Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2100 din 17 iunie 2009

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 din 8 decembrie 2009In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

ministrul finanţelor publice, ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare şi cele în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, precum şi celelalte instituţii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

CAPITOLUL I

Definiţii

Art. 1. -In sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) agenţie de implementare înseamnă structura din cadrul administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, în vederea selectării contractantului pentru contractele de servicii, furnizare şi lucrări, negocierea şi semnarea contractului cu acesta, precum şi pentru monitorizarea contractelor, elaborarea şi transmiterea cererilor de fonduri la Autoritatea de certificare şi plată şi de executare a plăţilor;

b) autoritate de implementare înseamnă autoritatea din cadrul administraţiei publice centrale sau locale, precum şi unităţile subordonate ori aflate în coordonarea unei autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale nonprofit de utilitate publică, nominalizate în memorandumul/acordul de finanţare, care deţin întreaga responsabilitate pentru implementarea contractului, din cadrul componentei/ componentelor programului, din punct de vedere tehnic şi în condiţiile legii;

c) beneficiar înseamnă oricare dintre autorităţile sau entităţile menţionate limitativ la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009, care beneficiază de rezultatele implementării proiectului şi răspunde împreună cu autoritatea de implementare de implementarea tehnică a acestuia;

d) contribuţia financiară a beneficiarului reprezintă acea parte din valoarea proiectului, suportată de beneficiar în scopul realizării obiectivelor proiectului, reflectată în valorile absolute ale angajamentelor de cofinanţare asumate, stipulate în anexele memorandumului/acordului de finanţare „Prevederi speciale" şi în fişele de proiect sectoriale, Standard Summary Project Fiches, sau în Acordul-cadru tripartit;

e) contractor reprezintă persoana juridică care în calitate de contractant/prestator/consultant/contractor sau antreprenor încheie un contract cu agenţia de implementare, autoritatea de implementare şi beneficiarul în scopul realizării obiectivelor proiectului;

f) inginer reprezintă persoana juridică sau fizică, după caz, care a încheiat un contract de asistenţă tehnică cu agenţia de implementare, autoritatea de implementare şi beneficiar, şi pe care îi reprezintă pe durata implementării unui contract de lucrări, asigurând supervizarea acestuia în conformitate cu condiţiile generale de contract FIDIC;

g) memorandum/acord de finanţare înseamnă documentul încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin PHARE, aprobat printr-un act normativ intern;

h) contractant/prestator/consultant/contractor/furnizor reprezintă persoana juridică care se obligă, pe baza unor clauze şi condiţii contractuale, să livreze o marfă, un produs sau să presteze un anumit serviciu, în schimbul unei sume de bani convenite contractual;

i) antreprenor/executant reprezintă persoana juridică care se obligă, pe baza unor clauze şi condiţii contractuale, să execute lucrări în beneficiul altei persoane sau organizaţii, în schimbul unei sume de bani convenite contractual;

j) autoritate contractantă reprezintă organismul responsabil pentru implementarea şi derularea procedurii de achiziţie, licitaţie, contractare şi efectuare de plăţi eligibile, desemnat în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene;

k) acord-cadru de finanţare reprezintă documentul semnat între agenţia de implementare şi beneficiarii proiectelor PHARE, care prevede suma necesară şi perioada estimată pentru care sumele de la bugetul de stat vor înlocui sumele provenite de la bugetele locale, precum şi condiţiile de acordare şi utilizare a finanţării;

l) revendicare reprezintă, în conformitate cu condiţiile generale aplicabile pentru contractele finanţate din fonduri PHARE, instrumentul contractual care stă la baza justificării şi determinării ulterioare a compensaţiilor financiare la care un contractor poate fi îndreptăţit potrivit prevederilor contractului şi al cărui cuantum financiar poate fi stabilit, în funcţie de natura contractului, prin determinarea inginerului, prin hotărârile instanţelor competente, prin Decizia Comisiei de adjudecare a disputelor sau prin hotărârile instanţelor de arbitraj.

CAPITOLUL II

Alocarea sumelor de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

Art. 2. -In sensul prezentelor norme, sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE sunt reprezentate de:

a) costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între agenţiile de implementare şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat contracte, care au fost reziliate, inclusiv costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;

b) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial;

c) finanţarea costurilor declarate neeligibile din fondurile nerambursabile PHARE şi cofinanţare de la bugetul de stat, costuri necesare pentru finalizarea unor activităţi şi/sau furnizarea de bunuri după expirarea perioadei de implementare a proiectelor, prevăzute în memorandumurile/acordurile de finanţare, sub condiţia ca respectivele costuri să fie necesare finalizării obiectivelor proiectelor şi să nu fie imputabile contractorului, aprecierea urmând a fi făcută de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate;

d) pretenţii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată;

e) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului, beneficiarului sau autorităţii de implementare şi care nu pot fi acoperite de beneficiar, printr-o justificare temeinică;

f) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică pentru arbitraj, procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi şi/sau judecată;

g) sumele necesare finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, cu excepţia celor din cadrul administraţiei publice centrale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora;

h) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate;

i) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, rezultate ca urmare a unor schimbări de natură legislativă sau de orice natură, neimputabile părţilor implicate în implementarea contractelor;

j) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor PHARE.

Art. 3. - (1) Contractele încheiate între agenţiile de implementare şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări la care se face referire la art. 2 lit. a) sunt contracte de lucrări, contracte de furnizare şi contracte de servicii.

(2) Pentru contractele de lucrări, agenţia de implementare încheie cu beneficiarul proiectului şi cu autoritatea de implementare un acord-cadru de finanţare în care vor fi stipulate responsabilităţile fiecărei părţi pentru fiecare tip de activitate ce va fi derulată în vederea finalizării lucrărilor şi îndeplinirii obiectivului proiectului; de asemenea, acordul de finanţare va stipula modul de efectuare a plăţilor de către agenţia de implementare către beneficiarul proiectului pe fiecare tip de activitate; acest acord-cadru de finanţare va fi anexă la hotărârea Guvernului prin care se vor aloca sumele necesare continuării şi finalizării proiectului respectiv, conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009; activităţile ce urmează a fi implementate în vederea finalizării proiectului se vor decide în funcţie de stadiul şi specificul proiectului în cauză; costurile care vor fi acoperite în această situaţie sunt legate de:

a) pregătirea documentaţiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredinţarea contractului de servicii, în vederea realizării unei expertize tehnice şi a unui studiu de fezabilitate care să evidenţieze stadiul proiectului la momentul realizării expertizei, diferenţele dintre documentaţia iniţială şi situaţia de pe teren, lucrări executate şi rest de executat, precum şi să propună soluţiile de intervenţie adecvate pentru continuarea lucrărilor; beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice în vederea pregătirii documentaţiei de atribuire, evaluare şi atribuirea contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);

c) pregătirea documentaţiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredinţarea contractului de servicii, în vederea realizării proiectului tehnic în baza expertizei tehnice, a studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de atribuire pentru încredinţarea contractului de lucrări; de asemenea, în colaborare cu proiectantul desemnat, se vor întocmi documentaţiile necesare în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor necesare; beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice în vederea pregătirii documentaţiei de atribuire, evaluare şi atribuire a contractului de servicii;

d) contractul de servicii prevăzut la lit. c);

e) organizarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de lucrări necesar pentru finalizarea proiectului;

f) organizarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii pentru asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor;

g) contractul de servicii pentru asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor prevăzute la lit. f);

h) contractul de lucrări prevăzut la lit. g).

(3) Pentru contractele de furnizare, costurile care sunt acoperite în această situaţie sunt legate de:

a) pregătirea documentaţiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredinţarea contractului de servicii, în vederea realizării specificaţiilor tehnice şi a documentaţiei de atribuire pentru încredinţarea contractului de furnizare; beneficiarul proiectului parcurge etapele impuse de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice în vederea pregătirii documentaţiei de atribuire, evaluare şi atribuire a contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);

c) organizarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii prevăzut la lit. b);

d) organizarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de furnizare necesar pentru finalizarea proiectului;

e) contractul de furnizare prevăzut la lit. d).

(4) Pentru contractele de servicii, costurile care sunt acoperite în această situaţie sunt legate de:

a) pregătirea documentaţiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, în vederea realizării termenilor de referinţă şi a documentaţiei de atribuire pentru încredinţarea contractului de servicii. Beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice în vederea pregătirii documentaţiei de atribuire, evaluare şi atribuire a contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);

c) organizarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii prevăzut la lit. b).

(5) Contractele încheiate între agenţiile de implementare, beneficiari şi autorităţile de implementare şi contractanţi, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, care au fost reziliate şi care urmează a fi finanţate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sunt cele pentru care au fost demarate activităţile în vederea atingerii obiectivelor proiectului finanţat din fonduri comunitare şi care pe parcursul implementării contractului au întâmpinat probleme care au condus la rezilierea acestuia şi implicit la nefinalizarea proiectului, în măsura în care există o justificare temeinică a neîndeplinirii obiectivelor proiectelor.

(6) Alocarea sumelor este justificată prin importanţa proiectelor şi în scopul evitării emiterii de către Comisia Europeană a unei note de debit, în vederea recuperării în întregime a fondurilor PHARE cheltuite în cadrul proiectului iniţial.

Art. 4. - (1) Costurile suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial, prevăzute la art. 2 lit. b), se calculează şi se aprobă în condiţiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Contractele finanţate prin Programul PHARE se regăsesc în planurile de achiziţii aferente fiecărei autorităţi contractante/ agenţii de implementare, în conformitate cu prevederile memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare, iar modificarea/ actualizarea acestor planuri de achiziţii se face doar cu aprobarea prealabilă a responsabilului cu autorizarea programului; în cele ce urmează, prin contracte se face referire exclusiv la contractele de achiziţie publică incluse în planurile de achiziţii bazate pe fişele de proiect aprobate de Comisia Europeană.

(3) Dacă la momentul calculării valorii estimate a contractului de achiziţie publică aceasta depăşeşte suma disponibilă prevăzută în fişele de proiect, anexa la memorandumurile/ acordurile/decizia de finanţare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a lansa procedura de atribuire, pe baza surselor de finanţare cumulate PHARE, bugetul de stat şi bugetele beneficiarilor proiectelor; sursa de finanţare suplimentară pentru contractul în cauză va fi asigurată din resursele bugetate la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, bugetele beneficiarilor de proiecte suportând această suplimentare faţă de bugetul iniţial alocat.

(4) Oferta nu va fi în mod necesar considerată inacceptabilă în sensul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care preţul acesteia depăşeşte valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, în condiţiile în care valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv poate fi suplimentată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009.

(5) Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare şi cerinţele minime din caietul de sarcini depăşesc ca preţ valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, comisia de evaluare va putea fie să declare ofertele ca fiind inacceptabile şi să anuleze procedura de atribuire, fie să continue procedura de evaluare, în baza unei justificări care să expună motivele pentru care anularea procedurii iniţiale nu este oportună.

(6) In acest din urmă caz, comisia va înainta către conducătorul autorităţii contractante un referat motivat privind necesitatea suplimentării resurselor financiare alocate procedurii de atribuire.

(7) Pe baza referatului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă va solicita ordonatorului principal de credite, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sumele necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor reprezentând diferenţa dintre suma disponibilă în cadrul deciziei de finanţare şi preţul ofertei care întruneşte atât criteriile de calificare, cât şi cerinţele din caietul de sarcini pentru a fi desemnată câştigătoare; în situaţia nealocării de la bugetul de stat a sumelor necesare suplimentării resurselor financiare aferente procedurii de atribuire ca urmare a neaprobării finanţării de către ordonatorul principal de credite, comisia de evaluare poate decide anularea procedurii de atribuire, aceasta urmând a fi reluată după identificarea sursei suplimentare de finanţare.

(8) Autoritatea contractantă va înştiinţa beneficiarii proiectelor cu privire la alocarea suplimentară de la bugetul de stat pentru completarea sumelor disponibile în bugetele acestora pentru cofinanţarea proiectului în vederea respectării obligaţiilor ce le revin.

Art. 5. - In situaţia descrisă la art. 2 lit. c) se pot afla următoarele cazuri:

a) contracte pentru care, din diverse motive, ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu întârziere şi, prin urmare, termenul de finalizare depăşeşte perioada de implementare, execution deadline, prevăzută în memorandumurile/acordurile/ decizia de finanţare;

b) contractele de lucrări pentru care a fost extinsă prin act adiţional, semnat de toate părţile contractante, perioada de execuţie a lucrărilor în baza determinării inginerului, emisă în urma revendicărilor contractorilor, iar extinderea depăşeşte perioada de implementare prevăzută în memorandumurile/ acordurile/decizia de finanţare;

c) contractele de lucrări în care lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractuale şi certificate de inginer după perioada de implementare prevăzută în memorandumurile/ acordurile/decizia de finanţare, nefiind eligibile spre finanţare din fonduri PHARE, dar susceptibile a fi plătite de agenţia de implementare; suma aferentă lucrărilor executate după expirarea perioadei de implementare a memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finanţare va fi certificată de inginerul responsabil cu supervizarea lucrărilor şi va face obiectul unui act adiţional la contractul de lucrări sau, după caz, la acordul-cadru tripartit, în vederea înlocuirii fondurilor PHARE cu fondurile alocate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009;

d) contractele pentru care lucrările sunt executate cu întârziere şi pentru care au fost aplicate majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile contractuale, urmând ca acestea să fie recuperate potrivit normelor legale în vigoare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007;

e) contractele de supervizare a unor lucrări, pentru acele servicii de supervizare executate în conformitate cu prevederile contractuale, care vor trebui plătite de agenţia de implementare, în cazul în care fie contractul de lucrări în întregime a fost declarat neeligibil, fie numai o parte din lucrările executate de antreprenor a fost declarată neeligibilă; conformitatea serviciilor prestate de prestatori/consultanţi cu prevederile contractuale poate fi certificată prin aprobarea rapoartelor de activitate şi/sau, după caz, a foilor de prezenţă ale experţilor de către beneficiar şi autoritatea de implementare; prestatorii/consultanţii nu sunt îndreptăţiţi la plata acestor servicii, dacă însăşi culpa lor a determinat neeligibilitatea lucrărilor efectuate;

f) contractele de servicii cu o componentă de furnizare, în cazul cărora componenta de servicii a fost finalizată în cadrul perioadei de implementare a contractului, dar componenta de furnizare a fost finalizată după expirarea perioadei de implementare a contractului sau a perioadei de execuţie a memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare, contractantul fiind îndreptăţit la plata echipamentelor furnizate cu întârziere; dovada furnizării produselor se face prin procesele-verbale de recepţie/punere în funcţiune şi/sau prin rapoartele de activitate ale contractantului aprobate de beneficiar şi/sau de autoritatea de implementare, în care se menţionează furnizarea produselor respective; în aceste cazuri, agenţia de implementare rămâne îndreptăţită la încasarea majorărilor de întârziere;

g) contractele de servicii, pentru prestaţiile realizate după expirarea perioadei de execuţie a memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finanţare şi ca atare neeligibile din fonduri PHARE, în cazul în care agenţia de implementare sau, după caz, autoritatea de implementare nu a informat, din orice motive, contractantul să înceteze orice activitate după expirarea perioadei de execuţie a memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare, contractantul respectiv fiind îndreptăţit la plata prestaţiilor sale, după deducerea corespunzătoare, dacă este cazul, a majorărilor de întârziere de către agenţia de implementare.

Art. 6. - (1) Pretenţiile financiare ale firmelor contractate prevăzute la art. 2 lit. d) sunt acoperite de la bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, suplimentări ale bugetelor contractelor finanţate prin fonduri PHARE sau din sume incluse în preţul contractelor pentru cheltuieli neprevăzute, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, în situaţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile achiziţiei publice, în măsura în care costurile asociate unei revendicări sunt asociate unor lucrări suplimentare instructate de inginer, agreate de proiectant şi/sau solicitate de beneficiarul proiectului;

b) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil prevăzut în memorandumurile/acordurile/decizia de finanţare a acestor sume sau insuficienţa sumelor disponibile în cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare sau indisponibilitatea fondurilor ca urmare a expirării termenului de plată în cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare;

c) respectarea prevederilor contractuale şi a principiului cheltuielii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului financiar asociat unei revendicări.

(2) Pentru acoperirea de la bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare a sumelor necesare pentru suplimentarea valorii unui contract în vederea acoperirii revendicărilor contractorului, este necesară respectarea mecanismului contractual de determinare a costurilor de compensare, ce presupune ca etape înaintarea unei revendicări de către contractor, detaliată corespunzător şi substanţiată cu documente justificative, potrivit prevederilor contractului încheiat cu autoritatea contractantă, şi stabilirea modului de soluţionare a acesteia pe palierele de mediere şi decizie constituite conform contractului.

(3) In conformitate cu prevederile contractuale, cuantumul financiar asociat unei revendicări poate fi stabilit, în funcţie de natura contractului, prin determinare a inginerului, prin hotărârile instanţelor competente, prin decizia Comisiei de adjudecare a disputelor, în aceste cazuri fiind necesar acceptul ambelor părţi, sau prin hotărârile instanţei de arbitraj; părţile sunt, de asemenea, îndreptăţite din punct de vedere contractual să stingă în orice moment disputa prin negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.

Art. 7. - (1) Costurile suplimentare necesare finalizării lucrărilor descrise la art. 2 lit. e) sunt acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, suplimentări ale bugetelor contractelor de lucrări finanţate prin fonduri PHARE, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, în situaţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile achiziţiei publice referitoare la suplimentarea bugetului contractului;

b) valoarea suplimentară să fie determinată de inginer şi agreată de antreprenor, beneficiar de proiect/local şi autoritate de implementare;

c) beneficiarul de proiect/local să se afle în imposibilitatea acoperirii acestor fonduri suplimentare, justificând temeinic acest lucru.

(2) Valoarea suplimentară, astfel determinată de inginer şi agreată de toate părţile, va face obiectul unui act adiţional în vederea revizuirii valorii contractului şi stabilirii modalităţii de plată a sumei suplimentare.

(3) In cazul în care pe parcursul derulării contractului apar lucrări suplimentare necesare atingerii obiectivului final, concretizate în detalii tehnice şi liste de cantităţi, şi care nu au fost incluse nici în studiul de fezabilitate şi nici în proiectul tehnic, anexă la documentaţia de atribuire, determinate de cauze obiective şi care se impun a fi finanţate prin creşterea cofinanţării beneficiarului proiectului/local, autoritatea contractantă va solicita, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sumele necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor şi va transfera aceste fonduri beneficiarilor proiectului/locali pentru completarea sumelor disponibile în bugetele locale pentru cofinanţarea proiectului, în vederea respectării obligaţiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră, aprobată cu modificări prin Legea nr. 226/2007.

(4) Transferul sumelor se va face numai după încheierea unui act adiţional la contractul de lucrări, în conformitate cu prevederile PRAG sau ale legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice, acceptat de toate părţile prin care sunt incluse aceste lucrări.

(5) In cazul în care alocările bugetare ale beneficiarilor proiectelor/locali ai contractelor de lucrări sunt insuficiente din cauza creşterii cursului de schimb valutar, se vor acoperi şi sumele suplimentare apărute ca urmare a diferenţelor nefavorabile de curs valutar.

Art. 8. - (1) Costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică descrise la art. 2 lit. f) se acoperă de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, şi includ costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică şi costurile de mediere conform prevederilor contractuale, arbitraj şi/sau judecată necesare pentru prevenirea şi soluţionarea disputelor contractuale, atât la nivelul autorităţilor contractante, cât şi la nivelul autorităţilor de implementare/beneficiarilor implicaţi în gestionarea Programului PHARE.

(2) In acest sens, vor fi acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, următoarele tipuri de cheltuieli:

a) articole de cheltuieli legate de medierea şi adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele finanţate prin Programul PHARE şi considerate neeligibile pentru a fi rambursate din bugetul eligibil aferent memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finanţare PHARE; în această situaţie, autorităţile de implementare/beneficiarii vor face referire în nota de fundamentare aferentă hotărârii Guvernului de aprobare a fondurilor la următoarele documente care atestă obligaţia contractuală de plată a cheltuielilor aferente acestor articole de cheltuieli, şi anume dovada faptului că acestea sunt incluse în contractele din cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare PHARE, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost încă plătite şi că nu există resursele necesare acoperirii lor, iar părţile au intrat într-un acord de mediere şi adjudecare a disputelor cu unul sau mai mulţi adjudecători, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, ori dovada realizării plăţii aferente acestor articole de cheltuieli din conturile de cheltuieli eligibile ale programului în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului proiectului/local în vederea rambursării acestora;

b) sume aferente plăţii serviciilor de arbitraj şi de conciliere, în relaţie exclusivă cu contractele finanţate prin Programul PHARE, pe baza acordului contractual de mediere şi adjudecare a disputelor contractuale anterior momentului semnării acestuia;

c) sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistenţă şi expertiză juridică şi/sau tehnică de specialitate pentru autorităţile contractante în relaţie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achiziţii ale Programului PHARE;

d) sume aferente cheltuielilor de judecată şi/sau arbitraj, în conformitate cu hotărârile în acest sens ale instanţelor, respectiv regulile aplicabile de arbitraj.

Art. 9. - (1) Pentru sumele necesare finanţării proiectelor descrise la art. 2 lit. g), dacă din motive temeinice beneficiarii proiectelor PHARE nu pot să îşi îndeplinească atribuţiile în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006, aprobată cu modificări' prin Legea nr. 226/2007, aceştia vor transmite autorităţii contractante o notă prin care justifică indisponibilitatea contribuţiei financiare aferente cofinanţării locale. Pe baza acestei justificări, autoritatea contractantă va cere disponibilizarea fondurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv, pentru suplimentarea de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea'nr. 132/2009, a bugetelor locale până la rezolvarea situaţiei bugetare care a dus la indisponibilitatea temporară a contribuţiei acestora.

(2) In acest sens, agenţia de implementare va încheia un acord-cadru de finanţare cu beneficiarii proiectelor PHARE, care va prevedea suma necesară şi perioada estimată pentru care sumele de la bugetul de stat vor înlocui sumele provenite de la bugetele locale.

(3) Beneficiarii proiectelor/locali ai contractelor de lucrări, care au obligaţia legală de virare a contribuţiei financiare proprii în termen de 5 zile de la data emiterii certificatului de plată, dar care se află în imposibilitatea virării sumei respective (întreaga sumă specificată în certificatul de plată sau o parte din aceasta), datorită lipsei de venituri în cadrul bugetului propriu, vor transmite agenţiei de implementare, cu avizul prealabil al autorităţii de implementare, o solicitare de acceptare a plăţii sumei respective din bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare.

(4) Solicitarea se transmite în acelaşi termen de 5 zile de la data emiterii certificatului de plată şi va fi însoţită de o expunere a motivelor care au determinat indisponibilitatea financiară, orice acte doveditoare a acestei stări financiare, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului privind imposibilitatea temporară a achitării obligaţiei financiare asumate în cadrul respectivului contract PHARE.

(5) In cazul în care beneficiarul final estimează că nu îşi va putea achita contribuţia financiară o perioadă mai lungă de timp, mai mult de 30 de zile calendaristice, atunci va specifica în clar perioada de timp pentru care se face această solicitare.

(6) Agenţia de implementare va analiza solicitarea transmisă de beneficiar, însoţită de avizul prealabil al autorităţii de implementare şi, în cazul acceptării acesteia, va iniţia hotărârea Guvernului necesară pentru aprobarea finanţării de la bugetul de stat; după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului se vor aloca în bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare sumele prevăzute, necesare finalizării proiectului.

(7) La expirarea perioadei pentru care a fost acceptată solicitarea de plată a contribuţiei financiare din bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, beneficiarul proiectului va efectua transferul sumelor de care a beneficiat pe perioada indisponibilităţii fondurilor, în contul de trezorerie al agenţiei de implementare, în termen de 5 zile; în caz contrar se vor aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor descrise la art. 2 lit. h) se face în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, fiind acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare finanţate prin programele PHARE, în următoarele condiţii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile pentru achiziţie publică;

b) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finanţare pentru Programul PHARE a acestor sume sau insuficienţa resurselor financiare alocate în acest sens prin aceste acorduri;

c) respectarea prevederilor contractuale şi a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentării de buget.

Art. 11. - (1) In categoria cheltuielilor neeligibile descrise la art. 2 lit. i) sunt incluse cheltuieli de orice natură, care fac dovada că sunt incluse în proiectul aprobat, că au fost realizate în scopul contractului, respectă principiile de bază privind legalitatea, regularitate, realitatea şi conformitatea şi care conduc la atingerea obiectivelor proiectului, care ulterior efectuării lor au fost declarate ca fiind neeligibile de către misiuni de audit/verificare din motive neimputabile părţilor contractante.

(2) Intră în această categorie cheltuielile suportate de beneficiarii finali, în conformitate cu prevederile memorandumului de finanţare, puse în sarcina acestora prin acte de control întocmite de autorităţile cu competenţe de control al utilizării fondurilor comunitare.

Art. 12. - (1) In cazuri excepţionale susţinute cu documente justificative temeinice şi pe baza certificărilor şi autorizărilor acordate de autorităţile de implementare, agenţia de implementare, cu acceptul prealabil al secretarului de stat coordonator al acesteia, poate efectua plăţi pentru finanţarea altor categorii de cheltuieli necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE descrise la art. 1 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, cu respectarea principiilor de bază privind legalitatea, regularitatea, realitatea şi conformitatea, şi care conduc la atingerea obiectivelor proiectului.

(2) Alocarea sumelor se va face de către ordonatorii principali de credite ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare, prin includerea în bugetele proprii la liniile bugetare „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", la propunerea agenţiilor de implementare.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare vor asigura execuţia plăţilor în baza certificărilor şi autorizărilor acordate de beneficiari şi autorităţi de implementare.

(4) Autorităţile de implementare cărora li s-a delegat prin acordurile de implementare managementul tehnic în vederea implementării proiectelor vor asigura certificarea bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Autorităţile de implementare şi/sau beneficiarii vor fi răspunzători de aplicarea prevederilor contractuale, de respectarea condiţiilor din contracte pentru acele servicii prestate/bunuri furnizate/lucrări executate ce depăşesc termenele-limită de eligibilitate impuse prin memorandumurile/ acordurile/decizia de finanţare.

(6) După aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea şi alocarea sumelor în vederea finalizării proiectelor, documentele de plată ce vor fi înaintate agenţiei de implementare şi care urmează a fi decontate din sumele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, vor purta menţiunea „Bun de plată pentru suma de....."şi semnătura ordonatorului de credite al beneficiarului, precum şi menţiunea „citit şi aprobat" şi semnătura persoanei responsabile de program, SPO, din cadrul autorităţii de implementare.

CAPITOLUL III

Sistemul de conturi

Art. 13. - (1) In scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea programelor PHARE, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare deschid conturi la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi la societatea bancară, dacă se vor efectua plăţi în valută.

(2) La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se deschide contul 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" şi se creditează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare aferente destinaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea'nr. 132/2009, incluzând TVA aferentă, precum şi diferenţele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară şi cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare şi comisioanele şi spezele bancare, în cuantum de 5%;

b) sumele transferate de beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, pentru reîntregirea contului cu fondurile utilizate în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a beneficiarilor;

c) sume neutilizate rezultate în urma schimbului valutar, returnate din conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program;

d) dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program returnată din aceste conturi;

e) sume neutilizate transferate din contul 50.92.04.

(3) La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare aferente destinaţiilor prevăzute la art. 1 alin (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, incluzând diferenţele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară şi cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare şi comisioanele şi spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program;

b) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, reprezentând TVA aferentă şi diferenţele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară şi cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare şi comisioanele şi spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate în contul bancar 264.TVAxxx deschis în lei în vederea efectuării schimbului valutar pentru plata TVA în euro, după caz;

c) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, reprezentând TVA aferentă, transferată în contul de trezorerie 50.92.04, pentru plata în lei, după caz;

d) sume de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul programelor PHARE, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate în contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat - Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă - alte transferuri";

e) sume de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul programelor PHARE, care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

(4) La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se deschide contul în lei 50.92.04 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea plăţii TVA aferente sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" şi se creditează cu sumele alocate în lei de la bugetul de stat reprezentând TVA aferentă sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE transferate din contul 50.38 şi se debitează cu sumele reprezentând TVA în lei plătită contractorilor/bugetului de stat şi cu sume rămase neutilizate transferate în contul 50.38 în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

(5) Dacă se vor efectua plăţi în valută se deschid la societatea bancară următoarele conturi:

a) un cont 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE;

b) un cont 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE";

c) un cont 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea comisioanelor şi spezelor bancare aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE";

d) un cont 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE";

e) contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE".

(6) Contul 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se creditează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare aferente destinaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, incluzând diferenţele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară şi cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare şi comisioanele şi spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate din contul 50.38;

b) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;

c) sume rămase disponibile în contul 264xxx în euro transferate în lei după efectuarea schimbului valutar.

(7) Contul 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se debitează cu:

a) sume supuse schimbului valutar în vederea efectuării plăţilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

b) sume supuse schimbului valutar reprezentând comisioanele şi spezele bancare aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiari;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, ce urmează a fi transferate în contul 50.38 în termen de 9 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

(8) Contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se creditează cu:

a) sume în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.xxx pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE în vederea efectuării plăţilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

b) sume în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.xxx pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE pentru comisioanele şi spezele bancare aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont.

(9) Contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se debitează cu:

a) sume în euro care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;

b) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare transferate în contul bancar aferent comisioanelor şi spezelor, denominat în euro, 264CXxxx;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care se transferă în contul 264xxx în lei ca urmare a schimbului valutar, în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

(10) Contul 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea comisioanelor şi spezelor bancare aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiari, transferate din contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE";

b) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare pentru plata TVA în euro către contractori sau beneficiari, transferate din contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE";

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont.

(11) Contul 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea comisioanelor şi spezelor bancare aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiari, percepute de bancă;

b) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare pentru plata TVA în euro către contractori sau beneficiari, percepute de bancă;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, ce urmează a fi transferate în contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

(12) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sume reprezentând TVA şi diferenţele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară şi cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare şi comisioanele şi spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate din contul 50.38;

b) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;

c) sume rămase disponibile în contul 264TVAxxx în euro transferate în lei după efectuarea schimbului valutar.

(13) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume supuse schimbului valutar în vederea efectuării plăţii TVA aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sume supuse schimbului valutar reprezentând comisioanele şi spezele bancare aferente plăţii TVA în euro către contractori sau beneficiari;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care urmează a fi transferate în contul 50.38 în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

(14) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" în vederea efectuării plăţii TVA aferente plăţilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" pentru plata comisioanelor şi spezelor bancare aferente plăţii TVA în euro către contractori sau beneficiarii finali;

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont.

(15) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume reprezentând TVA aferentă plăţilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sume reprezentând comisioanele şi spezele bancare pentru plata TVA transferate în contul bancar aferent comisioanelor şi spezelor, denominat în euro, 264CXxxx;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care urmează a fi transferate în contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea TVA aferente plăţilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE" ca urmare a schimbului valutar, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii către contractori sau beneficiarii finali.

CAPITOLUL IV

Programarea şi execuţia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

Art. 14. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare prevăd sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea programelor PHARE, conform metodologiei elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea elaborării proiectului anual de buget; fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar şi vor fi prevăzute în proiectul de buget în urma avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Sumele aferente fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE sunt prevăzute în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", cod 55.01.XX.

(3) Agenţiile de implementare îşi stabilesc temeinic şi fundamentat necesităţile de sume necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în baza propunerilor de sume estimate de către autorităţile de implementare.

(4) Ordonatorii principali de credite se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, şi înaintează Ministerului Finanţelor Publice proiectul de buget supus spre aprobare.

(5) Sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor cu rol de agenţie de implementare sau care au calitatea de autoritate de implementare sau beneficiar.

(6) După aprobarea proiectului de buget, direcţia de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare responsabilă cu efectuarea plăţilor realizează deschiderea de credite bugetare necesare finanţării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, cu încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate în buget pentru anul curent şi ţinând cont de disponibilul din cont, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de deschidere de credite bugetare;

b) angajamentul bugetar;

c) propunerea de angajare;

d) nota de lichidare;

e) ordonanţarea de plată.

(7) Documentele menţionate la alin. (6) se supun vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat şi se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, pentru finanţarea din poziţia bugetară „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".

(8) Direcţia de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol de agenţii de implementare sau în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare transmite documentaţia prevăzută la alin. (6) la Direcţia generală de programare bugetară care, după avizare, o transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", cod 55.01.XX, conform metodologiei în vigoare.

(9) Agenţia de implementare întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de virare a sumelor din contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat -Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă -Alte transferuri", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti în contul propriu 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE".

(10) Agenţia de implementare efectuează transferul fondurilor din contul 50.38 în contul de disponibil în lei 264.xxx din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE şi, respectiv, în contul în lei 50.92.04 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea plăţii TVA aferente sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE", în baza ordonanţării de plată avizată de controlul financiar preventiv propriu şi aprobată de ordonatorul principal de credite.

CAPITOLUL V

Gestionarea fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

Art. 15. - (1) La sfârşitul anului, creditele bugetare aprobate în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de agenţie de implementare, conform art. 13 alin. (6), şi neutilizate sunt anulate de drept.

(2) Sumele rămase neutilizate în contul de disponibil 50.38 la sfârşitul anului se reportează în anul următor având aceeaşi destinaţie.

(3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului PHARE, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, se transferă din contul de disponibil 50.38 în contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat -Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă - alte transferuri".

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului PHARE, care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, se transferă din contul de disponibil 50.38 în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.

CAPITOLUL VI

Prevederi finale

Art. 16. -Autorităţile contractante sunt responsabile, în condiţiile legii, de corectitudinea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2100/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2100 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu