Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 222 din 30 martie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din 5 aprilie 2006Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,

văzând Referatul de aprobare nr. 78. 820/2006 al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale  emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

ANEXĂ

REGULAMENT

privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte procedurile pentru acordarea autorizaţiei de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare, procedurile referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia.

Art. 2. - Autorizaţiile de depozit se acordă la cererea operatorilor economici persoane juridice care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare pentru produse agricole şi care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acestora prevăzute de prezentul regulament.

Art. 3. - Autorizaţiile de depozit se acordă pentru fiecare unitate de depozitare, cu nominalizarea acesteia şi cu indicarea tipurilor de spaţii de depozitare şi a capacităţilor.

Art. 4. - (1) Verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor legale pentru acordarea autorizaţiei de depozit se face de către reprezentanţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin decizie a directorului executiv.

(2) La desfăşurarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) participă în calitate de observator un reprezentant al asociaţiilor de profil  interesate. Lista reprezentanţilor desemnaţi în acest sens se avizează de către Consiliul cereale şi produse procesate şi se transmite ulterior fiecărei direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a autorizaţiei de depozit

Art. 5. - (1) In vederea obţinerii autorizaţiei de depozit, operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate spaţiile în cauză cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit este însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare, care cuprinde condiţiile minime necesare pentru autorizare, completată de solicitant pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Cererea-tip însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, care se deschide la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică la faţa locului, la unităţile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei de depozit, realitatea datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

Art. 8. - (1) Rezultatul verificărilor se înscrie în raportul de evaluare de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2)   Raportul de evaluare se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic; un exemplar rămâne operatorului economic şi unul se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la data încheierii acestuia.

(3)   Concluziile reprezentantului împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea autorizaţiei de depozit se menţionează distinct în raportul de evaluare, care constituie actul în baza căruia se poate acorda autorizaţia de depozit.

(4)   Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspund pentru corectitudinea verificării pe teren a exactităţii datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

(5)  In cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile aplicabile fiecărei unităţi de depozitare, necesare acordării autorizaţiei de depozit, aceasta se menţionează detaliat în raportul de evaluare la rubrica „Menţiuni speciale", cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere, şi constituie motivaţia neacordării autorizaţiei de depozit. După remedierea deficienţelor constatate, operatorul economic poate înainta o nouă solicitare de acordare a autorizaţiei de depozit.

Art. 9. - (1) In baza raportului de evaluare prevăzut la art. 8, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază administrativ-teritorială se află unitatea de depozitare eliberează autorizaţia de depozit.

(2) Autorizaţiile de depozit se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. - (1) Formularele autorizaţiilor de depozit se asigură, la nivel naţional, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin procedura cumpărării directe, în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.

(2)   Necesarul de formulare tipizate ale autorizaţiilor de depozit pentru fiecare judeţ se stabileşte în baza centralizării datelor din Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, deschis la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3)   Fondurile necesare tipăririi formularelor tipizate ale autorizaţiilor de depozit se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(4)   In vederea aplicării dispoziţiilor alin. (2) şi a monitorizării modului de acordare a autorizaţiilor de depozit, la fiecare direcţie pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură în mod obligatoriu utilizarea în format electronic a Registrului de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit şi a Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, precum şi transmiterea săptămânală la Direcţia generală elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a situaţiilor operative necesare.

CAPITOLUL III

Proceduri referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia

Art. 11. - (1) Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică anual la unităţile de depozitare care deţin autorizaţii de depozit modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea acestora.

(2) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de depozit se sancţionează conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

(3) Autorizaţia de depozit se anulează şi în cazul schimbării profilului de activitate al unităţii de depozitare, precum şi la schimbarea operatorului economic care deţine în proprietate sau în administrare unitatea în cauză. Autorizaţiile anulate se returnează emitentului, care va opera menţiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală jud.................../mun. Bucureşti

Nr. înregistrare................Data..................

CERERE-TIP

pentru acordarea autorizaţiei de depozit

                                                                     (model)

Subsemnat(ul/a)...........................................domiciliat în.......................................

str.....................nr.......bloc........scara........ap.....judeţ/sector.........., tel.....................

act   identitate.......seria.......nr.........CN P......................în   calitate   de(*).................

pentru.......................................cod unic de înregistrare.................................

cu sediul în: localitatea............................str..............................nr... bloc..........

scara.... ap.....judeţ/sector................cod poştal..................tel............fax................

e-mail........................................

Pe baza Fişei tehnice anexate, solicit eliberarea autorizaţiei de depozit pentru unitatea de depozitare................................situată la adresa.................................................pe care o deţin în proprietate ( o administrez)

Declar pe propria răspundere:

-cunosc prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice din domeniul

prevenirii şi stingerii incendiilor(PSI), sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,

protecţiei mediului, protecţiei muncii

-asigur furnizarea periodică de date statistice privind evoluţia stocurilor şi a fluxurilor de produse în unitatea de depozitare, în condiţiile legii

Data.......................                                        Semnătura.............................

(*) se completează cu calitatea pe care reprezentantul legal o deţine

       

*) Anexele nr. 1 -5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 2 la regulament

FIŞA TEHNICĂ A UNITĂŢII DE DEPOZITARE

(model)

1.    Denumirea si adresa poştală completă a unităţii de depozitare

|_________________________________|  Telefon Nr:       |________________|

|_________________________________|        Fax Nr:       |________________|

|_________________________________|         E-mail        |________________|

Localizarea:                       |___________________________________|

Informaţii privind reţelele de acces       |                                                                     |     

auto si / sau CFR:                 |___________________________________|

2.   Capacitate totală de depozitare..............tone

3. Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone) -silozuri şi/sau magazii construite din beton armat/cărămidă), metalice

                                     Siloz

                                Magazie

Tip

Capacitate

Nr. celule

An construcţie

Capacitate

Număr

An construcţie

beton

metalic

altele

4.  Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare

DA

NU

Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat

Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii

Acoperiş fără infiltraţii

Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat

Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor şi/sau păsărilor

Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă proprie) a unităţii de depozitare

Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare temporară, unde nu există sistem de preluare directă

5. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor

DA

NU

Spaţiu corespunzător cu dotări necesare ( alimentare apă, energie electrică, termică)

(*)

Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări la recepţia, depozitarea

şi livrarea produselor:

(*)

Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport ( aparatura automată, sonde electromecanice, sonde manuale, recipienţi, altele)

(*)

Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea umidităţii, conţinut impurităţi, masa hectolitrică şi infestare (*)

(*)

Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs (termosonde, termometre, instalaţie automata pentru detectarea temperaturii, altele)

(*)

Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor

(*)

6. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, la

recepţie şi/sau livrare

DA

NU

Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului de depozitare, verificate metrologic (bascule auto şi/sau CF, alte dispozitive de cântărire) (*)

(*)

7.   Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din dotare

DA

NU

Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor agricole (transportoare cu melc, cu lanţ, cu bandă, elevatoare, transportoare pneumatice, încărcătoare frontale, altele)

Utilaje pentru condiţionare(harfe, tarare, trioare, altele)

Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare,altele)

Instalaţii(aparatură) pentru efectuarea periodică a dezinsecţiilor şi deratizare (*)

(*)

8.   Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane

DA

NU

Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire,depozitare, manipulare prelevare probe, eşantionare si analize (*)

(*)

9.   Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidente contabile

DA

NU

Documente legale privind recepţia, determinări de calitate, plan gradare, tichet de cântar, buletin laborator, BCAR, facturi fiscale, aviz expediţie, NIR, borderou achiziţii altele

(*)

Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a solicitat autorizarea, cu mijloace

electronice de înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor si evidentelor contabile (PC)                                                                                                                                 

(**)

(*) Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi operatori economici   care   deţin   în   proprietate   sau   administrează   spaţii   de   depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză (**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006

ANEXA Nr. 3 la regulament

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR PENTRU ACORDAREA

AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT

(model)

Nr. crt.

Număr înregistrare

Data

Nume şi adresă solicitant

Mod de

rezolvare

conform

raportului de

evaluare

Obs.

1

2

3

4

5

6

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT

(model)

Nr. crt.

Seria şi numărul autorizaţiei de depozit

Data eliberării

Titularul autorizaţiei de depozit

Denumirea si adresa

completă a unităţii de

depozitare pentru care s-a

acordat autorizaţia de

depozit

Obs.

1

2

3

4

5

6

ANEXA Nr. 4 la regulament

DADR Judeţ................/mun. Bucureşti                                                                            

RAPORT DE EVALUARE

Unitatea de depozitare

Adresa

Capacitate totală de depozitare..............tone

Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)

silozuri şi/sau magazii construite din beton armat(cărămidă), metalice

Siloz

Magazie

Tip

Capacitate

Nr. celule

An construcţie

Capacitate

Număr

An construcţie

beton

metalic

altele

               DA  NU

Consider că sunt îndeplinite condiţiile precizate in fişa tehnică a unităţii de

depozitare, în vederea acordării autorizaţiei de depozit                                                    |__|  |__|

Aprecierile reprezentantului împuternicit constatator privind modul de îndeplinire a condiţiilor, aplicabile fiecărei unităţi de depozitare( se completează, după caz, cu detalierea modului de îndeplinire a condiţiilor)

-Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare

Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat şi

dezinfectat..............................................................................................................................

Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii.........................................................................

Acoperiş fără infiltraţii...........................................................................................................

Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat...................................................

Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor şi/sau

păsărilor................................................................................................................................

Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă proprie) a unităţii de

depozitare...............................................................................................................................

Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare temporară, unde nu există sistem de preluare directă........................................................

- Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor

(*)Spaţiu corespunzător cu dotări necesare (alimentare apă, energie electrică, termică)........

Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări la recepţia, depozitarea şi livrarea produselor:

(*)Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport ( aparatură automată, sonde

electromecanice, sonde manuale, recipienţi, altele)..............................................................

(*)Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea umidităţii, conţinut impurităţi, masa

hectolitrică şi infestare..............................................................................................................

(*)Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs (termosonde, termometre,

instalaţie automata pentru detectarea temperaturii, altele)........................................................

(*)Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor........................................................................

-Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, la recepţie şi/sau livrare

(*)Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului de depozitare (bascule auto şi/sau

CF, alte dispozitive de cântărire).............................................................................................

(*)Documente de verificare metrologică.................................................................................

-Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din dotare

Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor agricole (transportoare cu melc,

cu lanţ, cu bandă, elevatoare, transportoare pneumatice, încărcătoare frontale, altele)......

Utilaje pentru condiţionare(harfe, tarare, trioare, altele)................................................

Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare, altele)................................................

Instalaţii(aparatură) pentru efectuarea periodică a dezinsecţiilor şi deratizare.................

-Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane

(*)Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire, depozitare, manipulare

prelevare probe, eşantionare şi analize.............................................................................

-Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidenţe contabile

(*)Documente legale privind recepţia, determinări de calitate, plan gradare, tichet de cântar, buletin laborator, BCAR, facturi fiscale, aviz expediţie, NIR, borderou de achiziţii, altele………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………........

Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a solicitat autorizarea, cu mijloace electronice de înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor si evidentelor contabile (PC) (**)

(*)Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi operatori economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză

(**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006

Menţiuni speciale....................................................................................................................………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Observator: Nume şi Prenume....................................Asociaţia................................................

Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare              Reprezentant unitate

Rurală Judeţul.............../municipiul Bucureşti

Nume si Prenume............................                                         Nume Prenume.....................

Funcţia...........................................                                          Functia.................................

Semnătura.....................................                                           Semnătura..............................

Data....................................                                                     Data................................ 

ANEXA Nr. 5 la regulament

(model)

ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE

          

            AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT

            seria---NR00001

Având in vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 222 din 2006 pentru aprobarea   Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, Directorul   executiv  al   direcţiei   pentru   agricultură   şi   dezvoltare   rurală   a judeţului........................./ municipiul Bucureşti, emite următoarea

AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT

....................................................cod unic de înregistrare.....................

cu        sediul        în        localitatea.......................................................str.

.............................nr... bloc.........scara.... ap.....judeţ/sector.........cod

poştal..................tel............fax............e-mail.....................

este autorizată să desfăşoare activităţi de depozitare produse agricole, clasa

CAEN........., la    unitatea   de   depozitare..............................situată    la

adresa..................................................................cu o capacitate totală

de depozitare de...........tone, din care, pe tipuri de spaţii de depozitare şi

capacităţi (tone)

Siloz

Magazie

Capacitate

Nr. celule

An construcţie

Capacitate

Număr

An construcţie

DIRECTOR EXECUTIV

Data……………


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 222/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 222 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 222/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu