Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2116 din 13.07.2020

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20 iulie 2020SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (13) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (13) Situaţiile financiare trimestriale prevăzute la alin. (1) şi situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (12) se transmit în format electronic la Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate la termenele prevăzute de lege, în vederea centralizării şi verificării cu situaţiile financiare realizate din sistemul naţional de raportare - Forexebug. (14) Ordonatorii principali de credite din administraţia centrală transmit scanate prin poşta electronică la direcţia de specialitate cu atribuţii în elaborarea situaţiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administraţiei publice din Ministerul Finanţelor Publice declaraţiile scrise întocmite potrivit art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile financiare anuale, precum şi raportul de analiză pe bază de bilanţ care cuprinde notele explicative la situaţiile financiare trimestriale şi anuale centralizate la nivelul acestora. Direcţiile regionale ale finanţelor publice, respectiv administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit scanate prin poşta electronică pe adresa direcţiei de specialitate cu atribuţii în elaborarea situaţiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administraţiei publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice rapoartele de analiză pe bază de bilanţ care cuprind notele explicative la situaţiile financiare trimestriale şi anuale, centralizate pe ansamblul judeţului, precum şi precizări distincte privind declaraţiile pe propria răspundere întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Informaţiile din rapoartele de analiză pe bază de bilanţ trebuie să corespundă cu informaţiile din situaţiile financiare trimestriale şi anuale depuse pe suport hârtie şi transmise electronic. 2. La articolul 2, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins: (15) Documentele prevăzute la alin. (14) transmise la Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată. 3. La articolul 2, alineatele (22) şi (23) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (22) În situaţia în care raportările financiare lunare prevăzute la alin. (11) diferă de rapoartele similare realizate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, se consideră valabile raportările financiare lunare transmise electronic. În cazul în care diferenţele sunt constatate la nivelul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii în verificarea şi elaborarea situaţiilor financiare agregate, aceasta sesizează Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar pentru situaţia când diferenţele se constată la nivelul serviciului/biroului Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale din cadrul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, acestea sesizează structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru efectuarea de acţiuni de inspecţie şi, după caz, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (23) Prevederile alin. (22) se aplică şi pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite de instituţiile publice. 4. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă . 5. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă . Articolul IILa punctul 4.32 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, după teza a cincea se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Creditele comerciale se reclasifică în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei Uniunii Europene şi în cazul în care scadenţa iniţială este pe termen mai mare de un an, indiferent de natura bunurilor/serviciilor achiziţionate Articolul IIIOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul II, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Soldurile iniţiale se raportează astfel:a)de către instituţia la care acestea au fost raportate anterior reorganizării, în vederea cuprinderii şi raportării în situaţiile financiare centralizate până la finele anului, în situaţia în care instituţia s-a reorganizat prin schimbarea subordonării şi a codului de identificare fiscală; b)de către instituţia reorganizată şi se cuprind în situaţiile financiare centralizate ale ordonatorului superior de credite în situaţia în care instituţia s-a reorganizat prin schimbarea subordonării, dar fără schimbarea sectorului în care îşi desfăşoară activitatea şi a codului de identificare fiscală. 2. În anexă, la punctul 1.6.(1), după subpunctul B se introduce un nou subpunct, subpunctul C, cu următorul cuprins: C. Instituţiile publice, în funcţie de sectorul bugetar de care aparţin, întocmesc distinct pentru fiecare sursă de finanţare următoarele raportări financiare lunare: a)execuţia veniturilor primite sub formă de subvenţii, transferuri, fonduri externe nerambursabile sau alte sume pentru finanţarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidenţiate pe codurile de venituri bugetare la care au fost încasate sumele, în formularele:anexa nr. 5 «Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri»; anexa nr. 9 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri»; anexa nr. 12 «Contul de execuţie a bugetului local - Venituri».În formularele privind execuţia veniturilor se completează numai coloana 6 «Încasări realizate» cu sumele primite în conturile de venituri bugetare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru finanţarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19; b)execuţia cheltuielilor efectuate pentru finanţarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidenţiate pe coduri de cheltuieli bugetare, în formularele:anexa nr. 6 «Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli»; anexa nr. 7 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli»; anexa nr. 11 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli»; anexa nr. 13 «Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli»; anexa nr. 7b «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli».În formularele privind execuţia cheltuielilor se completează numai coloana 7 «Plăţi efectuate» cu plăţile dispuse pentru finanţarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19. Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitol, titluri şi articole de cheltuieli; c)termenul de raportare a formularelor de la lit. a) şi b) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare. Prin excepţie, pentru raportarea aferentă lunii iunie 2020, termenul este de 29 iulie 2020.
Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2116/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2116 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2116/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu