Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.196 din 09.05.2019

privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
ACT EMIS DE: Comisia Nationala de Strategie si Prognoza
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 22 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite prezentul ordin. Articolul 1
(1) Procedura de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, care va trebui depus de aplicant, este prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, cu completările ulterioare, se abrogă. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, Ion Ghizdeanu ANEXA Nr. 1PROCEDURA de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor Capitolul IProcedura de depunere şi selecţie Articolul 1Alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2
(1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pe site-ul său.
(2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.
Articolul 3
(1) În vederea obţinerii finanţării, solicitantul transmite la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză din strada Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory-stick sau CD.
(2) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
(3) Pe plic se menţionează „Concursul de selecţie proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018".
(4) Se iau în considerare numai cererile de finanţare înregistrate la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză începând cu data comunicată pe site.
(5) Cererile de finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanţilor.
Articolul 4Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză transmite Comisiei de Film din România formularele de cerere primite împreună cu documentaţia anexată, în vederea analizării, evaluării şi selecţiei. Articolul 5
(1) Cererile de finanţare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
(2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depăşeşte valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluţionarea cererilor de finanţare se realizează astfel:a)se analizează cererile de finanţare în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale; b)Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.
(3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exerciţiului financiar, se emit hotărâri de respingere a cererilor de acord pentru finanţare sau solicitanţii comunică Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză renunţarea la „Acordul de finanţare" emis şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, cererile de finanţare, rămase în aşteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depăşea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Pentru cererile de finanţare, aflate iniţial în aşteptare, termenele de analiză/ soluţionare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a bugetului rămas disponibil.
(4) Cererile de finanţare se selectează în ordinea în care documentaţia este completă şi cu condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Cererile de finanţare nesoluţionate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanţilor, iar Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanţare, dar cele care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate sunt analizate de Comisia de Film din România, urmând să fie finanţate din bugetul anului următor, în cazul în care sunt aprobate.
Articolul 6Evaluarea cererii de finanţare de către Comisia de Film din România cuprinde următoarele etape: 1. etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile legale a documentelor (în baza anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 197/2019*), într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:

(i) verificarea existenţei şi conformităţii formularului de cerere şi a documentaţiei anexate acestuia;
(ii) solicitare de informaţii suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
(iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul;

2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilităţii proiectului de investiţii într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:

(i) evaluarea cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate;
(ii) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanţare, dacă este cazul;
(iii) deliberarea comisiei;
(iv) soluţionarea cererii de finanţare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată;
(v) transmiterea hotărârii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea emiterii certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a respingerii cererii şi aprobarea acestora prin ordin.

Articolul 7
(1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de finanţare, Comisia de Film din România constată următoarele:a)existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate; b)necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii cererii de finanţare,Comisia de Film din România va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere şi/sau a documentelor anexate, însoţită de motivarea corespunzătoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau/şi dacă ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.
(2) Solicitantul are la dispoziţie un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.
(3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.
(4) Termenele de soluţionare prevăzute la art. 6 curg de la data la care documentaţia este considerată completă în urma primirii informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din România în conformitate cu prevederile alin. (3).
Articolul 8Comisia de Film din România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele: a)nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat; b)formularul de cerere nu este însoţit de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură; c)solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2). Articolul 9
(1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film din România adoptă o hotărâre privind emiterea certificatului de solicitant în care indică următoarele:a)numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere; b)valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere; c)ajutorul de stat maxim aprobat.
(2) Valoarea cheltuielilor eligibile menţionate în hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant va fi plătită numai în măsura în care este certificată de raportul de audit, realizat în condiţiile legii. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mică decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei certificate de raportul de audit. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mare decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptăţit doar la plata sumei din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant.
(3) Hotărârile Comisiei de Film din România se adoptă cu votul majorităţii. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.
Articolul 10
(1) Hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film din România către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.
(2) Hotărârile menţionate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.* Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 197/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.
(4) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu asigură solicitanţilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condiţiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile.
Capitolul IIPlata ajutorului de stat Articolul 11
(1) În termen de 20 de zile de la ultima cheltuială realizată pe teritoriul României, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea certificatului de solicitant, solicitantul depune o cerere de plată a ajutorului de stat la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
(2) Cererea de plată va fi însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu International Standard on Related Services („ISRS") 4400 în baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cererea de plată a ajutorului de stat, împreună cu documentaţia anexată, se depune la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory-stick sau CD.
(4) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie si Prognoză.
(5) Pe plic se menţionează „Solicitare de plată în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018".
(6) Documentaţia prevăzută la alin. (4) se transmite de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la Comisia de Film din România.
(7) Cererea de plată se consideră completă de la data la care raportul de audit este complet.
(8) În cazul în care Comisia de Film din România constată următoarele:a)existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate; b)necesitatea unor documente suplimentare,în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de plată, Comisia de Film din România va dispune solicitantului completarea/corectarea raportului de audit.
(9) Solicitantul are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru a transmite informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.
(10) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.
(11) Comisia de Film din România emite o hotărâre care certifică cuantumul cheltuielilor eligibile şi valoarea ajutorului de stat corespunzător în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta procedură.Pe baza hotărârii emise de Comisia de Film din România, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va aproba cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet.
(12) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată şi documentaţiei anexate şi poate solicita, la rândul ei, completări.
(13) Plata efectivă se va realiza în termen de maximum 120 de zile de la data aprobării cererii de plată. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată şi documentaţiei anexate, precum şi ale respectării tuturor celorlalte prevederi legale şi poate solicita, la rândul ei, completări. În cazul în care, în urma verificărilor, constată încălcarea prevederilor art. 151 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, va dispune revocarea acordului de finanţare, refuzând pe cale de consecinţă efectuarea plăţii solicitate.
(14) Plata ajutorului de stat se va face cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 5.8.1, 5.8.2 şi 5.8.6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură FORMULARUL DE CERERE CONCURSUL DE SELECŢIE PROIECTE, sesiunea ........ anul ...... Solicitant: ........ ............ Titlul proiectului: ........ ......... Data înregistrării .............. (Se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al solicitantului.) Numărul înregistrării ............. (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al solicitantului.) Cerere Subscrisa, ........ ................ ................ ........ .........., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........ ................ ........ ........, având calitatea de ........ ................ ........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ........ ......... la data de ........ ........., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ................ ........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare. I. Prezentarea solicitantului 1. Elemente de identificare ale solicitantului Denumirea solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Data înregistrării solicitantului ........ ................ ........... Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau alt oficiu cu competenţe similare din alte state ........ ................ ......... Nr. de autorizaţie în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române) ........ ................ ................ ................ ......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... Adresa ........ ................ ..........., cod poştal ........ ........ Telefon ........ ........ .............../ fax ........ ........ ............... E-mail ........ ................ ................ ................ ............... Forma juridică ........ ................ ................ ........ ........... Capitalul social ........ ........ ............... (valută), deţinut de:  persoane fizice: ........ ................ ................ .........%;  întreprinderi mici şi mijlocii1: ........ ........ ..............%;  întreprinderi mari2: ........ ................ ........ .............%. Obiectul principal de activitate: Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, cod CAEN: CAEN 5911 2. Prezentarea situaţiei actuale a solicitantului Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz: numărul mediu de salariaţi ........ ................ ............ cifra de afaceri ........ ................ ................ .............. profit/pierdere ........ ................ ................ ...............3. Calitatea solicitantului  Producător  Coproducător reprezentant Se vor menţiona toţi ceilalţi coproducători şi se va indica ţara de provenienţă a acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  Prestator de servicii Se va menţiona producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii şi se va indica ţara de provenienţă a acestuia. 4. Deţinerea drepturilor asupra operei  Deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor în copie şi tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune drepturi proprietate intelectuală etc.)  Deţin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. Se vor menţiona procentul şi modul de repartizare între coproducători. Se ataşează contractul de coproducţie în copie şi tradus autorizat în limba română, în care se menţionează procentul contribuţiei fiecărui coproducător în proiect şi procentul drepturilor deţinute în mod corespunzător.)  Deţin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei. (Se ataşează contractul de prestări de servicii cu producătorul străin şi actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/Deal Memo/MOA - în copie şi traduse autorizat în limba română.) II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat 1. Tipul de producţie audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)  Film de ficţiune • lungmetraj (>70 min.) • mediumetraj (30-50 min.) • scurtmetraj (<30 min.)  Serial de televiziune3 • miniserie (≤8 episoade şi maximum 60 min./episod) • serial (minimum 8 - maximum 13 episoade şi mai mult de un sezon şi maximum 45 min./episod)  Documentar artistic • lungmetraj (≥50 min.) • scurtmetraj (<50 min.)  Film de animaţie • lungmetraj (>70 min.) • mediumetraj (30-50 min.) • scurtmetraj (<30 min.) 1 Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei. 2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei. 3 Următorii termeni vor fi interpretaţi după cum urmează: Serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul şi telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conţine între 8 şi 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute. Sitcom - operă audiovizuală realizată în proporţie de 80% într-un platou de filmare în faţa unei audienţe live sau înregistrate şi a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade şi care înfăţişează situaţii comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive şi pentru care producţia unui episod nu necesită mai mult de două zile de filmare. Telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvenţă de cel puţin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfăţişează fapte de viaţă şi relaţiile sufleteşti ale unui număr mare de personaje, în mod esenţial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfăşoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conţine până la 20 de episoade şi perioada de timp dintre începutul unui sezon şi începutul următorului să fie de minimum 12 luni. 2. Primul mediu de exploatare al operei audiovizuale (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.)  Cinematograf  TV  Suport video (CD/DVD/Blue-Ray etc.)  Internet 3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza synopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural 4.1. (a) Înregistrează un număr de ........ ................ puncte la simularea privind îndeplinirea Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

Se vor ataşa extrase scenariu care vor evidenţia îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de mai sus, inclusiv încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019.

(b) Îndeplineşte criteriile prevăzute de art. 3 din Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019. 4.2. Perioada realizării proiectului Data începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.): Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.): Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.): 4.3. Date privind realizarea proiectului în România Perioadă pregătire filmare în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.): Perioadă filmare în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.): Perioadă postproducţie în România (Se va menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.): Locaţiile din România în care se desfăşoară subiectul filmului4

Regiunea de dezvoltare din România
Judeţul
Localitatea
Reper arhitectural/cultural
% din subiectul producţiei desfăşurat în locaţia respectivă
Identificare vizuală
Identificare verbală
Indicare pagină/secvenţă din scenariu ataşat

4.4. Echipa de proiect5

Nr. crt. Poziţie echipă Nume Prenume Cetăţenie
1. Regizor
2. Scenarist
3. Producător
4. Actor principal
5. Actor secundar
6. Actor voce
7. Director de imagine
8. Compozitor
9. Artist animator
10. Editor imagine
11. Scenograf
12. Pictor de costume
13. Makeup artist
14. Hairstyle artist
15. Editor sunet
16. Cameraman
17. Asistent regie/1st AD
18. Director de film
19. Supervizor postproducţie
20. Inginer sunet
21. Colorist
22. Instrumentist

4 Se va completa tabelul de mai jos pentru fiecare locaţie relevantă din România în care se desfăşoară subiectul filmului. 5 Enumerarea prezentată este indicativă, fără a fi limitativă, şi poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcţie de specificul proiectului. III. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate 1. Bugetul total al proiectului6

Bugetul total al proiectului Bugetul total al proiectului realizat pe teritoriul României Bugetul total al proiectului realizat în afara teritoriului României
euro lei euro lei euro lei

2. Cheltuieli eligibile şi ajutor de stat solicitat

Denumirea activităţii Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile - lei - Intensitatea maximă a ajutorului Valoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
An I An II Total Total
Furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii direct legate de implementarea proiectului 1. Onorarii, salarii şi alte plăţi către persoane fizice7 în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului
2. Plăţi pentru bunuri şi servicii prestate de persoane juridice direct legate de implementarea proiectului8
TOTAL

IV. Alte aspecte 1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:  se încadrează în categoria întreprinderilor mari;  se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;  nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanţarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat9;  nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;  nu are datorii la bugetul de stat;  nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal. 2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani10, solicitantul: (Se bifează una din cele două variante.):  nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;  a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:

Nr. crt. Denumirea proiectului Anul acordării ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului - euro11 -

3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele. Numele/Prenumele: ........ ................ ................ ........... Funcţia: ........ ................ ................ ................ ............. Semnătura12: ........ ................ ................ ........ ............ Data semnării: .............. 6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naţionale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor. 7 Veniturile pe care aceste persoane le obţin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislaţiei fiscale române, convenţiilor fiscale bilaterale şi acordurilor internaţionale în vigoare la data obţinerii venitului. 8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România şi bunurile sunt furnizate şi serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora. 9 Prospecţiunile preliminare pentru determinarea locaţiei de realizarea a proiectului, obţinerea permiselor şi realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului". 10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori. 11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic. 12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul. ANEXA Nr. 2la procedură LISTA documentelor care se anexează formularului de cerere

Nr. crt. Document Fila nr. din dosar Observaţii
1. Certificat de înscriere în Registrul cinematografiei
2. Certificat constatator eliberat de registrul comerţului
3. Certificat de atestare fiscală
4. Situaţii financiare aferente ultimul exerciţiu financiar încheiat (după caz)
5. Document de identificare al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul
Dosarul tehnic (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
6. Prezentarea subiectului proiectului
7. Planul de producţie al filmului
8. Simulare punctaj Testul de eligibilitate pe modelul din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
9. Extrase scenariu care vor evidenţia îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019
10. Actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului
11. Scenariul integral în limba română. Pentru seriale TV şi miniserii TV se vor depune scenariile în limba română pentru fiecare episod în parte pentru care se solicită finanţarea.
CV-uri
12. Lista cu autorii filmului
13. CV producător/coproducători
14. CV regizor
15. CV scenarist
16. Prezentarea succintă (golden para) a persoanelor aferente echipei de proiect pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019
17. Prezentarea locaţiilor/studiourilor din România în care se vor realiza filmările şi dotările acestora pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019
18. Prezentarea studiourilor/laboratoarelor din România în care se realizează diferite etape în finalizarea producţiei pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 195/2019
Bugetul (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
19. Centralizator buget total proiect
20. Centralizator buget proiect România
21. Dovezile privind contribuţia financiară proprie/a cofinanţatorilor la finanţarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii dovada contribuţiei proprii a producătorului străin
22. Alte documente justificative

Numele/Prenumele: ........ ................ ................ ........ .......... Funcţia: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Semnătura1: ........ ................ ................ ................ .............. Data semnării: ........ ................ ................ ................ .......... 1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul. ANEXA Nr. 2Structura indicativă a categoriilor de cheltuieli eligibile din bugetul proiectului

Nr. crt. Categorie Pagină1 EURO LEI
0 1 2 3 4
Secţiunea 1
Scenariu şi alte drepturi intelectuale aferente
Scenarist
Producător şi echipă proprie
Regizor şi echipă regie
Compozitor
Director de imagine
Director de casting
Interpreţi (cântăreţi; orchestră)
Cascadori
Actori
Total secţiunea 1
Secţiunea a 2-a
Echipă producţie
Costuri producţie
Echipament cameră filmare
Departament camera/echipamente speciale
Departament scenografie
Construcţie decor
Efecte speciale realizate la cadru
Maşinişti echipament filmare
Departament recuzită (închiriere, achiziţie şi manufacturare recuzită)
Departament electrică
Amenajare decor
Recuziteri la cadru
Vehicule la cadru şi animale
Grafică computerizată
Filmări speciale
Figuraţie simplă şi specială
Departament costume/(inclusiv închiriere, achiziţie şi manufacturare, curăţare costume)
Departament machiaj şi coafură
Sunet priză directă
Costuri locaţii de filmare (inclusiv costuri cu ambulanţa, poliţie, pompieri la cadru, permise speciale)
Asistare video la cadru
Transport
Peliculă film şi laborator procesare/unităţi stocare digitală/film
Costuri studio filmare
Costuri studio postproducţie
Efecte speciale computerizate
Paza
Masa pe platoul de filmare
Ore suplimentare
Total costuri perioadă producţie secţiunea a 2-a

1 Se vor indica paginile în care se regăsesc detalii privind cheltuielile eligibile respective, dacă beneficiarul prezintă fişe bugetare pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă.

0 1 2 3 4
Secţiunea a 3-a
Montaj video
Video
Achiziţie muzică
Costuri postproducţie
Montaj sunet, mixaj, efecte sunet
Achiziţie elemente grafice librării etc.
Efecte speciale computerizate
Realizarea de generice
Total costuri perioadă postproducţie secţiunea a 3-a
Secţiunea a 4-a
Poliţe asigurări
Publicitate
Total alte cheltuieli secţiunea a 4-a
A. Total secţiunea 1
B. Total secţiunile 2+3+4
Total general (A + B)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 196/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 196 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 196/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu