Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2047 din 14.05.2018

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se desemnează Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, să acorde avizul pentru înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să intermedieze colaborarea Ministerului Finanţelor Publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea unor activităţi sau programe comune. Articolul 2Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă are ca atribuţii organizarea evidenţei asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice şi care solicită luarea în evidenţă. Articolul 3Evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice se realizează pe baza criteriilor stabilite în normele metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂNORME METODOLOGICE de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Articolul 1Înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor se face la nivelul Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă (SCRPMMT). Articolul 2Se organizează la nivelul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) Registrul de evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Articolul 3Pentru a fi luată în evidenţă, o asociaţie sau fundaţie trebuie să activeze în domeniul de activitate al MFP. Articolul 4
(1) Luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se face pe baza unui dosar care include următoarele documente:a)cerere de luare în evidenţă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de administratorul sau de reprezentantul legal al solicitantei, în care să fie menţionate numele şi prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relaţia cu MFP, precum şi datele de contact ale acestei persoane şi ale asociaţiei sau fundaţiei, în cazul în care adresa poştală sau numărul de telefon/fax ale persoanei desemnate pentru gestionarea relaţiei cu MFP nu sunt identice cu cele ale asociaţiei sau fundaţiei; b)actul constitutiv al asociaţiei sau fundaţiei; c)statutul asociaţiei sau fundaţiei; d)codul unic de înregistrare fiscală; e)scrisoare de intenţie care să detalieze modul de interacţiune cu domeniul de competenţă al MFP şi intenţiile cu privire la stabilirea unor programe sau activităţi comune.
(2) Cererea se înregistrează în registrul general al SCRPMMT, iar dosarul este analizat de către Compartimentul de informaţii publice şi transparenţă în condiţiile şi pe baza criteriilor prevăzute la art. 5 din prezentele norme metodologice.
Articolul 5Criteriile care stau la baza analizei dosarului şi a emiterii ordinului de luare în evidenţă sunt: a)existenţa tuturor documentelor şi datelor solicitate la art. 4 din prezentele norme metodologice; b)domeniul de activitate este în concordanţă cu atribuţiile şi rolul MFP ce decurg din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a prelua din atribuţiile MFP; c)evaluarea scrisorii de intenţie în concordanţă cu obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale MFP; d)după analiza dosarului se evaluează posibilităţile concrete şi sustenabile de colaborare între asociaţie sau fundaţie şi MFP în urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitantă. Articolul 6Decizia de luare în evidenţă sau de refuz este luată de ministrul finanţelor publice, cu avizul direcţiei de specialitate care are competenţe în domeniul de activitate al asociaţiei sau fundaţiei solicitante, pe baza propunerii şi analizei documentelor depuse de asociaţie sau fundaţie de către SCRPMMT. Articolul 7În cazul deciziilor favorabile, evidenţa se va ţine de SCRPMMT pe baza următoarelor documente: a)registrul de evidenţă asociaţii şi fundaţii; b)dosar propriu pentru fiecare asociaţie sau fundaţie, ce va cuprinde documentele prevăzute la art. 4, propunerile, solicitările sau sesizările transmise de entitatea respectivă, precum şi răspunsurile formulate de MFP la acestea. Articolul 8Soluţionarea cererii de luare în evidenţă se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de luare în evidenţă şi a documentaţiei complete prevăzute la art. 4. Articolul 9Ordinul ministrului finanţelor publice privind luarea în evidenţă sau refuzul va fi transmis solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar fără a fi depăşit un termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de luare în evidenţă depusă de asociaţie sau fundaţie. Articolul 10
(1) Radierea din registrul de evidenţă se face atunci când MFP ia la cunoştinţă de dizolvarea de drept a asociaţiei sau fundaţiei, a lichidării acesteia sau la cererea asociaţiei sau fundaţiei, precum şi în condiţiile luării la cunoştinţă a modificării actului constitutiv şi/sau a statutului, divizării sau fuziunii în cazul în care se schimbă scopul acestora.
(2) Radierea este confirmată prin ordin al ministrului finanţelor publice în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Asociaţia sau fundaţia este obligată să comunice MFP orice modificare în statut ulterioară înregistrării.
Articolul 11
(1) Solicitările formulate de către asociaţii sau fundaţii vor fi tratate după cum urmează:a)cererile de informaţii publice sunt tratate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; b)sesizările ori informaţiile ce privesc situaţia fiscală a petentului sunt tratate conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare; c)propunerile de colaborare pentru promovarea unor valori general umane sau a unor interese globale ale întregii comunităţi sunt analizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca MFP să dispună de resursele ori competenţa cerute de o astfel de colaborare şi numai în cazul în care nu sunt promovate interese ale unei persoane sau ale unui grup, exceptând grupurile defavorizate.
(2) MFP poate refuza orice contact cu o asociaţie ori fundaţie care în mod făţiş ori dovedit disimulat promovează interese ale unei minorităţi ce nu poate fi încadrată în categoria grupurilor defavorizate, precum şi idei ce susţin discriminarea pe criterii de gen, de rasă ori cultural-religioase. Domeniile de interes trebuie să conveargă spre cele ale MFP şi politicii Guvernului. Propunerile de colaborare nu trebuie să încalce cadrul legal în vigoare.
Articolul 12Înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii la MFP, precum şi colaborarea cu ocazia unor proiecte comune nu implică sub nicio formă eludarea de către acestea a obligaţiilor prevăzute de legislaţia românească în materie fiscală sau în orice alt domeniu. Articolul 13Condiţii de îndeplinit în vederea evaluării: a)să aibă în obiectul de activitate domeniul în care activează MFP; b)activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor să se desfăşoare în interes general sau comunitar; c)să funcţioneze de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al MFP ce rezultă din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d)să fi dezvoltat şi implementat cel puţin 5 proiecte cu rezultate bune şi foarte bune în domeniul de activitate al MFP; e)acţiunile desfăşurate să nu fi subminat rolul ori imaginea MFP; f)tematica proiectelor dezvoltate să fi fost legată de domeniul de activitate al MFP. Articolul 14
(1) La solicitarea scrisă a unei asociaţii sau fundaţii, MFP poate emite scrisori de recomandare, în urma evaluării activităţii desfăşurate de acestea în relaţia cu MFP.
(2) Scrisorile de recomandare vor fi emise în termen de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Asociaţiile sau fundaţiile care înregistrează datorii la bugete sau încalcă alte prevederi ale legislaţiei fiscale nu vor beneficia de scrisori de recomandare.
Articolul 15Lista asociaţiilor sau fundaţiilor înregistrate la MFP va fi publicată pe website-ul instituţiei. ANEXĂla normele metodologice REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a asociaţiilor şi fundaţiilor

Nr. de ordine Nr. de înregistrare/data Denumirea asociaţiei/fundaţiei Persoană de contact Domeniu de activitate Anul înfiinţării Adresa sediului ObservaţiiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2047/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2047 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2047/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu