Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 227 din 21 martie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 19 aprilie 2007In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

ministrul culturii şi cultelor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii şi Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" -  S.A.  menţionat la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Agent economic - Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

Sediul/Adresa - Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

Cod de înregistrare fiscală: RO 11648971

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

                                                                                                              - mii iei (RON) -

INDICATORI

Nr.

rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 +10 + 15)

1

20.489,9

24.000,0

3.510,1

117,1

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

20.426,9

24.000,0

3.573,1

117,5

a) producţia vândută

3

19.922,6

23.450,0

3.527,4

117,7

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

10,0

-

-10,0

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

-

-

-

-

- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare

5a

-

-

-

-

-transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

5b

-

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

-.

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

494,3

550,0

55,7

111,3

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-

-

-

-

- alte venituri din exploatare

9

494,3

550,0

55,7

111,3

2

Venituri financiare - total, din care:

10

61,6

-

-61,6

-

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

56,7

-

-56,7

-

d) alte venituri financiare

14

4,9

-

-4,9

-

3

Venituri extraordinare

15

1,4

-

-1,4

-

II.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + 42 +45)

16

21.160,4

23.520,0

2.359,6

111,2

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

21.036,3

23.240,0

2.203,7

110,5

a) cheltuieli materiale

18

6.215,1

6.800,0

584,9

109,4

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

3.125,8

3.400,0

274,2

108,8

c) cheltuieli privind mărfurile

20

8,4

-

-8,4

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.255,5

10.231,0

975,5

110,5

- salarii

22

6.600,0

7.200,0

600,0

109,1

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

1.996,5

2.117,0

120,5

106,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.344,1

1.480,0

135,9

110,1

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

161,8

144,0

-17,8

89,0

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

490,6

493,0

2,4

100,5

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

659,0

914,0

255,0

138 7

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

93,6

214,0

120,4

228,6

- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

-

-

-

-

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

28b

-

144,0

144,0

-

- tichete de masă

29

565,4

700,0

134,6

123,8

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

1.059,2

1.253,0

193,8

118,3

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

41,1

100,0

58,9

243,3

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.331,2

1.456,0

124,8

109,4

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

842,9

930,0

87,1

110,3

- cheltuieli de protocol, din care:

34

10,2

10,0

-0,2

98,0

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

-

5,0

-

-

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

14,5

30,0

15,5

206,9

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35a

10,0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

5,0

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

4,0

-

-

-

- alte cheltuieli, din care:

37

488,3

526,0

27,7

107,7

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

-

-

-

-

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

118,5

-

-

-

- transferuri şi/sau subvenţii

41

-

-

-

-

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

122,5

280,0

157,5

228,6

- cheltuieli privind dobânzile

43

90,3

230,0

139,7

254,7

- alte cheltuieli financiare

44

32,2

50,0

17,8

155,3

3

Cheltuieli extraordinare

45

1,6

-

-1,6

-

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

-670,5

480,0

1.150,5

-

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din

care:

47

- fond rezervă

48

-

-

-

-

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

-

480,0

480,0

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

-

-

-

-

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

51

-670,5

480,0

1.150,5

1

Rezerve legale

52

-

-

-

-

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

-

480,0

480,0

-

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

-

-

-

-

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

5

Alte repartizări prevăzute legal

56

-

.

-

-

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

7

Minimum 50% vărsătninte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul socităţiilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

3.311,0

1.714

-1.597,0

51,8

1

Surse proprii

61

3.311,0

1.253

-2.058,0

37,8

2

Alocaţii de la buget

62

-

-

-

-

3

Credite bancare

63

-

-

-

-

- interne

64

-

-

-

-

- externe

65

-

-

-

-

4

Alte surse

66

-

491

.

_

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

3.311,0

1.714

-1.597,0

51,8

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

3.135,0

1.538

-1.597

49,1

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

176,0

176

0,0

100,0

-interne

70

176,0

176

0,0

100,0

- externe

71

-

-

-

_

X

REZERVE, din care:

72

298,0

298

0,0

100,0

1

Rezerve legale

73

298,0

298

0,0

100,0

2

Rezerve statutare

74

-

-

-

.

3

Alte rezerve

75

-

-

-

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

-

-

-

-

1

Venituri totale

77

20.489,9

24.000

3.510,1

117,1

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

21.295,2

23.520

2.359,6

111,2

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

620

630

10

101,6

4

Nr. mediu de personal total

80

629

630

1

100,2

5

Fond de salarii, din care:

81

6.600,0

7.200,0

600,0

109,1

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

-

-

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art.7 (1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

77,5

104,0

26,5

134,2

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natră salarială, potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001

84

25,0

28,0

3,0

112,0

- premiul annual, potrivit art.7 (4) din OUGnr.79/2001

85

-

20,0

20,0

-

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

6.322,2

6.796,0

473,8

107,5

d) fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

200,3

300,0

99,7

149,8

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

89

837,6

898,9

61,3

107,3

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) -în preţuri curente

90

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=514

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) -în preţuri comparabile

91

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

499.220

540.000

40.780

108,2

10

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000] = (rd.l6/rd.l) x 1.000

93

1.039,3

980,0

-59,3

94,3

11

Plăti restante - total

94

-

-

-

-

- preţuri curente

95

285

280

-5

98,2

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

298

280

-18

93,9

12

Creanţe restante - total

97

-

-

-

-

- preţuri curente

98

1,470

1.450

-20

98,6

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozal)

99

1.536

1.450

-86

94,4

NOTA:

Rd.88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au cuprins şi:

- suma de 270,0 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor, Comitetului de Audit si Comitetului Politici de Dezvoltare

- suma 30 mii lei, reprezentând drepturi de autor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 227/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 227 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 227/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu