acceptare a activitatilor desfasurate de lucratorii intreprinderii externe in zona controlata a unor intreprinderi operatoare.

    Antetul declarantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituita: ..................
    Telefon: .................... Fax: ........................................
    Numar de inregistrare/Data: ...............................................

    Catre,
                     Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
                     Bd. Libertatii nr. 14, Bucuresti, sectorul 5, C.P. 42-4

    1. Va solicitam acceptarea declaratiei ca intreprinderea externa ce urmeaza sa desfasoare activitati in zone controlate ale intreprinderilor operatoare:
    1.1. Denumirea intreprinderii externe: ....................................
    - Sediul social: localitatea: ......................, sectorul/judetul: ..................... strada: ................ nr.: .........., tel: ........., fax: .........
    - Actul legal in temeiul caruia este legal constituita: ...................
    - Persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea externa in relatia cu intreprinderea operatoare: Numele: .................................., functia .......................................

    1.2. Intreprinderile operatoare la care se vor desfasura lucrari in zonele controlate:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

    1.3. Activitatile pe care intreprinderea externa solicitanta urmeaza sa le desfasoare in zonele controlate ale intreprinderilor operatoare:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
                                   _            _           _
    1.4. Tipul expunerii: interna |_|, externa |_|, ambele |_|

    1.5. Numarul de lucratori externi angajati in desfasurarea lucrarilor in zona controlata a intreprinderilor operatoare, pentru care se solicita carnet ......................................

    1.6. Numele persoanei(lor) responsabile cu supravegherea radiologica a lucratorilor externi: Nume: .................................................., functia: ................, mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ................, fax: ................

    2. Documentatia pentru acceptarea declaratiei intreprinderii externe in conformitate cu art. 16 - 17 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de acceptare a intreprinderilor externe:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

    3. In cazul modificarii documentatiei de acceptare a declaratiei ne angajam sa notificam in prealabil CNCAN.

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:

             Numele: ...........................................
             Functia: ............................................
             Semnatura: ......................................

             Stampila:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 228/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 228 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu