Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 222 din  2 decembrie 2002

privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din  9 ianuarie 2003

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002, precum si ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia securitate nucleara, Directia asigurarea calitatii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia supraveghere CNE Cernavoda, Directia dezvoltare si resurse si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                 pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORME
pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Prezentele norme sunt emise in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au ca obiect procedurile de autorizare pentru activitatile si practicile din domeniul transportului si tranzitului de materiale radioactive.
    Art. 2
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Normele fundamentale pentru transportul in siguranta al materialelor radioactive, mai sunt utilizate urmatoarele abrevieri si definitii:
    a) ADN: Acordul european referitor la transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare;
    b) ADR: Acordul european cu privire la transportul international rutier de marfuri periculoase;
    c) CNCAN: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
    d) ICAO-TI: Regulamentul international privind transportul pe calea aerului a marfurilor periculoase;
    e) IMDG: Codul maritim international pentru transportul marfurilor periculoase;
    f) NEIDRTR: Norme pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicand teritoriul Romaniei, in vigoare;
    g) NEIMRTR: Norme pentru expedieri internationale de materiale radioactive implicand teritoriul Romaniei, in vigoare;
    h) NFTSMR: Norme fundamentale pentru transportul in siguranta al materialelor radioactive, in vigoare;
    i) NFSR: Norme fundamentale de securitate radiologica, in vigoare;
    j) NPFDN: Norme de protectie fizica in domeniul nuclear, in vigoare;
    k) NSR-PA: Norme de securitate radiologica - proceduri de autorizare, in vigoare;
    l) RID: Regulament privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase;
    m) autorizatie: document emis de CNCAN titularului de autorizatie, care permite acestuia sa desfasoare activitati sau practici in limitele si in conditiile mentionate in document;
    n) aprobare de model: certificat emis de CNCAN titularului de autorizatie pentru un produs care atesta ca acesta intruneste cerintele aplicabile pentru modelul respectiv;
    o) colet exceptat: colet care intruneste cerintele de exceptare conform NFTSMR in vigoare;
    p) depozitarea in timpul expedierii: depozitarea coletelor si a materialelor radioactive pe durata expedierii, cu sau fara descarcarea din mijlocul de transport;
    q) manipulare: pregatirea, incarcarea, depozitarea in timpul expedierii, transbordarea, descarcarea, receptionarea coletelor si a materialelor radioactive;
    r) mijloc de containerizare: container de transport, container intermediar de transport, cisterna;
    s) mijloc de transportare special amenajat: mijloc de transport avand amenajari speciale pentru transportul materialelor radioactive;
    t) operator de transportare: persoana legal constituita, titular de autorizatie emisa de CNCAN, care exploateaza mijlocul de transportare;
    u) persoana legal constituita: entitate cu personalitate juridica sau fara personalitate juridica dar care este constituita in baza unei legi, ordonante sau hotarari a Guvernului;
    v) reglementari modale: oricare dintre ADN, ADR, ICAO-TI, IMDG, RID;
    w) transport: proiectarea, fabricarea, intretinerea si repararea ambalajelor, manipularea, expedierea, transportarea, depozitarea in timpul expedierii coletelor si a materialelor radioactive la destinatia finala;
    x) transportare: activitatea de carausie a materialelor radioactive dintr-un loc in altul, in afara incintei aflate sub jurisdictia persoanei legal constituite;
    y) transportare multimodala: transportare efectuata cu doua sau mai multe mijloace de transportare;
    z) tranzit: activitatea de traversare a teritoriului tarii, in cursul transportarii intre doua puncte aflate in afara granitelor tarii, intr-un timp rezonabil, in functie de mijlocul de transport folosit; escala tehnica a aeronavelor nu este considerata tranzit.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicabilitate

    Art. 3
    Prezentele norme se aplica practicilor si activitatilor care implica sau care sunt asociate cu miscarea materialelor radioactive, si anume:
    a) transportarea de materiale radioactive;
    b) tranzitul de materiale radioactive pe teritoriul Romaniei;
    c) proiectarea, producerea, importul, exportul, furnizarea si utilizarea de colete de transport, mijloace de containerizare, materiale radioactive sub forma speciala, materiale radioactive cu dispersabilitate redusa si mijloace de transportare special amenajate.
    Art. 4
    Prezentele norme nu se aplica pentru transportarea dispozitivelor generatoare de radiatii care nu contin surse radioactive.

    CAP. 3
    Regimul de autorizare

    Art. 5
    (1) Activitatile si practicile prevazute la art. 3 necesita eliberarea unei autorizatii de catre CNCAN, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) si d), art. 8, 23 si 24 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Limitele de exceptare de la autorizare sunt prezentate in cap. IV.

    CAP. 4
    Tipuri de autorizatii si limite de exceptare

    Art. 6
    (1) CNCAN emite urmatoarele categorii de autorizatii/aprobari pentru activitatea de transportare prevazuta la art. 3 lit. a):
    a) autorizatie de transportare cu utilizarea de mijloace de transportare rutiere, feroviare, navale, aeriene;
    b) autorizatie de expediere;
    c) autorizatie de expediere in aranjament special;
    d) aprobarea programului de radioprotectie pentru nave cu utilizare speciala;
    e) aprobarea calculului valorilor activitatilor pentru radionuclizii care nu sunt listati in tabelul I din NFTSMR.
    (2) CNCAN emite autorizatie de tranzit pentru activitatea de tranzit prevazuta la art. 3 lit. b).
    (3) CNCAN emite aprobari de model si/sau validari de aprobare de model in vederea importului, producerii si furnizarii pentru urmatoarele produse prevazute la art. 3 lit. c):
    a) colete de transport;
    b) mijloace de containerizare;
    c) materiale radioactive sub forma speciala;
    d) materiale radioactive cu dispersabilitate redusa.
    Art. 7
    (1) Proiectarea, producerea, intretinerea si repararea produselor prevazute la art. 6 alin. (3), precum si a mijloacelor de transport special amenajate necesita existenta unui sistem de asigurare a calitatii in conditiile prevazute de Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cerintele alin. (1) se aplica si la producerea de ambalaje destinate coletelor.
    Art. 8
    Producerea, importul, exportul, furnizarea si manipularea produselor prevazute la art. 6 alin. (3) necesita autorizare din partea CNCAN in conditiile prevazute de normele specifice de autorizare.

    Autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare
    Art. 9
    (1) Autorizatia de transportare prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. a) se solicita de catre operatorul de transportare.
    (2) Autorizatia de transportare poate fi de doua feluri:
    a) autorizatie cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat, caz in care mijlocul de transportare special amenajat este nominalizat in autorizatia de transportare;
    b) autorizatie cu utilizarea mijlocului de transportare fara amenajari speciale, caz in care mijlocul de transportare nu este nominalizat in autorizatia de transportare.
    Art. 10
    Sunt exceptate de la autorizare activitatile de transportare a materialelor radioactive cu valori ale activitatii totale sau specifice mai mici decat valorile prevazute in coloanele 4 si, respectiv, 5 ale tabelului I din NFTSMR.
    Art. 11
    Autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare se solicita de catre operatorul de transportare si permite acestuia sa efectueze expedieri nationale in limitele prevazute de autorizatie, fara o autorizare specifica a expedierilor.

    Autorizatia de expediere
    Art. 12
    (1) Orice expediere nationala efectuata de un operator de transportare cu depasirea limitelor si conditiilor prevazute in autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat sau neamenajat special necesita autorizatie de expediere.
    (2) Orice expediere nationala care nu intruneste toate conditiile aplicabile prevazute in NFTSMR necesita autorizatie pentru expediere in aranjament special, emisa de CNCAN.
    (3) Autorizatia de expediere se solicita, dupa caz, de expeditor sau de catre operatorul de transport.
    Art. 13
    (1) Expedierile internationale cu implicarea teritoriului Romaniei necesita autorizatie de expediere.
    (2) Autorizatia de expediere se solicita, dupa caz, de expeditor sau de catre operatorul de transport.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul transportului aerian cu survolarea fara escala pe teritoriul Romaniei, nu este necesara autorizatia de expediere.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), expedierile internationale, cu implicarea teritoriului Romaniei, de colete exceptate nu necesita autorizatie de expediere.
    Art. 14
    (1) Autorizarea survolului fara escala al teritoriului Romaniei de catre aeronavele cu colete tip B(U), B(M), C sau cu colete cu materiale radioactive fisile neexceptate necesita acordul scris al CNCAN.
    (2) Acordul CNCAN prevazut la alin. (1) se acorda expeditorului dupa analizarea tuturor documentelor referitoare la transportul respectiv: aprobari de model, autorizatii de transport emise de tara de expeditie, documente suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluarea securitatii transportului si numai dupa achitarea taxei si a tarifului pentru expertizarea documentatiei si eliberarea acordului.
    (3) Acordul prevazut la alin. (1), obtinut de catre expeditor, va fi prezentat operatorului aerian o data cu documentele aferente, la acceptarea materialelor radioactive; acest acord va face parte din documentele strict necesare pentru autorizarea survolului fara escala pe teritoriul Romaniei de catre autoritatea aeronautica competenta.
    Art. 15
    In cazul transportarii multimodale CNCAN elibereaza autorizatie de expediere fiecarui operator de transportare implicat.
    Art. 16
    Orice expediere de colete continand materiale fisile sau colete tip B(M) necesita autorizatie de expediere.

    Autorizatia de expediere in aranjament special
    Art. 17
    Expedierile internationale cu implicarea teritoriului Romaniei, care nu intrunesc toate conditiile aplicabile prevazute in NFTSMR, necesita autorizatie de expediere in aranjament special emisa de CNCAN.
    Art. 18
    Autorizarea expedierii in aranjament special se face numai daca prevederile speciale pentru expedierea respectiva garanteaza un nivel general de securitate nucleara si radiologica cel putin echivalent celui asigurat in cazul respectarii tuturor conditiilor aplicabile prevazute de NFTSMR.

    Aprobarea programului de radioprotectie pentru nave cu utilizare speciala
    Art. 19
    (1) Expedierile cu o nava cu utilizare speciala pot fi efectuate numai daca nava respectiva are un program de radioprotectie aprobat de CNCAN.
    (2) Aprobarea programului de radioprotectie pentru o nava cu utilizare speciala se face numai daca este asigurata protectia la radiatii corespunzatoare pentru transportul cu nava respectiva.

    Aprobarea calculului valorilor activitatilor pentru radionuclizii care nu sunt listati in tabelul I din NFTSMR
    Art. 20
    (1) Expedierile de materiale radioactive pentru radionuclizii care nu sunt listati in tabelul I din NFTSMR se pot efectua numai daca valorile activitatilor radionuclizilor sunt aprobate de CNCAN.
    (2) Metodele de determinare a valorilor activitatii pentru radionuclizii care nu sunt listati in tabelul I din NFTSMR trebuie sa corespunda recomandarilor internationale in vigoare.

    Autorizatia de tranzit
    Art. 21
    (1) Autorizatia de tranzit este documentul emis de CNCAN care permite titularului de autorizatie sa desfasoare activitatea de tranzit.
    (2) Autorizatia de tranzit se elibereaza, de regula, impreuna cu autorizatia de expediere.
    (3) Exceptiile de la alin. (2) se stabilesc in autorizatia de expediere.
    Art. 22
    Limitele de exceptare de la regimul de autorizare pentru tranzitul de materiale radioactive sunt limitele de excludere prevazute in anexa nr. 2 din NFSR.

    Aprobarea de model
    Art. 23
    Aprobarea de model prevazuta la art. 6 alin. (3) se solicita de catre producatorul, furnizorul sau importatorul modelului de colet de transport, de mijloc de containerizare, de material sub forma speciala si de material cu dispersabilitate redusa si permite acestora desfasurarea activitatilor de producere, furnizare sau import, dupa caz.
    Art. 24
    (1) In cazul expedierilor internationale cu implicarea teritoriului Romaniei, aprobarea de model mentionata la art. 6 alin. (3) pentru coletele de transport, mijloacele de containerizare, materialele radioactive sub forma speciala si materialele radioactive cu dispersabilitate redusa cu aprobare de model in tara de origine se elibereaza de catre CNCAN sub forma de validare a aprobarii de model.
    (2) Validarea aprobarii de model mentionate la alin. (1) se face prin eliberarea unui certificat nou de catre CNCAN, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
    Art. 25
    Solicitarea validarii aprobarii de model mentionate la art. 24 alin. (1) se face de catre expeditor.
    Art. 26
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (3), coletele exceptate si coletele industriale care nu sunt destinate transportului de materiale fisile nu necesita aprobare de model emisa de CNCAN.
    (2) In cazul expedierii internationale cu implicarea teritoriului Romaniei, coletul tip A cu aprobare de model emisa de tara de origine nu necesita validarea aprobarii de model emise de CNCAN.
    (3) In cazul expedierii internationale cu implicarea teritoriului Romaniei, coletul tip A fara aprobare de model emisa de tara de origine si pentru care au fost prezentate la CNCAN evaluarea inginereasca si rezultatul testelor prin care demonstreaza ca acest colet indeplineste cerintele prevazute in NFTSMR nu necesita validarea aprobarii de model emise de CNCAN.
    Art. 27
    In cazul in care aprobarea de model se refera la un model de colet de transport utilizat anterior in Romania, aceasta poate fi solicitata de titularul de autorizatie care asigura repararea, verificarea si intretinerea pentru coletul respectiv.
    Art. 28
    Aprobarea de model mentionata la art. 6 alin. (3) se solicita si se elibereaza pentru fiecare tip distinct de colet de transport, mijloc de containerizare, pentru fiecare tip de material radioactiv sub forma speciala si de material radioactiv cu dispersabilitate redusa.
    Art. 29
    Orice expediere de colete tip B(M) sau B(M)F poate fi efectuata numai daca sunt prevazute masuri suplimentare care garanteaza ca nivelul de securitate nucleara si radiologica este cel putin echivalent celui asigurat in cazul utilizarii coletelor tip B(U), respectiv B(U)F.
    Art. 30
    In cazul transportului aerian international cu survolarea fara escala a teritoriului Romaniei, coletele de transport nu necesita validarea aprobarii de model din partea CNCAN.

    CAP. 5
    Solicitarea autorizatiilor, aprobarilor de model, validarii aprobarilor de model, aprobarii programului de radioprotectie pentru navele cu utilizare speciala, aprobarii calculului valorilor activitatii radionuclizilor care nu sunt listati in tabelul I din NFTSMR

    Art. 31
    (1) Autorizatiile prevazute la art. 6 sunt valabile numai pentru titularul si numai pentru activitatile nucleare sau practicile pentru care au fost eliberate.
    (2) Respectarea limitelor, conditiilor si termenelor inscrise in autorizatie sau in anexele care o insotesc este obligatorie.
    (3) Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat autorizatia face parte integranta din autorizatie. Modificarea unilaterala a acesteia de catre solicitant este interzisa si duce la anularea autorizatiei.
    (4) Solicitarea si obtinerea autorizatiei sunt obligatorii inainte de inceperea activitatii din domeniul nuclear.
    Art. 32
    (1) Aprobarile de model/validarile aprobarii de model prevazute la art. 6 alin. (3) sunt valabile numai pentru modelul de produs pentru care au fost eliberate.
    (2) Respectarea limitelor, conditiilor si termenelor inscrise in aprobarea de model/validarea aprobarii de model sau in anexele care o insotesc este obligatorie.
    (3) Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat aprobarea de model/validarea aprobarii de model face parte integranta din aprobarea de model/validarea aprobarii de model. Modificarea unilaterala a acestora de catre solicitant este interzisa si duce la anularea aprobarii de model/validarea aprobarii de model.
    (4) Producerea, furnizarea, importul sau utilizarea produselor pentru care este obligatorie aprobarea de model este interzisa inainte de obtinerea aprobarii de model din partea CNCAN.
    Art. 33
    Solicitarea autorizarii/aprobarii se face prin depunerea sau trimiterea la CNCAN a unui dosar de autorizare compus din:
    a) cerere adresata presedintelui CNCAN si semnata de imputernicitul legal al solicitantului;
    b) dovada achitarii tarifelor de evaluare in vederea autorizarii;
    c) copii ale actelor care dovedesc ca solicitantul este persoana legal constituita;
    d) documentatie tehnica de autorizare;
    e) copii ale autorizatiilor, aprobarilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
    f) alte informatii considerate necesare de solicitant in sustinerea cererii.

    Dosarul de autorizare/aprobare
    Art. 34
    (1) Dosarul de autorizare va avea filele numerotate si va include un cuprins.
    (2) Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie sa fie lizibile, tiparite - dactilografiate sau la imprimanta. Nu se admit, de regula, documente transmise prin fax.
    (3) In cazul in care sunt necesare copii de pe actele doveditoare, acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate si autentificate ori confirmate sub semnatura de catre solicitant. Nu se admit, de regula, copii facute sau transmise prin fax.
    (4) Documentele de autorizare vor fi prezentate intr-un dosar de incopciat.
    Art. 35
    Informatiile continute in dosarul de autorizare/aprobare sunt confidentiale. Salariatii CNCAN sunt obligati sa respecte confidentialitatea acestora sau caracterul secret al unor informatii, daca acestea au fost declarate ca atare de catre solicitant, sub sanctiunea legilor in vigoare.
    Art. 36
    (1) Dosarele incomplete, in sensul art. 33 si 34, nu intra in procesul de evaluare.
    (2) CNCAN va notifica in termen de maximum 30 de zile, printr-o adresa, completarile necesare. Daca aceste completari nu se primesc in termen de cel mult o luna de la data notificarii, dosarul este respins fara nici o alta avertizare si solicitantul nu mai poate sa faca referiri ulterioare la acesta sau sa pretinda utilizarea unor parti din el ori sa revendice taxele si tarifele achitate.
    Art. 37
    (1) Dosarele complete, in sensul art. 33 si 34, intra in procesul de evaluare in cursul caruia CNCAN poate solicita clarificari, dovezi in sustinerea afirmatiilor, expertize, refacerea unor parti din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezinta solicitantul, poate sa efectueze controale si sa dea termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene, fara acordul prealabil al CNCAN, duce la respingerea cererii de autorizare.
    (2) Dosarele respinse sau parti din ele nu pot fi utilizate ulterior la alte cereri de autorizare, in sensul ca ar fi deja depuse la CNCAN.
    Art. 38
    (1) Procesul de evaluare dureaza cel mult doua luni de la data trimiterii ultimului document solicitat de CNCAN conform prevederilor art. 37 alin. (1) si se finalizeaza cu emiterea autorizatiei sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a autorizarii, justificata corespunzator, in cazul neindeplinirii conditiilor de autorizare.
    (2) Data solicitarii se dovedeste cu data confirmarii de primire a trimiterii la posta sau cu data de inregistrare in registrul de intrare CNCAN.
    (3) Autorizatia se elibereaza numai dupa prezentarea dovezii achitarii taxei de autorizare.
    Art. 39
    (1) Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie.
    (2) Solicitantul de autorizatie/aprobare poate contesta, prin argumente documentate corespunzator, printr-un memoriu adresat presedintelui CNCAN, in termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii autorizarii/aprobarii.

    Cererea
    Art. 40
    Cererea de autorizare/aprobare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare si sediul social ale solicitantului si ale subunitatii, cum ar fi: filiala, sucursala, diviziune administrativa, prin care se desfasoara activitatile nucleare;
    b) activitatea nucleara care se intentioneaza sa fie autorizata sau tipurile de colete ori materiale radioactive sub forma speciala, materiale radioactive cu dispersabilitate redusa sau mijloc de containerizare pentru care se solicita aprobare de model, ori programul de radioprotectie pentru nave cu utilizare speciala, sau calculul valorilor radionuclizilor care nu sunt listati in Tabelul 1 din NFTSMR pentru care se solicita aprobarea;
    c) identificarea persoanei care poate angaja legal raspunderea solicitantului, cu mentionarea functiei si a mijloacelor prin care poate fi contactat - telefon, fax, e-mail - si, daca este cazul, numele persoanei imputernicite sa reprezinte solicitantul in relatia cu CNCAN;
    d) mentionarea adresei postale la care poate fi trimisa corespondenta;
    e) identificarea persoanei responsabile;
    f) identificarea unei persoane de contact pentru eventualele probleme tehnice specifice care pot aparea in procesul de autorizare si mijlocul prin care poate fi contactata;
    g) informatiile prevazute in legile in vigoare pentru a-i conferi caracter legal in relatiile cu terti si a antrena raspunderea persoanei legal constituite (inclusiv semnatura persoanei imputernicite sa o reprezinte si stampila).

    Documentatia tehnica
    Documentatia tehnica pentru autorizarea activitatii de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat/fara amenajari speciale
    Art. 41
    Documentatia tehnica pentru autorizarea activitatii de transportare cu utilizarea mijlocului de transport special amenajat/fara amenajari speciale trebuie sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la:
    a) mijlocul de transportare utilizat;
    b) tipul coletelor ce urmeaza a fi transportate;
    c) radionuclizii si activitatile continutului radioactiv maxime ce vor fi transportate;
    d) forma fizica si chimica a continutului radioactiv;
    e) indicele maxim de transport si indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile;
    f) caldura maxim degajata de coletele transportate si masurile de disipare a caldurii;
    g) descrierea amenajarilor si a utilajelor pentru incarcarea, descarcarea, manipularea coletelor transportate;
    h) modul de realizare a arimarii, a stocarii in tranzit;
    i) modul de realizare a decontaminarii mijlocului de transport si tratarii deseurilor radioactive rezultate;
    j) programul de radioprotectie care sa cuprinda si modul de realizare a inregistrarilor expedierilor, ale masurarilor de doze etc.;
    k) modul de realizare a interventiei in caz de urgenta radiologica;
    l) modul de realizare a protectiei fizice, inclusiv amenajarile speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protectiei fizice in cazul materialelor protejate trebuie sa respecte prevederile NPFDN;
    m) personalul cu responsabilitati;
    n) dovada ca a consultat un consilier de siguranta pentru cazul transportului rutier, feroviar si pe caile navigabile interne si externe;
    o) suplimentar, pentru transportul rutier, solicitantul autorizatiei trebuie sa dovedeasca faptul ca foloseste pentru transport conducatori auto pregatiti corespunzator pentru transportul materialelor radioactive, detinatori de permis de exercitare corespunzator;
    p) programul de asigurare a calitatii aplicabil la activitatea de transport pentru mijloace de transportare special amenajate;
    q) copia documentului eliberat de autoritatea competenta din domeniul transportului pe caile publice din tara de inmatriculare a mijlocului de transportare pentru fiecare mijloc de transportare special amenajat, prin care se dovedeste ca mijlocul de transportare este apt sa transporte marfuri periculoase;
    r) programul de revizii si intretinere cerute de autoritatea competenta din domeniul transportului;
    s) descrierea amenajarilor speciale pentru transportul materialelor radioactive insotite de desene, pentru fiecare mijloc de transport utilizat;
    t) breviar de calcul pentru ecranele de protectie;
    u) modul de indeplinire a prevederilor aplicabile din reglementarile modale;
    v) alte documente solicitate de CNCAN.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea expedierilor
    Art. 42
    Documentatia tehnica pentru autorizarea expedierilor trebuie sa cuprinda, dupa caz, urmatoarele informatii:
    a) tipul si numarul de colete care sunt transportate;
    b) numarul de identificare a coletelor;
    c) indicele de transport al expeditiei si indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile;
    d) categoria coletelor;
    e) radionuclizii si activitatile continutului radioactiv;
    f) forma fizica si chimica a continutului radioactiv;
    g) caldura maxima degajata si masurile suplimentare necesare pentru disiparea caldurii;
    h) debitul de doza la perete si la 1 m de orice punct de pe suprafata exterioara a coletului;
    i) perioada in care se estimeaza ca are loc transportul;
    j) continutul radioactiv real, modurile de transport prevazute, tipul mijlocului de transport, ruta probabila sau propusa;
    k) amenajarile speciale care dovedesc ca sunt intrunite cerintele aplicabile din NFTSMR;
    l) programul de radioprotectie aplicabil;
    m) modul de asigurare a protectiei fizice a expeditiei, inclusiv amenajarile speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protectiei fizice in cazul materialelor protejate trebuie sa respecte prevederile NPFDN;
    n) planul de interventie in caz de urgenta;
    o) copia documentului eliberat de autoritatea competenta din domeniul transportului pe caile publice din tara de inmatriculare a mijlocului de transportare prin care se dovedeste ca mijlocul de transport este apt sa transporte marfuri periculoase;
    p) punctul de incarcare si destinatia finala;
    q) persoana responsabila pentru expediere;
    r) lista conducatorilor auto, in cazul expedierilor internationale;
    s) o expunere detaliata privind masurile de precautie si de control administrativ sau operational prevazute in aprobarea de model;
    t) copie de pe aprobarea de model emisa din tara de origine;
    u) declaratia destinatarului de materiale radioactive si deseuri radioactive prin care se precizeaza ca toate cerintele de stocare, utilizare si depozitare finala specifice legislatiei in vigoare in tara de destinatie sunt indeplinite;
    v) documentul standard prevazut de NEIMRTR pentru materiale radioactive, respectiv pentru deseuri radioactive, documentul standard prevazut in NEIDRTR, semnat de autoritatile competente ale tuturor tarilor implicate;
    w) modul de realizare a depozitarii in tranzit;
    x) modul de asigurare a decontaminarii si gestionarea deseurilor radioactive rezultate;
    y) modul de indeplinire a prevederilor aplicabile din reglementarile modale;
    z) alte documente solicitate de CNCAN.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea expedierilor in aranjament special
    Art. 43
    Documentatia tehnica pentru autorizarea expedierii in aranjament special trebuie sa includa toate informatiile necesare pentru a convinge CNCAN ca securitatea in timpul transportului este cel putin echivalenta cu securitatea obtinuta in cazul in care s-ar fi respectat toate cerintele aplicabile ale prezentelor norme. Documentatia tehnica trebuie sa cuprinda suplimentar fata de informatiile prevazute la art. 42 si:
    a) o enumerare a abaterilor de la cerintele aplicabile cu prezentarea cauzelor datorita carora expeditia nu se conformeaza in intregime cerintelor aplicabile din prezentele norme;
    b) o enumerare a masurilor speciale de precautie si de control administrativ sau operational, prevazute sa fie luate in timpul transportului, pentru a compensa neconformitatea cu cerintele aplicabile din prezentele norme.

    Documentatia tehnica pentru aprobarea programului de radioprotectie pentru navele special amenajate
    Art. 44
    Aprobarea programului de radioprotectie pentru navele special amenajate se solicita de catre operatorul de transport.
    Art. 45
    Documentatia tehnica trebuie sa cuprinda cel putin:
    a) numarul si natura coletelor transportate;
    b) aranjamentele de arimare;
    c) intensitatea maxima a radiatiilor in diferite zone (cu schite insotitoare);
    d) factorii de ocupare ai diferitelor zone in campul de radiatii;
    e) programul de monitorizare a campului de radiatii;
    f) aparatura dozimetrica utilizata;
    g) calificarea personalului cu sarcini in domeniul securitatii radiologice si/sau securitatii nucleare pentru cazul transportului de materiale fisile;
    h) pentru transportul materialelor fisile, masurile suplimentare de securitate nucleara pentru asigurarea subcriticitatii;
    i) asigurarea radioprotectiei in interventii;
    j) alte documente solicitate de CNCAN.

    Documentatia tehnica pentru aprobarea valorilor A1 si A2
    Art. 46
    Documentatia tehnica pentru aprobarea valorilor A1 si A2 pentru radionuclizii care nu sunt listati in Tabelul 1 din NFTSMR trebuie sa cuprinda:
    a) metoda de calcul cu indicarea referintei care poate fi: standard, lucrari de cercetare etc.;
    b) breviarul de calcul;
    c) referiri la aprobari similare acordate de autoritatile competente din alte state.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea activitatii de tranzit
    Art. 47
    Documentatia tehnica pentru solicitarea autorizatiei de tranzit trebuie sa cuprinda:
    a) radionuclizii si activitatea continutului radioactiv;
    b) tipul de materiale radioactive sub forma speciala sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusa;
    c) indicele maxim de transport si indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile;
    d) tipul coletelor ce urmeaza a fi transportate;
    e) dovada ca expedierea este facuta de un operator de transportare autorizat de CNCAN;
    f) punctele de intrare si iesire si rutele probabile de pe teritoriul Romaniei;
    g) personalul cu responsabilitati;
    h) data probabila a realizarii tranzitului;
    i) dovada acceptarii expeditiei pe teritoriul urmatorului stat dupa parasirea teritoriului Romaniei;
    j) angajamentul privind notificarea CNCAN cu cel putin 24 ore inaintea intrarii pe teritoriul Romaniei si cel mult 24 ore dupa iesirea de pe teritoriul Romaniei.

    Documentatia tehnica pentru aprobarea de model/validarea aprobarii de model de colet, aprobarea/validarea aprobarii de model de colet tip B(M), aprobarea modelelor pentru material radioactiv sub forma speciala si pentru material radioactiv cu dispersabilitate redusa
    Art. 48
    Documentatia tehnica pentru solicitarea aprobarii de model/validarii de model de colet trebuie sa includa, dupa caz:
    a) o descriere detaliata a continutului radioactiv prevazut, cu referire la forma sa fizica si chimica si natura radiatiei emise;
    b) indicele maxim de transport;
    c) indicele de securitate la criticitate maxim pentru cazul materialelor fisile;
    d) estimarea caldurii degajate si masurile suplimentare necesare pentru disiparea caldurii;
    e) o descriere detaliata a modelului, continand o documentatie tehnica completa care sa includa desene relevante, liste de materiale si procedee de fabricare din care sa rezulte indeplinirea cerintelor aplicabile din NFTSMR; cand continutul este material fisil neexceptat, documentatia tehnica trebuie sa ia forma unei analize de securitate nucleara, care sa includa si definirea accidentelor posibile si analiza consecintelor lor;
    f) documentul care atesta ca au fost efectuate incercarile pentru modelul de colet, rezultatele obtinute; alternativ se poate prezenta proba bazata pe un model de calcul prin care se dovedeste ca modelul intruneste cerintele aplicabile;
    g) instructiunile de operare si intretinere a ambalajului;
    h) in cazul in care coletul este proiectat pentru o presiune de operare normala maxima superioara presiunii manometrice de 100 kPa, trebuie specificate materialele de fabricare a anvelopei de izolare, esantioanele care trebuie prelevate si incercarile la care trebuie sa fie supuse;
    i) daca continutul radioactiv este combustibil iradiat, solicitantul trebuie sa indice si sa justifice orice ipoteza facuta referitoare la caracteristicile combustibilului, folosita in analiza de securitate nucleara, si sa descrie orice masurari care trebuie luate anterior expedierii;
    j) toate conditiile speciale in ceea ce priveste arimarea, necesare pentru asigurarea disiparii corespunzatoare a caldurii, considerand diferitele moduri de transport care vor fi utilizate, precum si tipul vehiculului si al containerului de transport;
    k) o imagine reproductibila a coletului in ansamblu, cu dimensiuni nu mai mari de 21 x 30 cm;
    l) descrierea detaliata a programului de asigurare a calitatii aplicabil in proiectare si fabricatie;
    m) copie de pe autorizatia sau aprobarea de model emisa de tara de origine;
    n) alte documente solicitate de CNCAN.
    Art. 49
    Documentatia tehnica pentru solicitarea aprobarii de model/validarii de model de colet tip B(M) trebuie sa includa suplimentar informatiilor cerute la art. 48 aplicabile la coletul de tip B(U) si urmatoarele:
    a) lista acelor cerinte aplicabile carora coletul nu le corespunde;
    b) informatii despre orice masuri suplimentare de control operational propuse a fi luate pe timpul transportului, care sunt totusi necesare pentru securitatea coletului sau pentru compensarea neconformitatii mentionate la lit. a);
    c) o declaratie privind restrictiile pentru modul de transport si privind orice procedura speciala pentru incarcare, transport, descarcare sau manipulare;
    d) specificarea domeniului de variatie a parametrilor de mediu (temperatura, radiatie solara) in timpul transportului considerati la proiectare;
    e) copie de pe autorizatia sau aprobarea de model emisa de tara de origine;
    f) alte documente solicitate de CNCAN.
    Art. 50
    Documentatia tehnica pentru solicitarea aprobarii de model pentru materiale radioactive sub forma speciala si pentru materialele radioactive cu dispersabilitate redusa trebuie sa includa:
    a) o descriere detaliata a materialului radioactiv sau, daca este o capsula, a continutului; in mod special se va face o referire la forma fizica si chimica;
    b) o descriere detaliata a modelului oricarei capsule ce va fi utilizata;
    c) un document privind incercarile care au fost facute si rezultatele lor sau proba bazata pe calcul, care sa arate ca materialul radioactiv este capabil sa intruneasca standardele de performanta, ori alta proba ca materialul radioactiv sub forma speciala sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusa intruneste cerintele aplicabile din prezentele norme;
    d) o descriere detaliata a programului de asigurare a calitatii aplicabil;
    e) o descriere a oricaror masuri anterioare expedierii privind expeditia de materiale radioactive sub forma speciala sau de materiale radioactive cu dispersabilitate redusa;
    f) copie de pe autorizatia sau aprobarea de model emisa de tara de origine;
    g) alte documente solicitate de CNCAN.
    Art. 51
    (1) Documentatia tehnica pentru solicitarea validarii aprobarii de model trebuie sa includa suplimentar informatiile prevazute la art. 48, 49, respectiv la art. 50, si copie de pe autorizatia sau aprobarea de model emisa de tara de origine.
    (2) Gradul de detaliere a documentatiei tehnice necesare pentru solicitarea validarii aprobarii de model poate fi redus, dupa caz, fata de cel solicitat in cazul aprobarii de model prevazut la art. 48, 49, respectiv la art. 50, in cazul validarii respective.

    Durata de valabilitate a autorizatiei/aprobarii de model
    Art. 52
    (1) Autorizatia si aprobarea de model se elibereaza pe o durata limitata care de regula este de 5 ani.
    (2) CNCAN poate stabili, de la caz la caz, orice durata de valabilitate, mai mica de 5 ani, pentru unele autorizatii.
    (3) Validarea de model nu poate fi eliberata pentru o perioada mai mare decat perioada de valabilitate a aprobarii de model eliberata de tara de origine.
    (4) Aprobarea programului de radioprotectie pentru navele cu utilizare speciala se elibereaza pentru o perioada determinata, echivalenta cu durata expedierii.
    (5) Aprobarea valorii activitatii radionuclizilor care nu sunt listati in Tabelul 1 din NFTSMR se elibereaza pentru cazul pentru care a fost solicitata.
    Art. 53
    Autorizatia de expediere si autorizatia de expediere in aranjament special se solicita si se elibereaza pentru o singura expediere sau pentru un numar limitat, efectuate in aceleasi conditii, durata de valabilitate fiind echivalenta cu durata estimata a expedierii, dar nu mai mult de un an.
    Art. 54
    Autorizatia de tranzit se elibereaza pentru o singura intrare si iesire pe teritoriul Romaniei, durata de valabilitate fiind stabilita in functie de durata estimata a tranzitului.

    Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei/aprobarii
    Art. 55
    Reautorizarea este necesara daca:
    a) nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau aprobarii de model inainte de expirarea acesteia;
    b) se intentioneaza introducerea de elemente noi care schimba forma si caracteristicile modelului;
    c) se intentioneaza modificarea limitelor din autorizatie/aprobarea de model;
    d) autorizatia/aprobarea de model a fost retrasa de catre emitent, cu drept de reautorizare.
    Art. 56
    Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei/aprobarii de model se solicita intr-un interval de timp de 45 de zile, inainte de termenul de expirare a autorizatiei/aprobarii de model. Se considera respectat acest termen daca dosarul de reautorizare a intrat in procesul de evaluare, asa cum prevede art. 37, inainte de expirarea autorizatiei/aprobarii de model.
    Art. 57
    Valabilitatea autorizatiei/aprobarii de model pentru care se solicita prelungirea perioadei de valabilitate se prelungeste automat pe durata procesului de evaluare, dar nu mai mult de doua luni calendaristice, daca sunt respectate prevederile art. 33 si 56. Dupa acest interval de timp, daca nu a fost emisa o noua autorizatie/aprobare de model, titularul de autorizatie este obligat sa-si inceteze activitatea.
    Art. 58
    In cazul in care titularul de autorizatie considera ca neeliberarea autorizatiei/aprobarii de model in termenul prevazut la art. 47 este imputabila CNCAN si este de natura sa-i produca daune, poate cere aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
    Art. 59
    (1) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei/aprobarii de model se solicita prin trimiterea la CNCAN a unui dosar, care va avea filele numerotate si care va contine un cuprins.
    (2) Dosarul prevazut la alin. (1) este compus din:
    a) cerere conforma cu art. 40;
    b) documentatia tehnica;
    c) dovada achitarii taxei si tarifului de autorizare.
    Art. 60
    Documentatia tehnica pentru reautorizare sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei/aprobarii de model va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) modul de indeplinire a conditiilor impuse prin autorizare sau a dispozitiilor date prin procesele-verbale de control;
    b) imbunatatirile privind radioprotectia si securitatea radiologica;
    c) semnalarea unor evenimente care merita a fi analizate din punct de vedere al securitatii radiologice.

    Modificarea autorizatiei
    Art. 61
    Modificarea autorizatiei/aprobarii de model poate fi facuta:
    a) de catre CNCAN, din proprie initiativa, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) la cererea titularului de autorizatie.
    Art. 62
    Titularul de autorizatie este obligat sa solicite modificarea autorizatiei/aprobarii de model in urmatoarele situatii:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al firmei sau alte modificari in actul constitutiv al firmei, care altereaza informatiile pe care s-a bazat eliberarea autorizatiei;
    b) schimbarea personalului cu responsabilitati in domeniul transportului;
    c) modificari ale limitelor si conditiilor specificate in autorizatie;
    d) alte modificari care ar putea afecta securitatea coletelor, materialelor radioactive sub forma speciala, materialelor radioactive cu dispersabilitate redusa ori radioprotectia personalului expus, a populatiei sau a mediului inconjurator;
    e) neefectuarea unei expedieri in termenul de valabilitate al autorizatiei de expediere sau expediere in aranjament special, fara modificarea limitelor si conditiilor;
    f) neefectuarea unui tranzit in termenul de valabilitate al autorizatiei, fara modificarea limitelor si conditiilor.
    Art. 63
    Solicitarea modificarilor mentionate la art. 57 se face prin trimiterea la CNCAN a unui dosar de modificare, cu filele numerotate si care va contine:
    a) cerere conforma cu dispozitiile art. 40;
    b) o documentatie care sa sustina necesitatea modificarilor solicitate;
    c) dovada achitarii taxelor si tarifelor.
    Art. 64
    Modificarea autorizatiei/aprobarii de model nu schimba termenul de valabilitate al acesteia. Daca CNCAN constata ca modificarile operate sau propuse nu satisfac cerintele de securitate radiologica si nucleara, va proceda la retragerea autorizatiei sau va interzice efectuarea modificarilor.

    CAP. 6
    Regimul de sanctionare

    Pierderea valabilitatii autorizatiei sau aprobarii de model
    Art. 65
    Autorizatia sau aprobarea de model isi pierde valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) s-a depasit perioada de valabilitate mentionata pe autorizatie sau in aprobarea de model, cu exceptiile prevazute la art. 52, 53 sau 54;
    b) titularul de autorizatie a pierdut calitatea de persoana legal constituita;
    c) titularul renunta la autorizatie, cu indeplinirea conditiilor de incetare a activitatii;
    d) activitatea sau practica autorizata a fost abandonata sau instrainata;
    e) autorizatia sau aprobarea de model a fost retrasa, anulata sau suspendata.
    Art. 66
    Autorizatiile si aprobarile de model se suspenda sau se retrag de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice sau juridice, in toate cazurile in care CNCAN constata ca sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 11 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
    Art. 67
    Masura suspendarii sau retragerii autorizatiilor sau aprobarilor/validarilor de model se notifica titularului de autorizatie printr-o adresa semnata de presedintele CNCAN, precizandu-se baza legala si motivele care au dus la luarea acestor masuri. Se va preciza, in cazul suspendarii, intervalul de suspendare.
    Art. 68
    Suspendarea autorizatiilor are ca efect imediat:
    a) incetarea activitatilor de transportare, expediere sau tranzit de materiale radioactive, dupa caz;
    b) obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice a materialelor radioactive;
    c) titularul de autorizatie se obliga sa prezinte in termen de maximum 5 zile lucratoare un plan de masuri, cu termene de realizare si persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat masura suspendarii.
    Art. 69
    Ridicarea suspendarii se realizeaza prin notificarea titularului in baza unui proces-verbal de control in care s-a constatat ca toate motivele care au stat la baza luarii masurii de suspendare au fost indepartate.
    Art. 70
    Ridicarea suspendarii devine efectiva din momentul notificarii semnate de presedintele CNCAN si cel al primirii originalului autorizatiilor/aprobarilor (validarilor) de model.
    Art. 71
    Retragerea autorizatiilor/aprobarilor are ca efect imediat:
    a) incetarea activitatilor de transportare a materialelor radioactive;
    b) obligatia titularului de autorizatie de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice a materialelor radioactive;
    c) obligatia titularului de autorizatie de a inapoia de urgenta la CNCAN originalul autorizatiei/aprobarii de model.

    Pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei sau aprobarii de model
    Art. 72
    In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii autorizatiei sau aprobarii de model, titularul de autorizatie trebuie sa solicite un duplicat care se elibereaza in urmatoarele conditii:
    a) o cerere in care se explica imprejurarile in care s-a produs evenimentul;
    b) dovada publicarii unui anunt de anulare a autorizatiei sau aprobarii de model;
    c) dovada achitarii tarifului prevazut pentru modificarea autorizatiei.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 73
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 74
    Autorizatiile si aprobarile de model/validarile aprobarilor de model emise inaintea intrarii in vigoare a prezentelor norme isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii acestora.
    Art. 75
    In cazul transportarii de materiale fisile, inclusiv de combustibil nuclear ars, la cererea de autorizare a expedierii se vor anexa, suplimentar fata de documentele cerute la art. 42, si documentele de asigurare de raspundere civila prevazute de Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare.
    Art. 76
    Prezentele norme nu exclud respectarea tuturor reglementarilor interne si tratatelor/acordurilor internationale la care Romania este parte pentru fiecare din modurile de transportare.
    Art. 77
    Prezentele norme nu exclud obtinerea altor autorizatii prevazute de reglementarile in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 222/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 222 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu