Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 190 din 28 iunie 2006

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 598 din 11 iulie 2006Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă nr. 79.147 din 5 mai 2006,

în baza prevederilor alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 25 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) aceste indicaţii arată în mod clar că este vorba de o metodă de producţie agricolă;".

2.   La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) produsul este obţinut în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi în art. 2-4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sau este importat dintr-o ţară terţă şi se supune aceloraşi prevederi;".

3.   La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) toate ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt incluse la pct. III din anexa nr. 3 la normele metodologice    aprobate    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 917/2001 sau au fost autorizate provizoriu de un stat membru;".

4.   La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) ingredientele de origine agricolă menţionate la lit. b) se folosesc numai dacă:

-   ingredientele obţinute conform regulilor de producţie din agricultura ecologică nu sunt produse în cantităţi suficiente în Uniunea Europeană;

-   nu pot fi importate din ţări terţe, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003 pentru aprobarea Regulilor privind importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice."

5.   La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cel puţin 70% din ingredientele de origine agricolă sunt obţinute sau provin din produse care se conformează regulilor de producţie ecologică stabilite în art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi în art. 2-4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate din ţări terţe şi se supun aceloraşi prevederi;".

6.   La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) toate celelalte ingrediente de origine agricolă ale produsului sunt prevăzute la pct. III din anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001  sau au fost autorizate provizoriu de un stat membru;".

7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pe eticheta şi publicitatea unui produs ecologic se va aplica sigla «ae» specifică produselor ecologice controlate.

(2) Regulile de utilizare a siglei «ae» sunt prevăzute în anexele nr. 1 -4 care fac parte integrantă din prezentele reguli."

8. După articolul 8 se introduc 4 anexe, anexele nr. 1 -4, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 -4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor

şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la reguli)

REGULILE

de utilizare a siglei „ae"

Art. 1. - (1) Sigla „ae" este utilizată în scopul certificării-identificării produselor agroalimentare ecologice şi garantează că produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc următoarele condiţii:

a)  provin din agricultura ecologică din România şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91; şi

b)   sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;

c)  provin din import şi sunt certificate în România de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.

(2)   Reprezentarea grafică şi descrierea siglei „ae" de certificare-identificare sunt prezentate în anexa nr. 2 lit. A la reguli.

(3)   Sigla „ae" cu scop informativ-publicitar, ale cărei reprezentare grafică şi descriere sunt prezentate în anexa nr. 2 lit. B la reguli, are rolul de informare cu privire la agricultura ecologică şi produsele agroalimentare ecologice.

Titularul siglei „ae"

Art. 2. - (1) Sigla „ae" este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R., urmând a fi înregistrată de titularul acesteia atât pe plan intern la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cât şi pe plan internaţional la Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală sau în alte state şi/sau la alte organisme internaţionale, ori de câte ori această înregistrare se dovedeşte necesară pentru protecţia mărcii şi a drepturilor conferite de aceasta.

(2)  M.A.P.D.R. asigură gestiunea siglei „ae".

(3)   Drepturile cu privire la sigla de certificare nu pot fi transmise decât de către titularul siglei. Sigla de certificare nu poate face obiectul unei cesiuni, unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.

Folosirea siglei „ae" în scop de certificare-identificare

Art. 3. - (1) Sigla „ae" în scop de certificare-identificare se înscrie/aplică, după caz, pe produs, pe etichetele şi ambalajele produselor agroalimentare ecologice, menţionate în art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr. 34/2000, obţinute în România sau, după caz, pe produs, pe etichetele sau ambalajele produselor agroalimentare importate în conformitate cu prevederile cap. II şi III din Regulile privind importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003.

(2)   Dreptul de utilizare a siglei „ae" pe produs, etichetele şi ambalajele produselor agroalimentare ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.P.D.R. şi care sunt supuşi controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.

(3)   Sigla „ae" în scop de certificare-identificare se înscrie/aplică pe produs, pe eticheta şi ambalajul unui produs agricol, procesat sau neprocesat, sau pe produsele alimentare certificate în agricultura ecologică, doar dacă cel puţin 95% din ingredientele care intră în compoziţia produsului sunt obţinute şi respectă următoarele condiţii:

a)   produsele de origine vegetală sunt produse şi procesate în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi ale art. 3 şi 4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003;

b)   produsele animaliere şi de origine animală sunt produse şi procesate în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi ale art. 3 şi 4 din normele metodologice    aprobate    prin    Hotărârea    Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003.

(4) Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează cu sigla „ae" de certificare-identificare.

Art. 4. - (1) Modelul cererii de solicitare a utilizării siglei „ae" în scop de certificare-identificare este prevăzut în anexa nr. 3 la reguli. Cererea se completează în două exemplare şi se aprobă de către directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură ecologică din cadrul M.A.P.D.R.

(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:

a)   fişa de înregistrare a operatorului, aprobată de M.A.P.D.R.;

b)  contractul încheiat de producător cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.;

c)  certificatul de produs ecologic, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare cu care producătorul a încheiat contractul;

d)  forma finală a etichetei produselor, conţinând şi sigla de certificare, lipită pe o foaie format A4.

Folosirea siglei „ae" în scop informativ-publicitar

Art. 5.   -  (1) In scopul  promovării conceptului de agricultură ecologică, persoanele fizice sau juridice înscriu sigla „ae" în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare şi informare, în legătură directă cu activitatea şi/sau produsele agroalimentare ecologice menţionate în art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr. 34/2000.

(2) In acest scop, solicitantul va completa cererea de utilizare a siglei „ae" în scop informativ-publicitar prevăzută în anexa nr. 4 la reguli. Cererea se completează în două exemplare şi se aprobă de către directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură ecologică din cadrul M.A.P.D.R. Cererea va fi însoţită de un proiect definitiv cu o machetă inclusă de utilizare a siglei „ae".

Art. 6. - (1) Utilizarea siglei „ae" în scop de certificare-identificare şi/sau în scop informativ-publicitar pe produse, etichete, ambalaje şi, respectiv, pe suporturile de comunicare şi informare fără aprobarea prealabilă a M.A.P.D.R., solicitată şi acordată conform procedurii din prezentul ordin, este strict interzisă.

(2) Orice folosire necorespunzătoare a siglei „ae" îi dă dreptul gestionarului mărcii de a întreprinde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate demersurile şi acţiunile judiciare necesare având ca scop încetarea folosirii necorespunzătoare şi recuperarea eventualelor prejudicii produse ca urmare a acestei folosiri.

Art. 7. - M.A.P.D.R., prin compartimentul de specialitate, este responsabil să verifice în fiecare moment dacă folosirea siglei de certificare „ae" pe produsele specificate în cerere este conformă cu prevederile prezentului ordin.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la reguli)

A. Harta grafică a siglei „ae" în scop de certificare-identificare

Introducere

1.   Materializarea menţiunii de agricultură ecologică prin logotipul „ae" în scop de certificare-identificare permite aducerea imaginii vizuale a unui produs agroalimentar obţinut din agricultura ecologică cu toate garanţiile de conformitate cu legislaţia naţională în vigoare privind agricultura ecologică, aşa cum este definită în OUG nr. 34/2000. Ea garantează că produsul agricol şi ingredientele de origine agricolă ce intră în compoziţia unui produs alimentar au fost produse, procesate şi condiţionate de către un operator supus controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat de către M.A.P.D.R.

Câmpul de aplicare

2.   Logotipul „ae" în scop de certificare-identificare este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R. şi nu poate fi utilizat decât cu respectarea strictă a prezentelor reguli.

Elemente componente ale logotipului „ae"

3.    Elementele ce formează acest logotip sunt inseparabile.

El este compus dintr-un cerc alb de fundal, cu contur negru, în centrul căruia este aşezată abrevierea „ae" a denumirii „agricultura ecologică", litera „a" (minuscul) de culoare neagră 100% şi litera „e" (minuscul) de culoare verde, pantone 360 C.

Aceste două litere au desenată deasupra lor o frunză stilizată de culoare verde. Toate aceste elemente formează un simbol. Originalitatea acestui simbol este dată de litera „e",care generează litera „a", creând astfel o imagine modulară, unitară.

„agricultura ecologică" este scris cu majuscule, cu caracterul de literă Futura Bold şi dispus sus, pe circumferinţa cercului, central faţă de axul vertical, având culoarea neagră 100%. Tot pe circumferinţa cercului alb, în interior, pe axul transversal, sunt desenate două grupuri a câte 15 segmente de raze, poziţionate opus, unul în dreapta şi celălalt în stânga, de culoare neagră 100%.

Logotipul „ae", cu scop de certificare-identificare, mai are înscris cuvântul „certificat" cu litere majuscule şi cu acelaşi caracter de literă Futura Bold ca şi „agricultura ecologică", pe circumferinţa cercului alb, diametral opus faţă de înscrisul „agricultura ecologică", sub grupul de litere „ae" şi de culoare neagră 100% (figura 1).

Logotipul „ae" se tipăreşte în două culori, negru 100% şi verde pantone 360 C, pentru un tipar cu culori speciale, iar pentru un tipar în policromie, în 3 culori, Black = 100% (negru), verde compus din Cyan = 71% şi Yellow = 87%.

Dimensiunile logotipului „ae" pe etichetă

4.   Logotipul trebuie să fie perfect vizibil şi toate menţiunile trebuie să fie lizibile. Diametrul logotipului nu trebuie să fie mai mic de 15 mm (figura 2).

Utilizarea pe suporturile colorate

5.   Indiferent de materialul tipărit, logotipul trebuie să conserve aspectul iniţial. In cazul unui tipar alb-negru, elementele de culoare neagră rămân negre 100%, iar cele care sunt de culoare verde se transformă în negru 50% (gri) (figura 3).

In cazul în care suportul pe care se tipăreşte este colorat în masă, el nefiind alb, cercul alb din logotip necesită a 3-a culoare într-un tipar cu culori speciale (alb) şi a 4-a culoare într-un tipar policromie (alb) (figura 4).

Amplasarea pe ambalaje

6. Logotipul trebuie să fie uşor reperabil şi trebuie să apară o dată pe faţa principală şi o dată pe faţa secundară a ambalajului. In cazul recipientelor de sticlă/plastic logotipul se va aplica pe eticheta principală.

7. Logotipul

B. Harta grafică a mărcii de certificare „ae" în scop informativ-publicitar

Introducere

1.  Materializarea menţiunii de agricultură ecologică prin logotipul „ae" în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare contribuie la informarea privind agricultura ecologică.

Câmpul de aplicare

2.   Logotipul „ae" în scop informativ-publicitar este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R. şi nu poate fi utilizat decât cu respectarea strictă a prezentelor reguli.

Elemente componente ale logotipului „ae"

3.    Elementele ce formează acest logotip sunt inseparabile.

El este compus dintr-un cerc alb de fundal, cu contur negru, în centrul căruia este amplasată abrevierea „ae" a denumirii „agricultura ecologică", litera „a" (minuscul) de culoare neagră 100% şi litera „e" (minuscul) de culoare verde, pantone 360 C.

Aceste două litere au desenată deasupra lor o frunză stilizată de culoare verde. Toate aceste elemente formează un simbol. Originalitatea acestui simbol este dată de litera „e", care generează litera „a", creând astfel o imagine modulară, unitară.

„agricultura ecologică" este scris cu majuscule, cu caracterul de literă Futura Bold şi dispus pe circumferinţa cercului, central faţă de axul vertical, diametral opus „agricultura", sus, şi „ecologică", jos, ambele având culoarea neagră 100%. Intre aceste două cuvinte, pe circumferinţa cercului alb, în interior, pe axul transversal, sunt desenate două grupuri a câte 15 segmente de raze, poziţionate opus, unul în dreapta şi celălalt în stânga, de culoare neagră 100% (figura 1).

Logotipul „ae" se tipăreşte în două culori, negru 100% şi verde pantone 360 C, pentru un tipar cu culori speciale, iar pentru un tipar în policromie, în 3 culori, Black = 100% (negru), verde compus din Cyan = 71% şi Yellow = 87%.

Dimensiunile logotipului „ae" pe etichetă

4.   Logotipul trebuie să fie perfect vizibil şi toate menţiunile trebuie să fie lizibile. Diametrul logotipului nu trebuie să fie mai mic de 15 mm (figura 2).

Utilizarea pe suporturile colorate

5.   Indiferent de materialul tipărit, logotipul trebuie să conserve aspectul iniţial.

In cazul unui tipar alb-negru, elementele de culoare neagră rămân negre 100%, iar cele care sunt de culoare verde se transformă în negru 50% (gri) (figura 3).

In cazul în care suportul pe care se tipăreşte este colorat în masă, el nefiind alb, cercul alb din logotip necesită a 3-a culoare într-un tipar cu culori speciale (alb) şi a 4-a culoare într-un tipar policromie (alb) (figura 4).

Amplasarea pe suporturile de comunicare

6.  Logotipul trebuie să fie uşor reperabil, iar amplasarea sa pe suporturile de comunicare trebuie să permită a se vizualiza numai materialele pentru agricultura ecologică, fără a crea dubii sau confuzii.

7. Logotipul

ANEXA Nr. 3

 (Anexa nr. 3 la reguli)

CERERE   DE   SOLICITARE   A   UTILIZĂRII   SIGLEI   „AE"   DE   CERTIFICARE-IDENTIFICARE

Domnul/Doamna/Unitatea ..................................., domiciliat/domiciliată/sediul în localitatea .....................................,

str..................................... nr................, judeţul  ...............................,  B.I./C.I. seria ...............................  nr................,

eliberat/eliberată la data de ..............., CNP/CUI ..............., telefon ..............., fax ..............., e-mail ............................

Producător        |_|                                      Procesator        |_|                                      Importator        |_|

In baza documentelor justificative anexate la prezenta cerere, solicit utilizarea siglei „ae" de certificare.

Anexez:

|_|  fişa de înregistrare a operatorului, aprobată               |_| contractul încheiat de producător cu un organism de de M.A.P.D.R.                                                                       inspecţie şi certificare acreditat de către M.A.P.D.R.

|_|  certificatul de produs ecologic, eliberat                    |_| forma finală a etichetei produselor, conţinând şi sigla de organismul de inspecţie şi certificare                                                    de certificare, lipită pe o foaie format A4

cu care producătorul a încheiat contractul

Angajament: Mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind producţia ecologică, procesarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice şi regulile de folosire a siglei de certificare „ae" pentru sectorul de agricultură ecologică pentru produsele specificate mai jos, să accept controalele efectuate de M.A.P.D.R. şi să comunic la M.A.P.D.R. toate modificările aduse atât pe etichete, cât şi din lista produselor agricole procesate sau neprocesate.

Semnătura ....................................................................................................................................................................

Data ........................................................................................................................................................................ .....

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

De acord                        |_|

Se respinge                     |_|

Motivul ........................................................................................................................................................................ .

........................................................................................................................................................................ ...............

........................................................................................................................................................................ ...............

Numele si prenumele directorului general ...................................................................................................................

Semnătura .........................................................................................................................................................................

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la reguli)

CERERE   DE   SOLICITARE   A   UTILIZĂRII   SIGLEI   „AE"   IN   SCOP   INFORMATIV-PUBLICITAR

Domnul/Doamna/Unitatea .........................................., domiciliat/domiciliată/sediul în localitatea .............................,

str................ nr................, judeţul ................................, B.I./C.I. seria .......................... nr................, eliberat/eliberată

la data de ........................., CNP/CUI ......................., telefon ........................, fax ......................., e-mail .....................

Solicit utilizarea siglei „ae" de comunicare.

Angajament: Mă angajez să respect regulile de folosire a siglei „ae" pentru proiecte de suport de comunicare (va fi ataşată macheta la această cerere).

Semnătura ...............                                                                                           Data ...............

Suport de comunicare (se va preciza tipul de suport, de exemplu: afiş, catalog, ghid, materiale pentru expoziţii etc.)

Modul de difuzare (se vor preciza locul, scopul etc.)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

De acord               |_|

Se respinge            |_|

Motivul ........................................................................................................................................................................ .

........................................................................................................................................................................ ...............

........................................................................................................................................................................ ...............

Numele si prenumele directorului general .....................................................................................................................

Semnătura ....................................................................................................................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 190/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 190 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 190/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu