Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 251/195 din 24 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Nr. 251 din 24 iunie 2002


SmartCity3

              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE - Nr. 195 din 15 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din 25 iulie 2002

    Ministrul industriei si resurselor si ministrul administratiei publice,
    in temeiul prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, ale Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul industriei si resurselor,
                              Dan Ioan Popescu

                     Ministrul administratiei publice,
                              Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, la cererea temeinic justificata a debitorilor agenti economici, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare, creditorii vor acorda, dupa caz, inlesniri la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 astfel:
    a) esalonarea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor pe o perioada de pana la 2 ani, in rate lunare;
    b) amanarea si/sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente, dupa caz;
    c) amanarea si/sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente, dupa caz;
    d) reducerea si/sau scutirea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor, in conditiile prevederilor ordonantei de urgenta sus-mentionate.
    (2) Prin obligatii de plata scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 se intelege: contravaloarea facturilor scadente, inclusiv a celor aferente majorarilor de tarif, dupa caz, pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, carbune si apa si a serviciilor de transport si distributie pentru energie electrica si gaze, contravaloarea majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente debitelor restante la data de 31 decembrie 2001 si datorate pana la data incheierii conventiilor prevazute de prezentele norme metodologice.
    Art. 2
    (1) Cererile de solicitare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante vor fi depuse in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002, insotite de documente justificative, la sediul creditorilor, in vederea analizei si incadrarii in criteriile de performanta prevazute.
    (2) La agentii economici creditori, in baza mandatului primit, adunarea generala a actionarilor va imputernici consiliul de administratie (societate comerciala/companie nationala/societate nationala, filiala, dupa caz, regie autonoma) sa decida asupra acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor restante prevazute la art. 1 pe baza analizei cererilor depuse de debitori.
    (3) Competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante sunt:
    - pentru valori pana la 1 miliard lei/agent economic - directorul general al creditorului, cu informarea periodica a consiliului de administratie;
    - pentru valori cuprinse intre 1 miliard lei - 50 miliarde lei - consiliul de administratie, cu informarea periodica a adunarii generale a actionarilor;
    - pentru valori mai mari de 50 miliarde lei - cu aprobarea punctuala a adunarii generale a actionarilor.
    Art. 3
    (1) Analiza cererii de solicitare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante se face pe baza punctajului obtinut de debitor, stabilit in baza criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante debitorii care in urma evaluarii obtin un punctaj mai mic de 30 de puncte, precum si cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc, asa cum este reflectat in ultimul bilant contabil anual.
    (3) Nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante debitorii care participa la o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare in vederea cumpararii de actiuni la alte societati sau la achizitionarea de alte valori mobiliare.
    Art. 4
    (1) Inlesnirile la plata obligatiilor restante se acorda de fiecare creditor, iar graficul de esalonari si conditiile in care se acorda inlesnirile se stabilesc printr-o conventie incheiata, in conditiile legii, intre creditor si debitor, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Inlesnirile la plata obligatiilor restante se acorda pe baza datoriilor din evidenta analitica a contractelor, precum si pe baza facturilor sau a notificarilor pentru majorarile de intarziere si penalitatile aferente.
    (3) In temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002, incepand cu data comunicarii aprobarii pentru creantele pentru care s-au obtinut inlesniri la plata obligatiilor restante, in conditiile respectarii graficelor de esalonari, executarea silita sau orice masuri pentru recuperarea acestor debite se suspenda.
    (4) Orice suma reprezentand obligatiile de plata restante ale creditorilor catre debitori se compenseaza in contul datoriilor, iar diferenta se esaloneaza in conditiile art. 1 alin. (1).
    (5) Cheltuielile de judecata realizate de catre creditor in vederea recuperarii debitelor esalonate, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002, se suporta de catre debitor, in termen de 90 de zile de la emiterea inlesnirii la plata. Nerespectarea acestei prevederi conduce la anularea inlesnirilor acordate.
    Art. 5
    Debitorii care dupa data depunerii cererii achita pana la data aprobarii acesteia 30% din obligatiile datorate conform art. 1, exclusiv majorarile de intarziere si/sau penalitatile de intarziere, beneficiaza de esalonarea la plata diferentei de 70% a sumelor reprezentand contravaloarea facturilor si de reducerea cu 75% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente.
    Art. 6
    (1) Stabilirea punctajului se realizeaza in urma analizei criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara a debitorului.
    (2) Punctajul obtinut de debitor se corecteaza cu:
    a) minus 10 puncte pentru cei care la data scadentei obligatiilor aveau disponibilitati banesti la nivelul obligatiilor;
    b) minus 10 puncte pentru cei care in perioada in care au acumulat obligatii restante au platit dividende actionarilor/asociatilor.
    (3) Debitorii beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor restante:
    a) debitorii care obtin intre 30 - 50 de puncte beneficiaza de reducerea cu 30% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente;
    b) debitorii care obtin intre 50 - 80 de puncte beneficiaza de reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente;
    c) debitorii care obtin peste 80 de puncte beneficiaza de scutirea majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente.
    (4) Numarul lunilor de esalonare la plata obligatiilor restante se determina in functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:
    a) pana la 15% .......................... 12 luni;
    b) intre 15% si 50% ..................... 18 luni;
    c) peste 50% ............................ 24 luni.
    Art. 7
    Un debitor nu poate beneficia concomitent de esalonare si de amanare la plata pentru acelasi debit.
    Art. 8
    (1) In vederea solutionarii operative a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante se constituie Comisia tehnica interministeriala, formata din reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Administratiei Publice si ai Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, nominalizati prin ordin comun al ministrilor de resort, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.
    (2) Creditorii vor transmite lunar, pentru cererile primite in luna precedenta, situatia cererilor primite si analizate, a punctajului realizat si a facilitatilor acordate (conform anexei nr. 2), in vederea informarii lunare a Comisiei tehnice interministeriale. Situatia, insotita de rapoartele intocmite de catre creditori, va avea avizul consiliului de administratie.
    (3) In situatia unor divergente intre creditor si debitor, acestea vor fi solutionate de Comisia tehnica interministeriala, la solicitarea creditorului.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante si documentatia necesara

    Art. 9
    (1) Inlesnirile la plata obligatiilor restante se acorda numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor (persoane juridice pentru activitatea proprie), care trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) elemente de identificare a debitorului: denumirea, adresa/sediul, numarul de telefon/fax, codul fiscal, natura capitalului social, structura actionariatului, numarul de salariati, obiectul de activitate, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta debitorul in relatiile cu creditorul, numarul contului/conturilor de disponibilitati, unitatea bancara/unitatile bancare la care acestea sunt deschise;
    b) sumele datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001 pentru fiecare factura pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, carbune si apa, majorarile de intarziere si/sau penalitatile de intarziere aferente, calculate si datorate pana la data incheierii conventiilor prevazute;
    c) in cazul in care creditorul are sucursale cu imputerniciri de emitere si/sau de incasare a facturilor, situatia facturilor restante la data de 31 decembrie 2001 se va prezenta de catre debitor cu avizul sucursalei creditorului;
    d) in cazul debitorilor persoane juridice, care au sucursale, obligatiile restante si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul cererilor de inlesniri la plata, se vor defalca pe fiecare unitate platitoare, pe facturi si termene de plata;
    e) natura inlesnirilor solicitate si numarul de luni pentru care solicita inlesnirea, inclusiv perioada de gratie sau perioada de amanare, vechimea debitelor, masurile de urmarire intreprinse (instantele de judecata);
    f) punctajul rezultat prin aplicarea criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara potrivit art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 si punctajul corectat potrivit art. 11 alin. (1) din aceeasi ordonanta;
    g) cauzele care au dus la neachitarea debitelor;
    h) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata obligatiilor restante, acordate anterior (numarul aprobarii/aprobarilor, sumele datorate, precum si modul in care acestea au fost respectate);
    i) orice alte elemente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    (2) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante trebuie insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe bilantul contabil la data de 31 decembrie 2001, de pe ultimul bilant contabil si copie de pe ultima balanta de verificare anterioara depunerii cererii;
    b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai debitorului, vizata de membrii consiliului de administratie, privind vechimea contribuabilului debitor, care sa cuprinda:
    - data de incepere a activitatii. La societatile comerciale rezultate din divizare sau externalizare vechimea o da unitatea din care s-a divizat noua societate;
    - relatiile contractuale cu unitatile economice cu finantare bugetara, si anume daca debitorul nu a incasat la termen contravaloarea acestora;
    - cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz, precum si suma investita.
Falsul in declaratii constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale;
    c) avizul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in care se specifica faptul ca debitorul nu participa si/sau nu va participa pe perioada acordarii de inlesniri la plata obligatiilor restante la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare;
    d) acte doveditoare pentru datoriile debitorilor rezultate din neplata de catre consiliile locale a subventiilor pentru energie termica, inregistrate la data de 31 decembrie 2001;
    e) avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora, cu exemplificarea principalilor furnizori;
    f) situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante pentru care se solicita inlesnire la plata, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta;
    g) copie de pe hotararea consiliului de administratie in care s-a analizat si s-a aprobat solicitarea inlesnirii la plata:
    h) copie de pe extrasul din procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor care a mandatat consiliul de administratie pentru solicitarea inlesnirii la plata;
    i) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    Art. 10
    Solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante se va face in conformitate cu competentele stabilite la art. 2 alin. (3).
    Art. 11
    Calculul punctajului total si stabilirea sumelor privind inlesnirile la plata se realizeaza dupa verificarea documentelor aferente si obtinerea aprobarilor legale. Conventiile incheiate intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care au fost semnate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002.
    Art. 12
    Termenul general de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la creditor. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentatiei in forma completa.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 13
    In situatia divizarii debitorului care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante, acesta este obligat sa prezinte creditorului protocolul de predare-primire, precum si propunerile de defalcare a graficului de esalonare pe baza caruia creditorul procedeaza la intocmirea noilor grafice de esalonare pe entitati rezultate din divizare.
    Art. 14
    Creditorii vor raporta lunar directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor situatia respectarii de catre debitori a esalonarilor acordate, precum si, nominal, situatia debitorilor care nu au respectat inlesnirile acordate si au pierdut esalonarea.
    Art. 15
    Pentru neplata in termen a datoriilor contractuale agentii economici aplica majorari de intarziere si/sau penalitati de intarziere aferente, in cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare pentru creantele bugetare, referitoare la majorarile de intarziere si, respectiv, la penalitatile de intarziere.
    Art. 16
    (1) Inlesnirile la plata obligatiilor restante isi pierd valabilitatea in situatia in care debitorii nu isi achita obligatiile de plata curente (factura curenta) fata de creditori incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei incheiate. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile curente (factura curenta), pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, datorate la data platii.
    (2) Nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea sau reluarea, dupa caz, a procedurilor de executare silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 17
    (1) Daca timp de 7 ani de la data intrarii in vigoare a conventiilor de esalonare s-au achitat facturile curente si s-au respectat integral graficul de esalonare, precum si termenele de plata si conditiile prin care s-au aprobat inlesnirile la plata datoriilor, agentii economici beneficiaza de scutirea integrala de la plata majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente.
    (2) Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, precum si datoriile prevazute la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 raman evidentiate in contabilitatea debitorilor si creditorilor, in conturi bilantiere, pana la punerea in aplicare a prevederilor art. 11 alin. (2) din aceeasi ordonanta.
    Art. 18
    Dispozitiile prezentului ordin se aplica cererilor depuse dupa data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante, depuse si nesolutionate inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, se vor completa si se vor actualiza in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 si se vor solutiona conform prevederilor acestuia.
    Art. 20
    O noua cerere de acordare de inlesniri la plata obligatiilor restante nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterior acordate.
    Art. 21
    Inlesnirile la plata obligatiilor restante acordate anterior se pot derula in continuare, in conditiile prevazute de actele normative in baza carora au fost acordate.
    Art. 22
    La cererea debitorilor certificata de creditor, dupa indeplinirea prevederilor art. 11 alin. (2) si ale art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 se va solicita ministerului coordonator scutirea de la plata a obligatiilor debitorilor, prin hotarare a Guvernului.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    SOCIETATEA COMERCIALA                           SOCIETATEA COMERCIALA
        (creditoare)                                     (debitoare)
    Adresa ...................                      Adresa ....................
    CF/CUI ...................                      CF/CUI ....................

                                  CONVENTIA
                        Nr. ........... din ..............
intre Societatea Comerciala ............. si Societatea Comerciala .............

    Ca urmare a cererii nr. .......... din data de ................ a Societatii Comerciale ............................, inregistrata la .......................
sub nr. ............. si transmisa la ...................... sub nr. .........., prin care se solicita inlesniri la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizorii de resurse energetice si apa, si pe baza analizei documentatiei conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice nr. 251/195/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, s-au aprobat urmatoarele:
    - esalonarea la plata pe .... luni, cu .... luni perioada de gratie, a urmatoarelor obligatii:
 ________________________________________________________________
|     Tipul obligatiei esalonate                |   Suma (lei)   |
|_______________________________________________|________________|
| Datorie scadenta la data de 31 decembrie 2001 |                |
|_______________________________________________|________________|
| Majorari de intarziere aferente               |                |
|_______________________________________________|________________|
| Penalitati de intarziere aferente             |                |
|_______________________________________________|________________|
|                TOTAL:                         |                |
|_______________________________________________|________________|

    - amanarea la plata pana la ............ (cel mult pana la data de 29 decembrie a anului in curs) a urmatoarelor obligatii:
 ________________________________________________________________
|           Tipul obligatiei                    |   Suma (lei)   |
|_______________________________________________|________________|
| Datorie scadenta la data de 31 decembrie 2001 |                |
|_______________________________________________|________________|
| Majorari de intarziere aferente               |                |
|_______________________________________________|________________|
| Penalitati de intarziere aferente             |                |
|_______________________________________________|________________|
|                TOTAL:                         |                |
|_______________________________________________|________________|

    Graficul de esalonare la plata obligatiilor restante este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
    - amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, in suma totala de ...................... lei, pana la ultimul termen de plata din grafic.
    In situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata, dupa ultimul termen de plata din esalonare debitorul beneficiaza de reducerea cu ......%/scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere reprezentand .................... lei, astfel:
 ______________________________________________________________________________
|    Tipul obligatiei    | Suma amanata | Suma reprezentand reducerea/scutirea |
|                        |              | (50%, 75%, 100%) in conditiile legii |
|________________________|______________|______________________________________|
| Majorari de intarziere |              |                                      |
| aferente               |              |                                      |
|________________________|______________|______________________________________|
|Penalitati de intarziere|              |                                      |
| aferente               |              |                                      |
|________________________|______________|______________________________________|
|         TOTAL:         |              |                                      |
|________________________|______________|______________________________________|

    - scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, in conditiile art. 11 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. d) si alin. (2), dupa caz.
 ______________________________________________________________________________
|  Obligatia   |alin. (1) lit. b)|alin. (1) lit. c)|alin. (1) lit. d)|alin. (2)|
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|
| Majorari de  |                 |                 |                 |         |
| intarziere   |                 |                 |                 |         |
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|
| Penalitati de|                 |                 |                 |         |
| intarziere   |                 |                 |                 |         |
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|
|    TOTAL:    |                 |                 |                 |         |
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|

    Inlesnirea la plata obligatiilor scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001 catre principalii furnizori de resurse energetice si apa se acorda in urmatoarele conditii:
    a) constituirea de catre debitor, in conditiile legii, a unei garantii in suma de ............... lei;
    b) pe perioada derularii inlesnirilor la plata debitorul nu poate participa la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori parti sociale.
    Cele ........ transe se vor achita conform graficului convenit si anexat la prezenta conventie, plata trebuind sa fie efectuata pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni din esalonare.
    Societatea Comerciala ................................. - S.A. se obliga sa plateasca la termen si integral sumele prevazute in prezenta conventie, prioritar fata de orice alta obligatie de plata.
    Societatea Comerciala ................................. - S.A. se obliga ca, pe langa sumele datorate din prezenta reesalonare, sa plateasca la termen si integral factura pentru consumul curent propriu, conform contractului.
    In conditiile nerespectarii obligatiilor prevazute in prezenta conventie creditorul este in drept sa limiteze de indata furnizarea .......... la nivelul minim tehnologic, transmitand un preaviz de sistare de 7 zile. Daca in cele 7 zile de preavizare debitorul Societatea Comerciala ................... - S.A. nu va plati sumele datorate conform prezentei conventii, creditorul va trece la sistarea totala si neconditionata a furnizarii ............. .
    Reluarea furnizarii ............ se va face exclusiv dupa achitarea integrala a restantelor de plata conform prezentei conventii, precum si a unei taxe de reconectare in valoare de ................ .
    Se considera plata onorata data intrarii banilor in contul creditorului.
    Creditorul va putea, in situatia in care debitorul nu va plati sumele la care s-a obligat, sa treaca imediat la executarea garantiilor prevazute mai sus, selectiv sau cumulat, dupa cum crede de cuviinta, debitorul fiind de drept in intarziere.
    Debitorul, in deplina cunostinta de cauza, recunoaste prezentei conventii caracterul de titlu executoriu si consimte ca creditorul sa treaca direct la executarea garantiilor, inclusiv la executarea silita.
    Riscurile de orice natura si eventualele daune rezultate din neonorarea obligatiilor de plata si sistarea furnizarii ............. revin exclusiv debitorului.
    Forta majora exonereaza de raspundere si reprezinta acel eveniment imprevizibil, invincibil si insurmontabil, survenit ulterior incheierii contractului si independent de vointa partilor si care impiedica executarea obligatiilor contractuale.
    Circumstantele de forta majora amana indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor. Partea pentru care a aparut imposibilitatea indeplinirii obligatiilor prezentei conventii din cauza circumstantei de forta majora trebuie sa instiinteze in scris, in termen de 3 zile, cealalta parte despre inceperea si incetarea cazului de forta majora si sa depuna in termen de 15 zile actele doveditoare, certificate de camera de comert si industrie din raza teritoriala a locului survenirii circumstantei de forta majora.
    Daca situatia de forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza mai mult de 30 de zile, prezenta conventie se considera reziliata.
    Litigiile decurgand din executarea prezentei conventii se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul dezacordului acestea vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti.
    Prezenta conventie face parte din contractul de furnizare ................. incheiat de catre Societatea Comerciala ................. - S.A. cu Societatea Comerciala ...................... - S.A., pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator.
    Nerespectarea prezentei conventii, respectiv a termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata, atrage anularea acestora, inceperea imediata sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterior acordate.

    Societatea comerciala care acorda inlesnirea la plata         Debitor,
    .....................................................    ..................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                SITUATIA
cererilor, a punctajului realizat si a facilitatilor acordate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - esalonarea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor pe o perioada de pana la 2 ani
    B - amanarea si/sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere
    C - amanarea si/sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere
    D - reducerea si/sau scutirea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea | Numarul | Debit la |Majorari/ |Punctaj|Facilitati |Observatii|
|crt.|agentului | cererii/|    31    |penalitati|obtinut| acordate  |          |
|    |economic  |  data   |decembrie | aferente |(pct.) | (milioane |          |
|    |          |depunerii|   2001   | debitelor|       |   lei)    |          |
|    |          |         |- milioane| la data  |       |___________|          |
|    |          |         |   lei -  | cererii  |       |A |B |C |D |          |
|    |          |         |          |- milioane|       |  |  |  |  |          |
|    |          |         |          |   lei -  |       |  |  |  |  |          |
|____|__________|_________|__________|__________|_______|__|__|__|__|__________|
|    |          |         |          |          |       |  |  |  |  |          |
|____|__________|_________|__________|__________|_______|__|__|__|__|__________|
|    |          |         |          |          |       |  |  |  |  |          |
|____|__________|_________|__________|__________|_______|__|__|__|__|__________|
|    | TOTAL:   |         |          |          |       |  |  |  |  |          |
|____|__________|_________|__________|__________|_______|__|__|__|__|__________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 195/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 195 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu