E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1993/461 din 29 decembrie 2004

privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.993 din 29 decembrie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 461 din 21 decembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 20 ianuarie 2005

    In temeiul prevederilor:
    - art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare;
    - art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 196 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
    - pct. 256 alin. (1) si (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista formularelor cu regim special, precum si modelele acestora, care sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Tiparirea formularelor cu regim special prevazute la art. 1 se realizeaza, in conditiile prevazute la pct. 256 alin. (3) - (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau utilizandu-se sistemele informatice proprii ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Pentru cunoasterea necesarului de formulare cu regim special, in vederea tiparirii de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., la nivelul fiecarui consiliu judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti se asigura centralizarea datelor comunicate de catre compartimentele de specialitate din judetul respectiv/municipiul Bucuresti la data de intai a lunii ianuarie si a lunii iulie, necesar ce va fi transmis Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in prima decada a acestor luni.
    (3) Ridicarea formularelor cu regim special se asigura de catre imputernicitul ordonatorului principal de credite sau, in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, al ordonatorului de credite.
    (4) Pentru anii 2004 si 2005 centralizarea datelor prevazute la alin. (2) se realizeaza in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in urmatoarele 5 zile lucratoare.
    Art. 3
    (1) Tiparirea formularelor prevazute la art. 1 se face cu respectarea stricta a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, in conditii de autonomie locala si de eficienta economica, pot opta pentru achizitionarea formularelor cu regim special ori pot imprima aceste formulare utilizand sistemele informatice proprii.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile ocazionate de achizitionarea formularelor cu regim special sau imprimarea acestora utilizandu-se sistemele informatice proprii, dupa caz, se asigura din bugetele locale, respectiv din bugetele judetene.
    (2) Formularele aflate in stoc la data publicarii prezentului ordin vor putea fi utilizate pana la epuizare.
    Art. 5
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si ai comunelor.
    Art. 6
    Formularele cu regim special prevazute la art. 1 intra sub incidenta prevederilor:
    a) Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;
    b) Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.
    Art. 7
    Articolul 4 din Ordinul ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice nr. 384/2002/10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 17 ianuarie 2003, se abroga.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                p. Ministrul finantelor publice,
                Gheorghe Gherghina,
                secretar de stat

                p. Ministrul de stat, ministrul
                administratiei si internelor,
                Toma Zaharia,
                secretar de stat

                Ministrul delegat
                pentru administratia publica,
                Gheorghe Emacu

    ANEXA 1

                                   LISTA
                      formularelor cu regim special

________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea                          Model ITL - ... -
crt.                                                          Regim special
________________________________________________________________________________
  0                             1                                    2
________________________________________________________________________________
  1. Chitanta pentru creante ale bugetelor locale  Model ITL - 1 - Regim special
  2. Confirmarea de primire a debitelor            Model ITL - 2 - Regim special
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Modelele formularelor cu regim special*) fac parte integranta din prezenta anexa.
------------
    *) Modelele formularelor cu regim special sunt reproduse in facsimil.

 ___________________________________________
|                   ROMANIA                 |   Seria           Nr.
| Judetul ..................................|
|....................................... *1)|   MODEL ITL - 1 - Regim special
| Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.)    |
|....................................... *2)|             CHITANTA
| Str. ............................, nr. ...| PENTRU CREANTELE BUGETELOR LOCALE
|___________________________________________| _________________________________
|  ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CREDITORULUI  ||   ELEMENTE DE IDENTIFICARE A    |
|___________________________________________||   CONTRIBUABILULUI              |
 ____________________________________________|_________________________________|
| P.F. | P.J. | NR. ROL NOMINAL UNIC         |............................. *3)|
|______|______|______________________________| Str. .................., nr. ...|
| Codul de identificare fiscala (C.I.F.)     | bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..|
|____________________________________________|............................. *4)|
 C.I.F. reprezinta codul de identificare     |_________________________________|
 fiscala, atribuit potrivit legii, care poate
 fi: codul numeric personal, numarul de
 identificare fiscala, codul de inregistrare
 fiscala sau codul unic de inregistrare,
 dupa caz.

 ______________________________________________________________________________
| DENUMIREA CREANTEI |      CODUL     |             SUMELE INCASATE     - lei -|
|  BUGETULUI LOCAL   |din clasificatia|________________________________________|
|                    |    bugetara    |CREANTE  |CREANTE    |Dobanzi si| TOTAL |
|                    |                |CURENTE*)|RESTANTE*)|penalitati|       |
|                    |                |         |           |de        |       |
|                    |                |         |           |intarziere|       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| IMPOZIT PE CLADIRI |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| IMPOZIT PE TEREN   |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| TAXA ASUPRA        |                |         |           |          |       |
| MIJLOACELOR DE     |                |         |           |          |       |
| TRANSPORT          |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| TOTAL              |    x   x   x   |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| (aici se inscriu, in litere, suma totala incasata peste un leu, inclusiv, iar|
| fractiunea sub un leu, in cifre)                                             |
|______________________________________________________________________________|
    *) Obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent
    *) Obligatii fiscale restante la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent

                                      DATA INCASARII: ... ............. 20 ...
 ______________________________________________________________________________
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE | LEGITIMATIA |                       |             |
| A INCASATORULUI          | NR.         | (prenumele si numele) | (semnatura) |
|__________________________|_____________|_______________________|_____________|
    *1) Se mentioneaza: COMUNA .........../ORASUL ............./|Chitantele    |
         MUNICIPIUL .........../SECTORUL ..............         |sunt valabile |
    *2) Se mentioneaza: codul de inregistrare fiscala a unitatii|numai daca au |
        administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului |aplicat, pe   |
        Bucuresti.                                              |verso,        |
    *3) Se mentioneaza: in cazul persoanelor fizice (P.F.) -    |sigiliul      |
        numele, initiala tatalui si prenumele; in cazul         |autoritatii   |
        persoanelor juridice (P.J.) - denumirea.                |administratiei|
    *4) Se mentioneaza: denumirea unitatii administrativ-       |publice locale|
        teritoriale sau sectorul municipiului Bucuresti unde are|______________|
        domiciliul fiscal contribuabilul.

    TIPARIT IN CARNETE CU CATE 200 DE FILE, FORMATE DIN 100 DE SETURI A CATE DOUA FILE, IN CULORI DIFERITE, PE HARTIE AUTOCOPIATIVA
    Sistem unitar de tiparire, inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.

 ___________________________________________
|                   ROMANIA                 |    Seria           Nr.
| Judetul ..................................|
|....................................... *1)|    MODEL ITL - 2 - Regim special
| Codul de inregistrare fiscala             |
|....................................... *2)|              CONFIRMAREA
| Str. ............................, nr. ...|        DE PRIMIRE A DEBITELOR
|___________________________________________|    ______________________________
| Adresa de posta   | Codul postal          |   | ELEMENTE DE IDENTIFICARE A   |
| electronica       |                       |   | DESTINATARULUI               |
|...................|_______________________|   |______________________________|
|                     @                     |   |.......................... *3)|
|___________________________________________|   | Str. ..............., nr. ...|
| Nr.          din     /             /20    |   | bl. ...., sc. ...., et. ....,|
|___________________________________________|   | ap. ....                     |
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A EXPEDITORULUI  |-->| Localitatea                  |
|___________________________________________|   |..............................|
 ______________________________________________ | Codul postal   | Judetul     |
| MENTIUNI PRIVIND INREGISTRAREA DEBITULUI     ||................|.............|
|______________________________________________||________________|_____________|
| BORDEROUL DE DEBITE NR.      DIN   /    /20  |
|______________________________________________|
| REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC                |
|______________________________________________|
| Codul din clasificatia bugetara              |
|______________________________________________|

    La adresa dumneavoastra inaintata sub nr. ........ din .../........./20 ..., va confirmam primirea debitului in suma de ............. (in cifre) ........ lei (.................... (in litere) ....................), reprezentand ....................... privind debitorul .................... cu domiciliul fiscal la adresa: str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., din localitatea ..................., codul postal ............. .

    ...................               FUNCTIA                ..................
LS. ...................              SEMNATURA               ..................
    ...................   PRENUMELE SI NUMELE SEMNATARILOR   ..................
________________________________________________________________________________
    *1) Se mentioneaza: COMUNA ........./ORASUL ........./MUNICIPIUL ........../ SECTORUL ......... .
    *2) Se mentioneaza: codul de inregistrare fiscala a unitatii administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului Bucuresti.
    *3) Se mentioneaza: in cazul persoanelor fizice (P.F.) - numele, initiala tatalui si prenumele; in cazul persoanelor juridice (P.J.) - denumirea.

    NOTA:
    Expeditor este unitatea administrativ-teritoriala/sectorul municipiului Bucuresti, prin compartimentul de specialitate, iar destinatar este entitatea care a trimis debitul spre urmarire.

    TIPARIT IN CARNETE CU CATE 200 DE FILE, FORMATE DIN 100 DE SETURI A CATE DOUA FILE, IN CULORI DIFERITE, PE HARTIE AUTOCOPIATIVA
    Sistem unitar de tiparire, inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1993/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1993 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu