E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.214 din 15.02.2013

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 20 februarie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-10. Articolul 2Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 26 iunie 2000. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: ........ ........ Sediul/Adresa: ........ ................ Cod unic de înregistrare: ............... BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul ............... CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: ........ ........ Sediul/Adresa: ........ ................ Cod unic de înregistrare: ............... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.Gradul de realizare a veniturilor proprii CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.Programul de reducere a stocurilor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 9*)*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 10INSTRUCŢIUNI de completare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar deţinut direct sau indirect de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale Operatorii economici definiţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea următoarelor instrucţiuni. I. Cadrul general privind bugetul de venituri şi cheltuieli • Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În procedura de avizare şi aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de un număr de 8 anexe de fundamentare, denumite după cum urmează: • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii • Anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari • Anexa nr. 5 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare • Anexa nr. 6 - Programul de reducere a stocurilor • Anexa nr. 7 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor • Anexa nr. 8 - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate • Anexa nr. 9 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor. II. Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 1) cuprinde indicatorii economico-financiari estimaţi pentru anul curent şi pentru următorii 2 ani. 2. La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminat/realizat al acestora, după caz, din anul precedent. 3. Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ faţă de anul precedent şi pentru alţi indicatori menţionaţi în prezentele instrucţiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate. 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 1), precum şi anexele de fundamentare nr. 2-9 vor fi prezentate instituţiilor abilitate în vederea avizării atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (EXCEL). 5. Veniturile şi cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creştere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor totale. 6. Depăşirea nivelului cheltuielilor aprobate, atât pe total, cât şi în structură, din anexa nr. 1, se poate realiza după rectificarea în mod corespunzător a bugetului de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor legale. 7. Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele de fundamentare nr. 2-9 poate fi depăşit, cu aprobarea Consiliului de administraţie, cu condiţia de a nu influenţa nivelul indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1. 8. Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-9 poate fi adaptată în funcţie de specificul activităţii operatorului economic. 9. La completarea anexelor de fundamentare vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la conţinutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum şi a altor acte normative în vigoare, incidente. III. Modul de completare a bugetului de venituri şi cheltuieli - anexa nr. 1, a anexelor de fundamentare nr. 2-9 şi corelarea indicatorilor economico-financiari 1. Anexa nr. 1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli“ Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-9, după caz. La completarea anexei nr. 1 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • rd. 46, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 88, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2; • rd. 47, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 92, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2. Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative speciale. 2. Anexa de fundamentare nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli“ are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr. 1. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia, în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, şi următoarelor precizări: a)rd. (90) - cheltuielile cu sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor şi a tuturor bonificaţiilor, care se raportează la salariul de bază şi se acordă conform Contractului colectiv de muncă (CCM). b)rd. (91) - alte bonificaţii conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificaţiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază. c)rd. (92) - Bonusuri - se va completa cu valoarea totală a bonusurilor acordate în lei şi/sau natură, potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale CCM. d)rd. (104)-rd. (108) - Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în nota de fundamentare modul de determinare a acestora, din care să rezulte numărul de persoane şi suma/persoană. e)rd. (141) - cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se va preciza suma şi justificarea includerii în această categorie de cheltuieli. f)rd. (150) –– Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) - se va calcula prin aplicarea indicelui preţurilor de consum (ICP) calculat/prognozat pentru anul curent asupra productivităţii muncii în unităţi valorice realizată în anul precedent (rd. 148 col. 5). g)rd. (153) –– Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - se va calcula numai dacă veniturile rezultate din activitatea de bază reprezintă peste 50% din veniturile totale. h)rd. 149-152 se vor completa de către toţi operatorii economici. i)rd. 153-158 se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unităţi fizice. j)rd.155 - NUF - reprezintă numărul de unităţi fizice - se va preciza unitatea fizică utilizată. k)rd. 157 - T/P - reprezintă tariful/preţul stabilit pentru servicii/produse luate în calcul la stabilirea productivităţii muncii. l)rd. 154-158, la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent nu se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - prevederi an precedent (N-1). m)La stabilirea indicelui de creştere a productivităţii muncii, care se va corela cu indicele de creştere a câştigului mediu, se va lua în calcul productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 150) sau productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) (rd. 153). n)Indicatorii economico-financiari aferenţi anului 2012 din coloanele 4 şi 5 ale anexei de fundamentare nr. 2 vor fi detaliaţi pe noua structură a anexei.3. Anexa de fundamentare nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor proprii“ - are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 3 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • rd. 2, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 3, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2; • rd. 3, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 8, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2; • rd. 4, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 13, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2; • rd. 5, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 15, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2. 4. Anexa de fundamentare nr. 4 „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari“ are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, cu precizarea că la finele fiecărui trimestru datele sunt prezentate cumulat de la începutul anului. 5. Anexa de fundamentare nr. 5 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare“ are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii: • rd. I col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • rd. II col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 41 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • rd. I col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 ≥ rd. II col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5; • rd. I 1a) col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 5 = rd. 123 col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 2; • rd. I 2) col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 40 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1; • rd. II 5) col. 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. B, col. 4, 7 şi 10 din anexa nr. 8. În programul de investiţii vor putea fi introduse obiective noi de investiţii numai după asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenţi pe seama surselor de finanţare a investiţiilor pe anul în curs şi anii următori, cu excepţia categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile. 6. Anexa de fundamentare nr. 6 „Programul de reducere a stocurilor“ are ca scop analiza reducerii stocurilor şi, în principal, a celor fără mişcare faţă de anul precedent. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. În înţelesul prezentului ordin, stocurile fără mişcare reprezintă acele stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar, piese de schimb, produse finite, mărfuri etc. pentru care nu au fost înregistrate ieşiri din gestiune pe o perioadă de un an de la data intrării în gestiune, cu excepţia stocurilor de siguranţă. La col. 4 „Intrări 01.01.-31.12.an curent (N)“, rândurile aferente stocurilor fără mişcare se vor completa cu valoarea acelor stocuri înscrise la rândul 1 „Materii prime, din care:“ şi următoarele din coloana 3, care îndeplinesc în cursul anului curent condiţia de la alineatul precedent. În cazul în care se înregistrează o creştere a stocurilor totale, precum şi a celor fără mişcare, faţă de anul precedent, operatorul economic va detalia în nota de fundamentare cauzele care au generat această situaţie. 7. Anexa de fundamentare nr. 7 „Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor“ are ca scop programarea reducerii arieratelor în vederea diminuării blocajului financiar din economie. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 7 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii: În vederea respectării prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reducerea arieratelor vor fi utilizate şi sursele de finanţare a investiţiilor, după caz. Rândul 1, coloana 3, se va completa cu totalul arieratelor înregistrate la sfârşitul anului precedent (N-1), indiferent de perioada la care se referă. Rândul 2, coloana 3, se va completa cu totalul arieratelor înregistrate în anul precedent (N-1), care sunt incluse la rândul 1 şi care urmează a fi achitate până la sfârşitul anului curent. • col. 3 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 4 din anexa nr. 1; • col. 8 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 5 din anexa nr. 1; • col. 10 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 7 din anexa nr. 1; • col. 12 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 8 din anexa nr. 1. 8. Anexa de fundamentare nr. 8 „Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate“ are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic. Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 8 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii: Pentru împrumuturile în lei se va completa col. 1, corespunzătoare rândului a), iar pentru împrumuturile în valută se va completa valoarea acestora atât în lei, cât şi în valută, în col. 1 corespunzătoare rândurilor a1, a2 şi în continuare: • rd. Total general col. 6 din anexa nr. 8 ≤ rd. 132, col. 6 din anexa nr. 2 • rd. Total general col. 7 din anexa nr. 8 ≤ rd. 135, col. 6 din anexa nr. 2 • rd. Total general col. 8 din anexa nr. 8 ≤ rd. 69, col. 6 din anexa nr. 2 • rd. B col. 5, 10 şi 15 din anexa nr. 8 = rd. 5 col. 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 9. Anexa de fundamentare nr. 9 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor“ are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a arieratelor. Se va completa conform cerinţelor din structura anexei şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari şi măsurile avute în vedere la realizarea programelor din celelalte anexe, după caz. La completarea anexei de fundamentare nr. 9 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii: Referitor la punctul I „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor“: Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: reducerea numărului de personal), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi arieratelor din col. 5 şi 6 corespunzătoare. La determinarea rezultatului brut şi a arieratelor pentru anul curent, din anexa nr. 1, rd. 19 şi 54, coloana 5, vor fi avute în vedere influenţele totale prevăzute la „Total pct. I“ aferent col. 5 şi 6, pentru anul curent, şi „Total general pct. III“ aferent col. 3 şi 4, pentru anul precedent. • Punctul III „Total general“ col. nr. 3 + Total pct. I, col. 5, anexa nr. 9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1 • Punctul III „Total General“ col. nr. 4 + Total pct. I col. 6, anexa nr. 9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1 Referitor la punctul II „Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I“ - se va completa în situaţia în care nu se respectă corelaţiile de mai sus privind pct. I. Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II col. 1 se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: majorarea preţurilor la utilităţi), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi arieratelor, completându-se col. 5 şi 6 corespunzătoare. • Punctul III „Total general“ col. nr. 3 + punctul III „Total general“ col. 5, anexa nr. 9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1 • Punctul III „Total general“ col. nr. 4 + punctul III „Total general“ col. 6, anexa nr. 9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1 Operatorul economic va prezenta în mod detaliat, în nota de fundamentare, cauzele care diminuează efectele măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor. Toate cifrele înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 9 vor purta semnul „+“ sau „-“ în funcţie de influenţa acestora asupra rezultatului brut şi a arieratelor. Cifra înscrisă la punctul III „Total general“, coloana 3, va purta semnul „+“ sau „-“, în funcţie de natura rezultatului brut preliminat/realizat, respectiv (+) profit sau (-) pierdere. La col. 2 „Termen de realizare“ se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an. La col. 3 şi 4 „An precedent (N-1)“ se va completa numai pct. III. În mod similar se va proceda la completarea coloanelor aferente estimărilor pentru anii următori.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 214/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 214 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu