E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2026 din 20 decembrie 2002

pentru aprobarea Partii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 21 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 3 pct. 51 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Partea a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii.

                     p. Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                             Ileana Tureanu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORME
de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

                             PARTEA a II-a

                                 NORME
de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite in continuare centre de pregatire si perfectionare, intregesc cadrul national de organizare si efectuare a transporturilor rutiere in conditii de siguranta si de asigurare a unui mediu concurential normal.
    Art. 2
    Autorizarea centrelor de pregatire si perfectionare se face prin eliberarea unei autorizatii in conditiile prezentelor norme.
    Art. 3
    (1) Pregatirea personalului din domeniul transporturilor rutiere se poate efectua numai in cadrul centrelor de pregatire si perfectionare autorizate in acest sens de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
    (2) In cadrul centrelor de pregatire si perfectionare procesul de pregatire se va desfasura conform regulamentului de functionare al acestora si programelor de pregatire, elaborate conform reglementarilor specifice in vigoare.
    (3) Stabilirea modalitatii de organizare si efectuare a examinarii persoanelor care au absolvit cursuri de pregatire sau perfectionare se va face conform reglementarilor specifice in vigoare.
    (4) Tipurile de cursuri specifice functiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevazuta obligativitatea detinerii unui certificat de pregatire profesionala eliberat de autoritatea competenta, sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (5) Un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere poate fi autorizat sa desfasoare unul sau mai multe tipuri din cursurile prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de pregatire si perfectionare care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, precum si in celelalte institutii componente ale sistemului national de aparare, pentru nevoile proprii.

    CAP. 2
    Conditii de autorizare

    Art. 5
    Pentru autorizarea unui centru de pregatire si perfectionare, din statutul solicitantului persoana juridica trebuie sa reiasa explicit ca obiectul de activitate consta in activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activitati de perfectionare in domeniul transporturilor rutiere.
    Art. 6
    (1) In vederea autorizarii solicitantul trebuie sa aiba incadrata cu contract de munca o persoana care sa conduca permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare si care sa-l reprezinte in relatia cu autoritatile.
    (2) Persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare raspunde de asigurarea conditiilor de pregatire, avand obligatia:
    - sa mentina in permanenta functionalitate dotarile aferente;
    - sa supravegheze respectarea programei de pregatire;
    - sa tina evidenta tuturor persoanelor care au urmat cursuri;
    - sa tina evidenta examinarilor, precum si a rezultatelor acestora.
    Art. 7
    (1) Autorizarea centrelor de pregatire si perfectionare se face de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) de onorabilitate;
    b) de capacitate financiara si baza materiala;
    c) de competenta profesionala.
    (2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) daca persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare nu a fost condamnata pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate si/sau nu a fost declarata necorespunzatoare de catre autoritatea competenta.
    (3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) daca solicitantul face dovada indeplinirii conditiilor minime, dupa cum urmeaza:
    - detine in proprietate, inchiriate pentru filialele teritoriale sau in folosinta exclusiva si permanenta spatii adecvate desfasurarii activitatii: sali de curs, spatiu destinat activitatii de secretariat, arhiva si evidente, grupuri sanitare etc.;
    - detine dotarile tehnico-didactice minime; de asemenea, in functie de tipul cursurilor pentru care se solicita autorizarea, se vor prezenta si echipamente/materiale specifice, necesare pregatirii.
    (4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) daca persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare este titulara a unei diplome de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic in specialitatea transporturi rutiere, iar in cazul lectorilor, daca persoana este posesoarea unui certificat/atestat profesional de lector obtinut in urma absolvirii unor cursuri de pregatire, corespunzator specificului cursului pe care il va preda.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiei pentru centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    Art. 8
    (1) In vederea eliberarii autorizatiei solicitantul va depune la Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere un dosar care trebuie sa cuprinda, in copie si in original, pentru verificarea conformitatii, urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) actul de infiintare si statutul din care sa rezulte explicit ca activitatea de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activitatea de perfectionare in domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;
    c) actul de proprietate (sau contractul de inchiriere in cazul filialelor teritoriale) pentru spatiile care indeplinesc conditiile minime prevazute in prezentele norme pentru desfasurarea activitatii de pregatire si perfectionare profesionala;
    d) lista cuprinzand dotarile tehnico-didactice minime, respectiv aparat de retroproiectie, ecran, telefon, fax, copiator, echipamente de calcul (PC) - minimum 20 de ansambluri (unitate centrala + monitor), trusa ADR in cazul predarii cursului referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase;
    e) regulamentul de organizare si functionare propriu;
    f) programa de pregatire;
    g) avizele de functionare corespunzatoare (sanitare, P.S.I., protectia muncii), eliberate de institutiile abilitate;
    h) pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregatire si perfectionare se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic in specialitatea transporturi rutiere si un certificat/atestat profesional de lector obtinut in urma absolvirii unor cursuri de pregatire;
    - contractul de munca;
    - decizia de numire;
    - cazierul judiciar;
    - cartea de munca (in copie) din care sa rezulte ca a activat minimum 3 ani in domeniul transporturilor rutiere;
    i) pentru lectorii care vor preda cursuri de specialitate se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior in specialitatea tipului de curs pe care il va preda si certificatul/atestatul profesional de lector obtinut in urma absolvirii unor cursuri de pregatire;
    - contractul de munca sau conventia civila de prestari de servicii;
    - cazierul judiciar.
    (2) In termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii personalul Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere analizeaza dosarul si verifica la sediul solicitantului daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme.
    (3) In termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere va elibera autorizatia centrului de pregatire si perfectionare daca se constata indeplinirea conditiilor prevazute sau comunica in scris refuzul motivat, dupa caz.
    Art. 9
    (1) Autorizatia centrului de pregatire si perfectionare se acorda pentru o perioada de 5 ani. Modelul autorizatiei este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (2) Autorizatia centrului de pregatire si perfectionare se vizeaza anual de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere. Viza anuala se acorda numai dupa verificarea:
    - mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii autorizatiei;
    - reactualizarii, dupa caz, a documentelor;
    - respectarii programei de pregatire avizate in conditiile legii.
    (3) Contestatia in legatura cu refuzul eliberarii autorizatiei sau vizarii acesteia se depune in termen de 15 zile de la comunicare la secretarul de stat care coordoneaza activitatea Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
    (4) Raspunsul la contestatie se va comunica in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 10
    In termen de 3 ani de la data obtinerii autorizarii centrele de pregatire si perfectionare care organizeaza cursuri au obligatia sa certifice sistemul calitatii serviciului, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001/2001.
    Art. 11
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se comunica Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, urmand ca Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere sa elibereze un duplicat al acesteia, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

    CAP. 4
    Retragerea si anularea autorizatiei

    Art. 12
    (1) Retragerea autorizatiei se face de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere, in urmatoarele cazuri:
    a) cand centrul de pregatire si perfectionare nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei;
    b) cand reclamatiile adresate in scris Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere privind calitatea procesului de instruire se confirma, iar detinatorul autorizatiei nu a remediat aceste deficiente;
    c) cand procesul de pregatire nu se desfasoara conform programelor de pregatire aprobate de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
    (2) Reacordarea autorizatiei se face, la cerere, dupa ce detinatorul face dovada ca au fost remediate cauzele care au stat la baza retragerii acesteia.
    Art. 13
    Anularea autorizatiei se dispune de catre conducerea Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere la a treia retragere sau in urmatoarele cazuri:
    a) cand s-au falsificat documente privind evidentele si rezultatele pregatirilor efectuate;
    b) cand detinatorul autorizatiei isi inceteaza activitatea.
    Art. 14
    (1) Impotriva masurii de retragere sau anulare a autorizatiei se poate face contestatie, in termen de 15 zile de la data retragerii sau anularii, la secretarul de stat care coordoneaza domeniul rutier.
    (2) Raspunsurile la contestatiile cu privire la retragerea sau anularea autorizatiei se vor comunica partii interesate in termen de 30 de zile de la inregistrare.

    CAP. 5
    Controlul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    Art. 15
    (1) In scopul vizarii anuale a autorizatiei personalul Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere va efectua controlul indeplinirii conditiilor de functionare a centrelor de pregatire si perfectionare.
    (2) Controlul indeplinirii conditiilor de functionare a centrelor de pregatire si perfectionare se va efectua si la sesizari sau prin dispozitii exprese din partea conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (3) Tematica minima de control va cuprinde:
    - verificarea mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza acordarii autorizatiei;
    - verificarea modului de desfasurare a procesului de pregatire;
    - verificarea respectarii programei de pregatire corespunzatoare cursurilor predate;
    - verificarea evidentelor cu privire la personalul pregatit si a evidentelor rezultatelor obtinute in urma examinarilor.
    (4) Controlul desfasurarii activitatii centrelor de pregatire si perfectionare se va efectua de catre personalul autorizat al Directiei generale de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Evidenta centrelor de pregatire si perfectionare autorizate se va tine de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
    Art. 17
    Evidenta personalului pregatit se va tine de catre centrele de pregatire si perfectionare pe registre unice, numerotate, inregistrate si avizate de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
    Art. 18
    Centrele de pregatire si perfectionare autorizate au obligatia de a arhiva pentru o perioada de 5 ani registrele, testele si formularele de inregistrare a rezultatelor examinarilor, in copie sau in original, dupa caz.

    ANEXA 1
    la norme

                               TIPURILE
de cursuri specifice functiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevazuta obligativitatea detinerii unui certificat de pregatire profesionala

    1. Curs de pregatire si perfectionare profesionala pentru persoane desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier
    2. Curs de pregatire si perfectionare profesionala pentru instructori de conducere auto
    3. Curs de pregatire si perfectionare profesionala pentru profesori de legislatie rutiera
    4. Curs de pregatire si perfectionare profesionala pentru consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase
    5. Curs de pregatire si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase.

    ANEXA 2
    la norme

    (fata)

                                  ROMANIA

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
    DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI SI CALITATEA SERVICIILOR IN TRANSPORTURILE RUTIERE

                                AUTORIZATIE

    - CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE -

    Persoana juridica ...................................... este autorizata sa desfasoare activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activitati de perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

    Valabila de la ......................... pana la ........................ numai in conditiile vizarii anuale.

    Data emiterii ...................

                                                      Emitent,
                                             .........................
                                               Semnatura si stampila

    Seria ............... nr. ..........

    (verso)

    Vize anuale:
 __________________________________________________________________________
| Valabil pana | Valabil pana | Valabil pana | Valabil pana | Valabil pana |
|  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|              |              |              |              |              |
|  Semnatura   |  Semnatura   |  Semnatura   |  Semnatura   |  Semnatura   |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|              |              |              |              |              |
|   Stampila   |   Stampila   |   Stampila   |   Stampila   |   Stampila   |
|              |              |              |              |              |
|______________|______________|______________|______________|______________|

    Tipul cursului:

    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ..........................................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2026/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2026 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2026/2002
Ordin 1361 2004
pentru modificarea si completarea partii a II-a "Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002
Ordin 77 2003
pentru completarea Partii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002
Ordin 581 2003
pentru completarea Partii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu