Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 21 din 19 ianuarie 2011

privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

ACT EMIS DE: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 1 februarie 2011Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Art. 2. - Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 671/2009 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 23 decembrie 2009.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

ANEXĂ

NORME

de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Cadrul legal:

- naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;

- european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Declaraţia statistică Intrastat în România

Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxuri de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 300.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

Tip de declaraţie

Introduceri

Expedieri

Nu există obligaţia de a transmite Declaraţia statistică Intrastat.

mai mici de 300.000 lei

mai mici de 900.000 lei

Declaraţie standard, în care se completează toate informaţiile, mai puţin valoarea statistică

egale sau mai mari de 300.000 lei şi mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 20.000.000 lei

Declaraţie extinsă, în care se completează toate informaţiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. In acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.

Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.

Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:

a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate Institutului Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.

Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.

In cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat în scris de către furnizorul de informaţii statistice.

De asemenea, încetarea relaţiilor între un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.

Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.

Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a, cap. 4.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prevăzută în tabelul nr. 1.

Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea „Metodologie Intrastat".

Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat

Declaraţiile statistice Intrastat se transmit Institutului Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:

1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;

2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.

Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite Institutului Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:

a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;

b) încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;

c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b) acesta va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat Institutului Naţional de Statistică, sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;

3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat în format predefinit se transmite Institutului Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.

Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line întrucât acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte si valide.

Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

Perioada

Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.

Date de

identificare pentru furnizorul de informaţii statistice

Se indică informaţii de identificare ale operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Date de

identificare pentru partea terţă declarantă

Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare ale părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Introduceri/ Expedieri

Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică Intrastat: introduceri sau expedieri.

Tip declaraţie

„Nouă" - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referinţă.

Revizuire - în cazul în care au loc corecţii/modificări/adăugări/ştergeri pentru anumite date existente

într-o declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adăugate/şterse. Declaraţia statistică

Intrastat „Revizuită" conţine toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile revizuite) pentru care se retransmite şi va reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui în totalitate declaraţia precedentă).

Nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie „Nulă" pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri.

Declaraţia statistică Intrastat „Nulă" trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.

In cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia „Nulă" în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri,

acesta va suporta prevederile legale în vigoare referitoare la nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice Intrastat.

Cod şi denumire din Nomenclatorul combinat

Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către Institutul Naţional de Statistică.

Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu factura externă etc, trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le însoţesc. In cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.

Ţara parteneră

- Destinaţie

- Expediţie/ Origine

Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se indică statul membru de destinaţie din Uniunea Europeană, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se indică statul membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de origine a

bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în întregime în respectiva ţară. In cazul în care două sau mai multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima transformare substanţială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau

reprezentând un stadiu de fabricaţie important.

Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'ltalia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (Gl), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi

zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.

Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat: Heligoland (DE), Teritoriile franceze din depărtare (FR), Insulele Aland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.

Valoare facturată

Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize etc.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul naţional al României.

Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie

estimată folosind valoarea de piaţă a bunurilor.

In valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.

Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare, trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fostfacturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri.

Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.

Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul „valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.

Valoare statistică

Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă introduceri intracomunitare de bunuri

mai mari de 10.000.000 lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.

Valoarea statistică este valoarea la frontiera naţională a României a bunului introdus sau expediat. In afară de valoarea bunului, valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării acestuia până la

frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul „valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în funcţiile de termenii de livrare.

Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:

• pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);

pentru introduceri se declară valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României.

Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte şi, respectiv, după prelucrare. Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale. Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul naţional al României.

Masa netă

Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele aferente transportului, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaraţia statistică Intrastat.

Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:

- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă inferioară;

- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă superioară. Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg. In cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5, respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.

Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară

Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură suplimentare.

Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în

tabelul nr. 4. In Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de perechi, metri

pătraţi, metri cubi, litri etc.

Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale.

In cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de o unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor, se aplică regulile

generale de rotunjire prezentate la punctul anterior „Masa netă".

Natura tranzacţiei

Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. In Declaraţia statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzacţiei, care se preia din coloana „Cod" a tabelului nr. 5. Coloana „Cod" conţine combinaţii ale codurilor numerice din coloana A şi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacţii economice.

Termeni de livrare

Important:

Incepând cu 1 ianuarie 2011 lista termenilor de livrare Incoterms se modifică astfel: termenii de livrare DEQ, DAF, DES şi DDU se elimină, fiind înlocuiţi de termenii de livrare DAT şi DAR Noua codificare este prezentată în tabelul nr. 6. Informaţii mai detaliate privind utilizarea termenilor de livrare în vigoare începând cu anul 2011 sunt prezentate în versiunea 2011 a Manualului pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea 1, cap. 6.3.9, disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro

Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o tranzacţie.

în Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internaţională de Comerţ.

Mod de transport

Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

In cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.

Institutul Naţional de Statistică va verifica din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii declaraţiile statistice Intrastat, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.

Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc stabilit de personalul Institutului Naţional de Statistică, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

Important!

Completarea Declaraţiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, la art. 10 alin. (1) şi (2), prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor juridice."

Tabelul nr. 1

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

a) aur monetar

b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau redevenţele

c) bunurile destinate unei întrebuinţări temporare şi bunurile după o întrebuinţare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite următoarele condiţii:

1. nu a fost preconizată sau efectuată nicio transformare asupra respectivului bun;

2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară nu a depăşit sau nu se preconiza să depăşească 24 de luni;

3. expedierea/sosirea nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie în scopuri de TVA.

d) bunuri care circulă între:

1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi

2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaţii internaţionale. Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului ţării de origine.

e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv programe informatice

f) programe informatice descărcate de pe internet

g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de a pregăti sau a sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi:

1. material publicitar;

2. mostre comerciale.

h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite

i) mijloace de transport care circulă în cursul funcţionării lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării în spaţiu

Tabelul nr. 2

Nomenclatorul de ţări şi teritorii

                         LISTA ALFABETICĂ A ŢĂRILOR SI TERITORIILOR

Andorra

AD

Camerun

CM

Insula Heard şi Insulele McDonald

HM

Emiratele Arabe Unite

AE

China

CN

Honduras

HN

Afganistan

AF

Columbia

CO

Croaţia

HR

Antigua şi Barbuda

AG

Costa Rica

CR

Haiti

HT

Anguilla

Al

Cuba

CU

Ungaria

HU

Albania

AL

Capul Verde

CV

Indonezia

ID

Armenia

AM

Insula Christmas

EX

Irlanda

IE

Antilele Olandeze

AN

Cipru

CY

Israel

IL

Angola

AO

Republica Cehă

CZ

India

IN

Antarctica

AQ

Germania

DE

Teritoriul Britanic al Oceanului Indian

IO

Argentina

AR

Djibouti

DJ

Irak

IQ

Samoa Americană

AS

Danemarca

DK

Republica Islamică Iran

IR

Austria

AT

Dominica

DM

Islanda

IS

Australia

AU

Republica Dominicană

DO

Italia

IT

Aruba

AW

Algeria

DZ

Jamaica

JM

Azerbaidjan

AZ

Ecuador

EC

Iordania

JO

Bosnia şi Herţegovina

BA

Estonia

EE

Japonia

JP

Barbados

BB

Egipt

EG

Kenya

KE

Bangladesh

BD

Eritrea

ER

Republica Karghazstan

KG

Belgia

BE

Spania

ES

Cambodgia

KH

Burkina Faso

BF

Etiopia

ET

Kiribati

Kl

Bulgaria

BG

Finlanda

FI

Comore

KM

Bahrain

BH

Fiji

FJ

Saint Kitts şi Nevis

KN

Burundi

Bl

Insulele Falkland

FK

Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreea)

KP

Benin

BJ

Micronezia

FM

Coreea de Sud (Republica Coreea)

KR

Bermude

BM

Insulele Feroe

FO

Kuweit

KW

Brunei Darussalam

BN

Franţa

FR

Insulele Cayman

KY

Bolivia

BO

Gabon

GA

Kazahstan

KZ

Brazilia

BR

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

GB

Republica Democrată Laos

LA

Bahamas

BS

Grenada

GD

Liban

LB

Bhutan

BT

Georgia

GE

Saint Lucia

LC

Insula Bouvet

BV

Ghana

GH

Liechtenstein

LI

Botswana

BW

Gibraltar

GI

Sri Lanka

LK

Belarus

BY

Groenlanda

GL

Liberia

LR

Belize

BZ

Gambia

GM

Lesotho

LS

Canada

CA

Guineea

GN

Lituania

LT

Insulele Cocos

CC

Guineea Ecuatorială

GQ

Luxemburg

LU

Republica Democrată Congo (fost Zair)

CD

Grecia

GR

Letonia

LV

Republica Centrafricană

CF

Georgia de Sud - Insulele Sandwich de Sud

GS

Libia

LY

Congo

CG

Guatemala

GT

Maroc

MA

Elveţia

CH

Guam

GU

Republica Moldova

MD

Coasta de Fildeş

CI

Guineea-Bissau

GW

Muntenegru

ME

Insulele Cook

CK

Guyana

GY

Madagascar

MG

Chile

CL

Hong Kong

HK

Insulele Marshall

MH

                     LISTA ALFABETICĂ A ŢĂRILOR SI TERITORIILOR

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

MK

Rwanda

RW

Insulele Virgine Britanice

VG

Mali

ML

Arabia Saudită

SA

Insulele Virgine ale Statelor Unite ale Americii

VI

Myanmar

MM

Insulele Solomon

SB

Vietnam

VN

Mongolia

MN

Seychelles

SC

Vanuatu

VU

Macao

MO

Sudan

SD

Wallis şi Futuna

WF

Insulele Mariane de Nord

MP

Suedia

SE

Samoa de Vest

WS

Mauritania

MR

Singapore

SG

Ceuta

XC

Montserrat

MS

Sfânta Elena

SH

Kosovo

XK

Malta

MT

Slovenia

SI

Mellila

XL

Mauritius

MU

Slovacia

SK

Serbia

XS

Maldive

MV

Sierra Leone

SL

Yemen

YE

Malawi

MW

San Marino

SM

Mayotte

YT

Mexic

MX

Senegal

SN

Africa de Sud

ZA

Malaysia

MY

Somalia

SO

Zambia

ZM

Mozambic

MZ

Surinam

SR

Zimbabwe

ZW

Namibia

NA

Sâo Tome şi Principe

ST

Aprovizionare şi combustibil în cadrul comerţului intracomunitar

QR

Noua Caledonie

NC

El Salvador

SV

Aprovizionare şi combustibil în cadrul comerţului cu ţări terţe

QS

Niger

NE

Republica Arabă Siriană

SY

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului intracomunitar

QV

Insula Norfolk

NF

Swaziland

SZ

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului cu ţări terţe

QW

Nigeria

NG

Insulele Turks şi Caicos

TC

Nicaragua

NI

Ciad

TD

Olanda

NL

Teritoriile franceze sudice

TF

Norvegia

NO

Togo

TG

Nepal

NP

Thailanda

TH

Nauru

NR

Tadjikistan

TJ

Niue

NU

Tokelau

TK

Noua Zeelandă

NZ

Timor-Leste

TL

Oman

OM

Turkmenistan

TM

Panama

PA

Tunisia

TN

Peru

PE

Tonga

TO

Polinezia Franceză

PF

Turcia

TR

Papua Noua Guinee

PG

Trinidad şi Tobago

TT

Filipine

PH

Tuvalu

TV

Pakistan

PK

Taiwan

TW

Polonia

PL

Tanzania

TZ

Saint Pierre şi Miquelon

PM

Ucraina

UA

Pitcairn

PN

Uganda

UG

Teritoriul palestinian ocupat

PS

Insulele mici îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

UM

Portugalia

PT

Statele Unite ale Americii, inclusiv Porto Rico

US

Palau

PW

Uruguay

UY

Paraguay

PY

Uzbekistan

UZ

Qatar

QA

Vatican

VA

România

RO

Saint Vincent şi Grenadinele

VC

Federaţia Rusă

RU

Venezuela

VE

Tabelul nr. 3

Relaţia dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

Flux: expedieri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relaţia

EXW Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată EXW - valoarea

bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la

frontiera României

VS>VF

FCA Franco transportator

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată FCA- include,

pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la

transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la

frontiera României

VS>VF

FAS Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor,

cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia.

Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare

pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei

VS>VF

FOB Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.

Valoarea facturată FOB

VS = VF/ VS>VF

CFR Cost şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor,

cheltuielile de transport până la destinaţie; nu include cheltuielile de

asigurare.

Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României

până la locul de destinaţie

VS<VF

CIF Cost, asigurare şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, şi

cheltuielile de transport şi asigurare

până la destinaţie.

Valoarea facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la

frontiera României până la locul de destinaţie

VS<VF

CPT Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile până la poarta

importatorului.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS<VF

CIP

Transport şi asigurare

plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport şi asigurare până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la

frontiera României până la locul de destinaţie

VS<VF

DAT Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport până la frontiera convenită.

Valoarea facturată DAT

VS = VF/ VS<VF

Flux: expedieri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relaţia

DAP Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAP - reprezintă

valoarea bunurilor la locul convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se

scad cheltuielile de transport şi

asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României

până la locul de destinaţie

VS<VF

DDP

Livrat cu taxele vamale

plătite

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxele vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs

extern

VS<VF

Flux: introduceri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relaţia

EXW Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la

frontiera României

VS>VF

FCA Franco transportator

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată FCA- include,

pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la

frontiera României

VS>VF

FAS

Franco de-a lungul

vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor,

cheltuielile de transport până la chei

Valoarea facturată FAS, la care se

adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel

balustradă/chei

VS>VF

FOB Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FOB - include,

pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile până la depozitarea

bunului pe vapor.

Valoare FOB

VS >VF/ VS = VF

CFR Cost şi naviu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor,

cheltuielile de transport până la destinaţie, nu include cheltuielile de

asigurare.

Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României

până la locul de destinaţie

VS<VF

CIF

Cost, asigurare

şi naviu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport şi asigurare până la

destinaţie.

Valoare facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF/ VS = VF

CPT Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată CPT - include,

pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile până la poarta

importatorului.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS<VF

Flux: introduceri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relaţia

CIP

Transport şi asigurare

plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport şi asigurare până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS<VF

DAT Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport până la

frontiera convenită.

Valoarea facturată DAT

VS = VF/ VS>VF

DAP Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAP - reprezintă

valoarea bunurilor la locul convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern,respectiv de la frontiera externă a

României până la locul convenit

VS<VF

DDP Livrat cu taxele vamale plătite

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DDP - reprezintă

valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care sescad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs

intern

VS<VF

Tabelul nr. 4

Lista unităţilor de măsură suplimentare

Abreviere

Denumirea unităţii de măsură

m

Metru

m2

Metru pătrat

I

Litru

m3

Metru cub

1.000 l

1.000 litri

c/k

Carate - 1 carat metric a 2 x 104 kg

g

Gram

GT

Tonaj brut

ct/l

Capacitatea de încărcare în tone metrice

1.000 KWh

1.000 kilowatt oră

giF/s

Gram izotopi fisionabili

1.000 m3

1.000 metri cubi

pa

Număr de perechi

p/st

Număr de bucăţi

100 p/st

100 bucăţi

1.000 p/st

1.000 bucăţi

1 alc. 100%

Litru de alcool pur - 100%

Kg 90% sdt.

Kilogram de substanţă uscată 90%

ce/el

Număr de elemente

Kg K20

Kilogram de oxid de potasiu

Kg KOH

Kilogram de hidroxid de potasiu. Potasă caustică

Kg N

Kilogram de azot

Kg NaOH

Kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică

Kg P205

Kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforica

Kg U

Kilogram de uraniu

Kg C5H14C1NO

Kilogram de clorură de colină

Kg H202

Kilogram de peroxid de hidrogen

Kg met. am.

Kilogram de metilamină

Kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

TJ

Terajoule - putere calorică superioară

Tabelul nr. 5

Codificarea naturii tranzacţiei

Coloana A

Coloana B

Cod

1. Schimburi de bunuri care implică transferul efectiv sau intenţionat al dreptului de proprietate de la rezidenţi la nerezidenţi contra unei compensaţii financiare sau de altă natură (cu excepţia schimburilor înregistrate sub codurile

2, 7 şi 8)

1. Cumpărare/vânzare definitivă

1.1

2. Livrare pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignaţie ori prin intermediul unui agent comisionar

1.2

3. Comerţ barter - compensaţie în natură

1.3

4. Leasing financiar - închiriere-achiziţie1)

1.4

9. Altele

1.9

2. Returnări şi înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea operaţiunii iniţiale

1. Returnări de bunuri

2.1

2. Inlocuiri de bunuri returnate

2.2

3. Inlocuiri - de exemplu, sub garanţie - ale bunurilor care nu au fost returnate

2.3

9. Altele

2.9

3. Schimburi de bunuri, care implică transferul de proprietate fără compensaţii financiare sau de altă natură (de exemplu, ajutoare)

3

4. Schimburi de bunuri în scopul prelucrării pe bază de contract2) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.1

2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.2

5. Schimburi de bunuri după prelucrare pe bază de contract (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.1

2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.2

6. Schimburi de bunuri particulare înregistrate pentru scopuri naţionale

6

7. Schimburi de bunuri în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producţie

7

8. Furnizarea de materiale de construcţie şi echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcţii sau construcţii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă o singură factură pentru întregul contract

8

9. Alte schimburi de bunuri

1. Inchirieri, împrumuturi, leasing operaţional cu durata de peste 24 de luni

9.1

9. Altele

9.9

1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

2) Prelucrarea include operaţiuni de transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc, având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit substanţial. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la acest cod, fiind necesară înregistrarea lor la codul 1 din coloana A.

Tabelul nr. 6

Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS

- aplicabil de la 1 ianuarie 2011 -

Semnificaţie

Locul de indicat, la cerere

Cod termen livrare

INCOTERMS ICC/ECE Geneva

EXW

Ex Works ...

Franco fabrică

Locaţia lucrărilor

FCA

Free Carrier... Franco transportator

Locul convenit

FAS

Free Along Ship ... Franco de-a lungul vasului

Port de încărcare convenit

FOB

Free On Board ... Franco la bord

Port de încărcare convenit

CFR

Cost and Freight... Cost şi navlu

Port de destinaţie convenit

CIF

Cost, Insurance and Freight... Cost, asigurare şi navlu

Port de destinaţie convenit

CPT

Carriage Paid To ... Transport plătit până la

Loc de destinaţie convenit

CIP

Carriage and Insurance Paid to ... Transport şi asigurare plătite până la

Loc de destinaţie convenit

DAT

Delivered At Terminal ... Livrat la terminal

Loc de livrare la terminalul convenit

DAP

Delivered At Place ... Livrat la locul convenit

Loc de livrare la locul convenit

DDP

Delivered Duty Paid ... Livrat cu taxele vamale plătite

Locul convenit de livrare în ţara de sosire

XXX

Alţi termeni de livrare decât cei mai sus menţionaţi

Tabelul nr. 7

Nomenclatorul modurilor de transport

Cod

Descriere

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Transport poştal

7

Transport prin instalaţii de transport fixe

8

Transport naval pe ape interne

9

Transport prin propulsie proprie - autopropulsie


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 21/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 21 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu