E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1993/461 din 29 decembrie 2004

privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.993 din 29 decembrie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 461 din 21 decembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 20 ianuarie 2005

    In temeiul prevederilor:
    - art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare;
    - art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 196 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
    - pct. 256 alin. (1) si (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista formularelor cu regim special, precum si modelele acestora, care sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Tiparirea formularelor cu regim special prevazute la art. 1 se realizeaza, in conditiile prevazute la pct. 256 alin. (3) - (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau utilizandu-se sistemele informatice proprii ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Pentru cunoasterea necesarului de formulare cu regim special, in vederea tiparirii de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., la nivelul fiecarui consiliu judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti se asigura centralizarea datelor comunicate de catre compartimentele de specialitate din judetul respectiv/municipiul Bucuresti la data de intai a lunii ianuarie si a lunii iulie, necesar ce va fi transmis Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in prima decada a acestor luni.
    (3) Ridicarea formularelor cu regim special se asigura de catre imputernicitul ordonatorului principal de credite sau, in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, al ordonatorului de credite.
    (4) Pentru anii 2004 si 2005 centralizarea datelor prevazute la alin. (2) se realizeaza in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in urmatoarele 5 zile lucratoare.
    Art. 3
    (1) Tiparirea formularelor prevazute la art. 1 se face cu respectarea stricta a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, in conditii de autonomie locala si de eficienta economica, pot opta pentru achizitionarea formularelor cu regim special ori pot imprima aceste formulare utilizand sistemele informatice proprii.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile ocazionate de achizitionarea formularelor cu regim special sau imprimarea acestora utilizandu-se sistemele informatice proprii, dupa caz, se asigura din bugetele locale, respectiv din bugetele judetene.
    (2) Formularele aflate in stoc la data publicarii prezentului ordin vor putea fi utilizate pana la epuizare.
    Art. 5
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si ai comunelor.
    Art. 6
    Formularele cu regim special prevazute la art. 1 intra sub incidenta prevederilor:
    a) Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;
    b) Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.
    Art. 7
    Articolul 4 din Ordinul ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice nr. 384/2002/10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 17 ianuarie 2003, se abroga.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                p. Ministrul finantelor publice,
                Gheorghe Gherghina,
                secretar de stat

                p. Ministrul de stat, ministrul
                administratiei si internelor,
                Toma Zaharia,
                secretar de stat

                Ministrul delegat
                pentru administratia publica,
                Gheorghe Emacu

    ANEXA 1

                                   LISTA
                      formularelor cu regim special

________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea                          Model ITL - ... -
crt.                                                          Regim special
________________________________________________________________________________
  0                             1                                    2
________________________________________________________________________________
  1. Chitanta pentru creante ale bugetelor locale  Model ITL - 1 - Regim special
  2. Confirmarea de primire a debitelor            Model ITL - 2 - Regim special
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Modelele formularelor cu regim special*) fac parte integranta din prezenta anexa.
------------
    *) Modelele formularelor cu regim special sunt reproduse in facsimil.

 ___________________________________________
|                   ROMANIA                 |   Seria           Nr.
| Judetul ..................................|
|....................................... *1)|   MODEL ITL - 1 - Regim special
| Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.)    |
|....................................... *2)|             CHITANTA
| Str. ............................, nr. ...| PENTRU CREANTELE BUGETELOR LOCALE
|___________________________________________| _________________________________
|  ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CREDITORULUI  ||   ELEMENTE DE IDENTIFICARE A    |
|___________________________________________||   CONTRIBUABILULUI              |
 ____________________________________________|_________________________________|
| P.F. | P.J. | NR. ROL NOMINAL UNIC         |............................. *3)|
|______|______|______________________________| Str. .................., nr. ...|
| Codul de identificare fiscala (C.I.F.)     | bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..|
|____________________________________________|............................. *4)|
 C.I.F. reprezinta codul de identificare     |_________________________________|
 fiscala, atribuit potrivit legii, care poate
 fi: codul numeric personal, numarul de
 identificare fiscala, codul de inregistrare
 fiscala sau codul unic de inregistrare,
 dupa caz.

 ______________________________________________________________________________
| DENUMIREA CREANTEI |      CODUL     |             SUMELE INCASATE     - lei -|
|  BUGETULUI LOCAL   |din clasificatia|________________________________________|
|                    |    bugetara    |CREANTE  |CREANTE    |Dobanzi si| TOTAL |
|                    |                |CURENTE*)|RESTANTE*)|penalitati|       |
|                    |                |         |           |de        |       |
|                    |                |         |           |intarziere|       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| IMPOZIT PE CLADIRI |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| IMPOZIT PE TEREN   |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| TAXA ASUPRA        |                |         |           |          |       |
| MIJLOACELOR DE     |                |         |           |          |       |
| TRANSPORT          |                |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| TOTAL              |    x   x   x   |         |           |          |       |
|____________________|________________|_________|___________|__________|_______|
| (aici se inscriu, in litere, suma totala incasata peste un leu, inclusiv, iar|
| fractiunea sub un leu, in cifre)                                             |
|______________________________________________________________________________|
    *) Obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent
    *) Obligatii fiscale restante la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent

                                      DATA INCASARII: ... ............. 20 ...
 ______________________________________________________________________________
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE | LEGITIMATIA |                       |             |
| A INCASATORULUI          | NR.         | (prenumele si numele) | (semnatura) |
|__________________________|_____________|_______________________|_____________|
    *1) Se mentioneaza: COMUNA .........../ORASUL ............./|Chitantele    |
         MUNICIPIUL .........../SECTORUL ..............         |sunt valabile |
    *2) Se mentioneaza: codul de inregistrare fiscala a unitatii|numai daca au |
        administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului |aplicat, pe   |
        Bucuresti.                                              |verso,        |
    *3) Se mentioneaza: in cazul persoanelor fizice (P.F.) -    |sigiliul      |
        numele, initiala tatalui si prenumele; in cazul         |autoritatii   |
        persoanelor juridice (P.J.) - denumirea.                |administratiei|
    *4) Se mentioneaza: denumirea unitatii administrativ-       |publice locale|
        teritoriale sau sectorul municipiului Bucuresti unde are|______________|
        domiciliul fiscal contribuabilul.

    TIPARIT IN CARNETE CU CATE 200 DE FILE, FORMATE DIN 100 DE SETURI A CATE DOUA FILE, IN CULORI DIFERITE, PE HARTIE AUTOCOPIATIVA
    Sistem unitar de tiparire, inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.

 ___________________________________________
|                   ROMANIA                 |    Seria           Nr.
| Judetul ..................................|
|....................................... *1)|    MODEL ITL - 2 - Regim special
| Codul de inregistrare fiscala             |
|....................................... *2)|              CONFIRMAREA
| Str. ............................, nr. ...|        DE PRIMIRE A DEBITELOR
|___________________________________________|    ______________________________
| Adresa de posta   | Codul postal          |   | ELEMENTE DE IDENTIFICARE A   |
| electronica       |                       |   | DESTINATARULUI               |
|...................|_______________________|   |______________________________|
|                     @                     |   |.......................... *3)|
|___________________________________________|   | Str. ..............., nr. ...|
| Nr.          din     /             /20    |   | bl. ...., sc. ...., et. ....,|
|___________________________________________|   | ap. ....                     |
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A EXPEDITORULUI  |-->| Localitatea                  |
|___________________________________________|   |..............................|
 ______________________________________________ | Codul postal   | Judetul     |
| MENTIUNI PRIVIND INREGISTRAREA DEBITULUI     ||................|.............|
|______________________________________________||________________|_____________|
| BORDEROUL DE DEBITE NR.      DIN   /    /20  |
|______________________________________________|
| REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC                |
|______________________________________________|
| Codul din clasificatia bugetara              |
|______________________________________________|

    La adresa dumneavoastra inaintata sub nr. ........ din .../........./20 ..., va confirmam primirea debitului in suma de ............. (in cifre) ........ lei (.................... (in litere) ....................), reprezentand ....................... privind debitorul .................... cu domiciliul fiscal la adresa: str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., din localitatea ..................., codul postal ............. .

    ...................               FUNCTIA                ..................
LS. ...................              SEMNATURA               ..................
    ...................   PRENUMELE SI NUMELE SEMNATARILOR   ..................
________________________________________________________________________________
    *1) Se mentioneaza: COMUNA ........./ORASUL ........./MUNICIPIUL ........../ SECTORUL ......... .
    *2) Se mentioneaza: codul de inregistrare fiscala a unitatii administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului Bucuresti.
    *3) Se mentioneaza: in cazul persoanelor fizice (P.F.) - numele, initiala tatalui si prenumele; in cazul persoanelor juridice (P.J.) - denumirea.

    NOTA:
    Expeditor este unitatea administrativ-teritoriala/sectorul municipiului Bucuresti, prin compartimentul de specialitate, iar destinatar este entitatea care a trimis debitul spre urmarire.

    TIPARIT IN CARNETE CU CATE 200 DE FILE, FORMATE DIN 100 DE SETURI A CATE DOUA FILE, IN CULORI DIFERITE, PE HARTIE AUTOCOPIATIVA
    Sistem unitar de tiparire, inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1993/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1993 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu