Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2050 din 30 octombrie 1998

privind regimul taxei pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din 23 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, primesc si analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente utilajelor, echipamentelor si serviciilor achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, cat si celei aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni", precum si cererile pentru eliberarea certificatelor pe baza carora furnizorii si prestatorii care participa la realizarea obiectivelor de mai sus factureaza bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor destinate realizarii obiectivelor.
    Pe baza analizei, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba restituirea sau eliberarea certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata.
    Aprobarea se acorda de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 2
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, se primesc si se analizeaza de catre organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati titularii cererilor.
    Pe baza analizei, organele fiscale teritoriale avizeaza si transmit cererile prevazute la alineatul precedent, in vederea aprobarii, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Aprobarea sumei de restituit se acorda de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pot elibera certificate de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata de catre furnizorii bunurilor si prestatorii serviciilor prevazute la alin. 1, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor.
    Art. 3
    Aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza potrivit precizarilor cuprinse in anexa nr. I care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acesta va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 517 din 10 martie 1998 privind regimul taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, titularilor acordurilor petroliere - persoane juridice -, precum si pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 18 martie 1998.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              PRECIZARI

    In aplicarea prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac urmatoarele precizari:
    I. Titularii acordurilor petroliere, care beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere, precum si cei care participa la realizarea obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni", prezinta cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit anexei nr. I/1.
    Cererile se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba, pentru fiecare caz in parte, de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. Dupa aprobare, sumele de restituit se comunica Directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Directia trezorerie restituie taxa pe valoarea adaugata cu ordin de plata din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov restituie taxa pe valoarea adaugata din contul 60.13.x.02, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti.
    Furnizorii si prestatorii care participa la realizarea obiectivelor mentionate la pct. I pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a acesteia, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivelor respective, pe baza unui certificat eliberat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la care este inregistrat beneficiarul.
    Certificatul va fi eliberat, la cererea beneficiarului, pe baza unei documentatii care trebuie sa cuprinda:
    - contractele privind realizarea obiectivelor de catre investitorii straini pe teritoriul Romaniei, aprobate de Guvern;
    - contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau cu prestatorii de servicii;
    - certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.
    II. Cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, se aplica, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale, intelegeri, incheiate cu guverne straine, organisme internationale, precum si cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    2. obiectivele trebuie sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si sa fie concretizate in bunuri si servicii, cum sunt: constructii, dotari cu tehnica de calcul, cu aparatura de specialitate, cu mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se intelege achizitionarea de materiale consumabile si de servicii destinate desfasurarii activitatii curente a respectivei institutii sau de bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor mentionate mai sus;
    3. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si servicii;
    b) ajutoare, altele decat cele cuprinse la pct. 3 lit. a), sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale;
    c) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate, din strainatate si din tara;
    d) donatii ale persoanelor fizice.
    Beneficiaza de cota zero a taxei pe valoarea adaugata bunurile si serviciile destinate realizarii proiectelor finantate din fonduri PHARE, indiferent daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus.
    Cota zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza astfel:
    a) prin exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiarii obiectivelor de mai sus, daca acestia sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) prin restituirea de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, a taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente obiectivelor ai caror beneficiari sunt neplatitori de T.V.A. se efectueaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza documentatiei depuse, verificate si aprobate potrivit competentelor acordate.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi depuse la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire.
    Documentatia necesara restituirii va cuprinde:
    - cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata (modelul cuprins in anexa nr. I/2);
    - certificatul de inregistrare fiscala;
    - comunicarea bancii privind atribuirea numarului de cont: curent, investitii - lei, valuta;
    - autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    - dovada platii bunurilor sau a serviciilor achizitionate, pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri de casa);
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru efectuarea verificarii si analizei sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Dupa verificare, organul fiscal teritorial va intocmi un proces-verbal din care sa rezulte suma propusa pentru restituire si suma neavizata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, insotite de procesul-verbal intocmit conform alineatului precedent, si documentatia justificativa ce a stat la baza emiterii avizului se transmit spre aprobare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    c) prin facturarea, de catre furnizorii si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului sau a proiectului finantat din fonduri PHARE, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a acesteia, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivului sau proiectului, dupa caz, pe baza unui certificat (anexa nr. I/3) eliberat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, avizata de organul fiscal la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, la care se vor anexa:
    - contractul incheiat cu furnizorul de bunuri sau cu prestatorul de servicii, destinate realizarii obiectivelor prevazute la pct. 1 si 2 sau proiectelor finantate din fonduri PHARE, insotit de traducerea autorizata, dupa caz;
    - certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului de bunuri sau a prestatorului de servicii;
    - autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform pct. 3, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru solutionarea cererii de eliberare a certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Certificatul eliberat in conditiile mentionate mai sus este valabil de la data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului sau a proiectului, dupa caz, sau pe perioada stipulata in contractul dintre parti pentru prestarea de servicii sau pentru livrarea de bunuri, daca aceasta perioada este mai scurta.
    Furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii are obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata.

    ANEXA Nr. 1/1

                                 CERERE
                de restituire a taxei pe valoarea adaugata

 _____________________________________________________________________________
| 1. | Denumirea unitatii ................................................... |
|    | Codul fiscal ......................................................... |
|____|________________________________________________________________________|
| 2. | Adresa:                                                                |
|    | localitatea ............., str. ............. nr. ...., sectorul ...., |
|    | codul postal ..............., judetul ..................               |
|____|________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 134/1995 si ale art. 5 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1996, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitatile in domeniul ............................., in suma de ................. lei.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                               _
    - factura fiscala                         |_|
                                               _
    - alte documente legal aprobate           |_|

    RESTITUIREA ESTE AFERENTA LUNII ..................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la ............., Sucursala .............. .

    Conducatorul unitatii,
    .......................
    (semnatura si stampila)                Data ..............

 _______________________________________________________________________
|                  CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                       |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ...................... lei. |
| Nu aprobam restituirea sumei de ................................ lei, |
| din urmatoarele motive: ............................................. |
| ..................................................................... |
| ..................................................................... |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................ |
| Functia ............................................................. |
|                                                                       |
| Semnatura ...................       Data ................             |
|                                                                       |
| Stampila                                                              |
|_______________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 1/2

                                 CERERE
                de restituire a taxei pe valoarea adaugata

 _____________________________________________________________________________
| 1. | Denumirea unitatii ................................................... |
|____|________________________________________________________________________|
| 2. | Adresa:                                                                |
|    | localitatea ............., str. ............. nr. ...., sectorul ...., |
|    | codul postal ..........., codul fiscal ........., judetul ............ |
|____|________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                               _
    - factura fiscala                         |_|
                                               _
    - alte documente legal aprobate           |_|

    RESTITUIREA ESTE AFERENTA OBIECTIVULUI .........................
....................................................................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la ............ .
    Finantarea este asigurata din .......................... .

    Conducatorul unitatii,
    .......................
         (semnatura)
 _______________________________________________________________________
|                  CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                       |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ...................... lei. |
| Nu aprobam restituirea sumei de ................................ lei, |
| din urmatoarele motive: ............................................. |
| ..................................................................... |
| ..................................................................... |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................ |
| Functia ............................................................. |
|                                                                       |
| Semnatura ...................       Data ................             |
|                                                                       |
| Stampila                                                              |
|_______________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 1/3

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI ................/MUNICIPIULUI BUCURESTI

                              CERTIFICAT
                              Nr. ......

    In conformitate cu art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata unitatii .............................................. pentru bunurile livrate si pentru serviciile prestate in baza contractelor:
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ..........................,
privind obiectivul .............................................................
................................................................................
finantat de ....................................................................
................................................................................
    Societatile furnizoare vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si de servicii destinate realizarii contractelor.

                             Director general,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2050/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2050 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu