Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2090 din 4 decembrie 2007

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile in monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea in anul 2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 829 din 4 decembrie 2007Având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând referatele de aprobare nr. 12.906 din 4 decembrie 2007 al Agenţiei Naţionale de Programe şi nr. 4.886 din 30 noiembrie 2007 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972/2006,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 şi 225 bis din 2 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 secţiunea I B, punctul 5.7 va avea următorul cuprins:

„5.7. Pentru subprogramul Tratamentul de supleere a funcţiei renale a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică, derulat prin unităţile de dializă, serviciile de supleere renală (cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice) se realizează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu unităţile publice de dializă prin care se derulează subprogramul şi cu unităţile specializate prin care se asigură transportul nemedicalizat al unor categorii de bolnavi, conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV/558/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile de supleere renală (inclusiv medicamente, materiale sanitare specifice şi transport) se realizează în baza contractelor încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot şi alte unităţi private de specialitate autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, în limita numărului de bolnavi cuprins în subprogramul Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget pentru anul 2007. In situaţia în care o unitate sanitară este autorizată de Ministerul Sănătăţii Publice în condiţiile mai sus menţionate, pe parcursul derulării acestui subprogram, contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se poate încheia numai prin preluarea bolnavilor existenţi în subprogram de la alte unităţi sanitare. Decontarea acestor servicii se realizează conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, cu modificările ulterioare. Contractarea cu unităţi private de specialitate autorizate în condiţiile mai sus menţionate se realizează la tarifele stabilite pentru centrele-pilot, pe baza modelului de contract încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, adaptat."

2. La anexa nr. 1 secţiunea I B punctul 9.3.2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) Pentru următoarele DCI-uri: ERLOTINIBUM, IMATINIBUM, TRASTUZUMABUM, BEVACIZUMABUM, FLUDARABINUM, RITUXIMABUM iniţierea şi continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar pentru următoarele DCI-uri:  ACIDUM IBANDRONICUM cpr., ACIDUM CLODRONICUM cpr., TEMOZOLOMIDUM, IDARUBICINUM, INTERFERONUM ALFA 2b şi INTERFERONUM ALFA 2a iniţierea şi continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, în baza documentelor şi referatului de aprobare transmis către acestea de către medicul prescriptor. Medicul prescriptor întocmeşte referatul de aprobare, pe care îl transmite comisiei de la nivelul casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. Comisia de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv comisia de la nivelul casei de asigurări de sănătate, transmite referatul aprobat casei de asigurări de sănătate care se află în relaţie contractuală cu  medicul prescriptor care a întocmit referatul de aprobare, în termen de două zile de la aprobare. Referatul se păstrează la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru analiza şi validarea prescripţiei medicale în vederea decontării. Casa de asigurări de sănătate transmite o copie a referatului aprobat medicului prescriptor. Pentru medicamentele oncologice nominalizate în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preţurilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor incluşi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului naţional cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, cu modificările şi completările ulterioare, medicul prescriptor întocmeşte prescripţia medicală cu obligativitatea menţionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, pe care o înmânează bolnavului împreună cu copia referatului aprobat; pentru eliberarea acestora bolnavul prezintă farmaciei cu circuit deschis prescripţia medicală şi copia referatului. Pacientul păstrează copia referatului de aprobare pe toată perioada de valabilitate a acestuia."

3. La anexa nr. 2, punctul 3 „Programul naţional de diabet zaharat şi alte boli de nutriţie" va avea următorul cuprins:

„3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT Şl ALTE BOLI DE NUTRIŢIE

Coordonarea de specialitate a programului: Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate

Scopul programului

Imbunătăţirea stării de sănătate, creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor de diabet zaharat, precum şi asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinşi în program

Obiective

1.  Prevenţia şi controlul în diabet şi alte boli de nutriţie

2. Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat

3. Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat

Coordonarea tehnică: Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu»

Activităţi

1.  Informare, educare, comunicare şi formare prin educaţie continuă a personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programului

2. Depistarea complicaţiilor micro şi/sau macrovasculare prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c), în spital şi în ambulatoriu, în vederea evaluării periodice şi anuale a bolnavilor cu diabet zaharat:

a)  în spital, dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se realizează în laboratoarele aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează programul;

b) în ambulatoriu, dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice în baza actelor adiţionale încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate la contractele de furnizare de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu.

3.   Asigurarea automonitorizării persoanelor tratate cu insulina

4. Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulina, încălţăminte specială) pentru cazurile stabilite de către comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii Publice

5. Incheierea acţiunii de informatizare a evidenţelor centrelor judeţene de diabet pe baza unor programe unitare prin finalizarea Registrului Naţional de Diabet

Activităţile şi indicatorii privind tratamentul specific al persoanelor cu diabet zaharat tip 1, tip 2, gestational şi alte tipuri specifice de diabet zaharat sunt prevăzute în anexa nr. 3 subprogramul nr. 6, derulat în comun cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Indicatori de evaluare

a) Indicatori de rezultat - anual:

-  automonitorizarea persoanelor cu diabet zaharat insulinotratat

-  efectuarea evaluării anuale, inclusiv dozarea hemoglobinei glicozilate, la pacienţii aflaţi în evidenţă

- informatizarea evidenţelor centrelor judeţene de diabet pe baza unor programe unitare, prin finalizarea Registrului Naţional de Diabet

b) Indicatori fizici - trimestrial:

- număr de persoane automonitorizate: 52.811

- număr de persoane cu diabet zaharat evaluate/an: 400.000

- număr de persoane tratate prin perfuzie subcutanată continuă cu insulina: 160 (130 de pompe în perioada 2003-2006 + 30 de pompe noi în anul 2007)

- număr de persoane cărora li se efectuează hemoglobina glicozilată: 400.000

c)  Indicatori de eficienţă - trimestrial:

- cost mediu/persoană automonitorizată/an - 450 lei

- cost mediu/persoană tratată cu pompe de insulină/an

   - consumabile/an/persoană - 4.900 lei

   - cost pompă - 9.200 lei

- cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea hemoglobinei glicozilate - 19 lei

-  cost informatizarea evidenţelor centrelor judeţene de diabet şi Registrul Naţional de Diabet - 50.000 lei

- cost secretariat tehnic - 2.000.000 lei

-  cost informare, educare, comunicare şi formare - 100.000 lei

Buget total: 303.000 mii lei

Buget de stat:

- transferuri: 3.000 mii lei

Venituri proprii:

- transferuri: 300.000 mii lei, din care transferuri către bugetul FNUASS: 267.625 mii lei

Unităţi care derulează programul

Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu»

Centre şi unităţi sanitare judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu secţii, cabinete şi/sau compartimente de profil."

4. La Anexa nr. 3 litera A „PROGRAMUL NAŢIONAL CU SCOP CURATIV", punctul „Obiective" va avea următorul cuprins:

„Obiective

Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut.

Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).

Controlul în diabet zaharat constând în evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)."

5. La anexa nr. 3, tabelul „Programul naţional cu scop curativ finanţat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2007" va avea următorul cuprins:

„PROGRAMUL NAŢIONAL CU SCOP CURATIV

finanţat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2007

Denumirea subprogramului de sănătate cu scop curativ

Cheltuieli materiale şi servicii

[mii lei]*)

Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

125.595

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

13.509

Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară şi prin cardiologie intervenţională şi electrofiziologie

50.134

Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

362.532

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

51.745

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

262.625

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

18.000

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne

5.211

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare preexistente sau dobândite şi prin implant segmentar pentru bolnavii cu diformităţi de coloană

36.238

Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant

31.000

Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

404.923

Tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoză - adulţi

0

TOTAL:

1.361.512

*) Sumele includ şi reţinerea de 10%, conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, şi reţinerea de 3%, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind unele măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 597/2004."

6. La anexa nr. 3, subprogramul 6 „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat" va avea următorul cuprins:

„SUBPROGRAMUL Nr. 6

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

Obiective:

Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulina şi ADO

Controlul în diabet zaharat, constând în evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru bolnavi beneficiari de insulina:

a) bolnavi cu diabet zaharat tip 1

b) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, care necesită tratament (temporar sau pe o durată nedefinită) cu insulina:

-   atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO şi respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depăşeşte 7,5% (fac excepţie cazurile în care speranţa de viaţă este redusă)

- când tratamentul cu ADO este contraindicat

- intervenţie chirurgicală

- infecţii acute

- infecţii cronice (de exemplu, TBC pulmonar)

-  evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC)

- alte situaţii (intoleranţă digestivă, stres)

- bolnave cu diabet gestaţional.

2. Pentru bolnavii beneficiari de medicamente ADO:

-  lipsa echilibrării la nivelul ţintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic

-  bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia a jeun > 180 mg/dl şi/sau HbA1c >/ = 8,0%.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi - 400.000, din care:

   296.000 trataţi cu antidiabetice orale

   84.000 trataţi cu insulina

   20.000 trataţi cu antidiabetice orale şi insulina

- număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA 1c -400.000.

Indicatori de eficienţă:

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an - 373,73 lei

- cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an - 1.500 lei

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale şi insulină/an - 1.550 lei

- cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA 1c - 20,35 lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente: insulina şi antidiabetice orale

- cheltuieli pentru efectuarea HbA1c.

Buget total: 262.625 mii lei, din care:

Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice prin transferuri către FNUASS: 262.625 mii lei

Unităţi care derulează subprogramul:

-  Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. dr. N. Paulescu» Bucureşti

- centre şi unităţi sanitare judeţene cu secţii, compartimente şi/sau cabinete prin care se asigură tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat, nominalizate de către coordonatorul local

- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie

- furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza actelor adiţionale încheiate în acest sens. Valoarea actelor adiţionale este orientativă şi egală pentru toţi furnizorii. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se face în funcţie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se face de către medicii de specialitate sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi alte boli metabolice, medicii desemnaţi, respectiv medicii de familie."

Art. II. -Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum şi instituţiile publice şi unităţile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2090/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2090 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu