Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 17 martie 1999

pentru aprobarea Partii I - Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 17 mai 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul art. 11 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. r) si s) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1998, al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, al art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Partea I - Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Departamentul transporturi rutiere din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data prezentului ordin orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

    ANEXA 1

                                  NORME
de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    PARTEA I
                            NORME
    de autorizare a scolilor de conducatori auto

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Scolile de conducatori auto intregesc cadrul institutional national de asigurare a sigurantei circulatiei rutiere, contribuind la ridicarea nivelului de siguranta a traficului.
    Art. 2
    Autorizarea scolilor de conducatori auto se face prin eliberarea unei autorizatii in conditiile prezentelor norme.
    Art. 3
    (1) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza numai in scoli autorizate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (2) In cadrul scolilor de conducatori auto autorizate procesul de pregatire se va desfasura conform regulamentului de functionare a acestora si programelor scolare aprobate in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 4
    (1) Scolile de conducatori auto sunt:
    a) scoli din reteaua invatamantului de stat sau unitati din sistemul de invatamant particular;
    b) scoli organizate de societati nationale, companii nationale, regii autonome si societati comerciale detinatoare de parcuri auto, in vederea calificarii sau reconversiei profesionale a personalului propriu;
    c) scoli de conducatori auto care functioneaza ca societati comerciale.
    (2) Pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru categoriile A si B se poate face si de catre instructori de conducere auto independenti, autorizati sa efectueze aceasta activitate in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme scolile de conducatori auto care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, precum si in celelalte institutii componente ale sistemului national de aparare, numai pentru nevoile proprii.

    CAP. 2
    Autorizarea scolilor de conducatori auto

    Conditii de autorizare
    Art. 5
    (1) Autorizarea scolilor de conducatori auto, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (3), se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) de onorabilitate;
    b) de capacitate financiara si de baza materiala;
    c) de capacitate profesionala.
    (2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), daca persoana care conduce efectiv si permanent activitatea, reprezentand scoala in relatia cu autoritatile, nu a fost condamnata pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate si/sau nu a fost declarata necorespunzatoare de catre autoritatea competenta.
    Persoana desemnata sa organizeze si sa conduca activitatea raspunde de asigurarea conditiilor de instruire teoretica si practica a cursantilor, avand obligatia:
    - sa respecte prevederile regulamentului de functionare a scolii;
    - sa controleze desfasurarea procesului de pregatire teoretica a cursantilor conform programei scolare avizate, si de pregatire practica numai pe traseele aprobate;
    - sa mentina in permanenta functionalitatea bazei tehnico-didactice de instruire;
    - sa elibereze certificatul de absolvire numai persoanelor care au dobandit cunostintele teoretice si practice necesare.
    (3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. b), daca solicitantul face dovada indeplinirii conditiilor minime, dupa cum urmeaza:
    - dispune de resurse financiare suficiente pentru inceperea si desfasurarea activitatii;
    - detine cu drept de proprietate un numar corespunzator de autovehicule (cel putin doua autoturisme sau doua autocamioane sau cate un autovehicul din fiecare categorie pentru care se face instruirea, dupa caz) necesare pentru instruirea practica de conducere auto, cu asigurarea spatiilor de parcare aferente; in cazul in care numarul de autovehicule aflate in proprietate este insuficient, acesta poate fi suplimentat si cu autovehicule inchiriate.
    Pentru fiecare autovehicul trebuie sa se faca dovada platii sumei fixe anuale pentru Fondul special al drumurilor publice.
    Autovehiculele destinate practicii de conducere auto trebuie sa indeplineasca conditiile de dotare minima necesara, prevazuta in anexa nr. 1, sa fie omologate conform reglementarilor in vigoare, avand inspectia tehnica periodica executata de o unitate autorizata, si sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora cu ocazia pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere;
    - detine in folosinta exclusiva si permanenta, in proprietate sau cu chirie, spatii adecvate procesului de invatamant, care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2;
    - are dotarea tehnico-didactica proprie corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si practica;
    - detine avizele de functionare necesare, eliberate de catre organele specializate (sanitare, P.S.I., protectia muncii).
    (4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca scoala face dovada ca are incadrati cu contract de munca (cel putin 3 persoane) sau prin conventie civila de prestari de servicii, profesori si instructori atestati de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., precum si o persoana care va fi desemnata sa conduca si sa organizeze activitatea de instruire. Atestatul profesional al instructorilor de conducere auto si al profesorilor de legislatie rutiera se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. conform normelor specifice aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Mentinerea valabilitatii atestatului profesional este conditionata de participarea periodica (dupa 5 ani) la cursuri de perfectionare avizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Din comisia de examinare la absolvirea cursului va face parte si un reprezentant al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Formele de pregatire si de perfectionare mentionate se vor desfasura in institutii abilitate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 6
    Instructorii de conducere auto independenti pot solicita autorizatia pentru desfasurarea activitatii, daca fac dovada asigurarii pregatirii teoretice a cursantilor prin incheierea unui contract cu o scoala de conducatori auto autorizata sau daca se angajeaza sa efectueze pregatire practica numai cu persoane care prezinta documente din care sa reiasa ca acestea au efectuat pregatirea teoretica intr-o scoala de conducatori auto autorizata sau ca au aprobare, in acest sens, din partea organelor de politie abilitate potrivit legii.
    Eliberarea autorizatiei pentru scolile de conducatori auto
    Art. 7
    (1) Solicitantul depune la reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care isi are sediul un dosar care trebuie sa cuprinda documentatia necesara.
    (2) Actele se prezinta, in original si in copie, pentru verificarea conformitatii de catre reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.; acestea sunt urmatoarele:
    a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei de functionare a scolii;
    b) actul de infiintare sau certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si statutul firmei sau regulamentul de organizare si functionare propriu, in care este prevazuta expres ca obiect de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor;
    c) lista cuprinzand autovehiculele folosite pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto, impreuna cu documentele din care sa rezulte ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (3), precum si dovada posibilitatii de parcare, dupa caz;
    d) pentru personalul didactic se va depune:
    - contractul de munca sau conventia civila de prestari de servicii;
    - cazierul judiciar;
    - atestatul profesional pentru profesorii de legislatie rutiera si pentru instructorii de conducere auto;
    - diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializarea medicina, pentru predarea disciplinei "prim ajutor";
    e) actele de proprietate sau contractul de inchiriere pentru spatiile care indeplinesc conditiile minime pentru desfasurarea cursurilor si, dupa caz, ale poligonului pentru pregatirea practica;
    f) pentru persoana desemnata sa conduca si sa organizeze activitatea de instruire se vor depune:
    - contractul de munca;
    - cazierul judiciar;
    - decizia de numire;
    - atestatul profesional de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera;
    g) lista cuprinzand dotarile tehnico-didactice proprii, in conformitate cu programa scolara avizata;
    h) avizele de functionare eliberate de organele specializate abilitate (sanitare, P.S.I., protectia muncii).
    (3) Eliberarea autorizatiei pentru instructorii de conducere auto independenti se face de catre reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. unde acestia isi au domiciliul, in urma prezentarii unui dosar care trebuie sa cuprinda:
    - autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    - cazierul judiciar;
    - atestatul profesional de instructor;
    - documente din care sa reiasa ca solicitantul indeplineste prevederile art. 6 (contract sau angajament);
    - documente din care sa reiasa ca autovehiculul aflat in proprietatea sa, utilizat la pregatirea cursantilor, indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (3).
    (4) Reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din municipiul Bucuresti sau din judetul in care isi are sediul solicitantul analizeaza, in termen de 15 zile, dosarul si verifica la sediul solicitantului daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme, intocmind un raport de evaluare potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3. Daca sunt indeplinite conditiile se propune eliberarea autorizatiei scolii de conducatori auto.
    (5) Dupa analizarea raportului de evaluare, in termen de 15 zile de la intocmire, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza scolii autorizatia sau comunica in scris refuzul motivat al acesteia, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Autorizatia scolii de conducatori auto, precum si a instructorului de conducere auto independent se acorda pe o perioada de 5 ani pentru categoriile la care se efectueaza pregatirea. Modelele autorizatiilor sunt prezentate in anexele nr. 4 si 5. Eliberarea acestora se va face dupa prezentarea documentului de plata a tarifului, calculat conform numarului de ore necesare pentru efectuarea verificarilor, ore stabilite in anexa nr. 6.
    (2) Autorizatia se vizeaza anual de catre reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din municipiul Bucuresti sau din judetul unde isi are sediul detinatorul autorizatiei de functionare a scolii de conducatori auto. Viza anuala se acorda dupa verificarea:
    a) pastrarii conditiilor initiale care au stat la baza acordarii autorizatiei;
    b) respectarii regulamentului de functionare si a programei scolare;
    c) participarii personalului didactic la programele de perfectionare;
    d) reactualizarii, dupa caz, a documentelor care au stat la baza eliberarii autorizatiei.
    (3) Contestatiile in legatura cu refuzul eliberarii autorizatiei sau al vizarii acesteia se depun in termen de 15 zile de la comunicare la autoritatea competenta sau, dupa caz, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care are obligatia de a le rezolva in decurs de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 9
    (1) Scolile de conducatori auto care au dobandit autorizatia vor fi inscrise in Registrul scolilor de pregatire a conducatorilor auto de la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. - sediul central, iar evidenta instructorilor de conducere auto independenti se va tine de catre reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din municipiul Bucuresti sau din judetul care a emis autorizatia.
    (2) Datele cuprinse in Registrul scolilor de pregatire a conducatorilor auto se vor pastra si pe suport magnetic.
    Art. 10
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se anunta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa publicarea pierderii Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera un duplicat al autorizatiei, cu plata tarifelor aferente.

    CAP. 3
    Retragerea si anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto

    Art. 11
    (1) Autorizatia se poate suspenda in caz de incalcare a reglementarilor specifice privind activitatea scolilor de conducatori auto si siguranta rutiera sau atunci cand una dintre conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei nu mai este indeplinita.
    (2) Retragerea autorizatiei se dispune de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:
    a) cand scoala de conducatori auto nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei de functionare;
    b) cand se constata ca se efectueaza pregatirea si pentru alte categorii de autovehicule decat pentru cele care este autorizata scoala de conducatori auto;
    c) cand reclamatiile adresate, in scris, Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea cursantilor sau a institutiilor interesate privind calitatea procesului instructiv-educativ se confirma, iar detinatorul autorizatiei nu a remediat aceste deficiente, in urma comunicarii scrise din partea reprezentantei;
    d) cand sunt constatate abateri de la obligatiile ce ii revin, conform art. 5 alin. (2), persoanei desemnate sa conduca efectiv si permanent activitatea scolii de conducatori auto.
    (3) Autorizatia retrasa se poate reacorda la cererea detinatorului astfel:
    - in cazul primei retrageri, la o luna de la data acesteia;
    - in cazul celei de-a doua retrageri, la 3 luni de la data acesteia.
    Reacordarea autorizatiei se face, la cerere, dupa ce detinatorul face dovada ca au fost remediate cauzele care au stat la baza retragerii acesteia. Tariful perceput la reacordare este dublu fata de tariful initial.
    (4) Impotriva masurii de retragere a autorizatiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la comunicare la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. - sediul central, care are obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia.
    (5) Anularea autorizatiei scolii de conducatori auto se dispune de conducerea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. la a treia retragere, precum si in urmatoarele cazuri:
    a) cand s-au falsificat documentele scolare;
    b) cand s-au eliberat certificate de absolvire sau adeverinte de instruire unor persoane care nu au urmat cursurile scolii de conducatori auto;
    c) cand titularul isi inceteaza activitatea renuntand la autorizatie.
    (6) Impotriva masurii de anulare a autorizatiei, prevazuta la alin. (5) lit. a) si b), se poate face contestatie la autoritatea competenta sau la instanta de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (7) Retragerea sau anularea autorizatiei va opera efectiv dupa terminarea perioadei de pregatire (seriei) in curs de desfasurare.
    (8) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul instructorilor de conducere auto independenti.
    Art. 12
    In cazul in care masura anularii autorizatiei ramane definitiva se va proceda si la anularea pozitiei respective din Registrul scolilor de pregatire a conducatorilor auto.

    CAP. 4
    Controlul scolilor de conducatori auto

    Art. 13
    (1) Personalul reprezentantelor Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. executa controlul indeplinirii conditiilor de functionare a scolilor de conducatori auto pe baza de grafic de control aprobat.
    (2) In cazul unor situatii deosebite, la sesizari sau prin dispozitii exprese din partea Ministerului Transporturilor sau a conducerii Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., controalele pot fi efectuate si in afara graficelor.
    (3) Tematica minima de control care va fi urmarita va viza verificarea urmatoarelor aspecte:
    - mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza acordarii autorizatiei;
    - respectarea regulamentului de functionare si a programei scolare aprobate;
    - modul de desfasurare a procesului de pregatire a cursantilor.
    (4) De asemenea, controlul desfasurarii procesului de pregatire teoretica si practica, al respectarii regulamentului de functionare si a programelor scolare, inclusiv in trafic, poate fi efectuat si impreuna cu ofiteri din cadrul serviciilor de politie rutiera, in cadrul programelor de activitati specifice ale acestora.
    Art. 14
    In vederea stabilirii masurilor si a solutiilor pentru ridicarea la standarde europene a nivelului de pregatire si educatie rutiera a persoanelor care urmeaza cursurile scolilor de conducatori auto, reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., impreuna cu serviciul de politie rutiera si cu alte institutii interesate, va analiza anual activitatea scolilor de conducatori auto autorizate in raza ei de competenta, pe baza rezultatelor inregistrate la examenele din perioada de referinta, urmarind cel putin aspecte legate de:
    - existenta dotarilor tehnico-didactice;
    - conduita personalului de instruire fata de cursanti;
    - rezultatele la examenul pentru obtinerea permisului de conducere auto, comportamentul si evolutia absolventilor in exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Evidenta cursantilor se va tine de catre scolile de conducatori auto si de instructorii de conducere auto independenti pe registre unice, numerotate, inregistrate si avizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Numarul de ordine din registrul unic va fi inscris pe toate celelalte documente scolare.
    Art. 16
    Scolile de conducatori auto autorizate si instructorii de conducere auto independenti au obligatia de a arhiva si de a pastra cel putin 5 ani registrele, fisele, cataloagele si celelalte documente scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor cursantilor.

    ANEXA Nr. 1
    la norme

                              DOTAREA MINIMA
              a autovehiculelor destinate instruirii practice

    a) Autoturisme:
    - dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu;
    - doua oglinzi retrovizoare interioare si doua oglinzi retrovizoare exterioare;
    - centuri de siguranta;
    - o caseta cu inscriptia SCOALA, confectionata din material plastic de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, montata pe acoperis perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului, care este prezentata mai jos.
    b) Autocamioane si tractoare:
    - dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu;
    - doua oglinzi retrovizoare;
    - o caseta din material plastic de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, montata pe acoperis perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului, prezentata mai jos, avand dimensiunile duble (L*l*h = 840*200*240);
    - o placa cu inscriptia SCOALA, cu aceleasi dimensiuni ca ale casetei, aplicata pe partea din spate, in cazul autobuzelor si al troleibuzelor.

              380                                  62
        <-------------->                    <---------------->
         ______________ _________           __________________
       /                \        ^        /      Aut. nr.      \
     /      SCOALA        \      |      / _   _   _   _   _   _  \
   /________________________\____v    /  |_| |_| |_| |_| |_| |_|   \
              420                   /________________________________\
  <-------------------------->                    100
                                   <---------------------------------->

    ANEXA Nr. 2
    la norme

                           CONDITII MINIME
          pentru spatiile folosite in procesul de invatamant

    Scoala trebuie sa dispuna de cel putin o sala de clasa dotata cu mijloace de invatamant si cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevazute in planul de invatamant.
    Dotarea minima necesara:
____________________________________________________________________
    Denumirea                             U.M.  Numar de bucati/sala
____________________________________________________________________
 - catedra                                buc.           1
 - scaun cu spatar                        buc.           1
 - mese cabinet                           buc.          16
 - scaune cu spatar                       buc.          16
 - cuier                                  buc.           4
 - tabla neagra din sticla sau din metal  buc.           1
 - ecran pentru proiectie                 buc.           1
 - dulap metalic                          buc.           1
_____________________________________________________________________

    In cazul scolilor care efectueaza pregatirea pentru categoriile C, D, E, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o alta sala de clasa in care vor fi predate disciplinele: cunoasterea, intretinerea si exploatarea autovehiculelor, avand dotarea minima necesara corespunzatoare.
    In localul scolii trebuie sa fie afisate urmatoarele:
    - orarul dupa care se desfasoara instruirea teoretica si practica;
    - planul de invatamant;
    - programele scolare;
    - tarifele pentru serviciile prestate.

    ANEXA Nr. 3
    la norme

                            RAPORT DE EVALUARE

    Anul ..... luna .......... ziua .......... localitatea .....................
    Comisia, formata din:
    - seful reprezentantei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dl .............
    - reprezentantul Inspectoratului Judetean de Politie, dl ...................
    - inspectorul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dl ......................
    a procedat la verificarea scolii ................... cu obiect de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, unde a constatat urmatoarele:
    Sediul se afla in ............, str. ............. nr. ........., bl. ....., et. ......, ap. ....., telefon ......, in incinta ........, functioneaza in baza actului legal de infiintare (certificat de inmatriculare) cu nr. ...... din .... si urmeaza sa pregateasca persoane in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru categoria .................................... .
    Mijloace specifice necesare procesului de pregatire:
    1) personal incadrat permanent ............., din care: instructori atestati ........... si profesori de legislatie rutiera atestati .........
    2) colaboratori ..........., dintre care: instructori atestati .......... si profesori de legislatie rutiera atestati .........
    3) laborator psihologic autorizat de Ministerul Transporturilor: DA/NU
    4) poligoane pentru fiecare categorie de autovehicule: DA/NU
    Observatii .................................................................
................................................................................
    Pentru desfasurarea procesului de invatamant are in dotare urmatoarele:
    a) sala de legislatie rutiera
________________________________________________________________
Nr.    Denumirea                                 Cantitatea
crt.   materialului didactic                     necesara
                                                 (bucati)
________________________________________________________________
1.     Panouri cu indicatoare rutiere
1.1.   Indicatoare de avertizare                     1    DA/NU
1.2.   Indicatoare de reglementare                   1    DA/NU
1.2.1. Indicatoare de prioritate                     1    DA/NU
1.2.2. Indicatoare de interzicere sau restrictie     1    DA/NU
1.2.3. Indicatoare de obligare                       1    DA/NU
1.3.   Indicatoare de orientare si informare         1    DA/NU
1.3.1. Indicatoare de orientare                      1    DA/NU
1.3.2. Indicatoare de informare                      1    DA/NU
1.4.   Semne aditionale                              1    DA/NU
2.     Panouri cu marcaje
2.1.   Marcaje longitudinale                         1    DA/NU
2.2.   Marcaje transversale                          1    DA/NU
2.3.   Marcaje diverse                               1    DA/NU
2.4.   Marcaje laterale                              1    DA/NU
3.     Panouri cu semnale luminoase
3.1.   Semafoare pentru dirijarea circulatiei        1    DA/NU
3.2.   Semafoare cu lumina galbena intermitenta      1    DA/NU
3.3.   Semnale cu lumini alternativ intermitente
       si avertizare sonora la trecerile la
       nivel cu calea ferata                         1    DA/NU
4.     Panouri cu semnalele agentului de circulatie  1    DA/NU
5.     Semafor electric                              1    DA/NU
6.     Autovehicule diferite in miniatura           20    DA/NU
7.     Lampa cu lumina intermitenta                  1    DA/NU
8.     Triunghiuri reflectorizante                   1    DA/NU
9.     Macheta retea stradala                        1    DA/NU
10.    Trusa sanitara                                1    DA/NU
11.    Aparate audiovizuale
11.1.  Retroproiector                                1    DA/NU
11.2.  Aparatura video cu monitor                    1    DA/NU
11.3.  Video-casete                                 10    DA/NU
11.4   Camera video                                  1    DA/NU
12.    Altele
_______________________________________________________________

    Observatii: ......................................................

    NOTA:
    Materialele didactice prevazute la pct. 11 sunt alternative celor prevazute la pct. 1 - 3.

    b) cabinet de cunoasterea autovehiculului
______________________________________________________________________
Nr.     Denumirea                                  Cantitatea
crt.    materialului didactic                      necesara
                                                   (bucati)
______________________________________________________________________
1.     Planse cu ansambluri, subansambluri
       si scheme
1.1.   Motor
1.1.1. Mecanismul motor                                1         DA/NU
1.1.2. Mecanismul de distributie                       1         DA/NU
1.1.3. Instalatie de alimentare a motorului cu
       aprindere prin scanteie (MAS) si a
       motorului cu aprindere prin comprimare (MAC)    2         DA/NU
1.1.4. Instalatie de aprindere                         1         DA/NU
1.1.5. Instalatie de racire                            1         DA/NU
1.1.6. Instalatie de ungere                            2         DA/NU
1.2.   Transmisia autovehiculului                      2         DA/NU
1.2.1. Ambreiajul                                      1         DA/NU
1.2.2. Schimbatorul de viteze                          1         DA/NU
1.2.3. Transmisia longitudinala                        2         DA/NU
1.2.4. Puntea din spate                                2         DA/NU
1.3.   Puntea din fata                                 2         DA/NU
1.4.   Sistemul de directie                            2         DA/NU
1.5.   Sistemul de franare                             3         DA/NU
1.6.   Sistemul de rulare                              3         DA/NU
1.7.   Suspensia autovehiculului                       3         DA/NU
1.8.   Echipamentul electric                           2         DA/NU
2.     Ansambluri si subansambluri
2.1.   MAS sectionat                                   1         DA/NU
2.2.   MAC sectionat                                   1         DA/NU
2.3.   Cutie de viteze sectionata                      1         DA/NU
2.4.   Instalatie de franare functionala               1         DA/NU
2.5.   Instalatie electrica functionala                1         DA/NU
2.6.   Mecanismul de directie functional               1         DA/NU
3.     Aparate audiovizuale
3.1.   Retroproiector                                  1         DA/NU
3.2.   Aparatura video cu monitor                      1         DA/NU
3.3.   Videocasete                                    10         DA/NU
3.4.   Camera video                                    1         DA/NU
3.5.   Altele
______________________________________________________________________

    Observatii: ................................................................

    Pentru instruirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere exista in dotare .......... autoturisme, ............ camioane si alte autovehicule: ........................ .
    - Autovehiculele sunt omologate si dotate
      in conformitate cu prezentele norme:       DA/NU
    - Autovehiculele au efectuata inspectia
      tehnica periodica:                         DA/NU
    - Autovehiculele sunt asigurate pentru
      daune cauzate tertilor si persoanelor
      aflate in interiorul acestora:             DA/NU
    Observatii:
    Evidenta persoanelor care se pregatesc in
    vederea obtinerii permisului de conducere
    se tine pe baza registrului unic.            DA/NU
    Alte evidente ...........................
    Antecedente in activitatea scolii: ..................................
    Observatii: .........................................................
    Comisia propune eliberarea autorizatiei:     DA/NU
    Comisia:
    1. ............
    2. ............
    3. ............

                                         Am luat la cunostinta.
                                         ......................

    ANEXA Nr. 4
    la norme
 ____________________________________________________________________
|                        ROMANIA                                     |
|               MINISTERUL TRANSPORTURILOR                           |
|                      AUTORIZATIE                                   |
|               SCOLI DE CONDUCATORI AUTO                            |
|                                                                    |
| Scoala ......................,                                     |
| cu sediul in ................,                                     |
| este abilitata sa organizeze                                       |
| si sa desfasoare activitate de                                     |
| pregatire a persoanelor in                                         |
| vederea obtinerii permisului de                                    |
| conducere a autovehiculelor                                        |
| pentru categoriile: ......... .                                    |
|                                                Emitent             |
|                                 AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - A.R.R.|
| Valabila de la data de .......                                     |
| pana la data de ..............                                     |
| numai cu viza anuala.                                              |
| Data emiterii ................                                     |
|                                          Semnatura si stampila,    |
|                          Seria: A.S. nr. ................          |
|____________________________________________________________________|

                                                           (verso)
 ____________________________________________________________________
|                                                                    |
|    Vize anuale                                                     |
|  ________________________________________________________________  |
| |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  | |
| |  pana la   |  pana la   |  pana la   |  pana la   |  pana la   | |
| |  data de:  |  data de:  |  data de:  |  data de:  |  data de:  | |
| | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| |            |            |            |            |            | |
| |    Sef     |    Sef     |    Sef     |    Sef     |    Sef     | |
| |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, | |
| | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| |            |            |            |            |            | |
| | Data ..... | Data ..... | Data ..... | Data ..... | Data ..... | |
| |            |            |            |            |            | |
| | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | |
| |____________|____________|____________|____________|____________| |
| |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  | |
| |____________|____________|____________|____________|____________| |
|                                                                    |
|  Mentiuni speciale:                                                |
|____________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 5
    la norme
 ____________________________________________________________________
|                               ROMANIA                              |
|                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR                   |
|                             AUTORIZATIE                            |
|         ACTIVITATE DE PREGATIRE PRACTICA A CONDUCATORILOR AUTO     |
|                                                                    |
| Persoana fizica ................,                                  |
| cu domiciliul in ...............,                                  |
| este abilitata sa organizeze si                                    |
| sa desfasoare activitate de                                        |
| pregatire practica a persoanelor,                                  |
| in vederea obtinerii permisului                                    |
| de conducere a autovehiculelor                                     |
| pentru categoriile: .......... .                                   |
|                                                                    |
|                                              Emitent               |
|                                 AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - A.R.R.|
| Valabila de la data de .......                                     |
| pana la data de ..............                                     |
| numai cu viza anuala.                                              |
| Data emiterii ................                                     |
|                                          Semnatura si stampila,    |
|                       Seria: A.S. nr. ..........                   |
|____________________________________________________________________|

                                                           (verso)
 ____________________________________________________________________
|                                                                    |
|    Vize anuale                                                     |
|  __________________________________________________________________|
| |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  |  Valabila  | |
| |  pana la   |  pana la   |  pana la   |  pana la   |  pana la   | |
| |  data de:  |  data de:  |  data de:  |  data de:  |  data de:  | |
| | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| |            |            |            |            |            | |
| |    Sef     |    Sef     |    Sef     |    Sef     |    Sef     | |
| |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, |  serviciu, | |
| | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| |            |            |            |            |            | |
| | Data ..... | Data ..... | Data ..... | Data ..... | Data ..... | |
| |            |            |            |            |            | |
| | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | Semnatura  | |
| |____________|____________|____________|____________|____________| |
| |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  |  Stampila  | |
| |____________|____________|____________|____________|____________| |
|                                                                    |
|  Mentiuni speciale: pregatirea teoretica a cursantilor se          |
| efectueaza in scoala ............, conform contractului nr. ...... |
| din ............. sau a fost efectuata anterior.                   |
|____________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 6
    la norme

                               TIMPUL NECESAR
pentru evaluarea efectuarii verificarilor in vederea eliberarii autorizatiilor scolilor de conducatori auto si instructorilor de conducere auto independenti, inclusiv deplasarea la sediu

    1. Eliberarea autorizatiei pentru scolile de conducatori auto
    1.1. Categoriile A si B      10 ore/categorie + 2 ore pentru o categorie
                                 suplimentara
    1.2. Categoriile C, D, E,
         Tv, Tb si Tr            18 ore/categorie + 2 ore pentru o categorie
                                 suplimentara
    1.3. Combinarea categoriilor
         1.1 cu 1.2              20 de ore/2 categorii + 2 ore pentru o
                                 categorie suplimentara
    2. Eliberarea autorizatiei pentru instructori de conducere auto independenti
    2.1. Categoriile A si B      2 ore/categorie
    3. Vizarea anuala a
       autorizatiei              50% din tariful la eliberare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu