Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 198 din 13 martie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A. aflate in coordonarea Ministerului Apararii

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 24 aprilie 2007Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor implicate, la propunerea Ministerului Apărării.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin împreună cu anexa acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării,

Sorin Frunză Verde

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

Compania Română de Aviaţie ROMAVIA - R.A.

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1

Bucureşti

C.I.F. 1590333

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   PE   ANUL   2007

INDICATORI

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

50943,00

61390,00

10447,00

1203

1

Venituri din exploatare-total, din cate:

2

50543,00

60790,00

10247,00

120,27

a) producea vândută

3

23000.00

44942,00

21942,00

195,40

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. HG 755/1998

modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:

5

27503,00

15798,00

-11705,00

57,44

-subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

5a

27503,00

15798,00

-11705.00

57,44

-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

5b

-

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

-

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

40,00

50.00             

10,00

125,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

40,00

50.00             

10,00

125,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

400,00

600,00          

200,00

150,00

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

10,00

10,00              

0,00

100,00

d) alte venituri financiare

14

390,00

590,00

200,00

151,28

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+42+45)

16

50203,00

60595,00

10392,00

120,70

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

17

49323,00

57095,00

7772,00

115,76

a) cheltuieli materiale

18

11716,00

28272,00

16556,00

241,31

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

190,00

280,00

90,00

147,37

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

-

-

-

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6

7

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9239,00

11455,00

2216,00

123,99

-salarii

22

6159,00

7690,00

1531,00

124,86

- cheltuieli cu asigurările şi protectia socială, din care:

23

1910,00

2290,00

380,00

119,90

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

1350,00

1665,00

315,00

123,33

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

80,00

95,00

15,00

118,75

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

480,00

530,00

50,00

110,42

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1170,00

1475,00

305,00

126,07

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

40,00

50.00

10,00

125,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

28b

- tichete de masă

29

1130,00

1425,00

295,00

126,11

e) ajustarea valorii imobilizărilor

corporale şi necorporale

30

610,00

800,00

190,00

131,15

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

-

-

-

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

27568,00

16288,00

-11280,00

59,08

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

65,00

490,00

425,00

753,85

- cheltuieli de protocol, din care:

34

10,00

15,00

5,00

150,00

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

35,00

350,00

315,00

1000,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din Legea nr. 193/2006)

35 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

20,00

125,00

105,00

625,00

- alte cheltuieli din care:

37

27503,00

15798,00

-11705,00

57,44

- taxapt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:

40

27503,00

15798,00

-11705,00

57,44

- transferuri şi/sau subvenţii

41

27503,00

15798,00

-11705,00

57,44

0

1

2

3

4

5

6

7

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

880,00

3500,00

2620,00

397,73

- cheltuieli privind dobânzile

43

620,00

1000,00

380,00

161,29

- alte cheltuieli financiare

44

260,00

2500,00

2240,00

961,54

3

Cheltuieli extraordinare

45

_

_

_

_

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

740,00

795,00

55,00

107,43

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezervă

48

37,00

40,00

3,00

108.11

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

588,00

615,00

27,00

104,59

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

115,00

140,00

25.00

121,74

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

51

625,00

655,00

30,00

104.80

1

Rezerve legale

52

37,00

40,00

3.00

108,11

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

588,00

615,00

27,00

104,59

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

_

_

_

_

6

Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă

57

7

Minim 50% vărsâmmte la bugetul de stat sau tocat în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

0

1

2

3

4

5

6

7

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR, din care:

60

1200,00

7860,00

6660,00

655,00

1

Surse proprii

61

1200,00

800,00

-400,00

66,67

2

Alocaţii de la buget

62

_

_

_

-

3

Credite bancare

63

0,00

7060,00

7060,00

_

-interne

64

0,00

7060,00

7060,00

_

- externe

65

_

_

_

_

4

Alte surse

66

_

_

_

_

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care:

67

660,00

7860,00

7200,00

1190,91

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

660,00

7860,00

7200,00

1190,91

2

Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiţii

69

- interne

70

_

_

_

-

- externe

71

_

_

_

-

X

REZERVE,din care:

72

37,00

40,00

3.00

108,11

1

Rezerve legale

73

37,00

40,00

3,00

108.11

2

Rezerve statutare

74

_

_

_

_

3

Alte rezerve

75

_

_

_

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

_

_

_

-

 

1

Venituri totale

77

50943,00

61390,00

10447,00

1203

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

50203,00

60595,00

10392,00

120,70

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

250

265

15

106,00

4

Număr mediu personal, total

80

250

260

10

104,00

5

Fond de salarii, din care:

81

6159.00

7690,00

1531,00

124,86

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

_

_

_

_

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7(l) din O.U.G.nr.79/2001, din care:

83

143,30

167,70

24,40

117,03

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivii art.7(2) dinO.U.G.nr.79/2001

84

29,45

33,54

4,09

113,89

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001

85

55,00

67,00

12,00

121,82

c) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

cu durată nelimitată de timp

86

5635,70

7037,30

1401,60

124,87

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

160,00

205,00

45,00

128,13

e) alte cheltuieli cu personalul

88

220,00

280.00

60.00

127,27

0

1

2

3

4                        5

6

7

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

89

1886,11

2264,25

378,14

120,05

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri curente

90

203,77

236,12

32,34

115,87

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri comparabile

91

216,00

246,74

30,74

114,23

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

236337,45

308108,29

71770,84

130,37

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale)x1000]= (rd.l6/rd1)xl000

93

985,47

987,05

1,58

100,16

11

Plăţi restante - total

94

5040,00

4800,00

-240,00

95.24

- preturi curente

95

5040,00

4800,00

-240,00

95,24

- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

5300,00

5016,00

-284,00

94,64

12

Creanţe restante - total

97

1650,00

1550,00

-100,00

93,94

- preturi curente

98

1650,00

1550,00

-100,00

93,94

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

1749,00

1620,00

-129.00

92,62


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 198/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 198 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu