Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2047 din 14.05.2018

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se desemnează Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, să acorde avizul pentru înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să intermedieze colaborarea Ministerului Finanţelor Publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea unor activităţi sau programe comune. Articolul 2Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă are ca atribuţii organizarea evidenţei asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice şi care solicită luarea în evidenţă. Articolul 3Evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice se realizează pe baza criteriilor stabilite în normele metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂNORME METODOLOGICE de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Articolul 1Înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor se face la nivelul Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă (SCRPMMT). Articolul 2Se organizează la nivelul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) Registrul de evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Articolul 3Pentru a fi luată în evidenţă, o asociaţie sau fundaţie trebuie să activeze în domeniul de activitate al MFP. Articolul 4
(1) Luarea în evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se face pe baza unui dosar care include următoarele documente:a)cerere de luare în evidenţă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de administratorul sau de reprezentantul legal al solicitantei, în care să fie menţionate numele şi prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relaţia cu MFP, precum şi datele de contact ale acestei persoane şi ale asociaţiei sau fundaţiei, în cazul în care adresa poştală sau numărul de telefon/fax ale persoanei desemnate pentru gestionarea relaţiei cu MFP nu sunt identice cu cele ale asociaţiei sau fundaţiei; b)actul constitutiv al asociaţiei sau fundaţiei; c)statutul asociaţiei sau fundaţiei; d)codul unic de înregistrare fiscală; e)scrisoare de intenţie care să detalieze modul de interacţiune cu domeniul de competenţă al MFP şi intenţiile cu privire la stabilirea unor programe sau activităţi comune.
(2) Cererea se înregistrează în registrul general al SCRPMMT, iar dosarul este analizat de către Compartimentul de informaţii publice şi transparenţă în condiţiile şi pe baza criteriilor prevăzute la art. 5 din prezentele norme metodologice.
Articolul 5Criteriile care stau la baza analizei dosarului şi a emiterii ordinului de luare în evidenţă sunt: a)existenţa tuturor documentelor şi datelor solicitate la art. 4 din prezentele norme metodologice; b)domeniul de activitate este în concordanţă cu atribuţiile şi rolul MFP ce decurg din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a prelua din atribuţiile MFP; c)evaluarea scrisorii de intenţie în concordanţă cu obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale MFP; d)după analiza dosarului se evaluează posibilităţile concrete şi sustenabile de colaborare între asociaţie sau fundaţie şi MFP în urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitantă. Articolul 6Decizia de luare în evidenţă sau de refuz este luată de ministrul finanţelor publice, cu avizul direcţiei de specialitate care are competenţe în domeniul de activitate al asociaţiei sau fundaţiei solicitante, pe baza propunerii şi analizei documentelor depuse de asociaţie sau fundaţie de către SCRPMMT. Articolul 7În cazul deciziilor favorabile, evidenţa se va ţine de SCRPMMT pe baza următoarelor documente: a)registrul de evidenţă asociaţii şi fundaţii; b)dosar propriu pentru fiecare asociaţie sau fundaţie, ce va cuprinde documentele prevăzute la art. 4, propunerile, solicitările sau sesizările transmise de entitatea respectivă, precum şi răspunsurile formulate de MFP la acestea. Articolul 8Soluţionarea cererii de luare în evidenţă se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de luare în evidenţă şi a documentaţiei complete prevăzute la art. 4. Articolul 9Ordinul ministrului finanţelor publice privind luarea în evidenţă sau refuzul va fi transmis solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar fără a fi depăşit un termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de luare în evidenţă depusă de asociaţie sau fundaţie. Articolul 10
(1) Radierea din registrul de evidenţă se face atunci când MFP ia la cunoştinţă de dizolvarea de drept a asociaţiei sau fundaţiei, a lichidării acesteia sau la cererea asociaţiei sau fundaţiei, precum şi în condiţiile luării la cunoştinţă a modificării actului constitutiv şi/sau a statutului, divizării sau fuziunii în cazul în care se schimbă scopul acestora.
(2) Radierea este confirmată prin ordin al ministrului finanţelor publice în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Asociaţia sau fundaţia este obligată să comunice MFP orice modificare în statut ulterioară înregistrării.
Articolul 11
(1) Solicitările formulate de către asociaţii sau fundaţii vor fi tratate după cum urmează:a)cererile de informaţii publice sunt tratate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; b)sesizările ori informaţiile ce privesc situaţia fiscală a petentului sunt tratate conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare; c)propunerile de colaborare pentru promovarea unor valori general umane sau a unor interese globale ale întregii comunităţi sunt analizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca MFP să dispună de resursele ori competenţa cerute de o astfel de colaborare şi numai în cazul în care nu sunt promovate interese ale unei persoane sau ale unui grup, exceptând grupurile defavorizate.
(2) MFP poate refuza orice contact cu o asociaţie ori fundaţie care în mod făţiş ori dovedit disimulat promovează interese ale unei minorităţi ce nu poate fi încadrată în categoria grupurilor defavorizate, precum şi idei ce susţin discriminarea pe criterii de gen, de rasă ori cultural-religioase. Domeniile de interes trebuie să conveargă spre cele ale MFP şi politicii Guvernului. Propunerile de colaborare nu trebuie să încalce cadrul legal în vigoare.
Articolul 12Înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii la MFP, precum şi colaborarea cu ocazia unor proiecte comune nu implică sub nicio formă eludarea de către acestea a obligaţiilor prevăzute de legislaţia românească în materie fiscală sau în orice alt domeniu. Articolul 13Condiţii de îndeplinit în vederea evaluării: a)să aibă în obiectul de activitate domeniul în care activează MFP; b)activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor să se desfăşoare în interes general sau comunitar; c)să funcţioneze de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al MFP ce rezultă din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d)să fi dezvoltat şi implementat cel puţin 5 proiecte cu rezultate bune şi foarte bune în domeniul de activitate al MFP; e)acţiunile desfăşurate să nu fi subminat rolul ori imaginea MFP; f)tematica proiectelor dezvoltate să fi fost legată de domeniul de activitate al MFP. Articolul 14
(1) La solicitarea scrisă a unei asociaţii sau fundaţii, MFP poate emite scrisori de recomandare, în urma evaluării activităţii desfăşurate de acestea în relaţia cu MFP.
(2) Scrisorile de recomandare vor fi emise în termen de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Asociaţiile sau fundaţiile care înregistrează datorii la bugete sau încalcă alte prevederi ale legislaţiei fiscale nu vor beneficia de scrisori de recomandare.
Articolul 15Lista asociaţiilor sau fundaţiilor înregistrate la MFP va fi publicată pe website-ul instituţiei. ANEXĂla normele metodologice REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a asociaţiilor şi fundaţiilor

Nr. de ordine Nr. de înregistrare/data Denumirea asociaţiei/fundaţiei Persoană de contact Domeniu de activitate Anul înfiinţării Adresa sediului ObservaţiiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2047/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2047 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2047/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu