Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 200 din 24 august 2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee in statele membre ale Uniunii Europene

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 741 din 30 august 2006Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.202 din 8 august 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de protecţie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/825/CE privind măsurile de protecţie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L358 din 3 decembrie 2004, p. 0018-0031.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 104/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine în statele membre ale Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 si 173 bis din 28 februarie 2005.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

privind măsurile de protecţie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene

Art. 1. - (1) Exporturile de ecvidee originare sau provenind din România în statele membre ale Uniunii Europene se vor efectua cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

(2)   Condiţiile prevăzute în certificatele veterinare sunt obligatorii şi trebuie respectate şi verificate.

(3)   Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică:

a)   admiterii temporare, în conformitate cu Decizia 92/260/CEE, şi importului permanent, în conformitate cu Decizia 93/197/CEE, a cailor înregistraţi provenind din România;

b)   reintrării, în conformitate cu Decizia 93/195/CEE, a cailor înregistraţi, destinaţi curselor, competiţiei şi evenimentelor culturale, după exportul temporar către România;

c)  transportului de ecvidee din România către altă ţară terţă, în conformitate cu Decizia 94/467/CE;

d)  transportului de ecvidee, în conformitate cu art. 6 din Decizia 2004/211/CE, din alte ţări terţe, prin teritoriul României, către Comunitatea Europeană;

e)   importului de ecvidee destinate tăierii imediate, în conformitate cu art. 2;

f)   importului permanent al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie, în conformitate cu art. 3.

Art. 2. - Exporturile de ecvidee din România în statele membre ale Uniunii Europene, pentru tăiere imediată, se vor efectua cu respectarea următoarelor condiţii:

a)   transportul de animale este însoţit de un singur certificat veterinar unitar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, care va fi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din România;

b)  în plus faţă de marcarea la cald a literei „S", de cel puţin 3 cm mărime, pe copita piciorului stâng anterior, fiecare animal va fi marcat activ cu un identificator electronic injectabil (transponder), care să fie conform standardelor ISO 11784 şi ISO 11785 şi care să fie injectat în partea stângă a gâtului, treimea mijlocie, latura superioară;

c)   fiecare animal va fi identificat şi însoţit de un document de identificare, în conformitate cu  modelul prevăzut în anexa nr. 2, menţionându-se în special numărul identificatorului electronic la care se face referire la lit. b) şi indicându-se locul de implantare;

d) testele de laborator, cerute în conformitate cu certificatul la care se face referire la lit. a), au fost efectuate de un laborator aprobat de statul membru de destinaţie, pe probe clar identificate, cu referire la numărul afişat de identificatorul electronic menţionat la lit. b). Rezultatele testelor, certificate de laborator, vor fi ataşate la certificatul de sănătate animală care însoţeşte animalele.

Art. 3. - Exporturile de ecvidee din România în statele membre ale Uniunii Europene, destinate reproducţiei sau producţiei, se vor efectua cu respectarea următoarelor condiţii:

a)   fiecare animal va fi însoţit de un singur certificat veterinar unitar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, care va fi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din România;

b)   fiecare animal va fi marcat activ cu un identificator electronic injectabil (transponder), care să fie conform standardelor ISO 11784 şi ISO 11785 şi care să fie injectat în partea stângă a gâtului, treimea mijlocie, latura superioară;

c)   fiecare animal va fi identificat şi însoţit de un document de identificare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, menţionându-se în special numărul identificatorului electronic la care se face referire la lit. b) şi indicându-se locul de implantare;

d)   testele de laborator, cerute în conformitate cu certificatul la care se face referire la lit. a), au fost efectuate de un laborator aprobat de statul membru de destinaţie, pe probe clar identificate, cu referire la numărul afişat de identificatorul electronic menţionat la lit. b). Rezultatele testelor, certificate de laborator, vor fi ataşate la certificatul de sănătate animală care însoţeşte animalul.

Art. 4. - (1) Statele membre care desfăşoară controalele prevăzute la art. 4 din Directiva 91/496/CEE, la introducerea în Comunitatea Europeană, nu vor refuza intrarea pe teritoriul Comunităţii:

a)   a unui transport de ecvidee destinate tăierii directe, care se conformează în totalitate condiţiilor prevăzute la art. 2 şi, în special, cerinţei pentru identificatorul cu citire electronică, cu condiţia ca autoritatea competentă a statului membru de destinaţie finală să fi comunicat acceptarea acestui transport şi cel puţin detaliile cerute la pct. 1, 2, 5, 6 şi 8.5 ale certificatului la care se face referire la art. 2 lit. a) către punctul de inspecţie la frontieră, în punctul de intrare pe teritoriul Comunităţii Europene;

b)  a ecvideelor destinate reproducţiei şi producţiei, care se conformează cerinţelor prevăzute la art. 3, cu condiţia ca autoritatea competentă a statului membru de destinaţie finală să fi comunicat acceptul său general pentru asemenea importuri către autoritatea competentă a statului membru responsabil de postul de inspecţie la frontieră, în punctul de intrare pe teritoriul Comunităţii Europene.

(2) Autoritatea competentă a statului membru responsabil de controalele la introducerea ecvideelor în Comunitatea Europeană va transmite Comisiei, cel mai târziu în ziua de 25 a fiecărei luni, un raport, pentru fiecare punct de intrare în cauză, în care se vor menţiona controalele efectuate în luna precedentă şi măsurile luate pentru remedierea deficienţelor constatate cu privire la bunăstarea şi sănătatea animalelor.

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă a statului membru destinatar al ecvideelor, la care fac referire art. 2 şi 3, se va asigura că:

a)   ecvideele destinate tăierii directe, importate în conformitate cu art. 2, sunt trimise direct la abatorul de destinaţie, unde vor fi tăiate în 72 de ore şi nu mai târziu de 5 zile de la sosirea în Comunitatea Europeană;

b)   identificatorii injectabili sunt îndepărtaţi la abatorul destinatar şi sunt distruşi sub supraveghere oficială; în scopul controlului, operatorii de la abator vor oferi autorităţilor competente un raport lunar, în care să se indice, pentru fiecare animal tăiat, numărul certificatului veterinar, data tăierii animalului şi data distrugerii transponderului menţionat în certificatele respective;

c)   ecvideele destinate reproducţiei şi producţiei, importate în conformitate cu art. 3, rămân, în primele 30 de zile de la intrarea în statul membru destinatar, în exploataţia de destinaţie indicată în certificatul veterinar la care se face referire la art. 2 lit. a), cu excepţia cazului când animalul, identificat corect şi complet, conform Deciziei 2000/68/CE, este transportat către un abator pentru tăiere imediată, în responsabilitatea autorităţii competente.

(2)  Autoritatea competentă a statului membru destinatar va lua următoarele măsuri la sosirea la abator sau în perioada de rezidenţă în exploataţia destinatară la care se face referire la alin. (1) lit. c):

a)  o verificare a identităţii animalelor;

b)  o inspecţie privind sănătatea şi bunăstarea animalelor;

c)  o repetiţie aleatorie a testelor de laborator cerute în conformitate cu certificatele de sănătate animală prevăzute în anexele nr. 1 şi 3;

d)  în cazurile în care testele efectuate în conformitate cu lit. c) dau rezultate neconforme cu declaraţiile conţinute de certificatele la care se face referire la art. 2 lit. a) şi la art. 3 lit. a), va fi efectuată o verificare generală obligatorie a originii contraprobelor, care va fi păstrată cel puţin două luni de către laboratorul care a efectuat prima testare.

(3)   Autoritatea competentă responsabilă de controalele la abatoare va transmite Comisiei, cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, un raport în care se vor menţiona controalele efectuate în luna precedentă şi măsurile luate pentru a remedia deficienţele constatate cu privire la sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

1.    Consignor (name and address in full) Expeditor (nume si adresa completa)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

VETERINARY CERTIFICATE

for'equidae(1) for slaughter from Romania consigned directly to a slaughterhouse in the European Community

CERTIFICAT VETERINAR

pentru ecvine pentru taiere(l) din România direct la abator in Comunitatea Europeana

No.(2)                               ORIGINAL

Nr. (2)                              ORIGINAL

2.    Consignee (name and address in full)                                                                     Destinatar (nume si adresa completa)

     ............................................................

     ............................................................

     ............................................................

     ............................................................

3.   Origin of the animals(3) Originea animalelor(3)

3.1 Country   .........................

              Tara

3.2 Code of teritory  ………..

Codul teritoriului

5. Intended destination of the animals Destinaţia animalelor

5.1. EU Member State...............................

Statul Membru al UE

5.2 Name, address and registration number of the slaughterhouse

Numele, adresa si numărul de inregistrare al unităţii de taiere

   ................................................................

   ................................................................

   ................................................................

4. Competent authority Autoritatea competenta

4.1 Ministry  .............................

Ministerul

4.2 Service ...................................

Serviciul

4.3 Local/Regional level …………

Nivelul local/regional

7.     Means     of     transport     and     consignment identification(4)

Mijloacele     de     transport     si     identificarea transportului(4)

7.1. (Loriy, rail-wagon)(5)

(Camion, vagon de tren) (5)

7.2. Registration number(s) Numarul(numerele) de înregistrare

 ....................................................................

 ....................................................................

7.3. Consignment identification details(5) Detalii de identificare a transportului

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

6. Establishment(s) and place of loading for exportation (name and address of the establishment(s))

Unitatea(unitatile) si locul de încărcare pentru export(nume si adresa unităţii sau unităţilor)

6.1. Holding(s)(5)

Exploatatie (exploataţii)

   .....................................................

   .....................................................

   .....................................................

6.2. Approved isolation centre(5) Centrul de izolare autorizat

   ......................................................

   ......................................................

8. Identification of the animals

Identificarea animalelor

8.1.     Animal species and/or cross-breeds    

8.2.     The corresponding identification documents are attached to this certificate
Documentele de identificare corespunzătoare sunt ataşate la acest certificat

8.3.     The animals are marked with a hot-branded "S" of at least 3 cm size on the left front leg hoof
Animalele sunt marcate cu un "S" de minimum 3 cm, marcat cu fier roşu pe copita piciorului anterior stâng

8.4.     Individual identification of the animals included in this consignment(S)
Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport(8)

Number of the electronic identifier (6) Numarul electronic de identificare (6)

Sex(7)

Sexul (7)

8.5. Total number of animals Numărul total de animale

9. Animal health attestatton - disease situation in country, area and holding

Certificatul de sănătate al animalului - situaţia bolii in tara, zona si exploatatie

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the foltowing requirements:

Subsemnatul, medic veterinar oficial, pe aceasta cale certific că animalele descrise mai sus corespund condiţiilor următoare:

9.1.     they are not animals to be destroyed under a national programmer of infectious or contagious diseases eradication;

nu sunt animale care sa fie distruse printr-un program naţional pentru eradicarea bolilor infectioase sau contagioase;

9.2.     they come from ROMANIA, where the following diseases are compulsorily notifiable:    African horse
sickness, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all types including VEE), equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;

provin din ROMÂNIA unde bolile următoare se declară obligatoriu: pesta ecvină africană, durina, morva, encefalomielita ecvină (sub toate formele, inclusiv encefalomielita ecvină venezuelană), anemia infecţioasă ecvină, stomatita veziculoasă, rabie and antrax;

9.3     they come from the territory with code RO-0 which, at the date of issuing this certificate:

(a)     is considered free from African horse sickness in accordance with EC legislation

(b)     has been free for 24 months from Venezuelan equine encephalomyelitis

(c)     has been free for 6 months from dourine, glanders and vesicular stomatitis,
provin din teritoriul cu codul RO-0 care, la data emiterii acestui certificat:

(a)     este considerat liber de pesta ecvina africana in conformitate cu legislaţia CE;

(b)     a fost liber pentru 24 luni de encefalomielita ecvina venezuelana;

(c)     a fost liber pentru 6 luni de durina, morva si stomatita veziculoasa

9.4     they come from holdings
provin din exploataţii

(5) either [which have been free from any official prohibition on health grounds:

fie [ care au fost libere de orice restricţii oficiale din motive de sănătate a animalelelor]

(a)     for the past 15 days in the case of anthrax;
pentru ultimele 15 zile in cazul antraxului;

(b)     for the past 30 days in the case of rabies;
pentru ultimele 30 de zile in cazul rabiei;

(c)         for the past 6 months in the case of equine encephalomyelitis, beginning on the day on which the last equidae suffering from the disease was slaughtered;

pentru ultimele 6 luni in cazul encefatomielitei ecvine, începând din ziua in care ultimul animal afectat de boala a fost tăiat;

(d)     in the case of equine infectious anemia, until the date on whish, the intfected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out three months apart,]

in caz de anemie infecţioasa, pana la data la care ecvinele infectate au fost tăiate iar animalele ramase au reacţionat negativ la doua teste Coggins, efectuate la un interval de 3 luni;

(5) or [on which, in the event of a notifiable infectious or contagious disease mentioned in 9.1. all the animals of susceptible species have been slaughtered, the premises disinfected and which remained unoccupied by animals susceptible to the disease during a period of 30 days or 15 days in the case of anthrax;]

(5) sau [in care, in cazul unei boli infectioase sau contagioase declarate la punctul 9.1 toate animalele din speciile susceptibile au fost eliminate, adăposturile au fost dezinfectate si au rămas neocupate de animale susceptibile la boala pe parcursul unei perioade de 30 de zile sau 15 zile in cazul antraxului;]

10.   Animal health attestation - Health tests (8) and vaccitiation

Atestarea sănătăţii animalelor - Teste de sănătate (8) si vaccinare

10.1     during the isolation period specified in point 11.3 each of the animals described in point 8.4 was subjected to the following health tests carried out in a laboratory approved by the competent authority in Romania and by the competent authority in the Member State of destination on a blood sample taken within 10 days of export on     (date);

In timpul unei perioade de izolare specificate la punctul 11.3 fiecare dintre animalele descrise la punctul 8.4 au fost supuse următoarelor teste de sănătate efectuate intr-un laborator atestat de autoritatea competenta din România si de autoritatea competenta din Statul Membru de destinaţie, pe o proba de sânge recoltata cu 10 zile inainte de export pe     (data);

(a)     a Coggins test for equine infectious anaemia with negative result;
un test Coggins pentru anemia infecţioasa ecvina cu rezultat negativ;

(b)     a complement fixation test for glanders with negative result at a dilution of 1 in 10;
un test de fixare a complementului pentru morva cu rezultat negativ la o dilutie de 1 la 10;

10.2     the animals
animalele

(5) either [ were not vaccinated against African horse sickness;] (5) fie [nu au fost vaccinate contra pestei africane ecvine]

(5) or    [ were vaccinated against African horse sickness on     (dates); ]

(5) sau au fost vaccinate contra pestei ecvine africane pe     (data)

11.    Animal health attestation - Residence, contact*, quarantine and examination

Atestarea sănătăţii animalelor - Reşedinţa, contacte, carantina si examinarea

11.1      the animals have remained in the territory described under point 9.3 in holdings under veterinary supervision during at least 90 days immediately preceding the exportation, or since birth if younger than 90 days of age, or since entry if they were imported directly from the European Community during the previous 90 days. animalele au rămas in exploatatiile din teritoriul descris la punctul 9.3, sub supraveghere sanitara veterinara timp de 90 de zile înainte de export, sau de la naştere daca au mai puţin de 90 de zile, sau daca au fost importate direct din Comunitatea Europeana de la intrare timp de 90 de zile.

11..2     as far as can be ascertained, during the past 15 days prior to pre-export isolation they have not been in
contact with animals from holdings which did not satisfy the conditions in point 9.4,

fara a fi siguri, pe parcursul ultimelor 15 zile inainte de izolare pentru export nu au venit in contact cu animale din exploataţii care nu satisfac cerinţele de la punctul 9.4,

11..3     during the last 30 days prior to export they have been isolated from equidae not of the same health status
and from equidae imported into Romaia from other third countries;

timp de 30 de zile inainte de export au fost izolate de ecvine care nu au acelaşi status de sănătate precum si de ecvine importate in România din alte tari terţe;

11.4     they were examined by an official veterinarian within less than 24 hours of loading and showed:
animalele au fost examinate de un medic veterinar oficial cu mai puţin de 24 de ore inainte de imbarcare si au
prezentat:

(a)     no clinical sign of other infectious or contagious diseases,
nu prezintă semne clinice ale altor boli infectioase sau contagioase

(b)     no obvious signs of ectoparasitic infestation;

nu prezintă semne evidente de infestatie cu ectoparaziti;

(c)     no obvious signs of diseases that impair their fitness for the intended transport;

nu prezintă semne ale unor boli care sa pună in pericol sănătatea animalelor in timpul transportului

12.     Animal transport attestation

Atestarea transportului animalelor

I the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above

Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, pe aceasta cale certific, ca animalele descrise mai sus

(a)   have been treated before and at the time of loading in accrdance with the relevant provisions of

Council Directive 91/628/EEC, in particular as regards watering and feeding.

au fost tratate inainte si in momentul imbarcarii conform prevederilor Directivei Consiliului

91/628/CEE, in special cu privire la adăpare si furajare, and   (b)   appeared to be fit for the intended transport at the time of loading.

la momentul imbarcarii corespund pentru transportul destinat.

13.    The certificate is valid for 10 days from the date of issuing. Certificatul este valabil 10 zile de la data emiterii. The attached declaration signed by the owner (5) or representative of the owner (5) of the animals is part of this certificate.

Declaraţia ataşata semnata de proprietar sau de reprezentantul proprietarului face parte din acest certificat.

14.     Public Health attestation

Atestarea publica a sănătăţii

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in point 8 of this certificate have not received;

Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, pe acesta cale certific ca animalelor descrise la punctul 8 in prezentul certificat, nu li s-au administrat:

-     any stilbene or thyreostatic substances.
nici o substanţa tireostatica sau stilbena

-     oestrogenic, androgenic or gestagenic substances for purposes other than therapeutic or zootechnical treatment
substanţe estrogenice, androgenice sau gestagenice pentru alte scopuri decât tratamente terapeutice si zootehnice

15. Official stamp and signature Stampila oficiala si semnătura

Done at ........................................................    on     ....................................................................

întocmit la ....................................................    in     .....................................................................

(signature of official veterinarian)

(semnătura medicului veterinar)

(stamp)                                                                                

(stampila)

(name in capital letters, qualification and title)

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

16.    Endorsement by central competent authority:

Aprobat de autoritatea centrala competenta:

The above certificate has been verified and endorsed by the central competent authority in Romania. Certificatul de mai sus a fost verificat si aprobat de către autoritatea competenta centrala din România.

Done at ........................................................    on     ....................................................................

întocmit la ....................................................    in     .....................................................................  

(signature of central competent authority)

(semnătura medicului veterinar)

(stamp)

(stampila)

(name in capital letters, qualifications and titte)

(numele cu majuscule, calificarea si titlul)

Indicative notes

Note

(I)   Animals of the species Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds intended for breeding or production.

Animale din speciiile Equus caballus, Equus asinus si rasele lor incrucisate destinate reproducţiei si producţiei

After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse.

După import animalele trebuie sa fie duse fara interziere in exploatatia de destinaţie unde vor ramane pentru o perioda de minimum 30 de zile inainte de a fi mutate in afara exploatatiei, exceptând cazul in care sunt expediate pentru abatorizare.

(2)   Issued by the competent authority.

Emis de autoritatea competenta.

(3)  Country and code of territory as appeanng in Annex 1 to Commission Decision 2004/211/EC (as last amended).

Tara si codul teritoriului care apare in Anexa 1 a Deciziei Comisiei 21 l/CE/2004 (cu ultimele modificări).

(4)   The registration number(s) of rail-wagon or lorry should be given as appropriate.

Numărul (-ele) de inregistrare a ale vagonului sau camoinului trebuie sa fie date după caz.

(5)    Delete as appropriate.

Taiati după caz.

(6)    the animal must be marked with an injectable electronic idcntifier (transponder) complying with the ISO 11784 and ISO 11785 standards, and must be identified and accompanied by the Identification document set up in Annex II to Decision 2004/.. ./EC stating the number of the electronic identifier and indicating its implantation place.[fa passport accompanies the animal, it should be stated the number of the passport and the name of the competent authority which validated it.

animalul trebuie sa fie marcat cu un identificator electronic injectabil (transponder) in conformitate cu standardele ISO 11784 si 11785, si trebuie sa fie identificat si insotit de documentul de identificare stabilit în Anexa II din Decizia 2004/........../CE in care sunt trecute numărul de identificare electronic si locul de implantare.Daca paşaportul insoteste animalul, trebuie sa fie declarat numărul paşaportului si numele autoritarii competente care l-a validat.

(7)   Sex (M = male. F = female. C = castrated)

Sexul (M=mascul, F=femela, C=castrat)

(8) Tests carried out in the animal before dispatch for exportation and the date (dd/mm/yy) in which the samples were taken. Laboratory tests must have been carried out by a laboratory approved by the Member State of destination on samples clearly identified with a reference to the number of the electronic identifier referred to in (6). The test results certified by the laboratory shall be attached to the animal health certificate accompanying the animals.

Testele efectuate animalului inainte de expediere pentru export si data (zz/ll/aa) la care probele au fost recoltate. Testele de laborator trebuie efectuate de către un laborator aprobat de Statul Membru de destinaţie pe probe identificate clar cu referire la numărul de identificare electronic specificat la punctul 6. Rezultatele testelor certificate de laborator vor fi ataşate la certificatul de sănătate care insoteste animalele.

(9) Only in the case of uncastrated males older than 180 days, from a territory that has not been free for 6 months from equine viral arteritis (EVA).

Numai in cazul masculilor necastrati cu vârsta mai mare de 180 zile, dintr-un teritoriu care nu a fost liber pentru 6 luni de arterita virala ecvina (AVE).

(10)  Date of loading. Imports of these animals'shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under (3), or during a period where restrictive mcasures have been adopted by te European Community against imports of these animals from this territory.

Data incarcarii. Importurile acestor animale nu trebuie permise când animalele au fost imbarcate inainte de data autorizării pentru export in Comunitatea Europeana a teritoriului menţionat la (3), sau pe parcursul perioadei unde masurile restrictive au fost adoptate de Comunitatea Europeana impotriva importurilor acestor animale din acest teritoriu.

DECLARATION DECLARAŢIE

No of corresponding certificate......................................

Numărul corespunzător certificatului....................................

I, the undersigned ......................................(insert name in block letters) owner/representative of the owner (deleteas appropriate) of the animal declare:

Eu, subsemnatul.........................................(se inserează numele cu majuscule) proprietar/reprezentant al proprietarului (ştergeţi după caz) al animalului declar:

(1)            The animal will be foaded within less than 24 hours following inspection and sent directly from the premises of dispatch to the premises of destination, without passing through a market, marshalling or assembly centre.

Animalul va fi imbarcat in mai puţin de 24 de ore după inspecţie si trimis direct de la incinta de expediere la incinta de destinaţie fara sa treacă prin târg, triere sau centru de colectare.

(2)             The transportation will be effected in such a way that the health and wellbeing of the animal can be protected effectively and that the animal does not come in contact with equidae not accompanied by an animal health certificate as required for importation into the European Community.

Transportul va fi efectuat in asa fel incat sa fie protejat efectiv bunăstarea si starea de sănătate a animalelor si ca animalele nu vor intra in contact cu ecvine neinsotite de certificate de sănătate animala asa cum se cere pentru importul in Comunitate Europeana.

(3) The animal haves remained in România since birth or for at least 90 days prior to this declaration,

Animalul a rămas in România de la naştere sau pentru ultimele 90 de zile inainte de aceasta declaraţie,

...........................                                                               ...........................

(Place and date)                                                                   (Signature)

(Locul si data)                                                                   (Semnataura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 200/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 200 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 200/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu