Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2050 din 30 octombrie 1998

privind regimul taxei pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din 23 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, primesc si analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente utilajelor, echipamentelor si serviciilor achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, cat si celei aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni", precum si cererile pentru eliberarea certificatelor pe baza carora furnizorii si prestatorii care participa la realizarea obiectivelor de mai sus factureaza bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor destinate realizarii obiectivelor.
    Pe baza analizei, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba restituirea sau eliberarea certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata.
    Aprobarea se acorda de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 2
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, se primesc si se analizeaza de catre organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati titularii cererilor.
    Pe baza analizei, organele fiscale teritoriale avizeaza si transmit cererile prevazute la alineatul precedent, in vederea aprobarii, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Aprobarea sumei de restituit se acorda de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pot elibera certificate de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata de catre furnizorii bunurilor si prestatorii serviciilor prevazute la alin. 1, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor.
    Art. 3
    Aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza potrivit precizarilor cuprinse in anexa nr. I care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acesta va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 517 din 10 martie 1998 privind regimul taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, titularilor acordurilor petroliere - persoane juridice -, precum si pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 18 martie 1998.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              PRECIZARI

    In aplicarea prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac urmatoarele precizari:
    I. Titularii acordurilor petroliere, care beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere, precum si cei care participa la realizarea obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni", prezinta cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit anexei nr. I/1.
    Cererile se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba, pentru fiecare caz in parte, de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. Dupa aprobare, sumele de restituit se comunica Directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Directia trezorerie restituie taxa pe valoarea adaugata cu ordin de plata din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov restituie taxa pe valoarea adaugata din contul 60.13.x.02, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti.
    Furnizorii si prestatorii care participa la realizarea obiectivelor mentionate la pct. I pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a acesteia, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivelor respective, pe baza unui certificat eliberat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la care este inregistrat beneficiarul.
    Certificatul va fi eliberat, la cererea beneficiarului, pe baza unei documentatii care trebuie sa cuprinda:
    - contractele privind realizarea obiectivelor de catre investitorii straini pe teritoriul Romaniei, aprobate de Guvern;
    - contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau cu prestatorii de servicii;
    - certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.
    II. Cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, se aplica, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale, intelegeri, incheiate cu guverne straine, organisme internationale, precum si cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    2. obiectivele trebuie sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si sa fie concretizate in bunuri si servicii, cum sunt: constructii, dotari cu tehnica de calcul, cu aparatura de specialitate, cu mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se intelege achizitionarea de materiale consumabile si de servicii destinate desfasurarii activitatii curente a respectivei institutii sau de bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor mentionate mai sus;
    3. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si servicii;
    b) ajutoare, altele decat cele cuprinse la pct. 3 lit. a), sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale;
    c) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate, din strainatate si din tara;
    d) donatii ale persoanelor fizice.
    Beneficiaza de cota zero a taxei pe valoarea adaugata bunurile si serviciile destinate realizarii proiectelor finantate din fonduri PHARE, indiferent daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus.
    Cota zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza astfel:
    a) prin exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiarii obiectivelor de mai sus, daca acestia sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) prin restituirea de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, a taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente obiectivelor ai caror beneficiari sunt neplatitori de T.V.A. se efectueaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza documentatiei depuse, verificate si aprobate potrivit competentelor acordate.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi depuse la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire.
    Documentatia necesara restituirii va cuprinde:
    - cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata (modelul cuprins in anexa nr. I/2);
    - certificatul de inregistrare fiscala;
    - comunicarea bancii privind atribuirea numarului de cont: curent, investitii - lei, valuta;
    - autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    - dovada platii bunurilor sau a serviciilor achizitionate, pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri de casa);
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru efectuarea verificarii si analizei sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Dupa verificare, organul fiscal teritorial va intocmi un proces-verbal din care sa rezulte suma propusa pentru restituire si suma neavizata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, insotite de procesul-verbal intocmit conform alineatului precedent, si documentatia justificativa ce a stat la baza emiterii avizului se transmit spre aprobare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    c) prin facturarea, de catre furnizorii si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului sau a proiectului finantat din fonduri PHARE, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a acesteia, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivului sau proiectului, dupa caz, pe baza unui certificat (anexa nr. I/3) eliberat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, avizata de organul fiscal la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, la care se vor anexa:
    - contractul incheiat cu furnizorul de bunuri sau cu prestatorul de servicii, destinate realizarii obiectivelor prevazute la pct. 1 si 2 sau proiectelor finantate din fonduri PHARE, insotit de traducerea autorizata, dupa caz;
    - certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului de bunuri sau a prestatorului de servicii;
    - autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform pct. 3, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru solutionarea cererii de eliberare a certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Certificatul eliberat in conditiile mentionate mai sus este valabil de la data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului sau a proiectului, dupa caz, sau pe perioada stipulata in contractul dintre parti pentru prestarea de servicii sau pentru livrarea de bunuri, daca aceasta perioada este mai scurta.
    Furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii are obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata.

    ANEXA Nr. 1/1

                                 CERERE
                de restituire a taxei pe valoarea adaugata

 _____________________________________________________________________________
| 1. | Denumirea unitatii ................................................... |
|    | Codul fiscal ......................................................... |
|____|________________________________________________________________________|
| 2. | Adresa:                                                                |
|    | localitatea ............., str. ............. nr. ...., sectorul ...., |
|    | codul postal ..............., judetul ..................               |
|____|________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 134/1995 si ale art. 5 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1996, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitatile in domeniul ............................., in suma de ................. lei.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                               _
    - factura fiscala                         |_|
                                               _
    - alte documente legal aprobate           |_|

    RESTITUIREA ESTE AFERENTA LUNII ..................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la ............., Sucursala .............. .

    Conducatorul unitatii,
    .......................
    (semnatura si stampila)                Data ..............

 _______________________________________________________________________
|                  CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                       |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ...................... lei. |
| Nu aprobam restituirea sumei de ................................ lei, |
| din urmatoarele motive: ............................................. |
| ..................................................................... |
| ..................................................................... |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................ |
| Functia ............................................................. |
|                                                                       |
| Semnatura ...................       Data ................             |
|                                                                       |
| Stampila                                                              |
|_______________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 1/2

                                 CERERE
                de restituire a taxei pe valoarea adaugata

 _____________________________________________________________________________
| 1. | Denumirea unitatii ................................................... |
|____|________________________________________________________________________|
| 2. | Adresa:                                                                |
|    | localitatea ............., str. ............. nr. ...., sectorul ...., |
|    | codul postal ..........., codul fiscal ........., judetul ............ |
|____|________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                               _
    - factura fiscala                         |_|
                                               _
    - alte documente legal aprobate           |_|

    RESTITUIREA ESTE AFERENTA OBIECTIVULUI .........................
....................................................................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la ............ .
    Finantarea este asigurata din .......................... .

    Conducatorul unitatii,
    .......................
         (semnatura)
 _______________________________________________________________________
|                  CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                       |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ...................... lei. |
| Nu aprobam restituirea sumei de ................................ lei, |
| din urmatoarele motive: ............................................. |
| ..................................................................... |
| ..................................................................... |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................ |
| Functia ............................................................. |
|                                                                       |
| Semnatura ...................       Data ................             |
|                                                                       |
| Stampila                                                              |
|_______________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 1/3

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI ................/MUNICIPIULUI BUCURESTI

                              CERTIFICAT
                              Nr. ......

    In conformitate cu art. 17 lit. C.m) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata unitatii .............................................. pentru bunurile livrate si pentru serviciile prestate in baza contractelor:
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ...........................
    - nr. ......../........., incheiat cu ..........................,
privind obiectivul .............................................................
................................................................................
finantat de ....................................................................
................................................................................
    Societatile furnizoare vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si de servicii destinate realizarii contractelor.

                             Director general,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2050/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2050 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu